Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1859. Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice, stran 4894.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo namen, upravičenci, pogoji, postopek dodeljevanja finančnih vzpodbud, ukrepi in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice.
2. člen
(namen dodeljevanja finančnih vzpodbud)
Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.
3. člen
(pravila pomoči »de minimis«)
Pomoči iz tega odloka se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013). Dodeljena sredstva po tem odloku pomenijo pomoč »de minimis«.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov istega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za »enotno« podjetje.
4. člen
(kumulacija pomoči)
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili pomoči »de minimis«.
– Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
– Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
5. člen
(oblika in način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za dodeljevanje finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva za dodeljevanje so zagotovljena na proračunski postavki 7050 Subvencije – državne pomoči, šifra NRP OB041-06-0032 Subvencije, državne pomoči.
Pomoči po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencionirane obrestne mere.
6. člen
(splošna določila za vse ukrepe odloka)
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe odloka so:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in zahtevane vloge se določijo v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih.
– Upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega odloka izvede v celoti.
– Občina Jesenice lahko v javnem razpisu pri posameznih ukrepih določi podrobnejše pogoje za dodelitev sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega odloka, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega odloka, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi.
– Delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega odloka, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
– Občina Jesenice bo hranila evidenco o individualni pomoči »de minimis« 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
– Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Vsi računi oziroma poslovne listine, ki se uveljavljajo pri posameznih ukrepih, morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdane na ime upravičenca.
– DDV ni upravičen strošek. Kolikor imajo vlagatelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek. Vlagatelji, ki imajo status društva ali neprofitne organizacije, morajo prijavi predložiti tudi podpisano izjavo, da niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka.
Pomoč ne sme biti:
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
II. UPRAVIČENI PREJEMNIKI
7. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem odloku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008:
– Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
– Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
– Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.
Kot upravičenci za dodelitev finančnih vzpodbud so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, združenja …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
Upravičenec mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Jesenice, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Jesenice.
Upravičenci morajo imeti na dan oddaje vloge poravnane vse davke in plačane vse socialne prispevke zaposlenih.
Do prejema pomoči po tem odloku niso upravičeni subjekti, ki:
– so že prejeli pomoč po tem odloku in naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo;
– so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
– ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do občine s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali;
– so podjetja iz sektorjev: ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– so podjetja iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi v naslednjih primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
8. člen
(izjave prejemnikov)
Občina bo od prejemnikov pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
– drugih že prejetih (ali zaprošenih, v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ter zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– tem, da za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja, ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev) v skupni višini, ki bi presegla dopustne intenzivnosti oziroma zneskov pomoči;
– poravnanih davkih in socialnih prispevkih zaposlenih;
– primeru pripojenega podjetja ali delitve podjetja;
– seznamu vseh, z njim povezanih podjetij.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
9. člen
(postopek dodeljevanja)
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ in drugo področno zakonodajo.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Občine Jesenice in drugih občinskih medijih, kot npr. v občinskem glasilu.
Postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo,
– strokovna komisija pripravi predlog javnega razpisa,
– javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa,
– pristojni oddelek poskrbi za objavo javnega razpisa,
– pristojni oddelek vodi postopek javnega razpisa in nudi informacije v zvezi z razpisom,
– strokovna komisija obravnava prispele vloge,
– pristojni oddelek pozove vlagatelje na dopolnitev,
– strokovna komisija pripravi končni predlog razdelitve sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba izda upravni akt,
– župan obravnava pritožbe,
– pristojni oddelek pripravi pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan,
– pristojni oddelek spremlja izvajanje po pogodbi o sofinanciranju.
10. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki je na razpolago za javni razpis;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in pridobijo dodatne informacije;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa;
– navedba, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta akt;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovna komisija z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– prijavni obrazec, ki vsebuje osnovne podatke o vlagatelju, podatke o predmetu sofinanciranja in izjave vlagatelja;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila za vrednotenje vlog;
– način določanja deleža sofinanciranja, ki ga prejme posamezni upravičenec;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– primer pravilno opremljene ovojnice;
– druge priloge.
12. člen
(strokovna komisija)
Strokovna komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan, obravnava prispele vloge. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
Naloge strokovne komisije so:
– pripravi razpisno dokumentacijo;
– ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
– odpira prispele vloge;
– preveri formalno pravilnost vloge;
– ugotovi, ali vlagatelji izpolnjujejo pogoje;
– strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje;
– pripravi predlog dodelitve sredstev.
13. člen
(postopek obravnave)
Strokovna komisija po poteku roka za prijavo izvede odpiranje vlog, ki ni javno. Preveri formalno pravilnost in izpolnjevanje pogojev.
Pristojni oddelek v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku, pristojni oddelek zavrže s sklepom. Zoper sklep, s katerim je vloga zavržena, ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.
Po internem ocenjevanju na podlagi meril za ovrednotenje vlog bo strokovna komisija pripravila končni predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Po pravnomočnosti upravnega akta o sofinanciranju, se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. V pogodbi se podrobneje uredijo način ter pogoji koriščenja sredstev. Hkrati se upravičenca v pogodbi obvesti o tem, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
Pogodbo mora upravičenec podpisati v roku 8 dni od prejetja pogodbe, v nasprotnem primeru se domneva, da upravičenec odstopa in da je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki izhajajo iz izdanega upravnega akta o sofinanciranju. Rok za podpis se lahko podaljša, če upravičenec pisno sporoči pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 7 dni.
Prejemniku je pomoč »de minimis« dodeljena ob podpisu pogodbe.
15. člen
(vračilo sredstev)
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega odloka še 5 let po vračilu vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
16. člen
(ukrepi)
Seznam ukrepov:
– Subvencioniranje obrestne mere,
– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
– Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij,
– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
– Spodbujanje poslovne dejavnosti,
– Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij,
– Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov,
– Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti,
– Spodbujanje projektov inovacij, raziskav in razvoja,
– Spodbujanje prijav podjetij na nacionalne in evropske razpise,
– Spodbujanje sobodajalstva,
– Spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju,
– Spodbujanje mentorstva,
– Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva,
– Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj.
Letni nabor ukrepov se za vsako leto določi z javnim razpisom.
17. člen
(Subvencioniranje obrestne mere)
Namen je spodbuditi naložbe v gospodarstvu, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest s pomočjo najema bančnega posojila.
Predmet je subvencija obrestne mere za najem bančnega posojila.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški naložb:
– stroški nakupa zemljišč,
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– stroški gradnje in nakupa objektov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– stroški za najem premostitvenega posojila.
Pogoji:
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 2 leti po njenem zaključku;
– pomoč se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna;
– pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, objavljena v Uradnem listu EU;
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Jesenice.
Višina sofinanciranja:
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5 % vrednosti naložbe brez DDV.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– subvencionirana obrestna mera.
Za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri tem ukrepu občina, v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbere banko, s katero sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
18. člen
(Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj)
Namen je spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.
Predmet je sofinanciranje začetnih investicij in sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa zemljišč,
– strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– strošek gradnje ali nakupa objekta,
– strošek nakupa strojev ali opreme,
– strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– strošek licence,
– strošek programske opreme,
– strošek nakupa patenta,
– strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.
Pogoji:
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih vlagatelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov posamezne naložbe.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
19. člen
(Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij)
Namen je olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek novih. S subvencioniranjem stroškov njihovega poslovanja bo nastalo ugodno okolje za razvoj podjetništva, zmanjšal se bo obseg t.i. sive ekonomije.
Predmet je sofinanciranje delovanja mladih podjetij in spodbujanje nastajanja novih.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka in so vpisani v Poslovni register Slovenije manj kot 3 leta pred oddajo vloge.
Upravičeni stroški:
– stroški za računovodske storitve,
– prispevek za članstvo v strokovnih zbornicah ali združenjih,
– pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– stroški specialističnih svetovanj s področja davkov, delovnega in gospodarskega prava, računovodstva in trženja.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 % vrednosti.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacija.
20. člen
(Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja)
Namen je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Jesenice.
Predmet je sofinanciranje novih delovnih mest.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka;
– brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
Upravičeni stroški:
– bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varnost.
Pogoji:
– Delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči.
– Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev.
– Realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Jesenice.
– Za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti le osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve. Zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem, upravičene stroške pa se dokazuje z overjeno kopijo plačilne liste ter potrdilom o plačanih obveznih prispevkih delodajalca za socialno varnost.
– V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem odloku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti.
– V primeru, da je prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev izražena namera po samozaposlitvi, kar dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev; samozaposlitev mora biti registrirana v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
– Samozaposlitev se dokaže z dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2.
– Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 1 leto.
– Oseba ne sme biti vključena v aktivno politiko zaposlovanja.
Višina sofinanciranja:
– višina sredstev za bruto plačo novo zaposlenih delavcev in obvezne prispevke za socialno varnost se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
21. člen
(Spodbujanje poslovne dejavnosti)
Namen je pomoč pri opravljanju registrirane poslovne dejavnosti podjetja ter spodbujanju na področjih izboljšanja trženjskega položaja.
Predmet je sofinanciranje registrirane poslovne dejavnosti podjetja.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški:
– stroški priprave investicijske in projektne dokumentacije;
– stroški specialističnih svetovanj s področja davkov, delovnega in gospodarskega prava, računovodstva in trženja;
– stroški izdelave dokumentov, ki so potrebni za opravljanje registrirane poslovne dejavnosti, kot so npr. marketinška strategija, izjave varnosti z oceno tveganja, poslovni načrt, kadrovski načrt ipd.
Pogoji:
– stroški morajo biti povezani z registriranimi poslovnimi dejavnostmi, ki jih opravlja podjetje.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 70 % vrednosti.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
22. člen
(Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij)
Namen je spodbuditi usposabljanje zaposlenih v podjetju in si izboljšati tržni položaj.
Predmet je sofinanciranje usposabljanja zaposlenih v podjetju in spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški:
– stroški usposabljanja,
– stroški razstavljavcev, kot npr. stroški najema razstavnega prostora,
– stroški priprave in izvedbe promocijske akcije podjetja, kot npr. najem tehnične in druge prireditvene opreme, stroški oglaševanja v raznih medijih, stroški programa ipd.,
– stroški promocijskega materiala.
Neupravičeni stroški,
– stroški dnevnic,
– potni stroški, stroški kilometrin,
– stroški nočitev in prehrane.
Pogoji:
– vsi upravičeni stroški morajo biti v povezavi z registriranimi poslovnimi dejavnostmi podjetja;
– ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program;
– promocijska akcija je dogodek, ki je namenjen širši javnosti, kjer podjetje predstavlja svoje registrirane poslovne dejavnosti.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 % vrednosti.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
23. člen
(Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov)
Namen je spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podjetjem prijaznega podpornega okolja.
Predmet je sofinanciranje stroškov najema in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Pogoji:
– strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– stroški za oživljanje poslovnih prostorov in obratov do velikosti 100 m2.
Upravičeni stroški:
– strošek najema poslovnih prostorov ali obratov;
– stroški za oživljanje poslovnih prostorov in obratov do 100 m2 kot npr. obrtniška in gradbena dela, ki ne zahtevajo gradbenega dovoljenja, ocvetličenje in olepševanje izložb ipd.;
– stroški komunalne takse, odmerjene z odločbo.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
24. člen
(Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti)
Namen je pomoč pri izboljšanju izobrazbene strukture kadrov na podlagi konkretnih potreb delodajalcev z načrtnim dokvalificiranjem oziroma prekvalificiranjem razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.
Predmet je sofinanciranje izboljšanja izobrazbene strukture kadrov.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije.
