Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

204. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice, stran 478.

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in sprem.), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14) in Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Jesenice se zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Jesenice izbrala v skladu z določili tega odloka.
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Jesenice kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega odloka obsega območje Občine Jesenice.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje petih let.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– navedbo predmeta javne službe in območja njenega izvajanja,
– navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega razmerja,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– navedbo obveznih sestavin prijave na razpis,
– navedbo strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– rok in način predložitve prijav na razpis,
– rok za izbor koncesionarja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,
– podatke o pooblaščeni osebi za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev.
V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku 60 dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– organizacijska in strokovna usposobljenost prijavitelja,
– ponujena cena prijavitelja,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso formalno popolne se pozove, da prijave v določenem roku dopolnijo.
10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (v nadaljevanju: pristojni organ).
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave, pristojni organ s sklepom zavrže.
Zoper odločbo iz prvega in sklep iz drugega odstavka tega člena je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve na župana Občine Jesenice.
11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
13. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
14. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o zaščiti živali.
15. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči koncedentu ali tretji osebi z nerednim ali nevestnim izvajanjem oskrbe zapuščenih živali.
Pogodbo o zavarovanju koncesionar predloži koncedentu v roku 8 dni po njeni sklenitvi.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
16. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
17. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
18. člen
Koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo najkasneje do konca meseca februarja za preteklo leto.
Koncesionar mora oddati tudi vmesno poročilo, kadar to zahteva koncedent.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
19. člen
Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
20. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve koncesije.
Cene v ponudbi veljajo najmanj eno leto, razen če se cene storitev oskrbe povečajo za več kot 5 odstotkov. Koncesionar predloži nov cenik za vsako naslednje leto trajanja koncesije, koncedent pa po odobritvi o spremembi cenika seznani Občinski svet Občine Jesenice.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
21. člen
Zavetišče ima Svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča, določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi z zapuščenimi živalmi in opravlja druge naloge, določene s predpisi.
22. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncendenta ter občinska inšpekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncendenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncendenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
23. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odpovedjo,
– z odvzemom,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra.
24. člen
Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
25. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
26. člen
Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku petnajst dni od njene vročitve dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice.
X. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2014
Jesenice, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost