Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2014 z dne 22. 12. 2014

Kazalo

3844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, stran 10491.

Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05 – v nadaljnjem besedilu: Odlok), se spremeni 9. člen Odloka tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Do sprejetja sprememb in dopolnitev Odloka o ZN BTC Češča vas se zaradi poplavnega območja za 85% zniža skupno število točk za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na zemljiščih parc. št. 1714 in 1715/2, obe 1447, k.o. Gorenja Straža.«
2. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pri posameznih dejavnostih se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča.
Posebno pridobitno območje se nahaja v območju mesta Novo mesto in zajema objekte na naslednjih ulicah: »Seidlova cesta od št. 1 do 5 in Seidlova cesta 50, Ljubljanska cesta od št. 22 do št. 47, Kočevarjeva ulica, Klemenčičeva ulica, Bučna vas 3b in 3c, Andrijaničeva cesta 1, Levičnikova cesta 4, Belokranjska cesta od št. 1 do št. 5, Avšičeva ulica 2a, Topliška cesta od št. 1 do št. 2 in Topliška cesta 9, Ulica Slavka Gruma 7, Šentjernejska cesta 6 in Otoška cesta 5.«
3. člen
V 11. členu Odloka se četrti odstavek spremeni tako, da po novem glasi:
»V območju mestnega jedra, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) razvrščeno v enoto urejanja prostora z oznako »NM/14 Historično jedro«, se za posamezne predele mestnega jedra s Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme občinski svet, lahko določi višje vrednosti točke za nezasedene poslovne in stanovanjske prostore ali nižje vrednosti točke za zasedene poslovne in stanovanjske prostore.«
4. člen
14. člen Odloka, ki se nanaša na prijavo podatkov za odmero nadomestila in javljanje kasnejših sprememb se dopolni tako, da se pred zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjo vsebino:
»Ne glede na navedeno se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko uporabi javne podatke o nepremičninah iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2014
Novo mesto, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.