Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3644. Pravilnik o označevanju in registraciji hišnih živali, stran 10165.

Na podlagi petega odstavka 12. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B), desetega odstavka 6. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) ter tretjega odstavka 73. člena in prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju in registraciji hišnih živali
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za označevanje hišnih živali, identifikacijski dokument in registracijo hišnih živali, način izdaje identifikacijskih dokumentov, način vodenja evidenc izdanih identifikacijskih oznak in izdanih identifikacijskih dokumentov, način vodenja centralnih registrov hišnih živali ter vsebino in vodenje evidenc dobaviteljev identifikacijskih oznak in identifikacijskih dokumentov.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi način označitve in izdaje identifikacijskih dokumentov ter vodenje evidenc o identifikacijskih dokumentih za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 576/2013/EU) in
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev in Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 109; v nadaljnjem besedilu: Uredba 577/2013/EU).
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku, kot so definirane v zakonu, ki ureja zaščito živali, in so navedene v prilogi 1 Uredbe 576/2013/EU;
– mikročip pomeni transponder iz Uredbe 576/2013/EU;
– veterinarska organizacija je veterinarska organizacija s koncesijo za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe preventivnega cepljenja hišnih živali proti steklini v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev;
– pooblaščeni veterinar iz Uredbe 576/2013/EU je veterinar veterinarske organizacije s koncesijo za izvajanje javne veterinarske službe v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (v nadaljnjem besedilu: veterinar);
– označitev hišne živali pomeni označitev z mikročipom ali drug način označitve, ki omogoča preverjanje identitete hišne živali;
– registracija hišne živali pomeni označitev, izdajo identifikacijskega dokumenta in vpis podatkov v registre hišnih živali;
– potni list za hišne živali je potni list za pse, mačke in bele dihurje, kot je določen v delih 1 in 2 priloge 3 Uredbe 577/2013/EU, in ga izda pooblaščeni veterinar (v nadaljnjem besedilu: potni list).
II. OZNAČEVANJE HIŠNIH ŽIVALI
3. člen
(označitev psov, mačk in belih dihurjev)
(1) Vsak pes mora biti označen z mikročipom najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca starosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti psi za namen premikov izven Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) ali pred prvo spremembo lastništva označeni z mikročipom tudi pred dopolnjenim tretjim mesecem starosti.
(3) Mačke in beli dihurji morajo biti za namen premikov izven RS označeni z mikročipom.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko mačke in beli dihurji na zahtevo lastnika označijo z mikročipom tudi če se ne bodo premikali izven RS.
4. člen
(postopek označitve psov, mačk in belih dihurjev)
(1) Pred vstavljanjem mikročipa veterinar preveri, ali je žival že označena z mikročipom ter preveri delovanje vstavljenega mikročipa.
(2) Če žival ni označena z mikročipom ali preverjanje identitete na osnovi obstoječega mikročipa ni mogoče, veterinar vstavi mikročip skladno s strokovnimi navodili. Po vstavitvi preveri delovanje vstavljenega mikročipa.
(3) Veterinarska organizacija mora po opravljeni označitvi hišne živali v treh delovnih dneh vnesti podatke o označitvi:
– za psa v CRPsi, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava);
– za mačko ali belega dihurja v registre za druge vrste hišnih živali, ki jih vodi Uprava.
5. člen
(označitev ostalih hišnih živali)
(1) Hišne živali, za katere način označitve ni posebej predpisan s tem pravilnikom ali s predpisom, ki določa označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu, morajo biti v prometu in pri trgovanju označene na način, ki omogoča njihovo identifikacijo.
(2) Veterinar lahko na željo lastnika hišno žival iz prejšnjega odstavka označi z mikročipom, če mikročip izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega pravilnika.
6. člen
(način označitve z mikročipi)
Mikročipi, ki se uporabljajo za označitev iz 4. in 5. člena tega pravilnika, morajo ustrezati standardom, navedenim v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT ZA HIŠNE ŽIVALI
7. člen
(potni list za hišne živali)
(1) Potni list za hišne živali izda veterinar po postopku iz prvega in drugega odstavka 22. člena Uredbe 576/2013/EU:
– psu, skotenemu v RS, ob označitvi in registraciji;
– mački ali belemu dihurju, skotenemu v RS, ob označitvi in registraciji;
– psu, katerega država izvora je tretja država, če žival izpolnjuje veterinarske pogoje za vnos v Evropsko Unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) ob registraciji;
– mački ali belemu dihurju, katerega država izvora je tretja država, za namene premikov izven RS v času veljavnosti veterinarskega spričevala ali na zahtevo lastnika, če žival izpolnjuje veterinarske pogoje za vnos v EU;
– psu, mački ali belemu dihurju ob izgubi ali poškodovanju potnega lista, izdanega v RS, ali če so posamezne rubrike zapolnjene.
(2) Lastnik psa, mačke ali belega dihurja mora v RS v 30 dneh po poginu, evtanaziji, pobegu ali odtujitvi vrniti potni list veterinarski organizaciji, ki dokument uniči na viden način (npr. z luknjanjem). Veterinarska organizacija v evidenco iz 8. člena tega pravilnika vnese podatke, da je potni list razveljavljen.
(3) Potni list, ki ga veterinar zamenja zaradi poškodbe ali zapolnitve, uniči na viden način ter v evidenco vnese podatke o razveljavitvi.
(4) Izgubljeni potni list, ki je bil izdan v RS, veterinar razveljavi in v evidenco iz 8. člena tega pravilnika vpiše podatke o razveljavitvi.
(5) Razveljavljen oziroma uničen potni list veterinar vrne lastniku.
8. člen
(evidenca izdanih in razveljavljenih oziroma uničenih potnih listov)
(1) Veterinarska organizacija vodi evidenco izdanih in razveljavljenih oziroma uničenih potnih listov.
(2) Evidenca vsebuje ime in priimek veterinarja, ki je izdal potni list, ter podatke iz tretjega odstavka 22. člena Uredbe 576/2013/EU.
(3) Za razveljavljene oziroma uničene potne liste mora evidenca potnih listov poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
– datum razveljavitve potnega lista in
– vzrok razveljavitve potnega lista (npr.: pogin živali, usmrtitev živali, izguba ali odtujitev potnega lista, zapolnitev rubrik v potnem listu, poln potni list, med uporabo poškodovan potni list).
(4) Podatke iz drugega in tretjega odstavka tega člena veterinarska organizacija hrani najmanj tri leta od posameznega vpisa.
(5) Če veterinarska organizacija ob registraciji vpiše podatke iz tega člena v CRPsi, jih ni treba vpisati v evidenco iz tega člena.
IV. REGISTRACIJA
9. člen
(registracija psov, mačk in belih dihurjev)
(1) Šteje se, da je pes registriran, ko:
– je označen z mikročipom,
– ima veljaven potni list za hišne živali in
– so v CRPsi vnešeni podatki o psu, določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in podatki o lastniku, določeni z zakonom, ki ureja zaščito živali.
(2) Registracija psov v RS je obvezna, razen za pse, ki na ozemlju RS prebivajo nepretrgano manj kot šest mesecev v koledarskem letu.
(3) Mačke in beli dihurji morajo biti za namen premikov izven RS registrirani skladno s prvim odstavkom tega člena.
10. člen
(sporočanje in vpis sprememb podatkov v CRPsi)
(1) Lastnik psa mora vsako spremembo glede lastništva psa ali pogin psa javiti veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument iz drugega odstavka tega člena.
(2) Veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v CRPsi na podlagi:
– računa, če je iz njega razvidna sprememba lastništva in identifikacija psa,
– kupoprodajne pogodbe,
– ustreznega dokumenta o oddaji psa v zavetišče ali dokumenta o prevzemu iz zavetišča ali
– pisne izjave lastnika o spremembi lastništva psa na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(3) Veterinarska organizacija odjavi psa v CRPsi na podlagi pisne izjave lastnika o spremembi lastništva ali pisne odjave lastnika, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
(4) Veterinarska organizacija po opravljeni evtanaziji psa odjavi psa v CRPsi v treh delovnih dneh.
(5) Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) sporoči v treh delovnih dneh pristojnemu območnemu uradu Uprave vsak najden kadaver psa, ki ga je mogoče identificirati. Pristojni območni urad uprave ga odjavi v CRPsi.
(6) Lastnik, ki bo skupaj s psom prebival v tujini, lahko največ sedem dni pred odhodom javi veterinarski organizaciji, da bo pes začasno ali trajno zapustil ozemlje RS, kar veterinarska organizacija vnese v CRPsi.
11. člen
(vpis podatkov v registre za druge vrste hišnih živali)
(1) Podatki o označeni mački ali belem dihurju, ki ji je bil za namen premikov ali na željo lastnika izdan potni list, se vpišejo v registre za druge vrste hišnih živali.
(2) Za vpis podatkov o mačkah in belih dihurjih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zaščito živali, ter 9. in 10. člena tega pravilnika.
V. DOBAVITELJI IDENTIFIKACIJSKIH DOKUMENTOV IN MIKROČIPOV
12. člen
(dobavitelji potnih listov)
(1) Dobavitelji potnih listov so pravne ali fizične osebe, ki dobavljajo potne liste v skladu z Uredbo 576/2013/EU veterinarskim organizacijam in so vpisani v evidenco dobaviteljev potnih listov pri Upravi.
(2) Ponudnik, ki želi dobavljati potne liste po tem pravilniku, mora na Upravo vložiti vlogo za vpis v evidenco dobaviteljev potnih listov. Vloga mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika ter kontaktne podatke;
– vzorec potnega lista skupaj z izjavo, da potni list izpolnjuje vse pogoje, ki jih določata Uredba 576/2013/EU in Uredba 577/2013/EU;
– izjavo, da so identifikacijske številke potnih listov sestavljene v skladu z navodilom v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
– opis sistema, ki zagotavlja neponovljivost identifikacijskih številk potnih listov;
– izjavo o zagotavljanju dobav potnih listov veterinarskim organizacijam v petih delovnih dneh od prejetega naročila;
– izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRPsi in elektronsko sporočanje identifikacijskih številk potnih listov, dostavljenih posameznim veterinarskim organizacijam.
(3) Dobavitelj potnih listov mora dobavljati potne liste, kot jih je ponudil v vlogi. Dobavitelj potnih listov se mora odzvati na vsako naročilo, ne glede na količino. Dobavitelj mora ob dostavi potnih listov veterinarski organizaciji vpisati v CRPsi naziv veterinarske organizacije in identifikacijske številke potnih listov, dobavljenih posamezni veterinarski organizaciji.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se v CRPsi hranijo najmanj tri leta od posameznega vpisa.
13. člen
(postopek vpisa in izbrisa v evidenco dobaviteljev potnih listov)
(1) Ponudniku, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena, predstojnik Uprave izda odločbo o vpisu v evidenco dobaviteljev potnih listov in mu dodeli dvomestno številko, ki jo uporablja kot številko dobavitelja in je sestavni del identifikacijske številke potnega lista, ki je sestavljena iz ISO črkovne kode države, dvomestne številke dobavitelja ter zaporedne neponovljive številke potnega lista.
(2) Dobavitelj potnih listov, ki posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika, se izbriše iz evidence dobaviteljev potnih listov in izgubi pravico dobavljanja. O izbrisu dobavitelja odloči predstojnik Uprave. Dobavitelja se iz evidence izbriše, če:
– dobavlja potne liste, ki ne ustrezajo določbam tega pravilnika;
– dobavlja potne liste, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določata Uredba 576/2013/EU in Uredba 577/2013/EU;
– dobavlja potne liste, pri katerih se identifikacijske številke podvajajo;
– se pokaže neustrezna kvaliteta materiala, spoja, barve ali tiska;
– so preseženi dobavni roki;
– preneha z dobavami.
(3) Uprava na svojih spletnih straneh objavi naslednje podatke o dobaviteljih potnih listov, vpisanih v evidenco:
– naziv in naslov ter kontaktne podatke,
– številko dobavitelja.
(4) Uprava na svojih spletnih straneh objavi tudi izbris iz evidence dobaviteljev potnih listov.
14. člen
(dobavitelji mikročipov)
(1) Dobavitelji mikročipov po tem pravilniku so pravne ali fizične osebe, ki dobavljajo mikročipe, skladne s prilogo 1 in so vpisani v evidenco dobaviteljev mikročipov pri Upravi.
(2) Ponudnik, ki želi dobavljati mikročipe po tem pravilniku, mora na Upravo vložiti vlogo za vpis v evidenco dobaviteljev mikročipov. Vloga mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika ter kontaktne podatke;
– dokazila, da ponujeni mikročipi izpolnjujejo vse pogoje iz tega pravilnika;
– izjavo o zagotavljanju dobav veterinarskim organizacijam v 30 dneh od prejema naročila;
– izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRPsi in elektronsko sporočanje identifikacijskih številk mikročipov, dobavljenih posameznim veterinarskim organizacijam;
– dokazila o sistemu kontrole nad postopki, ki preprečujejo ponavljanje zaporednih številk mikročipov in dokazila o zagotavljanju stalne kvalitete distribucije do naročnikov.
(3) Dobavitelj mora ob dostavi mikročipov veterinarski organizaciji vpisati v CRPsi naziv veterinarske organizacije in identifikacijske številke mikročipov, dobavljenih posamezni veterinarski organizaciji.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se v CRPsi hranijo najmanj tri leta od posameznega vpisa.
15. člen
(postopek vpisa in izbrisa v evidenco dobaviteljev mikročipov)
(1) Ponudniku, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena, predstojnik Uprave izda odločbo o vpisu v evidenco dobaviteljev mikročipov.
(2) Dobavitelj mikročipov, ki dobavlja neprimerne mikročipe oziroma posluje v nasprotju z določbami tega pravilnika, se izbriše iz evidence dobaviteljev in izgubi pravico dobavljanja. O izbrisu dobavitelja odloči predstojnik Uprave. Dobavitelja se iz evidence izbriše, če:
– dobavlja mikročipe, ki ne ustrezajo določbam tega pravilnika;
– dobavlja mikročipe, katerih identifikacijske številke se podvajajo;
– se pokaže neustrezna kvaliteta materiala;
– so preseženi dobavni roki;
– preneha z dobavami.
(3) Uprava na svojih spletnih straneh objavi naslednje podatke o dobaviteljih, vpisanih v evidenco:
– naziv in naslov ter kontaktne podatke,
– ICAR številko dobavitelja.
(4) Uprava na svojih spletnih straneh objavi tudi izbris iz evidence dobaviteljev mikročipov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prehodni določbi)
(1) Potni list za hišne živali, izdan pred 29. decembrom 2014 v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/08, 55/08 in 3/09), ostane veljaven identifikacijski dokument psa, mačke ali belega dihurja do njegove razveljavitve.
(2) Do vzpostavitve registrov za druge vrste hišnih živali se podatki iz 11. člena tega pravilnika vpisujejo v CRPsi.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 3. člen in priloga 1 Pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika (Uradni list RS, št. 136/06) ter 6. člen in priloga 1 Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 6. člen se začne uporabljati 29. decembra 2014, tretji odstavek 14. člena pa se začne uporabljati 1. julija 2015.
Št. 007-142/2014
Ljubljana, dne 9. decembra 2014
EVA 2014-2330-0146
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost