Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje, stran 482.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 20. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
1. člen
V Odloku o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/11) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(dolžnost lastnikov in najemnikov parcel)
(1) Lastniki in najemniki zemljiških parcel ter funkcionalnih zemljišč, ki ležijo na območju Občine Kočevje, so dolžni te vzdrževati tako, da huje ne kazijo zunanje podobe naselja in krajine.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne:
– redno vzdrževati elemente žive narave in izvajati košnjo, obrezovanje drevja, žive meje in okrasnih rastlin,
– s teh površin odstraniti kosovne ali druge odpadke, odpadni gradbeni, lesni, kovinski ali zemeljski material, pokvarjeno in zanemarjeno tehnično opremo in aparate ipd.,
– primerno urediti in čistiti izložbena okna prodajaln in poslovnih prostorov (v primeru, da lokal ne obratuje, mora lastnik iz izložbenega prostora odstraniti vse predmete, ki tja ne sodijo po svoji funkciji ali pa izložbeno okno zastreti),
– s pročelij objektov odstraniti vse neprimerne in žaljive napise ali plakate ter primerno vzdrževati druge napise, panoje, oglase ali svetlobna telesa in jih po prenehanju opravljanja dejavnosti odstraniti.
(3) Za obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so solastniki in najemniki odgovorni solidarno.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«
3. člen
14. člen se črta.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(nadzor nad izvajanjem določb odloka)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb III. poglavja tega odloka izvaja občinska inšpekcija.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011-2300
Kočevje, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.