Pogoji:
– upoštevajo se vsa javno veljavna izobraževanja, ki pripomorejo k prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji kadrov;
– upošteva se največ 5. stopnja izobrazbe, dosežena z dokvalifikacijo;
– upravičenec predloži izjavo, da je za opravljanje nalog iz delovnega mesta potrebna dokvalifikacija oziroma prekvalifikacija iz določene smeri izobraževalnega programa.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 % vrednosti.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
25. člen
(Spodbujanje projektov inovacij, raziskav in razvoja)
Namen je spodbuditi raziskovalne projekte, ki so namenjeni raziskavam in razvoju novih produktov, storitev in postopkov ter spodbujanje inovativnosti z namenom povečanja konkurenčnosti gospodarskih dejavnosti.
Predmet je spodbujanje projektov inovacij, raziskav in razvoja z namenom povečanja konkurenčnosti gospodarstva.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Upravičeni stroški:
– strošek zaščite patenta;
– strošek registracije storitvene oziroma blagovne znamke;
– strošek registracije modela;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo na prijavljenem projektu (kot upravičeni stroški dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi);
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– stroški aktivnosti raziskav in razvoja;
– stroški povezovanja z raziskovalnimi institucijami (univerze, razvojni inštituti, visokošolska središča doma in v tujini).
Pogoji:
– v primeru, da se za raziskovalno dejavnost z namenom razvoja novih produktov, storitev ali postopkov najame zunanje izvajalce (raziskovalce), morajo le-ti izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti, kar vlagatelj dokaže z izjavo.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
26. člen
(Spodbujanje prijav podjetij na nacionalne in evropske razpise)
Namen je spodbujanje podjetij k prijavi na domače in evropske razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
Predmet je sofinanciranje priprave prijave na nacionalne in evropske razpise.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Pogoji:
– prijava mora biti podana na razpis na nacionalni ali evropski ravni;
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca.
Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na razpis (kot upravičeni stroški dela bodo šteli tisti, ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz posebne pogodbe o delu/zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi);
– stroški izdelave projektne dokumentacije, potrebne za prijavo na razpis;
– stroški izdelave investicijske dokumentacije;
– v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
27. člen
(Spodbujanje sobodajalstva)
Namen je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju Občine Jesenice.
Predmet je sofinanciranje sobodajalstva in promocijskih aktivnosti.
Upravičenci:
– registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije;
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka, ki imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti;
– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje turističnih nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale, najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem so prejele pomoč »de minimis« za ta namen.
Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih turističnim nastanitvenim zmogljivostim;
– oprema, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti;
– stroški promocijskih aktivnosti.
Pogoji:
– dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem odloku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji;
– poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu za že registrirane upravičence.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje gradbenih in obrtniških del ter opreme do 50 %,
– sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva sofinanciranja stroškov gradbenih in obrtniških del ter nabave opreme, če je za ureditev istega prostora/objekta že pridobil sredstva na podlagi tega odloka v zadnjih 5 letih.
28. člen
(Spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju)
Namen je spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju.
Predmet je spodbujanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na podeželju v naseljih Planina pod Golico, Hrušica, Javorniški Rovt, Prihodi, Plavški Rovt, Potoki, Blejska Dobrava, Podkočna, Kočna, Lipce.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Pogoji:
– stroški morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
– naložba oziroma dejavnost, za katero upravičenec pridobi sredstva po tem odloku, se mora ohraniti oziroma opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– stroški, povezani z zagotavljanjem ustreznega poslovnega prostora (stroški gradbenih in obrtniških del),
– stroški nakupa osnovnih sredstev,
– obratovalni stroški kot npr. ogrevanje, komunalne storitve, električna energija ...
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje stroškov gradbenih in obrtniških del ter nakupa osnovnih sredstev do 50 %;
– sofinanciranje obratovalnih stroškov do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
29. člen
(Spodbujanje mentorstva)
Namen je sofinanciranje mentorstva v obratovalnicah in s tem spodbujanje izvajanja praktičnega pouka za poklice, ki so pomembni za podjetništvo in obrtništvo.
Predmet je sofinanciranje mentorstva za izvajanje praktičnega pouka za deficitarne poklice in poklice, ki so pomembni za podjetništvo in obrtništvo.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 7. člena tega odloka.
Pogoji:
– mentorstvo se izvaja dijakom v nižjem oziroma srednješolskem poklicnem izobraževanju (najvišja zaključena dosežena stopnja izobraževanja: IV. stopnja);
– mentorstvo se izvaja z dijaki, ki imajo stalno prebivališče v Občini Jesenice;
– upravičenci morajo dijaku zagotoviti štipendijo za šolsko leto, v katerem so pridobili sredstva za sofinanciranje mentorstva;
– mentor mora imeti vsaj srednjo poklicno izobrazbo IV. stopnje in vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu.
Upravičeni stroški:
– strošek nagrade za mentorja,
– usposabljanje za mentorja,
– stroški zdravniškega pregleda za dijaka oziroma varstva pri delu.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
30. člen
(Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva)
Namen je spodbujanje razvoja projektov in rast socialnih podjetij, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva.
Predmet je stimuliranje zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest v socialnih podjetjih, zlasti za naslednje skupine delavcev (v skladu s 6. členom Zakona o socialnem podjetništvu):
invalidi,
brezposelne osebe z ugotovljenimi trajnimi posledicami telesne ali duševne okvare ali bolezni,
dolgotrajno brezposelne osebe (so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več),
iskalci prve zaposlitve,
brezposelne osebe nad 55 let starosti,
brezposelne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja,
težje zaposljive osebe.
– sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja in krepitev obveščenosti javnosti,
– zagon in rast socialnih podjetij,
– iniciative in pilotni projekti,
– prestrukturiranje v socialno podjetje.
Upravičenci:
– podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja ter imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Jesenice in delujejo na območju Občine Jesenice.
Upravičeni stroški:
– stroški bruto plač novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varnost, regres za letni dopust;
– stroški usposabljanja in izobraževanja;
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški zagona in rasti socialnih podjetij;
– stroški pilotnih projektov;
– stroški prestrukturiranja v socialno podjetje, storitve svetovanja prestrukturiranja;
– stroški nakupa strojev in opreme, potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva;
– stroški razvoja novih produktov in storitev;
– stroški najema poslovnega prostora za prvi 2 leti poslovanja, če so v lasti Občine Jesenice.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči;
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev;
– realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Jesenice;
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice; zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem; upravičene stroške pa se dokazuje z overjeno kopijo plačilne liste ter potrdilom o plačanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost;
– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem odloku opredeljenim pogojem; v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti.
Višina sofinanciranja:
– višina sredstev za novo delovno mesto ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov;
– stroški nakupa strojev in opreme, potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva v višini 70 % nabavne vrednosti;
– ostali upravičeni stroški do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
31. člen
(Delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj)
Namen je spodbuditi delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.
Predmet je sofinanciranje delovanja društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.
Upravičenci:
– nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva,
– društva, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva,
– strokovna združenja, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva in obrtništva.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški poslovanja,
– stroški storitev poslovanja,
– promocija podjetništva in obrtništva na nacionalni in evropski ravni.
Pogoji:
– društva, neprofitne organizacije in strokovna združenja s sedežem ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Jesenice in delujejo na območju Občine Jesenice.
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100 %.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– društva, neprofitne organizacije in strokovna združenja, ki delujejo na območju več občin, se sofinancirajo v sorazmernem deležu na podlagi članstva oziroma udeležencev.
V. NADZOR
32. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Dajalec pomoči mora komisiji ministrstva, pristojnega za nadzor državnih pomoči, posredovati podatke o dodeljenih pomočeh v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04, 22/07, 50/14). Poročilo mora zajemati podatke o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov opravlja občinska uprava.
VI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(začetek veljave in uporabe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2014–2020. Uporabljati se začne po pridobitvi mnenja o skladnosti z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ki ga izda ministrstvo, pristojno za spremljanje državnih pomoči. Odlok je veljaven za čas veljavnosti Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 107/11 in spremembe).
Št. 007-4/2015
Jesenice, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti