Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1755. Odlok o mladini v Mestni občini Celje, stran 4605.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 27. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o mladini v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
(1) S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC).
(2) Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v MOC, opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v MOC, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje v lokalni skupnosti, ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike, z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen
(definicije)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v veljavnem zakonu, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju na nacionalni ravni (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače. Opredelitve pomenijo, da so/je:
– »mladi« mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
– »mladinski sektor« področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo;
– »mladinsko delo« organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence, ter prispevajo k razvoju skupnosti; izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »mladinska politika« usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik, z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela, ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
– »mladinska organizacija« avtonomno, demokratično, prostovoljno, samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo, ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »strukturirani dialog« odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
– »mladinska infrastruktura« fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »program za mlade« program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
3. člen
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja)
(1) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
(2) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
(3) Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
4. člen
(nosilci javnega interesa)
Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so pristojni Mestni svet, župan, javni zavod Celjski mladinski center Celje in posebej za ta namen ustanovljena delovna telesa organov MOC.
5. člen
(subjekti javnega interesa)
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so mladinske organizacije, organizacije za mlade in mladinski svet lokalne skupnosti.
6. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
(1) Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v MOC in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete.
(2) Status krovne mladinske organizacije v Mestni občini Celje podeli župan. V Mestni občini Celje je lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti, ki ima status krovne mladinske organizacije.
7. člen
(mladinski center)
MOC je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center udejanjila cilj ponuditi osnovne pogoje za ustvarjalno delo mladih ter zagotovila organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega, športnega značaja in sistematičnega razvijanja projektov mladinskega dela, mednarodne mobilnosti in drugih strokovnih nalog v mladinskem sektorju, s čimer izvršuje osnovne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega sektorja.
8. člen
(mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim)
Mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim, so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, ustanove, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
IV. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V MESTNI OBČINI CELJE
9. člen
(komisija za mladinska vprašanja)
(1) Za celovito obravnavo področja mladine se ustanovi Komisija za mladinska vprašanja v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: komisija za mladinska vprašanja).
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov in sicer: dveh predstavnikov lokalnega mladinskega sveta kot predstavnikov mladinskih organizacij, enega predstavnika strokovne službe – Oddelka za družbene dejavnosti MOC in dveh predstavnikov Celjskega mladinskega centra.
(3) Komisija lahko po potrebi za čas trajanja projekta oziroma izvedbe dejavnosti k sodelovanju pritegne strokovnjaka s področja, na katerega se projekt ali izvedba dejavnosti nanaša.
(4) Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov komisije traja eno leto z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Vse operativno-administrativne in druge naloge za potrebe delovanja komisije izvaja Javni zavod Celjski mladinski center.
10. člen
(celovito obravnavanje področja mladine)
(1) Komisija za mladinska vprašanja je posvetovalno telo župana in celovito obravnava področje mladih v Mestni občini Celje ter o tem sprejema mnenja in stališča.
(2) Komisija za mladinska vprašanja obravnava:
– spodbujanje pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti,
– sodelovanje med Mestno občino Celje in mladinskimi organizacijami ter organizacijami za mlade,
– strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih,
– spremlja izvajanje in predlaga morebitne popravke tega odloka,
– predloge odločitev organov Mestne občine Celje, ki vplivajo na delo in življenje mladih v Mestni občini Celje ter
– druga vprašanja povezana z mladino.
(3) Komisija za mladinska vprašanja pripravi letno poročilo o delovanju in ga posreduje županu ter svetu zavoda Celjski mladinski center.
11. člen
(pravočasnost obveščanja o predlogih odločitev o mladih)
(1) Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladine v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v občini se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki, splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem mladino.
(2) O predlogih neposrednih odločitev o mladini mora biti komisija za mladinska vprašanja pravočasno obveščena pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja. Predloge neposrednih odločitev o mladini komisija za mladinska vprašanja obravnava na svoji seji, na kateri oblikuje tudi mnenje, ki ga posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
V. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA
12. člen
(mladinski programi in programi za mlade)
(1) MOC financira ali sofinancira mladinske programe in programe za mlade skladno s sprejetim proračunom, v obliki javnih razpisov ali javnih pozivov.
(2) Financiranje in sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij za mlade iz 2. člena tega odloka MOC izvršuje:
– neposredno z ustanoviteljskimi obveznostmi za delovanje javnega zavoda Celjski mladinski center kot osrednje organizacije za mlade v Celju in
– v skladu s Pravilnikom, ki določa pogoje, merila in kriterije o sofinanciranju mladinskih programov v Mestni občini Celje.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
13. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
14. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje šestih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v MOC,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo, ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje in
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
15. člen
(področja programa)
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– neformalno izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– prehod mladih iz šole na trg dela in zaposlovanje mladih,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih in
– mednarodna mobilnost mladih.
16. člen
(priprava in sprejem programa)
(1) Pripravo programa vodi komisija za mladinska vprašanja iz 9. člena tega odloka.
(2) Program iz prvega odstavka tega člena sprejme Mestni svet MOC.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Komisija za mladinska vprašanja iz 9. člena tega odloka prične z delovanjem najkasneje v roku treh mesecev od sprejema tega odloka.
(2) Program iz 13. člena tega odloka je potrebno sprejeti najkasneje v letu 2015.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 603-4/2014
Celje, dne 27. maja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.