Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1490. Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem, stran 3945.

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa kriterije za opredelitev 110 kV omrežja, opredelitev elementov 110 kV omrežja, ki sodijo v prenosni ali v distribucijski sistem, razmejitev med priključkom na 110 kV omrežje in omrežjem, ter obvezo zagotovitve enovitega vodenja na 110 kV omrežju.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14).
3. člen
(kriteriji za opredelitev 110 kV omrežja)
(1) Del 110 kV omrežja ima javni značaj in je v pristojnosti sistemskega ali distribucijskega operaterja, če je potreben za napajanje več kot enega uporabnika.
(2) Element 110 kV omrežja sodi v prenosni sistem, kadar ima eno ali več naslednjih lastnosti ali funkcij:
- zagotavljanje napajanja odjemalcev na zaključenem geografskem območju v normalnih razmerah in v izrednih razmerah po načelu N - 1,
- povezava elektrarn, priključenih na 110 kV omrežje,
- povezava odjemalcev z omrežjem 110 kV,
- čezmejni prenos in prenos med zaključenimi geografskimi območji v Republiki Sloveniji,
- prevajanje tranzitnih tokov v nenormalnih in deloma tudi v normalnih stanjih sistema ali
- smer pretokov električne energije in velikost obremenitev vodov je pogosto odvisna od obratovanja uporabnikov, priključenih na prenosni sistem, in čezmejnih tokov.
(3) Element 110 kV omrežja sodi v distribucijski sistem, kadar ima naslednje lastnosti ali funkcije:
- zagotavljanje napajanja odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje, na zaključenem geografskem območju v normalnih razmerah in v izrednih razmerah po načelu N-1 in
- v normalnem obratovanju dnevni diagram obremenitev v pretežni meri sledi dnevnemu diagramu uporabnikov, priključenih na distribucijsko omrežje.
(4) V Prilogi I so navedeni 110 kV vodi v distribucijskem sistemu. V Prilogi II so navedena 110 kV polja v distribucijskem sistemu. Priloga I in Priloga II sta sestavni del te uredbe. Ostali elementi 110 kV omrežja v Republiki Sloveniji z javnim značajem spadajo v prenosni sistem.
4. člen
(priključek na 110 kV prenosno omrežje)
(1) Priključek na 110 kV prenosno omrežje je skupek naprav, ki omogoča priključitev objekta ali naprave enega uporabnika na 110 kV prenosno omrežje Nove naprave 110 kV prenosnega omrežja, ki so potrebne za izvedbo priključitve in ki ob priključitvi objekta ali naprave pridobijo javni značaj, se ne štejejo za del priključka.
(2) Če je priključitev naprav ali objektov uporabnika na 110 kV prenosno omrežje izvedena z vzankanjem v obstoječe omrežje, tako da prekinitev vzankanih elementov vpliva na zmogljivost 110 kV prenosnega omrežja, imajo vsi vzankani elementi javni značaj in so del prenosnega omrežja, skupaj s pripadajočim delom 110 kV stikališča.
5. člen
(priključitev novega uporabnika)
V primeru vložitve pobude za priključitev novega uporabnika sistemski operater ugotovi, ali se na stikališče na lokaciji novega uporabnika v roku petih let po priključitvi priključijo tudi drugi uporabniki. Sistemski operater v tem primeru 110 kV omrežje razširi do novega uporabnika. Če ugotovi, da se na novo stikališče na lokaciji novega uporabnika v petih letih ne priključijo tudi drugi uporabniki, sistemski operater določi točko v omrežju, v katero se uporabnik priključi s svojim priključkom, v skladu z naslednjimi kriteriji:
- če je razdalja objekta novega uporabnika do obstoječega stikališča krajša od razdalje objekta novega uporabnika do najbližje trase obstoječega voda ali če je razdalja objekta novega uporabnika do obstoječega stikališča daljša od razdalje objekta do najbližje trase obstoječega voda, vendar ne za več kot 10 km, uporabnik svoj objekt z radialnim vodom priključi v obstoječe stikališče;
- če pogoji iz prejšnje alineje niso izpolnjeni, uporabnik svoj objekt priključi na obstoječi vod. Če je razdalja objekta novega uporabnika do najbližjega voda krajša od 10 km, uporabnik svoj objekt na omrežje priključi z vzankanjem. Prenosno stikališče se pri tem postavi čim bližje objektu uporabnika. Če je razdalja od objekta novega uporabnika do najbližjega voda daljša od 10 km, uporabnik svoj objekt radialno priključi v novo prenosno stikališče, ki se postavi ob obstoječi daljnovod v točki, ki je ugodna za uporabnika in hkrati najmanj obremenjujoča za sistemskega operaterja.
6. člen
(zagotovitev enovitega vodenja)
Sistemski in distribucijski operater zagotovita enovito vodenje 110 kV omrežja.
7. člen
(način ocenitve vrednosti elementov, predvidenih za prodajo)
Pri prenosu iz 512. člena Energetskega zakona se za oceno vrednosti prenašanih sredstev in zemljišč uporabi njihova ocenjena vrednost s strani pooblaščenega cenilca.
8. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-9/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2012-2430-0025
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti