Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2932. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, stran 7816.

Na podlagi drugega odstavka 17. in petega odstavka 21. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K
o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka.
(2) Ta pravilnik podrobneje ureja tudi način prilagoditve vozila, pogoje za prilagoditev, dobo trajanja, standarde kakovosti prilagoditve, način vzdrževanja in vrednost posamezne prilagoditve vozila.
II. TEHNIČNI PRIPOMOČKI
2. člen
(upravičenci do tehničnih pripomočkov)
(1) Do tehničnih pripomočkov so upravičene senzorno ovirane osebe, to so slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do tehničnih pripomočkov).
(2) Upravičenci do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo pravico do posameznega tehničnega pripomočka, če izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku, in je tehnični pripomoček naveden na listi tehničnih pripomočkov, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(pogoji za uveljavitev)
(1) Osebe iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov, če:
– so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ali imajo najmanj 80-odstotno izgubo sluha po Fowlerju ali
– imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju ter
– bodo sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov.
(2) Posebni pogoji za uveljavitev pravice do posameznega tehničnega pripomočka so za posamezni tehnični pripomoček določeni v listi tehničnih pripomočkov.
4. člen
(vloga in odločba za uveljavitev)
(1) Vloga za uveljavljanje tehničnega pripomočka mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– naziv pripomočka, ki ga želi vlagatelj uveljaviti,
– izvid zdravnika okulista ali otorinolaringologa, ali obeh za gluhoslepe,
– navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima,
– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika,
– posebna dokazila, ki so pogoj za uveljavitev tehničnega pripomočka, če to izhaja iz liste tehničnih pripomočkov.
(2) Vlogo za uveljavitev pravice do tehničnega pripomočka vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.
(3) V odločbi o upravičenosti do tehničnega pripomočka se odloči o pravici do pripomočka, vrsti in šifri pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, vrednosti posameznega tehničnega pripomočka, določene na listi tehničnih pripomočkov in dejanski višini, v kateri se pripomoček sofinancira.
(4) Upravna enota lahko odloči o pravici do več tehničnih pripomočkov istega vlagatelja z eno odločbo.
5. člen
(vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka)
(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do tehničnega pripomočka upravna enota upravičencu izda vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka.
(2) Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in pet mestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– odstotek vrednosti tehničnega pripomočka, ki se financira,
– naziv in šifro tehničnega pripomočka do katerega je upravičenec upravičen,
– vrednost tehničnega pripomočka z DDV navedena na listi tehničnih pripomočkov,
– najvišjo vrednost sofinanciranja tehničnega pripomočka z DDV,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– prodajno ceno tehničnega pripomočka z DDV,
– dejansko vrednost sofinanciranja tehničnega pripomočka,
– datum prevzema tehničnega pripomočka,
– podpis upravičenca ob prevzemu tehničnega pripomočka,
– podpis in žig dobavitelja tehničnih pripomočkov,
– navedbo, da mora dobavitelj tehničnih pripomočkov izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za dobavo tehničnih pripomočkov, in
– navedbo, da tehnični pripomoček sofinancira ministrstvo in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Upravna enota na vrednotnici izpolni podatke iz prve do desete alineje prejšnjega odstavka, dobavitelj pa podatke od vključno enajste do petnajste alineje prejšnjega odstavka.
(4) Za nabavo vsakega tehničnega pripomočka, do katerega je upravičenec upravičen, mora upravna enota izdati posebno vrednotnico.
(5) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od njene izdaje.
(6) Obrazec vrednotnice za plačilo tehničnega pripomočka je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(7) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka izda na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
6. člen
(izvedenci in lista izvedencev)
(1) Izvedensko mnenje o upravičenosti do uveljavitve zahtevnejšega tehničnega pripomočka izdela izvedenec s področja dela s senzorno oviranimi osebami in tehničnimi pripomočki za odpravljanje komunikacijskih ovir.
(2) Upravna enota izvedenca izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister oziroma ministrica, pristojna za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Rok za izdelavo izvedenskega mnenja je največ 20 dni od dne, ko upravna enota odstopi celotno dokumentacijo izvedencu, izbranemu z liste izvedencev. Račun za izdelavo izvedenskega mnenja izvedenec naslovi na ministrstvo, poslati pa ga mora na upravno enoto.
(5) Izvedenec mora v svojem mnenju, ki ga pošlje upravni enoti in vlagatelju, navesti, ali bo upravičencu tehnični pripomoček omogočil prilagojene oblike komuniciranja.
(6) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo izvedenskega mnenja.
7. člen
(dobavitelji tehničnih pripomočkov)
(1) Tehnični pripomoček lahko upravičenec nabavi pri katerem koli dobavitelju tehničnih pripomočkov v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenec do tehničnih pripomočkov mora dobavitelju predložiti vrednotnico za sofinanciranje plačila tehničnega pripomočka.
8. člen
(doba trajanja)
(1) Doba trajanja tehničnega pripomočka je obdobje, po katerem lahko upravičenec ponovno uveljavlja pravico do enakega tehničnega pripomočka. Odvisna je od tehničnih lastnosti pripomočka ter je določena kot povprečna doba uporabe tehničnega pripomočka ob njegovi normalni in skrbni rabi. Doba trajanja tehničnega pripomočka je razvidna iz liste tehničnih pripomočkov.
(2) Doba trajanja posameznega tehničnega pripomočka začne teči od dneva prevzema tehničnega pripomočka.
(3) Normalna in skrbna raba tehničnega pripomočka je uporaba le-tega v skladu z navodili proizvajalca.
9. člen
(lista tehničnih pripomočkov)
(1) Zainteresirane osebe ali organizacije lahko na ministrstvo vložijo obrazložen predlog za uvrstitev tehničnega pripomočka na listo tehničnih pripomočkov. Ministrstvo predlog pošlje Svetu za tehnične pripomočke.
(2) Obrazložitev predloga mora vsebovati razloge, število potencialnih uporabnikov in vrednost tehničnega pripomočka.
(3) Svet za tehnične pripomočke lahko največ enkrat letno predlaga spremembo tega pravilnika in s tem spremembo liste tehničnih pripomočkov.
III. PRILAGODITEV VOZILA
10. člen
(upravičenci do prilagoditve vozila)
(1) Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami upravljajo samo prilagojeno vozilo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – voznik) ali sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstopanje in varno vožnjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do prilagoditve vozila – sopotnik).
(2) Seznam prilagoditev vozila in posebni pogoji za prilagoditev vozila (v nadaljnjem besedilu: lista prilagoditev vozila) so kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali nakupa novega prilagojenega vozila)
(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila (v nadaljnjem besedilu: vloga) vlagatelj vloži na kateri koli upravni enoti.
(2) Vloga mora vsebovati:
– ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
– navedbo o priznanem statusu invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, če vlagatelj status ima,
– navedbo o prejemanju denarne socialne pomoči, če jo ob vložitvi vloge prejema,
– naziv prilagoditve vozila, ki jo želi uveljavljati,
– podatke o vozilu, za katero se uveljavlja pravica do prilagoditve (znamka vozila, identifikacijska številka avtomobila – številka šasije) ali izjavo, da želi nabaviti novo prilagojeno vozilo, in
– datum vložitve in podpis vlagatelja ali zakonitega zastopnika.
(3) Upravna enota izvedenca posameznika izbere iz liste izvedencev, ki jih je s sklepom imenoval minister.
(4) Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca posameznika ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v nadaljnjem besedilu: inštitut), da pripravi načrt predelave ali prilagoditve vozila oziroma ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilagoditve, ki jih upravičenec potrebuje.
12. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve)
(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, za enostavnejše prilagoditve vozila, katerih skupna vrednost ne presega 1000 eurov, določi v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, izvedenec posameznik. Kadar izvedenec posameznik pri izdelavi izvedenskega mnenja oceni, da gre za zahtevnejšo prilagoditev, o tem obvesti upravno enoto, ki izdelavo načrta prilagoditve vozila poveri inštitutu.
(2) Rok za izdelavo načrta enostavnejše prilagoditve vozila je 15 dni od dne, ko upravna enota odstopi celotno dokumentacijo izvedencu, izbranemu z liste izvedencev.
(3) Listo izvedencev določi minister na predlog inštituta. Izvedenec je lahko zdravnik ustrezne specialnosti z znanji s področja invalidskega varstva.
(4) Lista izvedencev se objavi na spletni strani ministrstva.
(5) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta prilagoditve vozila za enostavnejše prilagoditve.
13. člen
(izdelava načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve)
(1) Način prilagoditve vozila za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika ali za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, za zahtevnejše prilagoditve, katerih skupna vrednost je nad 1000 eurov ali za nakup novega prilagojenega vozila izdela v skladu s predpisi, ki urejajo varnost v cestnem prometu, inštitut.
(2) Načrt prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve izdela v okviru inštituta multidisciplinarna skupina strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: skupina).
(3) Na podlagi funkcijskih in drugih sposobnosti upravičenca do prilagoditve vozila – voznika se skupina odloči za potrebno prilagoditev vozila ter jo podrobno opiše in v dokumentacijo vpiše mednarodne kode predelav. Glede potrebne prilagoditve vozila je skupina dolžna določiti prilagoditev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila funkcionalna, vendar najcenejša. Zahtevnejše elektronske prilagoditve morajo biti posebej in podrobno utemeljene (na listi prilagoditev vozila označeno kot "IP"). Ob nakupu novega prilagojenega vozila, skupina ugotovi, ali so prilagoditve novega vozila za uporabnika primerne.
(4) Kadar upravičenec do prilagoditve vozila – voznik že ima prilagojeno vozilo in poda vlogo za novo prilagoditev, se ne opravi celotna ocena iz prejšnjega odstavka. Skupina v takem primeru opravi le oceno ustreznosti dodatne prilagoditve.
(5) Enako kot za upravičenca do prilagoditve vozila – voznika, skupina določi tudi pogoje za prilagoditev vozila upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika. V tem primeru skupina izhaja iz realnih potreb upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika, ki izhajajo iz narave in stopnje gibalne oviranosti in pripravi rešitev, ki je za upravičenca do prilagoditve vozila – sopotnika funkcionalna, vendar najcenejša.
(6) Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vozila, inštitut najpozneje v 30 dneh od prejema zaprosila pošlje upravni enoti.
(7) Minister s sklepom določi cenik za izdelavo načrta prilagoditve vozila za zahtevnejše prilagoditve.
14. člen
(odločba o prilagoditvi vozila)
(1) V odločbi o upravičenosti do prilagoditve vozila upravna enota odloči o pravici do prilagoditve vozila ali o višini sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila, navede znamko in identifikacijsko številko vozila (številka šasije), odloči o vrsti in šifri prilagoditve, do katere je upravičenec upravičen, vrednosti posamezne prilagoditve vozila, navedene na listi prilagoditev vozila, v kateri se prilagoditev vozila sofinancira, plačniku prilagoditve in dobi trajanja prilagoditve vozila.
(2) Upravičenec do prilagoditve vozila lahko uveljavlja prilagoditev vozila pri kateremkoli izvajalcu prilagoditve vozila v Republiki Sloveniji.
15. člen
(vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila)
(1) Po pravnomočnosti odločbe o priznanju pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranju nakupa novega prilagojenega vozila upravna enota upravičencu izda vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila za sofinanciranje prilagoditve vozila ali za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila.
(2) Vrednotnica za sofinanciranje prilagoditve vozila vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad),
– odstotek vrednosti prilagoditve vozila, ki se financira,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko skupno ceno vseh prilagoditev vozila,
– skupni znesek sofinanciranja vseh prilagoditev vozila po specifikaciji – za plačilo plačniku,
– specifikacijo izvedenih prilagoditev vozila skladno z listo prilagoditev vozila, ki za vsako posamezno prilagoditev vozila vsebuje: šifro posamezne prilagoditve vozila, naziv posamezne prilagoditve vozila, vrednost prilagoditve vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila, najvišjo vrednost sofinanciranja prilagoditve vozila z DDV, dejansko ceno posamezne prilagoditve vozila z DDV in ceno prilagoditve vozila, ki se sofinancira,
– datum potrditve ustreznosti opravljene prilagoditve vozila,
– podpis upravičenca ob izvedeni prilagoditvi vozila,
– podpis in žig izvajalca prilagoditve vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in
– navedbo, da mora izvajalec prilagoditve vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.
(3) Vrednotnica za sofinanciranje nakupa novega prilagojenega vozila vsebuje:
– naziv upravne enote, ki je vrednotnico izdala,
– številko vrednotnice, ki je sestavljena iz šifre upravne enote in petmestne zaporedne številke v letu ter številke odločbe upravne enote,
– datum izdaje vrednotnice,
– navedbo, da je to »vrednotnica za plačilo novega prilagojenega vozila«,
– ime in priimek upravičenca, EMŠO, naslov prebivališča,
– navedbo, ali je plačnik vrednotnice ministrstvo ali sklad,
– odstotek vrednosti novega prilagojenega vozila, ki se sofinancira,
– naziv in šifro prilagoditve vozila, iz katere je razvidno, da je upravičenec upravičen do nakupa novega prilagojenega vozila,
– vrednost novega prilagojenega vozila z DDV, navedene na listi prilagoditev vozila,
– najvišjo vrednost sofinanciranja novega prilagojenega vozila z DDV,
– podpis odgovorne osebe in žig upravne enote,
– dejansko ceno novega prilagojenega vozila z DDV in dejansko ceno istega tipa novega neprilagojenega vozila z DDV,
– znesek financiranja novega prilagojenega vozila,
– datum nakupa novega prilagojenega vozila,
– podpis upravičenca ob prevzemu novega prilagojenega vozila,
– podpis in žig dobavitelja novega prilagojenega vozila,
– navedbo, da prilagoditev vozila sofinancira ministrstvo ali sklad in da je rok plačila določen skladno s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in
– navedbo, da mora dobavitelj novega prilagojenega vozila izpolnjeno vrednotnico priložiti ob izdaji računa za izvedbo prilagoditve vozila.
(4) Upravna enota na vrednotnici za sofinanciranje prilagoditve vozila izpolni podatke iz prve do osme alineje drugega odstavka tega člena, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz devete, desete, dvanajste, trinajste in štirinajste alineje drugega odstavka tega člena. Upravna enota izpolni tudi podatke iz prvega, drugega, tretjega in četrtega stolpca specifikacije, izvajalec prilagoditve vozila pa podatke iz petega in šestega stolpca specifikacije iz enajste alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Upravna enota na vrednotnici za nakup novega prilagojenega vozila izpolni podatke iz prve do enajste alineje tretjega odstavka tega člena, dobavitelj novega prilagojenega vozila pa podatke iz dvanajste do šestnajste alineje tretjega odstavka tega člena.
(6) Za izvedbo vseh prilagoditev vozila, do katerih je upravičenec upravičen, upravna enota izda skupno vrednotnico, razen za nakup novega prilagojenega vozila pod šiframa PV 41 in PV 42, ko izda samostojno vrednotnico iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Vrednotnico mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu od izdaje vrednotnice.
(8) Obrazec vrednotnice iz drugega odstavka tega člena je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika, obrazec vrednotnice iz tretjega odstavka tega člena pa je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
(9) Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se vrednotnici iz drugega in tretjega odstavka tega člena izdata na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
16. člen
(doba trajanja)
(1) Doba trajanja prilagoditve vozila je obdobje, po katerem lahko upravičenec ponovno uveljavlja pravico do te prilagoditve in je določena na listi prilagoditev vozila. Teči začne z dnem, ko izvedenec posameznik ali skupina in upravičenec do prilagoditve vozila zapisniško ugotovita, da je prilagoditev vozila izvedena skladno z načrtom prilagoditve vozila.
(2) Če prilagoditev ni ustrezna, izvedenec posameznik ali skupina v skladu z načrtom prilagoditve vozila izvajalca prilagoditve vozila najpozneje v petih dneh od zapisniške ugotovitve iz prejšnjega odstavka pisno pozove k dopolnitvi ali popravi izvedbe prilagoditve vozila.
(3) Normalna in skrbna raba prilagoditve vozila je uporaba le-te v skladu z navodili proizvajalca.
17. člen
(zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila)
(1) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila iz prejšnjega člena pripravi izvedenec posameznik ali skupina.
(2) Zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila mora vsebovati:
– priimek in ime upravičenca, naslov in EMŠO,
– podatke o vozilu, na katerem je bila izvedena prilagoditev vozila (znamka vozila, identifikacijska številka vozila – številka šasije),
– naziv prilagoditve, ki je bila izvedena,
– podpis upravičenca do prilagoditve in
– podpis in žig (če posluje z žigom) izvedenca posameznika ali inštituta ter datum izdaje zapisnika.
(3) Zapisnik, s katerim je ugotovljena ustrezna prilagoditev, izvedenec posameznik ali inštitut v petih dneh od pregleda pošlje upravičencu in izvajalcu prilagoditve vozila.
IV. PLAČILO STROŠKOV TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN PRILAGODITVE VOZILA
18. člen
(izdaja računa za tehnične pripomočke in prilagoditev vozila)
(1) Dobavitelj tehničnih pripomočkov mora račun izstaviti na ime ministrstva in mu priložiti vrednotnico za plačilo tehničnega pripomočka, poslati pa ga mora na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.
(2) Izvajalec prilagoditve vozila ali dobavitelj novega prilagojenega vozila mora račun izstaviti na ime ministrstva ali sklada ter mu priložiti zapisnik, s katerim je ugotovljena ustrezna prilagoditev in vrednotnico za plačilo prilagoditve vozila, poslati pa ga mora na upravno enoto, ki je vrednotnico izdala.
(3) Kadar upravičenec do tehničnega pripomočka ali do prilagoditve vozila želi dražjo izvedbo odobrenega tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila, kot je vrednost tehničnega pripomočka, določena na listi tehničnih pripomočkov, ali kot je vrednost prilagoditve vozila, določena na listi prilagoditev vozila, mora razliko doplačati sam.
(4) Iz računa dobavitelja tehničnih pripomočkov ali izvajalca prilagoditev vozil ali dobavitelja novega prilagojenega vozila mora biti razviden točen znesek, ki ga je plačnik dolžan plačati.
(5) Kadar je dejanska cena tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila nižja kot je vrednost tehničnega pripomočka, določena na listi tehničnih pripomočkov ali kot je vrednost prilagoditve vozila, določena na listi prilagoditev vozila, se tehnični pripomoček ali prilagoditev vozila (so)financira največ v odstotku, določenem z vrednotnico, glede na dejansko ceno tehničnega pripomočka ali prilagoditve vozila.
(6) Pri nakupu novega prilagojenega vozila se invalidu nakup (so)financira največ v odstotku, določenem z vrednotnico, v višini razlike med ceno enakega tipa novega prilagojenega vozila in novega neprilagojenega vozila, vendar največ do višine odobrenega plačila stroškov iste vrste prilagoditve vozila, navedene na listi prilagoditev vozila. Pri tem se uporabljajo določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prehodna določba)
Upravičenci do tehničnih pripomočkov iz 2. člena tega pravilnika lahko uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov s šiframi TP – 24, TP – 25, TP – 26 in TP – 27 iz priloge 1 tega pravilnika od 1. januarja 2016 dalje.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2014/20
Ljubljana, dne 1. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0046
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti