Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014

Kazalo

2065. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«, stran 5531.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl.US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 28. seji dne 17. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi kanalizacije,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno (za vsako vrsto komunalne opreme posebej) in obsega funkcionalne enote FE4, FE5, FE6, FE7, FE8, FE9, FE10, FE11, FE12 in FE13, kot jih definira Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko tehnološko cono Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07) ter parcele, na katerih so cestne povezave med njimi. Območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in zajema samo del prostorskega akta.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)
Na območju je pred izvedbo projekta sicer v nekem delu obstajalo vodovodno in cestno omrežje, vendar ne na način, ki bi omogočal priključevanje in funkcioniranje predvidene pozidave. Javne kanalizacije v ločenem omrežju in čistilne naprave ni bilo.
6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt, kar pomeni izgradnjo fekalne kanalizacije s čistilno napravo, padavinske kanalizacije, vodovodnega in cestnega omrežja. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji povezani z gradnjo, ki je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme znašajo 2.630.710,38 EUR po cenah maj 2014, obračunski stroški pa so glede na skupne strožke znižani za pridobljena sredstva s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Tabela: Skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme v območju opremljanja
+--------------------------------------------------------------+
|Postavka           Skupni stroški   Obračunski  |
|                         stroški   |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Fekalna kanalizacija s     945.568,44    493.114,61|
|čistilno napravo                       |
|2. Meteorna kanalizacija      292.141,37    152.351,94|
|3. Vodovodno omrežje        167.977,51    87.600,39|
|4. Cestno omrežje        1.225.023,06   1.102.033,02|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj              2.630.710,38   1.835.099,96|
+--------------------------------------------------------------+
(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na območju so enaki 0 EUR.
8. člen
(časovni načrt)
Predviden je naslednji časovni načrt:
   – pridobitev lastninskih in pridobljene
  drugih stvarnih pravic
  – izdelava projektne in   izdelana
  tehnične dokumentacije
  – gradnja komunalne opreme  v izvajanju
  – tehnični pregled in izdaja do konca l. 2015 za krožišče in
  uporabnega dovoljenja    do 30. 9. 2014 za ostalo
                 komunalno opremo.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavljata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Občina Škocjan, slednja tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
   KPij =     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
          posamezni vrsti komunalne opreme na
          posameznem obračunskem območju
  Aparcela =   površina parcele
  Cpij =     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
          na obračunskem območju za posamezno vrsto
          komunalne opreme
  Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
          prispevka
  Ctij =     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
          tlorisne površine objekta na obračunskem
          območju za posamezno vrsto komunalne opreme
  Atlorisna =   neto tlorisna površina
  Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
          izračunu komunalnega prispevka
  Kdejavnost =  faktor dejavnosti
  i =       posamezna vrsta komunalne opreme
  j =       posamezno obračunsko območje.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po veljavnem odloku, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škocjan (v nadaljevanju: Odlok o komunalnem prispevku Občine Škocjan).
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Odloku o komunalnem prispevku Občine Škocjan.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po načrtu parcelacije, ki je sestavni del prostorskega akta.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obstoječe objekte se podatke povzame iz evidenc Geodetske uprave RS.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju se razberejo iz tabele:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
+--------------------------------------------------------------+
|Komunalna oprema         Cp (EUR/m2)  Ct (EUR/m2) |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Fekalna kanalizacija s         5,363     8,836|
|čistilno napravo                       |
|2. Meteorna kanalizacija         1,806     3,009|
|3. Vodovodno omrežje           1,038     1,730|
|4. Cestno omrežje            13,061     21,769|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj                  21,268     35,344|
+--------------------------------------------------------------+
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 45/08).
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2014
Škocjan, dne 17. junija 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.