Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

690. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto, stran 1893.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 119. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 26. 2. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Novo mesto
1. člen
V predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto (št. 007-3/2015, februar 2015) predlagam naslednje spremembe:
V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) se spremeni drugi stavek tretjega odstavka 6. člena tako, da se glasi:
»8. junij – v spomin na dan položitve temeljnega kamna za izgradnjo prvega narodnega doma na slovenskem ozemlju,«.
2. člen
Spremeni se 124. člen tako, da se glasi:
»124. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Dolenjskem uradnem listu ali drugem uradnem glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Dolenjskem uradnem listu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
Splošni del proračuna se objavi v Dolenjskem uradnem listu, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015
Novo mesto, dne 26. februarja 2015
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.