Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec, stran 4679.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08, 103/11), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/01, 110/07, 67/11 (68/11 – popr.), 18/14), Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 109/12) in 7, 16. in 94. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 32. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec
1. člen
(1) V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12) se v drugem odstavku 45. člena četrta in peta alinea združita v četrto alineo, ki se glasi:
»– za apartmaje in turistične sobe: število nočitev po dejanski zasedenosti ležišč, pri čemer se upošteva, da posameznik povzroči 0,8 kg odpadkov na nočitev;«.
(2) Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta peta in šesta alinea.
2. člen
V 46. členu se črta besedilo »in sedme«.
3. člen
V 47. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsak povzročitelj odpadkov plačuje storitev po tem odloku mesečno na podlagi izstavljenega računa izvajalca, razen imetnikov apartmajev in turističnih sob, ki plačujejo storitev po tem odloku enkrat letno za obdobje od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekočega leta, na podlagi izstavljenega računa izvajalca v mesecu oktobru tekočega leta. Povzročitelj odpadkov mora plačati račun najpozneje v 8 dneh po njegovi izstavitvi.«.
4. člen
V 51. členu se na koncu šeste alinee pika spremeni v vejico in se doda nova, sedma alinea, ki se glasi:
»– podatke o številu nočitev posameznih imetnikov apartmajev in turističnih sob za obdobje enega leta, in sicer od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekočega leta.«.
5. člen
V prvem odstavku 54. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ne sklene pogodbe za odvoz odpadkov (peta in šesta alinea drugega odstavka 45. člena),«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega odloka bo izvajalec imetnikom apartmajev in turističnih sob v mesecu oktobru 2014 izstavil račun za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2012-2
Bovec, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost