Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1743. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, stran 4594.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11, v nadaljevanju: ZBS-1) sprejema guverner
S K L E P
o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov
1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki se vodijo pri Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 12. členom ZBS-1.
2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov urejata tudi Smernica Evropske centralne banke z dne 20. februarja 2014 o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani nacionalnih centralnih bank – ECB/2014/09 in ECB/2014/22 (v nadaljevanju Smernica) in Sklep Evropske centralne banke z dne 5. junija 2014 o obrestovanju depozitov, imetij in presežnih rezerv – ECB/2014/23 (v nadaljevanju Sklep ECB).
3. Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov do skupne protivrednosti 200 mio EUR (prag obrestovanja) in nad tem zneskom, po različnih obrestnih merah, vključno z negativno obrestno mero. Pri izračunu kvote v višini 200 mio EUR Banka Slovenije najprej upošteva vsa novo vezana sredstva in šele nato vpogledna sredstva. Za novo vezana sredstva se štejejo vse vezave sredstev od vključno 5. junija 2014 dalje.
Sredstva v tujih valutah se za potrebe izračuna kvote preračunajo v eure po referenčnem tečaju BS, veljavnem za vsak dan obračuna.
4. Banka Slovenije določi obrestno mero za vezana sredstva javnih subjektov v skladu s Smernico ob sklenitvi vsake posamične vezave. Sredstva depozita, kot jih definira pogodba o vodenju enotnega zakladniškega računa države, sklenjena med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance, in ki ga je Ministrstvo za finance 9. 9. 2002 vplačalo za zavarovanje plačila nadomestila za vodenje enotnega zakladniškega računa, opravljanje plačilnih storitev in stroške, nastale pri opravljanju plačilnih storitev, se ne obrestujejo.
5. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov do praga obrestovanja po naslednjih obrestnih merah:
– sredstva v eurih – v višini EONIA-e za pretekli delovni dan. Če je EONIA negativna, se sredstva obrestujejo po taki obrestni meri;
– devizna sredstva – po obrestni meri v višini 80 % povprečne obrestne mere za posojanje preko noči za posamezno valuto v mesecu pred mesecem, za katerega se obresti obračunavajo (vir: Bloomberg Composite bid). Če je povprečna obrestna mera za posojanje preko noči za posamezno valuto negativna, se devizna sredstva obrestujejo po taki obrestni meri.
6. Banka Slovenije vpogledna sredstva javnih subjektov, ki presegajo prag obrestovanja, ne obrestuje oziroma jih obrestuje po obrestni meri mejnega depozita Eurosistema, če je ta negativna.
7. Znesek obresti Banka Slovenije plača s pripisom, ali v skladu s Sklepom ECB obremenitvijo računa, odprtega pri Banki Slovenije.
8. Obrestne mere, določene s tem sklepom, se začnejo uporabljati za izračun obresti od vključno 11. junija 2014 dalje.
9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva na enotnem zakladniškem računu države in enotnih zakladniških računih občin, z dne 28. avgusta 2012.
Ljubljana, dne 10. junija 2014
Boštjan Jazbec l.r.
guverner