Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2015 z dne 30. 3. 2015

Kazalo

863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd, stran 2399.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 - ZUJF), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. seji dne 12. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd (Uradni list RS, št. 55/11; v nadaljevanju: odlok) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
- ustanovitelja: štirje člani,
- delavcev zavoda: dva člana,
- zavarovancev: en član.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa ta odlok.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Mandat predstavnikov ustanovitelja, ki so hkrati člani občinskega sveta je vezan na njihov mandat v občinskem svetu in preneha najkasneje v roku 60 dni odkar jim je prenehal mandat v občinskem svetu. V tem času mora občinski svet imenovati nove predstavnike. Do imenovanja novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
2. člen
V odloku se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Mandat vseh sedmih novih članov sveta zavoda začne teči z dnem prve konstitutivne seje novega sveta. Novi svet zavoda se mora sestati najkasneje v 30-dneh po zaključenem postopku volitev v občinski svet in imenovanju članov sveta s strani ustanovitelja. Prvo sejo novega sveta skliče predsednik starega sveta zavoda, ki jo vodi do izvolitve predsednika novega sveta zavoda.
Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov, ki nato izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavnikov ustanovitelja zavoda.
Če predsednik starega sveta ne skliče prve seje novega sveta v roku iz prvega odstavka tega člena, skliče sejo ustanovitelj prek svojih predstavnikov v novem svetu zavoda v nadaljnjih 15 dneh.«
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»- na predlog strokovnega sveta imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,«.
Dosedanja deveta alineja postane deseta.
Črta se tretji odstavek 13. člena.
4. člen
V odloku se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Seje in način dela sveta Zdravstvenega doma
Seje sveta Zdravstvenega doma s pisnim vabilom sklicuje predsednik. Vabilo z gradivom za sejo se pošlje najmanj 5 delovnih dni pred nameravano sejo. Vabilo z gradivom se pošlje tudi ustanovitelju.
Predsednik je dolžan sklicati sejo sveta, če to zahteva ustanovitelj ali direktor zavoda. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje sveta v 8 dneh po prejemu zahteve, skliče sejo v nadaljnjih 8 dneh ustanovitelj preko svojih predstavnikov v svetu ali direktor zavoda.
Svet je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov. Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen kadar odloča o:
- Statutu Javnega zavoda Zdravstvenega doma Dravograd,
- letnem delovnem načrtu in poročilu o njegovem izvrševanju,
- imenovanju ali razrešitvi direktorja,
- spremembi, razširitvi ali ukinitvi posameznih dejavnosti,
ko sprejema odločitve z večino glasov članov sveta.«
5. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 14. člena odloka tako, da se glasi: »Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 60 in najmanj 30 dni po izvedenih vsakokratnih lokalnih volitvah.«
6. člen
Spremeni se četrti odstavek 15. člena odloka tako, da se glasi:
»Po svoji funkciji za člana sveta zavoda ne more biti izvoljen direktor zavoda, njegov pomočnik in strokovni vodja.«
7. člen
V odloku se doda nov 19. člen, ki se glasi:
»19. člen
(posvetovalno telo)
Za uveljavljanje pravic in obveznosti ustanovitelja ter obravnavanje pomembnih vprašanj glede delovanja zavoda, lahko župan ustanovi posvetovalno telo, ki ga sestavljajo naslednji predstavniki:
- štirje člani sveta zavoda, predstavniki ustanovitelja;
- predsednik in en član odbora občinskega sveta, pristojnega za zdravstvo, ki ga na predlog predsednika imenuje odbor;
- dva predstavnika občinske uprave, ki ju imenuje direktor občinske uprave.
Na sestanku lahko sodelujeta tudi župan in podžupan.
Sestanek posvetovalnega telesa lahko skliče večina članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja ali predsednik odbora občinskega sveta, pristojnega za zdravstvo ali direktor občinske uprave. Sklicatelj sestanek tudi vodi.
Posvetovalno telo lahko z večino glasov sprejme priporočila.«
8. člen
V odloku se doda nov 20. člen, ki se glasi:
»20. člen
Zavod lahko za opravljanje skupnih zadev na področju finančno računovodskih, informacijsko planskih in pravno kadrovskih storitev, po predhodnem soglasju ustanovitelja, sklene pogodbo z ustrezno službo v drugem javnem zavodu, pri ustanovitelju ali pa si navedene storitve zagotovi v lastni upravi.«
9. člen
Dosedanji 19. člen odloka se preštevilči in postane 21. člen.
Dosedanji 20. člen odloka se črta.
Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
Dosedanji 19. člen odloka, ki je ustrezno preštevilčen v 21. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
2. Direktor
Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu sta ločeni.
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh zavoda, za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov ter za zakonitost dela zavoda.
Javni zavod Zdravstveni dom Dravograd zastopa in predstavlja direktor, ki je odgovoren za organizacijo, vodenje in zakonitost dela zdravstvenega doma.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja ter sklepa z njim pogodbo o zaposlitvi. Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, objavljenega tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
- predloži program dela in razvoja zavoda,
- predloži življenjepis in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
- ima znanje uradnega jezika.
3. Strokovni vodja
Strokovni vodja vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovnega vodjo zdravstvenega doma imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog strokovnega sveta. Strokovni vodja mora imeti najmanj visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.«
Dosedanja točka »3. Strokovni svet« se ustrezno preštevilči in poimenuje »4. Strokovni svet«.
11. člen
V dosedanjem 23. členu odloka, ki je ustrezno preštevilčen v 24. člen, se v četrtem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»- svetu zavoda predlaga imenovanje in razrešitev strokovnega vodje,«.
Dosedanja četrta alineja postane peta.
12. člen
Za dosedanjim 28. členom odloka, ki je ustrezno preštevilčen v 29. člen, se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Zdravstveni dom je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo poslovno leto.
Zdravstveni dom je dolžan ustanovitelju poslati tudi vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda in upravljanja s sredstvi.
Posebno poročilo lahko zdravstveni dom predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti zdravstveni dom kot naročnik s soglasjem ustanovitelja. Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.«
13. člen
Svet zavoda mora uskladiti statut zavoda, številčno sestavo članov in vodstvo sveta zavoda s temi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Dravograd v roku petinštirideset dni po njihovi uveljavitvi.
Kolikor svet zavoda v tem roku ne uskladi statuta zavoda, številčne sestave članov in vodstva sveta zavoda, mu mandat preneha avtomatično po izteku tega roka.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Dravograd, dne 12. marca 2015
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti