Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1449. Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, stran 3873.

Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena, prvega odstavka 25. člena in drugega odstavka 27. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN-B) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/9 z dne 6. januarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 3 z dne 7. 1. 2015, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 142/2011/ES), določa natančnejša pravila glede:
- uporabe in odstranjevanja določenih živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: ŽSP), in iz njih pridobljenih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pridobljeni proizvodi);
- vloge in postopka registracije nosilcev dejavnosti, obratov ali objektov;
- vloge in postopka odobritve obratov ali objektov;
- vloge, postopka in dodatnih pogojev za dovolitev odstopanj za uporabo, prevoz ali odstranitev ŽSP in pridobljenih proizvodov;
- postopka za odobritev odpreme in nadzor odpremljanja določenih ŽSP in pridobljenih proizvodov med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter
- postopka za uvoz in tranzit trgovskih vzorcev in razstavnih predmetov ter določenih snovi za namene izven krmne verige.
(2) Ta pravilnik določa tudi način zakopavanja in sežiga živalskih trupel.
II. REGISTRACIJA NOSILCEV DEJAVNOSTI, OBRATOV IN OBJEKTOV
2. člen
(postopek registracije)
(1) Nosilec dejavnosti mora pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirati dejavnost oziroma obrate ali objekte.
(2) Nosilec dejavnosti mora v skladu s 23. členom Uredbe 1069/2009/ES pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti vlogo za registracijo obrata, objekta ali nosilca dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: vloga za registracijo). Vloga za registracijo se vloži elektronsko na spletni strani Uprave najpozneje 24 ur pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pisno najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti pri pristojnemu območnemu uradu Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) na obrazcu za registracijo obrata, objekta ali nosilca dejavnosti, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
(3) Vloga za registracijo mora vsebovati naslednje podatke:
- nosilec dejavnosti: osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta in kontaktno osebo;
- kategorija ŽSP ali pridobljenih proizvodov;
- ime in naslov obrata ali objekta oziroma dejavnosti, za katero želi registracijo, in
- o nameravanih dejavnostih, pri katerih se kot vhodne snovi uporabljajo ŽSP in pridobljeni proizvodi.
(4) Na podlagi vloge za registracijo OU Uprave nosilcu dejavnosti oziroma obratu ali objektu dodeli uradno številko v skladu s 47. členom Uredbe 1069/2009/ES. OU Uprave nosilca dejavnosti, obrat oziroma objekt vpiše v register obratov kot del centralnega informacijskega sistema Uprave (v nadaljnjem besedilu: CIS VET).
(5) OU Uprave ob registraciji nosilcu dejavnosti izda izpis iz CIS VET, ki velja kot potrdilo o registraciji. Od načina vložitve vloge za registracijo obrata je odvisno, ali se izpis izda elektronsko ali pisno. Izpis iz CIS VET se lahko izda tudi na zahtevo nosilca dejavnosti.
(6) Seznam registriranih obratov, objektov in nosilcev dejavnosti je objavljen na spletnih straneh Uprave.
(7) Nosilec dejavnosti mora na OU Uprave sporočiti spremembe, ki se nanašajo na nosilca dejavnosti, obrate oziroma objekte, vključno z informacijo o začasnem ali trajnem prenehanju dejavnosti, najpozneje 15 dni po nastanku spremembe teh podatkov.
(8) Če registrirani nosilec dejavnosti preneha izvajati svojo dejavnost, OU Uprave v CIS VET vpiše prenehanje registracije in nosilcu dejavnosti o tem izda izpis iz CIS VET, ki velja kot potrdilo o prenehanju registracije.
3. člen
(izjeme glede obveznosti registracije)
Ne glede na določbe prejšnjega člena registracija v skladu s prejšnjim členom ni potrebna za nosilce dejavnosti:
a) iz točke (a), (c), (e) in (f) četrtega odstavka 20. člena Uredbe 142/2011/EU;
b) ki v skladu s točko (d) četrtega odstavka 20. člena Uredbe 142/2011/EU uporabljajo majhne količine snovi kategorije 3 iz 10. člena Uredbe 1069/2009/ES ali proizvodov, pridobljenih iz navedenih snovi, za namene neposredne dobave proizvodov na lokalni trg ali v lokalne maloprodajne trgovine v Republiki Sloveniji. Za majhne količine snovi ali proizvodov iz te točke se šteje 20 kg tedensko oziroma največ ena tona v koledarskem letu, ali
c) ki odstranjujejo ŽSP in pridobljene proizvode v skladu s tretjim odstavkom 15. člena tega pravilnika ter 16., 17., 21. in 22. členom tega pravilnika.
III. ODOBRITEV OBRATOV ALI OBJEKTOV
4. člen
(postopek odobritve)
(1) Za odobritev obrata ali objekta iz 24. člena Uredbe 1069/2009/ES, razen obratov ali objektov iz točk (b) in (c) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1069/2009/ES, mora nosilec dejavnosti vložiti pisno vlogo za odobritev obrata ali objekta (v nadaljnjem besedilu: vloga za odobritev) na OU Uprave. Obrazec vloge za odobritev je dostopen na spletni strani Uprave.
(2) Vloga za odobritev mora vsebovati naslednje podatke:
- o nosilcu dejavnosti: osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta in kontaktno osebo;
- ime in naslov obrata ali objekta;
- številko odobritve, če je obrat ali objekt že odobren;
- o dejavnostih iz 24. člena Uredbe 1069/2009/ES, ki jih obrat namerava opravljati, in
- o vhodni surovini v skladu z 8., 9. ali 10. členom Uredbe 1069/2009/ES.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora nosilec dejavnosti priložiti naslednjo dokumentacijo:
- tloris obrata ali objekta z vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje,
- za obrate ali objekte, ki bodo opravljali dejavnosti iz prvega odstavka 29. člena Uredbe 1069/2009/ES, program notranjih kontrol po sistemu spremljanja in preverjanja kritičnih kontrolnih točk (v nadaljnjem besedilu: HACCP), za druge obrate ali objekte pa program lastnih pregledov v skladu z 28. členom Uredbe 1069/2009/ES, in
- v primeru vzpostavitve in izvajanja sistema notranjih kontrol na podlagi smernic dobre higienske prakse, ki jih je ocenila Uprava v skladu s 30. členom Uredbe 1069/2009/ES kot ustrezne za predvideno vrsto dejavnosti, izjavo nosilca dejavnosti o upoštevanju smernic dobre higienske prakse.
(4) Nosilec dejavnosti mora poleg dokumentacije iz prejšnjega odstavka vlogi za odobritev priložiti tudi dokazila, s katerimi izkaže, da so pogoji glede uporabe ene izmed naslednjih metod izpolnjeni:
- metoda predelave 7 v skladu s točko G. poglavja III priloge IV Uredbe 142/2011/EU;
- alternativne parametre pretvorbe za obrate za pridobivanje bioplinov in obrate za kompostiranje v skladu z oddelkom 2 poglavja III priloge V Uredbe 142/2011/EU;
- drugi postopki za obdelavo gvana netopirjev predelanega gnoja in pridobljenih proizvodov iz predelanega gnoja iz točke (c) oddelka 2 poglavja I priloge XI Uredbe 142/2011/EU ali
- obdelava predelane hrane za hišne živali s postopkom, kot je sušenje ali fermentacija iz alineje (iv) 3. točke pod (b) poglavja II priloge XIII Uredbe 142/2011/EU.
(5) Pred odločitvijo o odobritvi obrata ali objekta je obvezen pregled obrata ali objekta, ki ga opravi eden ali več uradnih veterinarjev.
(6) O odobritvi ali pogojni odobritvi obrata ali objekta odloči direktor OU Uprave na podlagi ugotovitev pregleda obrata ali objekta iz prejšnjega odstavka. Odobrenemu in pogojno odobrenemu obratu ali objektu se dodeli uradna številka v skladu s 47. členom Uredbe 1069/2009/ES in se ga vpiše v CIS VET. Obrat ali objekt se lahko pogojno odobri v skladu s 44. členom Uredbe 1069/2009/ES.
(7) Nosilec dejavnosti, ki je pogojno odobren v skladu s prejšnjim odstavkom in pri katerem ob pregledu po preteku prvega trimesečnega obdobja OU Uprave ugotovi, da v obratu ali objektu ni bil dosežen napredek ali da tudi po preteku drugega trimesečnega roka pogojne odobritve ne izpolnjuje pogojev za odobritev obrata, lahko ponovno zaprosi za odobritev obrata ali objekta za isto vrsto ali vrste dejavnosti šele po preteku šestih mesecev od izteka roka zadnje pogojne odobritve.
(8) Odločba iz šestega odstavka tega člena mora poleg podatkov iz drugega odstavka 24. člena Uredbe 1069/2009/ES vsebovati tudi naslednje podatke:
a) osebno ime ali firmo in naslov ali sedež nosilca dejavnosti;
b) ime in naslov odobrenega obrata ali objekta;
c) uradno številko odobritve in
d) dejavnosti obrata ali objekta.
(9) V primeru spremembe podatkov iz točk a), b) in d) prejšnjega odstavka mora nosilec dejavnosti vložiti vlogo na OU Uprave. V vlogi mora biti navedeno, katere podatke želi nosilec dejavnosti spremeniti in razlog za njihovo spremembo.
(10) Če obrat ali objekt začasno ne izvaja ene ali več odobrenih dejavnosti in je to obdobje daljše od šestih mesecev, mora nosilec dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim ponovnim začetkom izvajanja dejavnosti o tem obvestiti OU Uprave. Na podlagi tega obvestila opravi uradni veterinar ponovni pregled obrata, da se preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev. Ponovni pregled obrata ni potreben, če obrat svojo dejavnost izvaja sezonsko in je obdobje, ko obrat ne izvaja nobene dejavnosti, daljše od šestih mesecev.
(11) V primeru odobritve obratov ali objektov iz točke (a), (d) in (g) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1069/2009/ES Uprava odločbo iz šestega odstavka tega člena pošlje tudi Agenciji Republike Slovenije za okolje in inšpekciji, pristojni za varstvo okolja.
5. člen
(začasni in trajni odvzem odobritve in prepoved izvajanja dejavnosti)
(1) Če uradni veterinar odobrenemu obratu ali objektu v obdobju 12 mesecev trikrat izreče ukrep iz točke (e) drugega odstavka 54. člena Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str.1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str.1), direktor OU Uprave obratu ali objektu začasno odvzame odobritev za obdobje enega meseca.
(2) Obratu ali objektu, ki mu je bila odobritev odvzeta v skladu s prejšnjim odstavkom trikrat v obdobju zadnjih 24 mesecev, direktor OU Uprave odobritev trajno odvzame.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko za obrat ali objekt ponovno vloži vlogo za odobritev po preteku šestih mesecev od dokončnosti odločbe o odvzemu odobritve.
IV. UPORABA NEKATERIH ŽSP IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV
6. člen
(pretvorba in uporaba)
(1) Snovi iz točke (f) 13. člena Uredbe 1069/2009/ES se lahko uporabijo v odobrenem obratu za kompostiranje ali v odobrenem obratu za proizvodnjo bioplina brez predhodne predelave, razen če OU Uprave takšno uporabo prepove oziroma odredi druge ukrepe zaradi varovanja zdravja ljudi in živali.
(2) Snovi iz točke (f) 13. člena in točke (l) 14. člena Uredbe 1069/2009/ES se lahko uporabijo na zemljišču brez predhodne predelave, razen če OU Uprave takšno uporabo prepove oziroma odredi druge ukrepe zaradi varovanja zdravja ljudi in živali.
(3) Jajčne lupine iz točke (h) 14. člena Uredbe 1069/2009/ES se lahko brez predhodne toplotne obdelave uporabijo v odobrenem obratu za kompostiranje, razen če OU Uprave takšno uporabo prepove oziroma odredi druge ukrepe zaradi varovanja zdravja ljudi in živali.
(4) Nosilec živilske dejavnosti lahko tedensko uporabi neposredno na lastnem zemljišču kot gnojilo do 20 kg jajčnih lupin iz točke (h) 14. člena Uredbe 1069/2009/ES, ki nastanejo pri opravljanju njegovih dejavnosti. Pred uporabo na zemljišču mora te snovi zmleti. Nosilec živilske dejavnosti mora pri uporabi teh snovi na pašniku oziroma travniku upoštevati čakalno dobo iz 11. člena Uredbe 1069/2009/ES in voditi evidenco o količini jajčnih lupin, datumu in kraju njihovega odlaganja z navedbo parcelne številke in katastrske občine zemljišča.
(5) Neobdelana volna in dlaka se lahko dajeta na trg na ozemlju Republike Slovenije v skladu s točko B. poglavja VII priloge XIII Uredbe 142/2011/EU, če se volna ali dlaka uporabi kot zastirka ali prekrita volna na zemljišču ali za uporabo kot izolacijski material v gradbeništvu. Kmetija oziroma obrat ali objekt izvora mora voditi evidenco o prejemnikih in količini oddane volne ali dlake.
V. DOVOLJENJA ZA ODSTOPANJA GLEDE UPORABE, PREVOZA ALI ODSTRANITVE ŽSP IN PRIDOBLJENIH PROIZVODOV
7. člen
(postopek za izdajo dovoljenj za odstopanja)
(1) Nosilec dejavnosti lahko uporablja ali odstranjuje ŽSP ali pridobljene proizvode v skladu s 16., 17., 18. in 19. členom Uredbe 1069/2009/ES, če ima dovoljenje za uveljavitev odstopanja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), ki ga izda OU Uprave.
(2) Dovoljenje iz 8. do 20. člena tega pravilnika se izda, če nosilec dejavnosti vloži vlogo za izdajo dovoljenja iz tega člena in so izpolnjeni splošni pogoji iz 21., 22. in 28. člena Uredbe 1069/2009/ES in posebni pogoji iz 8. do 20. člena tega pravilnika. Pred izdajo dovoljenja za odstopanja iz 10., 12. in 13. člena tega pravilnika mora uradni veterinar preveriti izpolnjevanje pogojev na kraju samem.
(3) Vlogo za izdajo dovoljenja vloži nosilec dejavnosti, ki je registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja, prevoza, predelave, uporabe, odstranjevanja in drugega ravnanja z ŽSP ali pridobljenimi proizvodi ali opravlja dejavnosti iz tega odstavka v registriranih ali odobrenih obratih ali objektih v skladu s 23. ali 24. členom Uredbe 1069/2009/ES, na OU Uprave na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilec dejavnosti vlogo iz prejšnjega odstavka vloži hkrati z vlogo za registracijo ali odobritev dejavnosti, obratov ali objektov iz 2. ali 4. člena tega pravilnika.
(5) Vloga iz tretjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke o:
- nosilcu dejavnosti: osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta in kontaktno osebo;
- ime in naslov obrata ali objekta, če je dejavnost vezana na obrat oziroma objekt;
- vrsti obstoječe odobritve oziroma registracije, če je obrat že registriran ali odobren;
- kategoriji ŽSP oziroma pridobljenih proizvodov;
- dejavnosti, pri katerih se kot vhodne snovi uporabljajo ŽSP oziroma pridobljeni proizvodi;
- predvideni vrsti uporabe ali odstranitve ŽSP ali pridobljenih proizvodov ter
- mestu oziroma lokaciji, kjer se bo dejavnost izvajala, če dejavnost ni vezana na obrat.
(6) Dovoljenje mora vsebovati:
- navedbo kategorije in vrste ŽSP oziroma pridobljenih proizvodov, ki so predmet dovoljenja;
- količino ŽSP oziroma pridobljenih proizvodov, če je dovoljenje količinsko omejeno;
- vrsto dovoljenja oziroma opis odstopanja v skladu s 16. členom Uredbe 1069/2009/ES;
- mesto oziroma lokacijo, kjer se bo dejavnost izvajala in
- veljavnost dovoljenja, če je dovoljenje časovno omejeno.
(7) Nosilci dejavnosti, ki imajo veljavno dovoljenje v skladu s tem členom in prevažajo ŽSP ali pridobljene proizvode za potrebe odstopanj iz prvega odstavka tega člena, ne potrebujejo registracije kot prevoznik, če so pri prevozu izpolnjeni pogoji iz oddelka 1 poglavja I priloge VIII Uredbe 142/2011/EU.
(8) OU Uprave izdana dovoljenja iz 9., 11., 12., 13. in 20. člena tega pravilnika vpiše v CIS VET.
8. člen
(dovoljenje za raziskave in druge posebne namene)
(1) Dovoljenje za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za raziskave in druge posebne namene v skladu s točko (b) 16. člena in 17. členom Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz 11. člena Uredbe 142/2011/EU in oddelka 1 priloge VI Uredbe 142/2011/EU za izobraževalne, raziskovalne in diagnostične namene in pogoje iz 12. člena Uredbe 142/2011/EU in oddelka 2 priloge VI Uredbe 142/2011/EU za trgovske vzorce in razstavne predmete.
(2) Način obveščanja o prispetju pošiljke, način uničenja in zahtevana dokazila o neškodljivi odstranitvi v skladu z oddelkom 2 poglavja II Uredbe 1069/2009/ES določi OU Uprave v dovoljenju iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(dovoljenje za krmljenje živali v živalskih vrtovih, kožuharjev, psov iz priznanih vzrejnih legel ali tropov lovskih psov, psov in mačk v zavetiščih, ličink in črvov za ribiške vabe in cirkuških živali)
(1) Dovoljenje za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za krmljenje živali v živalskih vrtovih, kožuharjev, psov iz priznanih vzrejnih legel ali tropov lovskih psov, psov in mačk v zavetiščih, ličink in črvov za ribiške vabe in cirkuških živali s snovmi kategorij 2 in 3 v skladu s točko (c) 16. člena in 18. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz 13. člena in oddelka 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke o:
- delovnih postopkih:
- izvoru ŽSP ali pridobljenih proizvodov z navedbo podatkov o mestu oziroma obratu izvora v skladu z oddelkom 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU in
- če gre za snovi, ki ne izvirajo od vodnih živali ali vodnih nevretenčarjev, podatke o tem, kje se opravlja obdelava za izpolnjevanje pogojev, ki so navedeni v oddelku 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(3) Če snovi za namene krmljenja nosilcu dejavnosti dobavlja registriran zbirni center, mora zbirni center izpolnjevati pogoje iz oddelka 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(4) Če nosilec dejavnosti v skladu s 4. točko pod (c) oddelka 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU predlaga način obdelave, ki je drugačen od predpisanega v 4. točki pod (a) ali (b) oddelka 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU, mora izkazati, da takšen način obdelave zagotavlja preprečevanje tveganj v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali oziroma onesnaževanjem okolja.
10. člen
(dovoljenje za krmljenje plazilcev in ujed, gojenih v ujetništvu)
Dovoljenje za uporabo ŽSP za krmljenje plazilcev in ujed, gojenih v ujetništvu, razen živali iz živalskih vrtov in cirkuških živali, v skladu s točko (c) 16. člena in točko (c) 18. člene Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če:
- uporabi ŽSP kategorije 3 iz točke (a) do (m) 10. člena Uredbe 1069/2009/ES in
- vodi dokumentacijo, iz katere sta razvidna količina in izvor ŽSP, uporabljenih za krmljenje.
11. člen
(dovoljenje za krmljenje prostoživečih živali s snovmi kategorije 3)
(1) Dovoljenje za uporabo snovi kategorije 3, razen snovi iz točke (n), (o) in (p) 10. člena Uredbe 1069/2009/ES, za krmljenje prostoživečih živali v skladu s točko (c) 16. člena in točko (e) 18. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz tega člena.
(2) Nosilci dejavnosti, odgovorni za krmljenje prostoživečih živali, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, opredeljene kot divjad, in prostoživečih živali, ki so zavarovane po prepisih, ki urejajo ohranjanje narave, s snovmi kategorije 3, so lovske družine s koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in lovišča s posebnim namenom v skladu s predpisom, ki ureja divjad in lovstvo.
(3) Krmljenje prostoživečih živali, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, opredeljene kot divjad, in prostoživečih živali, ki so zavarovane po prepisih, ki urejajo ohranjanje narave, s snovmi kategorije 3 je dovoljeno le na lokacijah, predvidenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij.
(4) OU Uprave izda dovoljenje za krmljenje prostoživečih živali, ki niso divjad ali medved, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave.
(5) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- opis lokacije, z navedbo GPS koordinate, kjer se bo krmljenje izvajalo, in
- podatke o mestu oziroma obratu izvora ŽSP in predvidenih letnih količinah ŽSP in
- opis postopkov ravnanja z ŽSP.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko nosilci dejavnosti iz drugega odstavka tega člena brez dovoljenja Uprave uporabljajo ŽSP kategorije 3, ki nastane v registriranih lovskih zbiralnicah za krmljenje divjadi in medveda na lokacijah iz tretjega odstavka tega člena na območju iste lovske družine s koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in lovišča s posebnim namenom.
(7) Nosilec dejavnosti, odgovoren za krmljenje, mora snovi kategorije 3 prevažati od mesta porekla do mesta uporabe v skladu z zahtevami iz oddelka 1 in oddelka 3 poglavja I priloge VIII Uredbe 142/2011/EU. Dovoljen je samo neposreden prevoz iz mesta nastanka do mesta uporabe. Če se snovi kategorije 3 pred uporabo vmesno skladiščijo, tako skladiščenje lahko poteka samo v obratu, ki je registriran kot zbirni center in izpolnjuje pogoje iz oddelka I poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(8) Nosilec dejavnosti, odgovoren za krmljenje, mora hraniti dokumentacijo, iz katere sta razvidna količina in izvor ŽSP kategorije 3, uporabljenih za krmljenje.
12. člen
(posebni pogoji za krmljenje živali v živalskih vrtovih s snovmi kategorije 1)
(1) Dovoljenje za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za krmljenje živali v živalskih vrtovih s snovmi kategorije 1 v skladu s točko (c) 16. člena in točko (a) prvega odstavka 18. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz 14. člena, oddelka 1 in oddelka 4 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke o:
- izvoru ŽSP ali pridobljenih proizvodov z navedbo podatkov o obratu izvora v skladu z oddelkom 1 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/ES;
- načinu ravnanja, ki zagotavlja, da se snovi za krmljenje skladiščijo in krmljenje izvaja v zaprtem in ograjenem območju in da do njih nimajo dostopa druge živali, razen tistih, ki so navedene v dovoljenju;
- sistemu zagotavljanja, da bodo prežvekovalci, ki se uporabijo za krmljenje, vključeni v sistem spremljanja transmisivnih spongiformnih encefalopatij (v nadaljnjem besedilu: TSE) v skladu s predpisom, ki ureja preventivo, nadzor in izkoreninjenje TSE, in
- načinu vodenja evidenc za zagotavljanje skladnosti z oddelkom 4 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(3) V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena morajo biti navedeni tudi pogoji za sistem spremljanja TSE v skladu s predpisom, ki ureja preventivo, nadzor in izkoreninjenje TSE.
13. člen
(dovoljenje za krmljenje nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst živali na postajah za krmljenje in zunaj njih s snovmi kategorije 1)
(1) Dovoljenje za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za krmljenje živali ogroženih in zavarovanih vrst, navedenih v 1. točki pod (a) oddelka 2 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU, na postajah za krmljenje in zunaj njih v skladu s točko (c) 16. člena in točko (b) drugega odstavka 18. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz 14. člena in oddelka 2 oziroma oddelka 3 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Nosilci dejavnosti, odgovorni za krmljenje živali ogroženih in zavarovanih vrst iz prejšnjega odstavka s snovmi kategorije 1 na postajah za krmljenje in zunaj njih, so lovske družine s koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in lovišča s posebnim namenom v skladu s predpisom, ki ureja divjad in lovstvo.
(3) Postaje za krmljenje so lahko samo na lokacijah, predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij v skladu s predpisom, ki ureja divjad in lovstvo.
(4) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
a) v primeru krmljenja na postajah za krmljenje:
- podrobnejše podatke glede vrste živali v skladu z oddelkom 2 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU;
- opis delovnih postopkov, ki vsebuje podatke iz točke (f) oddelka 2 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU in
- obrazložitev, kako bi takšen način krmljenja izboljšal stanje ohranjenosti živalske vrste;
b) v primeru krmljenja zunaj postaj za krmljenje:
- podrobnejše podatke glede vrste živali v skladu z oddelkom 3 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU;
- opis delovnih postopkov in predlog območij krmljenja in
- obrazložitev, kako bi takšen način krmljenja izboljšal stanje ohranjenosti živalske vrste.
(5) OU Uprave izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena v soglasju z ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave.
(6) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora poleg podatkov iz šestega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- živalske vrste, na katere se dovoljenje nanaša;
- podroben opis lokacije postaje za krmljenje z vpisanimi GPS koordinatami, kjer se izvaja krmljenje;
- pogoje glede testiranja na TSE in pogoje, ki se nanašajo na oceno posebnih razmer zadevne živalske vrste in njenega habitata, ki jih da ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave.
(7) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda za največ tri leta.
14. člen
(vključitev na seznam ptic, ki se hranijo z mrhovino)
Glavni urad Uprave na podlagi pobude ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, zaprosi Evropsko komisijo za vključitev države na seznam iz 1. točke pod (a) oddelka 2 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU v skladu z 2. točko oddelka 2 poglavja II priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
15. člen
(dovoljenje za zakopavanje mrtvih hišnih živali)
(1) Dovoljenje za zakopavanje mrtvih hišnih živali v skladu s točko (a) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz 3. in 4. točke oddelka 1 poglavja III priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Kadar gre za prevzem trupla hišne živali iz vmesnega obrata kategorije 1, kjer je bila opravljena post mortem preiskava, se dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda le, če je izvid post mortem preiskave pokazal, da ni tveganja glede širjenja obvezno prijavljivih bolezni živali.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetnik živali izvrši posamičen zakop hišne živali brez dovoljenja Uprave, če:
- ni podanega suma obvezno prijavljivih bolezni živali v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali;
- ne gre za prevzem trupla hišne živali iz vmesnega obrata kategorije 1, kjer je bila opravljena post mortem preiskava;
- je imetnik živali lastnik zemljišča, na katerem želi opraviti zakop, ali ima pisno soglasje lastnika zemljišča in
- zakopavanja hišnih živali ne opravlja kot dejavnost.
(4) Poginule živali morajo biti zakopane tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 50 cm. Zakopavanje poginulih živali ni dovoljeno na območjih, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, določen najstrožji vodovarstveni režim, in v 100 m pasu okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, vendar zanj ni določen vodovarstveni režim.
(5) Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti trupla poginulih živali pred zakopavanjem razkužena z ustreznim razkužilom. Takšen ukrep odredi uradni veterinar OU Uprave v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(dovoljenje za odstranjevanje ŽSP na oddaljenih območjih)
(1) Dovoljenje za odstranitev snovi kategorije 1 iz alineje (v) točke (a) in alineje (ii) točke (b) 8. člena Uredbe 1069/2009/ES, snovi kategorije 2 in snovi kategorije 3 na oddaljenih območjih s sežigom ali zakopavanjem v skladu s točko (b) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz točke (a) in (b) 15. člena in oddelka 1 in oddelka 2 poglavja III priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko OU Uprave na predlog imetnika živali oziroma povzročitelja dovoli drug način odstranitve oziroma neškodljivega uničenja, kadar so za to podani upravičeni razlogi in takšno ravnanje ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi ali živali in onesnaževanje okolja. Način odstranitve oziroma neškodljivega uničenja in razlogi za takšno odločitev se navedejo v dovoljenju iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru zakopa iz prvega odstavka tega člena morajo biti poginule živali zakopane tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 50 cm. Fizična ali pravna oseba, ki opravlja zakop živali, mora biti lastnik zemljišča, na katerem želi opraviti zakop, ali ima z lastnikom sklenjeno najemno pogodbo oziroma ima pisno soglasje lastnika zemljišča za uporabo. Zakopavanje poginulih živali ni dovoljeno na območjih, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, določen najstrožji vodovarstveni režim, in v 100 m pasu okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, vendar zanj ni določen vodovarstveni režim. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti ŽSP pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim razkužilom. Takšen ukrep odredi uradni veterinar Uprave.
(4) Imetnik živali mora odstranjene živali odjaviti v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali. Kot dokazilo se pristojnemu organu za identifikacijo in registracijo živali priloži dovoljenje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
(dovoljenje za odstranjevanje ŽSP na težko dostopnih območjih)
(1) Dovoljenje za odstranitev snovi kategorije 1 iz alineje (v) točke (a) in alineje (ii) točke (b) 8. člena Uredbe 1069/2009/ES, snovi kategorije 2 in snovi kategorije 3 na težko dostopnih območjih s sežigom ali zakopavanjem v skladu s točko (c) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje zahteve iz točke (a) 15. člena in oddelka 1 poglavja III priloge VI Uredbe 142/2011/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko OU Uprave dovoli tudi drug način odstranitve oziroma neškodljivega uničenja, kadar so za to podani upravičeni razlogi in takšno ravnanje ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi ali živali in onesnaževanje okolja. Način odstranitve oziroma neškodljivega uničenja in razlogi za takšno odločitev se navedejo v dovoljenju iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru zakopa iz prvega odstavka tega člena morajo biti poginule živali zakopane tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj 50 cm. Fizična ali pravna oseba, ki opravlja zakop živali, mora biti lastnik zemljišča, na katerem želi opraviti zakop, ali ima z lastnikom sklenjeno najemno pogodbo oziroma ima pisno soglasje lastnika zemljišča za uporabo. Zakopavanje poginulih živali ni dovoljeno na območjih, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo vode, določen najstrožji vodovarstveni režim, in v 100 m pasu okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, vendar zanj ni določen vodovarstveni režim. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti ŽSP pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim razkužilom. Takšen ukrep odredi uradni veterinar Uprave.
(4) Lastnik živali mora živali odjaviti v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali. Kot dokazilo se pristojnemu organu za identifikacijo in registracijo živali priloži dovoljenje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
(dovoljenje za odstranjevanje malih količin snovi kategorije 3)
Dovoljenje za odstranjevanje na druge načine, ki niso sežiganje ali zakopavanje na kraju samem, če gre za snovi kategorije 3, določene v poglavju IV priloge VI Uredbe 142/2011/EU v količini, ki ne presega 20 kg tedensko, v skladu s točko (d) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES, se izda nosilcu dejavnosti, če nosilec dejavnosti izkaže, da način odstranjevanja zagotavlja preprečevanje tveganj v zvezi z javnim zdravjem in zdravjem živali oziroma onesnaževanjem okolja.
19. člen
(dovoljenje za uporabo ŽSP za pripravo biodinamičnih pripravkov)
(1) Dovoljenje za uporabo ŽSP za pripravo biodinamičnih pripravkov iz točke (f) 16. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje pogoje iz tega člena.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- vrste ŽSP kategorije 2 ali 3;
- predvidene količine posameznih ŽSP, ki jih bo uporab­ljal;
- lokacija mesta uporabe (KMG-MID, parcelna številka in katastrska občina zemljišča, GPS koordinate) in
- opis načina neškodljive odstranitve preostalih ŽSP pri pripravi biodinamičnih preparatov.
(3) Nosilec dejavnosti mora voditi dokumentacijo, iz katere sta razvidna količina in izvor ŽSP, uporabljenih za pripravo biodinamičnih pripravkov.
20. člen
(dovoljenje za dajanje na trg ŽSP kategorije 3 za prehrano hišnih živali)
(1) Dovoljenje za dajanje na trg ŽSP kategorije 3 za prehrano hišnih živali in hranjenje psov in mačk v registriranih zavetiščih v skladu s točko (g) 16. člena Uredbe 1069/2009/ES se izda nosilcu dejavnosti, ki ima odobren obrat v skladu predpisi, ki urejajo higieno živil, in če izpolnjuje zahteve iz tega člena.
(2) Vloga za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- opis dopolnitve načrta notranjih kontrol, da se zagotovijo varno shranjevanje pri ustrezni temperaturi, ločeno skladiščenje in ustrezna označitev teh snovi, in
- opis sistema vzorčenja za zagotavljanje skladnosti s standardom iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Nosilci dejavnosti morajo zagotoviti, da se za prehrano hišnih živali uporabljajo samo ŽSP kategorije 3 iz točke (a) ter alineje (i) in (ii) točke (b) 10. člena Uredbe 1069/2009/ES in pred dajanjem na trg ustrezajo naslednjemu standardu:
Salmonella: odsotnost v 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, pri čemer je:
n = število vzorcev, ki se testirajo;
m = mejna vrednost števila bakterij; rezultati preiskav so ustrezni, če število bakterij v vseh vzorcih ne presega vrednosti m;
M = najvišja vrednost števila bakterij; rezultati so neustrezni, če je število bakterij v enem ali več vzorcih enako vrednosti M ali več, ter
c = število vzorcev, pri katerih je število bakterij lahko med vrednostma m in M, vzorec pa še vedno velja za ustreznega, če je število bakterij v drugih vzorcih m ali manj.
(4) Nosilec dejavnosti mora voditi dokumentacijo, iz katere sta razvidna količina in datum oddanih ŽSP, namenjenih za prehrano hišnih živali.
21. člen
(odstranjevanje čebel in čebelarskih stranskih proizvodov)
V skladu s točko (f) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES in oddelkom 3 poglavja III priloge VI Uredbe 142/2011/EU je dovoljeno odstranjevati čebele in čebelarske stranske proizvode, ki nastanejo pri čebelarstvu, s sežigom ali zakopavanjem na kraju samem, razen če tega Uprava z odločbo ne prepove ali odredi druge ukrepe zaradi varovanja zdravja ljudi ali živali.
22. člen
(izjemno odstranjevanje ŽSP ob pojavu bolezni)
(1) Dovoljenje za izjemno odstranjevanje ŽSP, razen snovi kategorije 1 iz alineje (i) točke (a) 8. člena Uredbe 1069/2009/ES, ob pojavu bolezni živali v skladu s točko (e) prvega odstavka 19. člena Uredbe 1069/2009/ES lahko OU Uprave izda po uradni dolžnosti, če:
- so izpolnjene zahteve iz točke (a) 15. člena in oddelka 1 poglavja III priloge VI Uredbe 142/2011/EU in
- bi prevoz do najbližjega objekta, odobrenega za predelavo ali odstranjevanje ŽSP, povečal nevarnost širjenja bolezni ali bi bile zaradi razširjenosti bolezni presežene zmogljivosti obratov.
(2) Mesta za izjemno odstranjevanje ŽSP ob pojavu bolezni se lahko določijo v Načrtu ukrepov za posamezne bolezni, ki ga pripravi sektor za zdravje in dobrobit živali Uprave. Če mesto ni vnaprej določeno ali če že določeno mesto ne ustreza kriterijem za preprečevanje širjenja bolezni, se mesto določi z odločbo direktorja Uprave na predlog Državnega središča za nadzor bolezni.
VI. ZBIRANJE, PREVOZ IN SLEDLJIVOST
23. člen
(odstopanje glede zahtev za komercialne dokumente)
(1) Prevoz gnoja brez komercialnega dokumenta ali zdravstvenega spričevala med dvema točkama, ki sta na istem kmetijskem gospodarstvu, od koder izvira gnoj, ter od kmetijskega gospodarstva, kjer gnoj nastane, do uporabnika tega gnoja znotraj Republike Slovenije je dovoljen, razen če OU Uprave ob pojavu bolezni zaradi možnosti tveganja za zdravje ljudi ali živali ne odloči drugače.
(2) Pri prevozu ŽSP in pridobljenih proizvodov znotraj Republike Slovenije lahko v skladu z drugim odstavkom 4. točke poglavja III priloge VIII Uredbe 142/2011/EU pošiljke spremlja drugačen komercialni dokument od predpisanega v 6. točki poglavja III priloge VIII Uredbe 142/2011/EU.
24. člen
(komponenta za mešanje)
(1) Za izvajanje točke (d) prvega odstavka 32. člena Uredbe 1069/2009/ES nosilec dejavnosti predlaga komponento za mešanje hkrati z vlogo za odobritev obrata za proizvodnjo organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal. Predlagana komponenta za mešanje mora izpolnjevati pogoje iz točke (b) tretjega odstavka oddelka 1 poglavja II priloge XI Uredbe 142/2011/EU.
(2) OU Uprave komponento za mešanje navede v odločbi za odobritev obrata za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal.
VII. DAJANJE NA TRG IN UPORABA MLEKA, PROIZVODOV NA OSNOVI MLEKA IN PROIZVODOV, PRIDOBLJENIH IZ MLEKA ZA UPORABO V PREHRANI REJNIH ŽIVALI
25. člen
(dovoljenje za dajanje na trg v skladu z nacionalnimi standardi)
(1) Dovoljenje za dajanje na trg stranskih mlečnih proizvodov kot posamičnih krmil, ki niso bili obdelani v skladu z delom I oddelka 4 priloge X Uredbe 142/2011/EU, se izda nosilcu dejavnosti po postopku iz 7. člena tega pravilnika za uveljavljanje odstopanja iz:
- 3. točke pod (a) dela II oddelka 4 poglavja II priloge X Uredbe 142/2011/EU;
- alineje (i) 3. točke pod (b) dela II oddelka 4 poglavja II priloge X Uredbe 142/2011/EU ali
- alineje (ii) 3. točke pod (b) dela II oddelka 4 poglavja II priloge X Uredbe 142/2011/EU.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- številko odobritve ali registracije v skladu s 4. členom Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1137/2014 z dne 27. oktobra 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obdelavo nekaterih vrst drobovine živali, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 307 z dne 28. 10. 2014, str. 28), in
- postopek obdelave mleka, proizvodov na osnovi mleka in proizvodov, pridobljenih iz mleka, ki jih želi dajati na trg za namen uporabe v prehrani rejnih živali.
26. člen
(uporaba v prehrani rejnih živali)
(1) Dovoljenje za uporabo mleka, proizvodov na osnovi mleka in proizvodov, pridobljenih iz mleka, v prehrani rejnih živali na živinorejskem gospodarstvu, ki niso bili obdelani v skladu z delom I oddelka 4 priloge X in 3. točko pod (a) dela II oddelka 4 priloge X Uredbe 142/2011/EU, se izda nosilcu dejavnosti po postopku iz 7. člena tega pravilnika za uveljavljanje odstopanja iz:
- alineje (i) 3. točke pod (b) dela II oddelka 4 poglavja II priloge X Uredbe 142/2011/EU ali
- alineje (ii) 3. točke pod (b) dela II oddelka 4 poglavja II priloge X Uredbe 142/2011/EU.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje podatke:
- o vrstah živalih, ki se vzrejajo na živinorejskem gospodarstvu, in
- o vrsti živali, pri katerih se bodo proizvodi iz prejšnjega odstavka uporabljali za krmljenje.
VIII. UVOZ IN TRANZIT
27. člen
(uvoz raziskovalnih in diagnostičnih vzorcev, trgovskih vzorcev in razstavnih predmetov)
(1) Dovoljenje za uvoz raziskovalnih in diagnostičnih vzorcev, trgovskih vzorcev ter razstavnih predmetov se izda nosilcu dejavnosti, če izpolnjuje pogoje iz 27. ali 28. člena ter poglavja III priloge XIV Uredbe 142/2011/EU.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke o:
- nosilcu dejavnosti: osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta in kontaktno osebo;
- ime in naslov obrata ali objekta, če je dejavnost vezana na obrat oziroma objekt;
- vrsti obstoječe odobritve oziroma registracije, če je obrat že registriran ali odobren;
- kategoriji ŽSP oziroma pridobljenih proizvodov;
- dejavnosti, pri katerih se kot vhodne snovi uporabljajo ŽSP oziroma pridobljeni proizvodi;
- predvideni vrsti uporabe ali pridobljenih proizvodov ter
- mestu oziroma lokaciji, kjer se bo dejavnost izvajala, če dejavnost ni vezana na obrat.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora nosilec dejavnosti pred uvozom poslati na Mejni veterinarski prehod, kjer se vrši uvoz pošiljke.
28. člen
(uvoz določenih snovi za namene izven krmne verige)
(1) Uvoz snovi iz 1. točke oddelka 2 poglavja IV priloge XIV Uredbe 142/2011/EU za namen krmljenja hišnih živali in gojenih rib ter uporabo kot ribiške vabe je dovoljen iz tretjih držav:
- s seznama iz priloge II Odločbe Komisije z dne 6. novembra 2006 o določitvi seznamov tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov (UL L št. 320 z dne 18. 11. 2006, str. 53), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 16. julija 2014 o spremembi Priloge II k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve Republike Moldavije na seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih ribiških proizvodov za prehrano ljudi (UL L št. 212 z dne 18. 7. 2014, str. 19), v primeru vodnih živali in njihovih proizvodov, in
- članic Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE) v primeru nevretenčarjev in njihovih proizvodov ter snovi kategorije 3, ki vsebujejo živali in dele živali iz živalskih vrst Rodentia in Lagomorpha.
(2) Snovi iz prejšnjega odstavka morajo biti globoko zamrznjene ali sušene na način, da se uniči patogene organizme, vključno s salmonelo.
(3) Snovi iz prvega odstavka tega člena morajo biti pakirane v novi neprepustni embalaži na način, da se prepreči naknadna kontaminacija proizvoda, na kateri je navedba »ni namenjeno prehrani ljudi«. Če so proizvodi namenjeni za neposredno uporabo za končnega potrošnika, mora biti na pakiranju navedba »za krmo hišnih živali/gojenih rib/za uporabo za ribiške vabe« glede na namen uporabe.
(4) Pošiljke snovi iz prvega odstavka tega člena mora ob uvozu spremljati veterinarsko spričevalo, ki ga potrdi pristojni organ tretje države. Spričevalo mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in naslov proizvodnega obrata s številko registracije ali odobritve;
- ime in naslov pošiljatelja in prejemnika;
- ime proizvajalca, količina proizvoda v pošiljki in oznake;
- država izvora pošiljke;
- vrsta in kategorija ŽSP;
- ime in naslov namembnega obrata v Republiki Sloveniji s številko odobritve, če obstaja;
- namen uporabe in
- način obdelave v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Pošiljka snovi iz prvega odstavka tega člena mora biti po veterinarskem pregledu na Mejni veterinarski postaji odpremljena neposredno v namembni obrat.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(prehodno obdobje)
(1) Nosilci dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika in niso registrirani pri Upravi, morajo na OU Uprave vložiti vlogo za registracijo v skladu z 2. členom tega pravilnika in pridobiti dovoljenje za zakopavanje mrtvih hišnih živali v skladu s 15. členom tega pravilnika najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena tega pravilnika nosilci dejavnosti do 31. decembra 2015 vlogo za registracijo lahko vložijo le pisno.
(3) Postopki za registracijo in odobritev nosilcev dejavnosti, obratov in objektov, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu s tem pravilnikom.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-251/2012
Ljubljana, dne 14. aprila 2015
EVA 2012-2330-0034
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Irena Majcen l.r.
ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti