Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014

Kazalo

2060. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza, stran 5528.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 37. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 44 izdelalo podjetje Structura d.o.o. in je na vpogled na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja vsebuje:
– povzetek programa opremljanja,
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– etapnost gradnje in terminski plan,
– grafični del.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za:
– odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma
– sklenitev pogodbe o opremljanju med občino in investitorjem na območju opremljanja.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na tem območju opremljanja uporablja vsakokrat veljavni odlok, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šempeter - Vrtojba – Splošni odlok.
4. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja javnega prometnega omrežja in javnega vodovodnega omrežja.
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja območje parcele objekta (predvidenega trgovskega objekta).
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
+---------------------------------------+------------+----------+
|Vrsta stroška             |   S   |  OS  |
|                    |  [EUR]  | [EUR]  |
+---------------------------------------+------------+----------+
|Stroški gradnje komunalne opreme –   | 256.792  | 256.792 |
|prometno omrežje            |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|Stroški gradnje komunalne opreme –   |  21.970  | 21.970 |
|vodovodno omrežje           |      |     |
+---------------------------------------+------------+----------+
|                Skupaj:| 278.762  | 278.762 |
+---------------------------------------+------------+----------+
7. člen
(financiranje in izvedba predvidene investicije)
(1) Predvideno novo komunalno opremo bo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN izvedel investitor pozidave območja na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.
(2) V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral predvideno komunalno opremo, pri čemer velja, da je na ta način v naravi poravnal komunalni prispevek za komunalno opremo, ki jo je potrebno še zgraditi.
8. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (A(parcela) · C(p1) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · C(t1) · Dt)
Oznake pomenijo:
   KP       komunalni prispevek za izgradnjo komunalne
          opreme na območju OPPN-ja
  A(parcela)   (funkcionalna) parcela objekta
  A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta
  Dp       delež parcele objekta pri izračunu komunalnega
          prispevka
  Dt       delež neto tlorisne površine pri izračunu
          komunalnega prispevka
  K(dejavnosti) faktor dejavnosti
  Cp(1)     indeksirani stroški opremljanja območja OPPN,
          določeni na enoto parcele objekta
  Ct(1)     indeksirani stroški opremljanja območja OPPN,
          določeni na enoto NTP
9. člen
(stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(i)] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct(i)]) za investicijo v predvideno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino parcele oziroma neto tlorisno površino objekta za posamezno vrsto komunalne opreme v obračunskem območju, so razvidni iz naslednje preglednice:
+----------------------------------+---------------+------------+
|Vrsta stroška           |   Cp(i)   |  Ct(i)  |
|                 |  [€/m2]   |  [€/m2]  |
+----------------------------------+---------------+------------+
|Stroški gradnje komunalne opreme –|   20,49   |  110,17  |
|prometno omrežje         |        |      |
+----------------------------------+---------------+------------+
|Stroški gradnje komunalne opreme –|   1,75   |  9,43  |
|vodovodno omrežje         |        |      |
+----------------------------------+---------------+------------+
|           Skupaj Cp/Ct:|   22,24   |  119,60  |
+----------------------------------+---------------+------------+
10. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalnemu prispevku za investicijo v predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno opremljeno območje),
– primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K2 – omrežje kanalizacije – opremljeno območje),
– primarno in sekundarno omrežje vodovoda (V2 – omrežje vodovoda – opremljeno območje),
– omrežje objektov ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki – opremljeno območje).
11. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Cp(i)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct(i)] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum uveljavitve tega odloka oziroma Programa opremljanja.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2014-7
Šempeter pri Gorici, dne 19. junija 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti