Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2836. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014, stran 7585.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 33. redni seji dne 10. 9. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje list kandidatov oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica in Računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kandidati za župana, ki so dosegli najmanj 6 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata za župana, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica in Računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorjem volilne kampanje iz 3. in 4. člena tega sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica v roku 30 dni po predložitvi poročila Občinskemu svetu Občine Miren - Kostanjevica in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2010 z dne 6. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 72/10).
Št. 007-16/2014-1
Miren, dne 10. septembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.