Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

40. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje, stran 46.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 19. decembra 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95) se naslov IX. poglavja “Sprejemanje statuta, odlokov in drugih aktov” dopolni tako, da se za besedilom “drugih aktov” dodajo besede “ter njihovo objavljanje”.
2. člen
Za 110. členom se doda nov naslov in novi členi, ki se glasijo:
“Objavljanje statuta, odlokov in drugih aktov
110.a člen
Po sprejetju statuta, odloka in drugih aktov pošlje svet predlog za objavo statuta, odloka oziroma drugega akta županu v osmih dneh po njihovem sprejemu.
Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje besedilo predpisa iz prvega odstavka tega člena in druge sestavine, ki so pomembne za njegovo objavo.
110.b člen
Če župan ugotovi, da je predpis iz prejšnjega člena neustaven ali nezakonit, njegovo objavo zadrži in v osmih dneh po prejemu predloga za njegovo objavo predlaga svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji.
Župan mora v predlogu za ponovno odločanje iz prejšnjega odstavka navesti tudi razloge za zadržanje.
Če župan ne predlaga svetu ponovnega odločanja o predpisu v roku iz prvega odstavka tega člena, izda sklep o objavi.
110.c člen
Če svet o predpisu, katerega objavo je župan zadržal in za katerega je župan predlagal svetu ponovno odločanje, ponovno ne odloča na svoji prvi naslednji seji po tem, ko je prejel županov predlog za ponovno odločanje, se šteje, da ta predpis ni sprejet.
Če svet o predpisu, katerega objavo je župan zadržal in za katerega je župan predlagal svetu ponovno odločanje, na prvi naslednji seji po tem, ko je prejel županov predlog za ponovno odločanje, vztraja pri svoji odločitvi, pošlje predpis v objavo svet, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 19. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti