Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015

Kazalo

1287. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014, stran 3404.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 in 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Žirovnica za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žirovnica za leto 2014.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2014 izkazuje:
+--------+---------------------------+--------------+
 |A.   |BILANCA PRIHODKOV IN    |       |
 |    |ODHODKOV          |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |   4.429.642|
 |    |(70+71+72+73+74)      |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |   3.287.290|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |70   |DAVČNI PRIHODKI      |   2.672.118|
 |    |(700+703+704)       |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |700 Davki na dohodek in  |   2.327.349|
 |    |dobiček          |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |703 Davki na premoženje  |    268.516|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |704 Domači davki na blago |    76.242|
 |    |in storitve        |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |706 Drugi davki      |      11|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |    615.172|
 |    |(710+711+712+714)     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |710 Udeležba na dobičku in |    395.008|
 |    |dohodki od premoženja   |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |711 Takse in pristojbine  |     2.425|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |712 Globe in druge denarne |     7.825|
 |    |kazni           |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |714 Drugi nedavčni prihodki|    209.915|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |    24.384|
 |    |(720+722)         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |720 Prihodki od prodaje  |      677|
 |    |osnovnih sredstev     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |722 Prihodki od prodaje  |    23.707|
 |    |zemljišč in neopredmetenih |       |
 |    |dolgoročnih sredstev    |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |74   |TRANSFERNI PRIHODKI    |   1.117.968|
 |    |(740+741)         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |740 Transferni prihodki iz |    242.369|
 |    |drugih javnofinančnih   |       |
 |    |institucij         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |741 Prejeta sredstva iz  |    875.598|
 |    |državnega proračuna iz   |       |
 |    |sredstev proračuna EU   |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |II.   |SKUPAJ ODHODKI       |   5.606.360|
 |    |(40+41+42+43+45)      |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |40   |TEKOČI ODHODKI       |   1.324.571|
 |    |(400+401+402+403+409)   |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |400 Plače in drugi izdatki |    227.434|
 |    |zaposlenim         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |401 Prispevki delodajalcev |    39.697|
 |    |za socialno varnost    |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |402 Izdatki za blago in  |   1.051.634|
 |    |storitve          |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |403 Plačila domačih obresti|      807|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |409 Rezerve        |     5.000|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |41   |TEKOČI TRANSFERI      |   1.167.981|
 |    |(410+411+412+413)     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |410 Subvencije       |    47.767|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |411 Transferi posameznikom |    529.782|
 |    |in gospodinjstvom     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |412 Transferi neprofitnim |    233.644|
 |    |organizacijam in ustanovam |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |413 Drugi tekoči domači  |    356.788|
 |    |transferi         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)|   2.977.055|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |420 Nakup in gradnja    |   2.977.055|
 |    |osnovnih sredstev     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |    136.753|
 |    |(431+432)         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |431 Investicijski transferi|    115.175|
 |    |pravnim in fizičnim osebam,|       |
 |    |ki niso proračunski    |       |
 |    |uporabniki         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |432 Investicijski transferi|    21.578|
 |    |proračunskim uporabnikom  |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |  –1.176.718|
 |    |(PRIMANKLJAJ) (I.-II.)   |       |
 |    |(skupaj prihodki minus   |       |
 |    |skupaj odhodki)      |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |III./1. |PRIMARNI PRESEŽEK     |  –1.233.302|
 |    |(PRIMANKLJAJ) (I. – 7102) –|       |
 |    |(II.-403-404) (skupaj   |       |
 |    |prihodki brez prihodkov od |       |
 |    |obresti minus skupaj    |       |
 |    |odhodki brez plačil    |       |
 |    |obresti)          |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |III./2. |TEKOČI PRESEŽEK      |    794.738|
 |    |(PRIMANKLJAJ) (70+71    |       |
 |    |)40+41) (tekoči prihodki  |       |
 |    |minus tekoči odhodki in  |       |
 |    |tekoči transferi)     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN|       |
 |    |NALOŽB           |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
 |    |POSOJIL IN PRODAJA     |       |
 |    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
 |    |(750+751+752)       |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
 |    |POSOJIL IN PRODAJA     |       |
 |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750) |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |750 Prejeta vračila danih |       0|
 |    |posojil          |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|       0|
 |    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
 |    |DELŽEV (IV.-V.)      |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |C.   |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |       0|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |50   |ZADOLŽEVANJE        |       0|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |500 Domače zadolževanje  |       0|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551) |    20.591|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |55   |ODPLAČILA DOLGA      |    20.591|
 +--------+---------------------------+--------------+
 |    |550 Odplačila kreditov   |    20.591|
 |    |poslovnim bankam      |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |  –1.197.309|
 |    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-|       |
 |    |V.-VIII.)         |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    –20.591|
 |    |VIII.)           |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |   1.176.718|
 |    |IX.)            |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
 |XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |   2.322.738|
 |    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA |       |
 |    |LETA            |       |
 +--------+---------------------------+--------------+
4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, po zaključnem računu proračuna za leto 2014 v višini 1.197.309 EUR, se bo kril iz sredstev na računih proračuna.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0006/2015
Žirovnica, dne 26. marca 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost