Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015

Kazalo

1298. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 3423.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) Vlada Republike Slovenije sprejme
S K L E P
o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen
S tem sklepom se za izvajanje prvega odstavka 47. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU) ustanovi Odbor za spremljanje za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za programsko obdobje 2014–2020, potrjenega z Odločbo komisije z dne 13. 2. 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje), določijo njegova sestava, organizacija in naloge.
2. člen
Odbor za spremljanje je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 49. členu Uredbe 1303/2013/EU in 74. členu Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013) zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1378/2014 z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 367 z dne 23. 12. 2014, str. 16).
3. člen
(1) V odbor za spremljanje se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– državni sekretar, pristojen za kmetijstvo, predsednik; državni sekretar, pristojen za gozdarstvo, namestnik,
– Tadeja Kvas Majer, članica; Marjeta Bizjak, namestnica,
– Alenka Šesek, članica; Urška Keše, namestnica;
b) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:
– Igor Ahačevčič, član; Alenka Ivačič, namestnica,
– Borut Pivec, član; Tomaž Ganc, namestnik;
c) Ministrstvo za okolje in prostor:
– Marija Markeš, članica; Andrej Bibič, namestnik;
č) Ministrstvo za finance:
– Špela Perme, članica; Nataša Mrzlikar, namestnica;
d) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
– Nena Dokuzov, članica; Darko Sajko, namestnik;
e) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
– Jana Lovšin, članica;
f) Ministrstvo za kulturo:
– Irena Marš, članica; Mateja Bavdaž, namestnica;
g) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
– Tatjana Pezdir, članica; Tit Neubauer, namestnik;
h) Ministrstvo za infrastrukturo:
– Peter Dolinar, član;
i) Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko:
– Nataša Kobe Logonder, članica; Vinko Žagar, namestnik;
j) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj:
– Mateja Kovač, članica;
k) Statistični urad Republike Slovenije:
– Irena Žaucer, članica; Barbara Kutin Slatnar, namestnica;
l) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave:
– Mateja Žvikart, članica; Martina Kačičnik Jančar, namestnica;
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije:
– Nina Barbara Križnik, članica; Tatjana Zagorc, namestnica;
b) Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije:
– Branko Meh, član; Maja Rigač, namestnica;
c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
– Branko Ravnik, član; Anton Jagodic, namestnik;
č) Zadružna zveza Slovenije:
– Anita Jakuš, članica; Bojana Jerina, namestnica;
d) Sindikat kmetov Slovenije:
– Anton Medved, član; Jernej Redek, namestnik;
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije:
– Tomaž Jančar, član, Tanja Šumrada, namestnica;
b) Zveza kmetic Slovenije:
– Irena Ule, članica; Jožica Gričnik, namestnica;
c) Zveza slovenske podeželske mladine:
– Rok Damijan, član; Aleš Kirbiš, namestnik;
č) Čebelarska zveza Slovenije:
– Lidija Senič, članica; Nataša Klemenčič Štrukelj, namestnica;
d) Združenje turističnih kmetij Slovenije:
– Venčeslav Tušar, član; Milan Bizjan, namestnik;
e) Društvo za razvoj slovenskega podeželja:
– Luka Juvančič, član, Aleš Zidar, namestnik;
f) Zveza potrošnikov Slovenije:
– Breda Kutin, članica; Marjana Peterman, namestnica;
g) Plan B za Slovenijo:
– Gorazd Marinček, član; Anamarija Slabe, namestnik;
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije:
– Alojz Sok, član; Janez Pirc, namestnik;
b) Skupnost občin Slovenije:
– Patricia Čular, članica; Klaudija Šadl Jug, namestnica,
c) Združenje mestnih občin Slovenije:
– Jože Kobe, član; Vili Eisenhut, namestnik. «.
(2) Predsednik odbora za spremljanje je državni sekretar, pristojen za kmetijstvo.
(3) Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za spremljanje svetovalno vlogo. Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v odboru za spremljanje opazovalno vlogo.
4. člen
Člane odbora za spremljanje v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora za spremljanje nadomeščajo imenovani ali pisno pooblaščeni namestniki.
5. člen
Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretariat odbora za spremljanje imenuje vodja organa upravljanja.
6. člen
Sekretariat stalno spremlja udeležbo članov odbora za spremljanje na sejah in o tem redno poroča odboru za spremljanje na sejah.
7. člen
(1) Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za spremljanje in njegovega sekretariata zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Člani odbora za spremljanje, njihovi namestniki in ostali vabljeni za sodelovanje na sejah odbora za spremljanje s strani odbora za spremljanje ne prejmejo povračila potnih stroškov in sejnin.
8. člen
Organizacijo in način delovanja odbora za spremljanje in njegovega sekretariata odbor za spremljanje podrobneje uredi s poslovnikom.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2015
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-2330-0078
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost