Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1462. Odlok o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku, stran 3897.

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 106/10, 57/12) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (v nadaljevanju: PRO) sprejmejo Podrobna merila in pogoji (v nadaljevanju: PMP) za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku, ki se nahaja na jugozahodni strani Iške vasi v neposredni bližini vodotoka Iške. PMP so podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. S podrobnimi merili se zagotovi pogoje za komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, izvedbo gospodarske javne infrastrukture in primerno parcelacijo zemljišč za gradnjo.
(2) PMP so izdelani na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
- Geodetskega načrta (GEOGRAD d.o.o., Podjetje za geodetske storitve, Tbilisijska ulica 59, 1000 LJUBLJANA),
- Prikaza stanja prostora za območje podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/PM Iška vas (AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
- Elaborata erozijske ogroženosti (EHO PROJEKT d.o.o., Linhartova ulica 9, 1000 LJUBLJANA),
- Hidrološko hidravličnega elaborata (DHD d.o.o., Praprotnikova ulica 37, 2000 MARIBOR),
- Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (MARBO OKOLJE d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 LESCE),
- Revizije analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 IDRIJA,
- Pridobljenih smernic in mnenj.
(3) PMP je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA, pod številko projekta 4/2013.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev.
(2) Sestavine PMP-ja iz prejšnjega odstavka so podrobneje navedene v 3. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli PMP)
I. Besedilni del
Besedilo odloka o podrobnih merilih in pogojih
II. Grafični del
List 1 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana občine M 1:2000
List 2 Lega prostorske ureditve v širšem območju M 1:2000
List 3 Lega prostorske ureditve M 1:2000
List 4 Geodetski načrt M 1:500
List 5 Območje obravnave M 1:500
List 6 Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami M 1:500
List 7 Zasnova prometne ureditve M 1:500
List 8A Načrt ureditve M 1:500
List 8B Načrt vzorčnega objekta M 1:250
List 9 Zasnova komunalne in energetske ureditve - obstoječe M 1:500
List 10 Zasnova komunalne in energetske ureditve - predvideno M 1:500
List 11 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:500
List 12 Načrt požarnega varstva M 1:500
List 13 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1:500
III. Priloge PMP
- Povzetek za javnost
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
II. SKUPNA DOLOČILA
4. člen
(prostorska ureditev)
S PMP se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja tesarske delavnice z vzorčnim objektom ter prometna in infrastrukturna ureditev z navezavo na obstoječo infrastrukturo.
5. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje PMP zajema zemljišče s parcelnimi številkami 595/1 - del, 594 - del, 592 - del vsa k.o. Iška vas (šifra k.o. 1707). Površina ureditvenega območja podrobnih meril in pogojev znaša 3672 m2.
6. člen
(posegi izven območja)
Izven območja urejanja PMP poteka dostopna cesta po parceli 1642/106 k.o. Iška vas.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje urejanja meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
- na severu, zahodu in delno vzhodu s površinami kmetijskih zemljišč,
- na jugu in delno vzhodu s površinami mešanega območja.
(2) Vplivno območje bo v času gradnje zajemalo vsa zemljišča znotraj PMP in dostopno cesto po zemljišču 1642/106 k.o. Iška vas.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
- z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno pot JP 633381, katera poteka po zemljišču parcelna številka 605/1 k.o. Iška vas.
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
- minimalni hrup z dostopne ceste,
- občasno delo na okoliških kmetijskih površinah.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Ureditveno območje PMP je območje mešanih površin - MP, ki so namenjene upravnim in pisarniškim površinam, ter stavbam za proizvodne dejavnosti namenjene za drobno gospodarstvo, obrt in storitve. V območju urejanja so dopustne poslovne in proizvodne dejavnosti.
9. člen
(vrsta dopustnih gradenj)
Dopustne so novogradnje, nadomestne gradnje, spremembe namembnosti, odstranitve objekta, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave obstoječih objektov in gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe.
10. člen
(vrsta dopustnih objektov)
(1) V območju urejanja so dovoljenji naslednji zahtevni in manj zahtevni objekti:
- 12203 Druge poslovne stavbe,
- 12510 Industrijske stavbe,
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
- 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
(2) V območju urejanja so dovoljenji naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
Nezahtevni objekti:
- vsi objekti za lastne potrebe,
- žična ograja, nižja od 2,2 metra, katere je postavljena s točkovnimi temelji,
- objekt za telekomunikacijsko opremo.
Enostavni objekti:
- vsi objekti za lastne potrebe,
- pomožni infrastrukturni objekti:
- pomožni cestni objekti,
- pomožni energetski objekti,
- pomožni telekomunikacijski objekti,
- pomožni komunalni objekti,
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.
11. člen
(lega objekta na zemljišču, odmiki)
(1) Pri umestitvi objekta je potrebno upoštevati gradbeno mejo in elemente za zakoličbo novih parcel. Na prostih površinah ob objektu se uredijo zelene površine in tlakovano dvorišče s parkirnimi prostori in manipulacijskimi površinami za vozila.
(2) Odmik objekta za vse zahtevne in manj zahtevne objekte je lahko najmanj 2,5 m od parcelne meje soseda do skrajne točke novo predvidenega objekta. Žična ograja, nižja od 2,2 metra, katera je postavljena s točkovnimi temelji, je lahko postavljena do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Soglasje soseda ni potrebno.
(3) Regulacijski elementi:
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
- Gradbena meja (GM) definira površine za gradnjo stavb od površin, kjer ni dovoljena gradnja stavb. Je meja, do katere sme segati pozidava novo grajenih stavb.
- Tlorisna dimenzija je velikost zunanjega oboda stavbe in se nanaša na zunanji rob nosilne konstrukcije stavbe. Preko določene tlorisne dimenzije lahko segajo dozidave, fasadni sloji, nadstreški nad vhodi, napušči in fasadni poudarki. Fasadni poudarki so izpostavljeni deli fasade, na primer izpostavljena okna, poudarjene loggie ali balkoni ter izzidki, ki lahko segajo preko določene tlorisne dimenzije v področju, ki je opredeljen z gradbeno mejo.
12. člen
(oblikovanje in zunanja podoba objekta)
(1) Predviden je podolgovat tlorisni gabarit objekta, dimenzij 30,00 m x 13,00 m (s fasadnim slojem 30,30 m x 13,30 m).
(2) Pri oblikovanju objekta je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
- Objekt je dovoljeno postavljati le znotraj regulacijskih elementov, ki so opredeljeni v 7. členu tega odloka.
- Objekt ima lahko podolgovat tlorisni gabarit.
- Višinski gabarit je lahko P + 1, vendar višina objekta ne sme biti višja od 9,00 m.
- Objekt je lahko nepodkleten oziroma samo delno podkleten (samo del pod spremljajočimi prostori tesarske delavnice).
- Pri izvedbi kleti je treba upoštevati prisotnost talne vode, zato naj bi bila klet izdelana vodotesno, na vseh morebitnih iztokih odpadnih voda iz kletne etaže pa naj bi bile nameščene ustrezne protipovratne zaklopke.
- Objekt je lahko zidan ali montažen.
- Fasada je lahko ometana ali obložena z montažnimi fasadnimi elementi. Dopustni so poudarki (npr. oznaka - logo podjetja) na največ 1/3 fasadne površine.
- Fasada je lahko v barvah, ki ne izstopajo iz grajenega okolja, torej bele, sive ali v toplih zemeljskih tonih. Lahko so tudi izvedene iz naravnih materialov, kot sta kamen in les naravne barve.
- Dovoljene so dvokapne, enokapne, ravne strehe ali njihova kombinacija.
- Frčade na poševnih strehah so dovoljene in ne smejo biti višje od višine osnovne strehe.
- Strešna okna so dovoljena, vgrajena morajo biti tako, da ležijo v ravnini strešine v skladu s tehnologijo oken.
- Solarni sistemi na poševnih strehah so dovoljeni, pod pogojem, da iz strešine ne izstopajo več kot 50 cm in da po višini ne presegajo slemena.
- Poševne strehe imajo lahko kritino v rdeči, rjavi ali sivi barvi.
(3) Na funkcionalnem zemljišču objekta so dovoljene dozidave oziroma prizidki do 50% velikosti osnovnega tlorisa objekta, vendar pozidanost zemljišča ne sme presegati maksimalno dovoljenega faktorja zazidanosti. Dozidani oziroma prizidani del objekta ne sme presegati gradbene meje. Vertikalni gabarit dozidanega oziroma prizidanega dela objekta se mora višinsko prilagoditi osnovnemu objektu, katerega ne sme preseči, ja pa lahko dozidani oziroma prizidani del objekta nižji od obstoječega.
(4) Gradnja zidanih ograj ni dopustna. Mejo je mogoče urediti z zasaditvijo listopadne žive meje, ob kateri je dopustna le žična ograja s točkovnimi temelji. Žive meje se ne štejejo kot ograje in so lahko zasajene od meje toliko, da ne motijo sosednje posesti, od roba ceste pa toliko, da ne ovirajo preglednosti in prometne varnosti. Predpisana je uporaba avtohtonih rastlinskih vrst.
(5) Dvorišče je ozelenjeno, parkirna mesta so urejena v območju dvorišča. Mirujoči promet na območju PMP se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z normativi je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil.
13. člen
(zelene površine)
Površine, ki niso predvidene za pozidavo, se ohrani v prvotni funkciji. Okolica objekta naj se krajinsko uredi in ozeleni z višje raslim drevjem, ki je značilno za barjansko krajino. Obsaditev z iglavci ni dopustna.
14. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo)
FZ - faktor zazidanosti do 0,6,
FI - faktor izrabe zemljišča naj ne presega 1,6,
FZP - faktor zelenih površin naj ne bo manjši od 10%.
15. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede po grafični prilogi »Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objekta v naravo. Zemljišče, namenjeno gradnji, je določeno z lomnimi točkami, ki so v Gauss-Krugerjevem sistemu.
(2) Nameravana gradnja za tesarsko delavnico z vzorčnim objektom bo potekala po zemljiščih parcelne številke 595/1 - del, 594 - del, 592 - del vsa k.o. Iška vas. Ker so zemljišča samo delno v območju pozidave je predmet PMP tudi parcelacija po meji zazidljivosti. Izvedba parcelacije je pogoj za izvedbo objekta oziroma izdajo gradbenega dovoljenja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(prometna ureditev in splošni pogoji glede priključevanja na komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Uvoz na območje PMP bo urejen s priključkom na obstoječo javno cesto JP 633381.
(2) Priključek dostopne poti na javno pot JP 633381 bo dimenzioniran glede na predvideno količino in vrsto prometa preko priključka. Priključek bo prilagojen niveleti vozišča javne poti. Zagotovljena bo potrebna preglednost, urejeno bo ustrezno odvodnjavanje in predvidena ustrezna utrditev. V bližini priključka na javno pot ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost priključka (pregledni trikotnik).
(3) Obstoječa dostopna pot, ki poteka po parceli 1642/106 k.o. Iška vas bo imela širino 3,50 m (vozišče 3,50 m in bankino 0,50 m) ter okvirno dolžino cca 217,90 m (možno je odstopanje v dolžini). Tehnični elementi dostopne poti bodo omogočali uvoz komunalnega / intervencijskega vozila.
(4) Za dostopno pot bo potrebno pridobiti stavbno pravico.
17. člen
(mirujoč promet)
Mirujoči promet se zagotovi z ustreznim številom parkirnih mest. V skladu z normativi je potrebno projektirati in urediti parkirna mesta ter prostor za manipulacijo vozil.
18. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Oskrba opremljanja s pitno vodo v ureditvenem območju PMP se ureja v skladu s predpisi, ki določajo način oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ig in v skladu s soglasjem upravljavca javnega vodovodnega omrežja na območju Občine Ig.
(2) Oskrba s pitno vodo bo zagotovljena iz obstoječega vodovodnega priključnega voda ustreznih dimenzij iz obstoječega vodovodnega jaška na območju PMP.
(3) Obstoječe vodovodno omrežje nima zadostnih kapacitet, zato bo zagotovljen še drug vir vode za gašenje požara. Postavljen bo požarni bazen, s katerim bo zagotovljena dodatna možnost gašenja požara.
19. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)
(1) Ureditveno območje PMP leži na območju poselitve Iška vas, ID 5190, kjer se po operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode predvideva odvajanje odpadnih vod v javno kanalizacijo.
(2) Javno kanalizacijsko omrežje na območju urejanja PMP še ni dograjeno, zato bo do izgradnje kanalizacijskega sistema predvidena individualna mala čistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50PE. Prečiščena voda iz male čistilne naprave bo speljana v ponikovalnico.
20. člen
(odvajanje padavinske odpadne vode)
(1) Padavinske odpadne vode v ureditvenem območju PMP se ureja v skladu s predpisi, ki določajo odvajanje padavinske odpadne vode na območju Občine Ig.
(2) Padavinske odpadne vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin bodo odvajane preko lovilcev olj v ponikovalnice.
(3) Padavinske odpadne vode s strešnih površin bodo odvajane v ponikovalnice.
21. člen
(oskrba z elektriko)
(1) Na območju PMP se že nahajajo elektroenergetski objekti in naprave v upravljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d..
(2) Napajanje bo zagotovljeno iz obstoječega nizkonapetostnega priključnega zemeljskega voda ustreznega preseka iz obstoječe prostostoječe elektro omarice na območju PMP.
22. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Predvidena ni priključitev na telekomunikacijsko omrežje.
(2) V primeru priključitve načrtovanega objekta na javno TK omrežje bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo.
23. člen
(ogrevanje)
Znotraj območja PMP je predviden individualni način ogrevanja. Spodbuja se energetsko varčna gradnja, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije.
24. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom. Kolikor dostopne ceste nimajo ustreznih obračališč, morajo uporabniki v času praznjenja zabojnikov le-te dostaviti na mesto dostopno za smetarsko vozilo.
25. člen
(odstopanja)
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov ter cestnega omrežja zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav PMP ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju PMP so registrirane naslednje enote kulturne dediščine:
- arheološko najdišče, Ljubljana - Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 9368
- kulturna dediščina, Ljubljana - Kulturna krajina Ljubljansko barje, EŠD 11819.
V neposredni bližini se nahaja še naslednja enota kulturne dediščine:
- arheološko najdišče, Tomišelj - Arheološko najdišče Iška, EŠD 11520.
(2) Preusmerjanje in zasipavanje barjanskih kanalov ni dopustno, prav tako tudi ni dopustno dodatno nasipavanje terena pred gradnjo, ki bi povzročilo spremembo kote terena.
Okolica objekta naj se krajinsko uredi in ozeleni z višje raslim drevjem, ki je značilno za barjansko krajino. Obsaditev z iglavci ni dopustna. Zato naj projektna dokumentacija PGD vsebuje tudi projekt zunanje ureditve s tlakovanjem in zasaditvenim načrtom.
Gradnja zidanih ograj ni dopustna. Mejo je mogoče urediti z zasaditvijo listopadne žive meje, ob kateri je dopustna le žična ograja s točkovnimi temelji.
(3) Podroben načrt zunanje ureditve se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Obravnavano območje PMP se nahaja znotraj vodovarstvenega območja z oznako VVO II.
(2) Podjetje DHD d.o.o. je izdelalo študijo Karte poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v Občini Ig (št. projekta 25, september 2009, dopolnitev december 2009) za naročnika Občino Ig (v nadaljevanju predhodna študija).
(3) Podjetje DHD d.o.o. je izdelalo na podlagi rezultatov omenjene predhodne študije Hidrološko hidravlično presojo za obravnavano območje PMP.
(4) Podjetje EHO projekt d.o.o. je izdelalo Elaborat erozijske ogroženosti za obravnavano območje PMP.
(5) Podjetje MARBO OKOLJE d.o.o. je izdelalo Analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za obravnavano območje PMP.
(6) Podjetje Geologija d.o.o. je izdelalo na podlagi rezultatov omenjene predhodne Analize tveganja za onesnaženje telesa podzemne vode Revizijo poročila za obravnavano območje PMP.
(7) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je za obravnavano območje PMP izdalo vodno soglasje.
(8) Območje PMP leži izven poplavne nevarnosti, zato posebnih pogojev in omejitev za poseg v prostor ni.
Za objekte transportne infrastrukture - dostopno pot so na podlagi pogojev in omejitev za majhni in preostali razred nevarnosti zgoraj navedeni izdelovalci ugotovili, da so posegi v prostor dovoljeni z upoštevanjem pogojev soglasodajavca.
Območje PMP se nahaja na ravninskem zemljišču, kjer zaradi gradbenih posegov v teren ni možno pojavljanje erozije ali plazenje terena, vsled tega območje PMP ni erozijsko ogroženo.
28. člen
(varstvo zraka)
Po končani izvedbi PMP se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje PMP je opredeljeno s III. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objekta in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
30. člen
(ohranjanje naravne dediščine)
(1) Območje PMP leži na naslednjih vsebinah ohranjanja narave:
- na zavarovanem območju: Krajinski park Ljubljansko barje (Id. št. 1438), tretje varstveno območje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje),
- na območju Nature 2000: SAC Ljubljansko barje (SI3000271) (Uredba o posebnih varstvenih območjih),
- na naravni vrednoti: Iški vršaj (Id. št. 4134) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot),
- na ekološko pomembnih območjih: Ljubljansko barje (Id. št. 31400) in Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (Id. št. 80000) (Uredba o ekološko pomembnih območjih).
(2) Glede na vrsto posega in lokacijo, načrtovani poseg s stališča ohranjanja narave ne bo imel bistvenega vpliva na varstvene cilje zgoraj naštetih varovanih območij in na njihovo celovitost ter povezanost.
Načrtovani poseg ne bo vplival na vrste in habitatske tipe iz območja Nature 2000.
Načrtovana gradnja s stališča ohranjanja narave ne bo ogrozila ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, vključno s kvalifikacijskimi vrstami, zaradi katerih je območje vključeno v ekološko pomembno območje in ne bo ogrozila lastnosti, zaradi katerih je območje opredeljeno kot naravna vrednota.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
31. člen
(splošne določbe)
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
32. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
- pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
- ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
- dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe PMP ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati zasnovo požarne varnosti in izkaz požarne varnosti.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
33. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Izvajanje PMP je opredeljeno v tri faze izvajanja, in sicer: Prva faza je izvedba komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture. Druga faza vključuje gradnjo objekta. Tretja faza pa vključuje hortikulturno ureditev območja PMP.
(2) Izgradnja komunalne in energetske ter prometne infrastrukture ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt.
(3) Projektno dokumentacijo se lahko odda na upravno enoto istočasno, tako za komunalno in energetsko ter prometno infrastrukturo, kot tudi za gradnjo objekta.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJA
34. člen
Investitor se obveže, da bo zgradil tisto komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo, ki je opredeljena znotraj njegove gradbene parcele in tisto, ki izhaja iz pridobljenih smernic in soglasij s strani soglasodajavcev. Obveznost investitorja bo plačilo komunalnega prispevka na podlagi veljavnega Odloka o programu opremljanja Občine Ig.
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
X. USMERITVE GLEDE HRAMBE NAČRTA
36. člen
(vpogled PMP)
Podrobna merila in pogoji so stalno na vpogled na občinski upravi Občine Ig in pristojni Upravni enoti.
37. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500/002/2013
Ig, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti