Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014

Kazalo

1520. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014, stran 4103.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 36. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014
Ι. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba sprejme občinski podrobni prostorski načrt Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 – v nadaljevanju: OPPN. OPPN je nastal v postopku spreminjanja in dopolnjevanja v letu 2008 sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (Uradni list RS, št. 58/08). OPPN je pod številko 11512 izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa vsebino OPPN, obseg ureditvenega območja, namembnost območja, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev za gospodarsko javno infrastrukturo, parcelacijo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe ter velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, poplavno varnost, inženirsko geološke pogoje, enostavni in nezahtevni objekti.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je na vpogled v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba.
3. člen
(vsebina OPPN)
Podrobni prostorski načrt vsebuje:
A) Odlok o OPPN
B) Besedilo OPPN
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Opis vplivov in navezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.2.1. Namembnost posegov
2.2.2. Lega objektov
2.2.3. Velikost objektov
2.2.4. Oblikovanje objektov
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.4. Krajinsko oblikovanje
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celotno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega načrta
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih oblikovalskih in tehničnih rešitev
9. Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
10. Ocena stroškov.
C) Kartografski del
Izseki iz kartografske dokumentacije Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
1.0 Obstoječe stanje s parcelnim stanjem,
1.1 Gospodarska javna infrastruktura, grajeno javno dobro
1.2 Ureditvena in prometna situacija
1.3 Predlog parcelacije
2.0 Prerezi Vrtojbice
D) Priloge:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavo območja.
2. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta.
3. Smernice in mnenja.
4. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta.
5. Povzetek za javnost.
6. Strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje.
7. Okoljsko poročilo za OPPN Mlake
8. Hidrološko hidravlična analiza za območje izvedbe Trgovskega objekta SPAR v Vrtojbi.
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
Opisano ureditveno območje Mlake – I. faza obsega naslednje parcele v k.o. Šempeter: 460/2, 460/8, 460/6, 461/5, 461/4, 460/9, 461/8, 461/11, 461/12, 461/10, 461/13, 461/14, 461/22, 461/23, 463/6, 461/17, 461/19, 461/20, 461/21, 461/16, 461/18, 461/15, 463/5, 463/3, 458/2, 458/4, 456/3, 456/2, 456/1, 458/5, 455/5, 455/4, 453/7, 453/4, 453/8, 452, 451/4, 453/5, 455/6, 457/4, 459/3, 459/4, 453/6, 455/3, 457/3, 458/3.
II. NAMEMBNOST OBMOČJA
5. člen
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim (trgovina, gostinstvo, poslovne, upravne, storitvene dejavnosti) in tudi stanovanjskim dejavnostim (obstoječa hiša št. 2), trgovina, poslovne dejavnosti (obstoječa hiša št. 3).
Neprimerno je umeščanje bencinskih servisov. V sklopu maksimalnih tlorisnih gabaritov trgovsko-poslovnega objekta št. 1 je neprimerno umeščanje skladišč, razen tistih, ki služijo centralnim dejavnostim v objektih.
Obstoječi stanovanjski hiši na parceli št. 458/4 in 456/1, k.o. Šempeter sta predvideni za odstranitev.
Glede funkcije se površine delijo na:
– površine centralnih dejavnosti,
– stanovanjske površine,
– prometne površine (dovozne ceste s pločniki in kolesarskimi potmi),
– javne površine (zelene površine, pešpot ...),
– površine za infrastrukturo (TP, odvodni jarek).
6. člen
(vrste gradenj in vrste objektov)
Dovoljene vrste gradenj: novogradnja, odstranitev objekta, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija objekta, sprememba namembnosti objekta v skladu z namensko rabo območja OPPN.
Dovoljene vrste objektov: stavbe in objekti, ki služijo dejavnostim na območju, infrastrukturni objekti.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Z umestitvijo načrtovane ureditve v prostor bo oblikovana pozidava na južnem delu Šempetra pri Gorici med Vrtojbensko cesto in Vrtojbico.
(2) Obstoječa pozidava stanovanjsko poslovnih objektov pridobi dovozno cesto in parkirna mesta.
(3) Transformatorska postaja je umeščena na severni rob parcel poslovno-trgovskega objekta in bo povezana (SN) na TP Vrtojba II.
(4) Za izvedbo načrtovane ureditve so potrebni priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, ki segajo tudi izven območja OPPN.
(5) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja ne bo segalo izven območja urejanja na sosednje nepremičnine.
(6) Za zagotavljanje poplavne varnosti zaradi visokih voda Vrtojbice so potrebni dodatni posegi na območju OPPN.
(7) Tangirane parcele izven ureditvenega območja:
– Vrtojbenska cesta; parcela št. 460/3, 465/2, 3436/4, k.o. Šempeter,
– navezava na KaTV; parcela št. 9124, 9125, 9126, 452, 428/3 in 3436/4, k.o. Šempeter,
– navezava na SN; parcela št. 861/2, 3390/1, k.o. Šempeter,
– navezava na plinovod; parcela št. 451/1, k.o. Šempeter.
8. člen
(arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve)
(1) Gabariti
V območju OPPN je predviden večji trgovsko-poslovni objekt (objekt št.1) razgibane tlorisne oblike z dolžino osnovnih stranic 85.0 m x 49.75 m, (K)+P, višina objekta cca 8.0 m nad nivojem pritličja.
(2) Oblikovanje objektov
Arhitekturne rešitve Trgovskega objekta bodo oblikovane sodobno, v montažni izvedbi nosilne konstrukcije, lahki fasadi in steklenih površin z napuščem nad vhodom. Streha pločevinasta v minimalnem naklonu z dvignjeno atiko. TP tipski projekt.
Morebitne gradnje za objekta št. 2 in 3:
– faktor zazidanosti maksimalno 0,5,
– višina do P+1,
– oblikovanje skladno z lokalno tipiko,
– odmik od parcelnih mej vsaj 4 m, odmik je lahko manjši z obrazložitvijo in utemeljitvijo v projektu za gradbeno dovoljenje in s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Zunanja ureditev
Zunanje površine obsegajo: dovozne ceste, parkirna mesta gostov in osebja, manipulativno dvorišče, kontejnerska mesta, zeleni pas ob Vrtojbenski cesti in na severnem robu območja, poglobljeno površino na vzhodni strani, ter odvodne jarke.
Pri višinskih razlikah terena je dopustno oblikovanje brežin z utrjevanjem a brez podpornih zidov.
Prometne površine tlakovane, proste površine zatravljene. Zasaditev s posameznimi drevesi ob Vrtojbenski cesti, ob zahodni dovozni cesti in območju poglobitve.
Parkiranje
Število predvidenih parkirnih in garažnih mest ne sme znašati manj kot z izračunom po naslednjih normativih:
Stanovanjski objekti:
– enostanovanjske stavbe: 3 PM/stanovanje
– večstanovanjske stavbe: do 35 m² stan. površine 1 PM, stanovanje od 36 m² do 60 m² 1.5 PM, stanovanje od 61 m² do 100 m² 2 PM, nad 100 m² 3 PM.
Poslovni objekti:
– pisarniški in upravni prostori: 1 PM/30 BTP
– oskrbne in storitvene dejavnosti: 1 PM/30m2 BTP, vendar ne manj kot 2 PM.
Prodajni prostori:
– trgovski lokali pod 100 m²: 1 PM/30 uporabne prodajne površine ne manj kot 2 PM
– trgovina med 100 in 500 m² 1 PM/50 m² uporabne prodajne površine, ne manj kot 4 PM
– gostilne, restavracije, točilnice – 1 PM/4 sedeže + 1 PM/tekoči meter točilnega pulta, ne manj kot 5 PM.
V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva izmenična uporaba naprave in v tem primeru mora zmogljivost naprave pokriti le največje potrebe po istočasnem parkiranju na napravi, ne pa skupnih potreb po parkiranju vseh objektov oziroma dejavnosti.
Za potrebe trgovskega centra je potrebno urediti površine za parkiranje koles pod nadstreškom.
Višinska ureditev na parcelah št. 461/10, 461/13 in 461/19, k.o. Šempeter bo prilagojena višinski legi obstoječega objekta na parceli št. 461/10, k.o. Šempeter.
Obvezna je postavitev mrežne ograje ob parcelni meji, ki razmejuje zemljišče SPAR Slovenija in parceli št. 465/1 in 466, k.o. Šempeter. Ograja bo postavljena po celotni dolžini meje med zemljiščem investitorja trgovskega centra in p. št. 465/1, k.o. Šempeter ter po pretežnem delu meje med zemljiščem investitorja trgovskega centra in p. št. 466, k.o. Šempeter, in sicer do načrtovane javne poti ob Vrtojbici. Ograja bo postavljena na zemljišču Spar d.d. tik ob parcelno mejo tako, da noben del ograje ne sega na p. št. 465/1 in 466, k.o. Šempeter.
(4) Enostavni in nezahtevni objekti
Dovoljeni enostavni in nezahtevni objekti:
– majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave: odmik od p. mej vsaj 1,5 m; odmik je lahko manjši s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča. Stavb ni dovoljeno postavljati na površine med Vrtojbensko ulico in objektoma 2 in 3 ter na površino med parkiriščem objekta 1 in javnimi cestami.
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje: višine do 2 m, transparentne izvedbe. Ograje se lahko postavijo na mejo zemljiških parcel obeh lastnikov, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– parkirišče,
– kolesarska pot, pešpot,
– objekti za akumulacijo vode,
– objekt za oglaševanje: samo panoji do velikosti 4 m2 in plakatni stebri (piloni). Objekte za oglaševanje se prednostno namešča na javnih površinah, pri čemer se ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih javnih površin. Dopustna je postavitev oglaševalskih objektov izven javnih površin, pod pogojem, da so postavljeni znotraj zemljiške parcele poslovne enote, katere dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in počasnemu prometu. Ne glede na zgoraj navedeno so dovoljeni reklamni napisi/table na zahodni fasadi objekta št. 1.
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
9. člen
(1) Pogoji za prometno urejanje
Na južni strani območja je predvidena navezava na regionalno cesto tretjega reda R3-614, odsek 1046 Šempeter–Miren, preko priključka po principu desno-desno.
Drugi priključek je predviden na lokalno zbirno (L2 414 950) Vrtojbensko cesto, s pasom za leve zavijalce. Za pešce in kolesarje je predvidena dvostranska enosmerna kolesarska steza in obojestranski peš hodnik.
Parkirne površine so na zahodni strani objekta, za osebje na vzhodni, Stanovanjsko-poslovni objekt (3) ima parkirišče ob objektu.
V varovalnem pasu hitre ceste HC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje.
Za načrtovanje posegov v varovalni pas državne ceste R3-614 odsek 1046 priključek Šempeter–Šempeter (Polje), je trba pridobiti soglasje k projektnim rešitvam.
(2) Pogoji za kanalizacijo in odvodnjo
Območje bo opremljeno z ločenim kanalizacijskim sistemom. Odvod fekalnih voda z območja trgovskega objekta se uredi z novim fekalnim kanalom do navezave na zbirni sušni kanal S.
Sušni kanal »S« poteka preko obravnavanega območja, ki je predvideno za ureditev nepovoznih zatravljenih retenzijskih površin.
Na območju retenzije je predvideno delno znižanje obstoječega terena. S tem se bo na zelenici nekoliko zmanjšala višina nadkritja nad temenom sušnega kanala. Na območju koridorja sušnega kanala v širini pasu 6 m bo skladno z zahtevo upravljavca zagotovljeno nadvišanje nad temenom cevi 1,20 m. V navedenem pasu bo na zahtevo upravljavca pod zaključno humusno plastjo vgrajen tudi glineni naboj v debelini plasti 20 cm.
Pred začetkom gradnje je potrebno preveriti vodotesnost sušnega kanala na tangiranem odseku in po potrebi omogočiti sanacijo.
V Vrtojbenski cesti poteka kanalizacija mešanega tipa preseka Ø 80 cm, odvaja vodo iz urejenih površin in fekalnih vod iz obstoječih objektov.
Odvodnja območja se ureja skladno z zaključki študije »Hidrološko-hidravlična analiza za območje izvedbe trgovskega objekta SPAR v Vrtojbi – dopolnitev« (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., št. P192a/13, december 2013).
Odvodnja utrjenih površin na območju trgovskega centra se preko omrežja meteornih kanalov usmeri proti predvidenemu jarku, ki se navezuje na obstoječi jarek ob regionalni cesti.
Meteorna voda s parkirišč se pred iztokom v odprti odvodnik po potrebi oziroma skladno z veljavno zakonodajo ustrezno očisti v separatorjih olj in naftnih derivatov. Iztoki meteornih kanalov v jarek so predvideni ob regionalni cesti na južnem robu območja.
Odvod strešne padavinske vode z obstoječih objektov se ohrani preko obstoječih kanalskih priključkov na zbirni kanal mešanega tipa v Vrtojbenski cesti. Odvod strešnih voda z novega trgovskega centra se kanalizira v ponikovalne jaške, povezane v kanalizacijski sistem z iztokom v jarek ob regionalni cesti, tako bo omogočeno delno ponikanje.
Zaradi predvidenega povečanja odtoka meteorne vode glede na obstoječe razmere zgoraj navedena študija opredeljuje potrebo po retenziji padavinskih vod, kar je obrazloženo v nadaljevanju.
(3) Pogoji za poplavno varnost in omilitveni ukrepi
Problematika poplavne varnosti in z njo povezani omilitveni ukrepi so obravnavani v študiji »Hidrološko-hidravlična analiza za območje izvedbe trgovskega objekta SPAR v Vrtojbi – dopolnitev« (Inštitut za vodarstvo, d.o.o., št. P192a/13, december 2013).
Študijo je obvezno upoštevati v fazi izdelave projektne dokumentacije.
Obravnavano območje je velikosti cca 2,1 ha.
Vzhodni rob zazidalnega območja predstavlja vodotok Vrtojbica. Ker obstoječe korito ne prevaja zahtevanih količin, je bilo za ureditev struge Vrtojbice v preteklosti izdelanih več študij in tehničnih rešitev. Analizirane in združene so v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja »Ureditev Vrtojbice na odseku Vrtojba–Šempeter (št. 4755, Projekt d.d. Nova Gorica.
Glede na ugotovitve zgoraj navedene hidrološko-hidravlične analize bo poplavna kota ob upoštevanju predvidenega posega in omilitvenih ukrepov znašala pri Q100 68.84 m.n.m. Posledično je predvidena gradnja objekta na koti 69.4 m.n.m., severne povezovalne ceste in parkirišča pa 0.2 m nižje, torej na koti 69.2 m.n.m. Dele predvidenih parkirnih površin se lahko spusti na koto nižjo od 69,2 m.n.m., to bo pozitivno vplivalo na režim odtoka poplavnih voda na območju.
Za Vrtojbico je predvidena rekonstrukcija struge, za izboljšanje odtočnih razmer je strešno vodo trgovskega objekta potrebno speljati v delno ponikanje.
V sklopu študije je izpostavljena potreba po ureditvi retenzijskih volumnov in omogočanju poplavnih tokov v smeri od severa proti jugu.
Zaradi predvidene izgradnje oziroma nasipavanja območja je predvidena izguba 2947 m3 zadrževalnega volumna, ki ga je potrebno nadomestiti.
Glede na intenziteto kratkih nalivov merjenih na padavinski postaji Nova Gorica je v študiji določen potreben dodaten volumen, zaradi povečanega meteornega odtoka z območja ureditve, ki znaša slabih 300 m3 (upoštevan 5 min naliv s 100-letno povratno dobo in z odtočnim faktorjem 0.7).
Na vzhodni strani območja je predvidena retenzijska površina cca 2604 m2 z volumnom cca 2495 m3. Pri pridobivanju dodatnih volumnov je upoštevati tudi ukrep omogočanja poplavnih tokov s severnega dela parcele proti jugu. Slednje se bo izvedlo s trapeznim kanalom in škatlastim prepustom s katerima bomo pridobili še dodatni volumen 750 m3.
Skupni pridobljen volumen tako znaša 3245 m3.
Razlika med potrebnim razpoložljivim volumnom znaša cca 300 m3, kar bo glede na izsledke študije zadostovalo za potrebe zadrževanja povečane meteorne odvodnje na območju urejanja.
Predvideni so sledeči omilitveni ukrepi:
– izvedba nasutja za objekt na koto 69.4 m.n.m., nasutje za severno povezovalno cesto in parkirišča na koto 69.2 m.n.m., in nasutje na območju nakladalnih ramp na koto 69 m.n.m.,
– nadomestitev izgubljenih volumnov v velikosti 2947 m3, ki se jih nadomesti znotraj območja urejanja (na vzhodnem delu parcele v obliki retenzije in v sklopu dveh manjših razbremenilnikov). Oblika in mesto manjšega zadrževalnika sta bila tekom usklajevanj določena in se izvede v obliki razširjene berme. Retenzijsko območje bo poplavljeno v primeru Q10 (kota pri Q10 na območju retenzije znaša 68.06 m.n.m.), zatekanje izven območja pa je zaradi nasutja preprečeno (spodnja kota cevi, ki poteka pod nasutjem za nakladalne rampe in povezuje kanal na območju retenzije naj znaša vsaj 68.3 m.n.m. – tako je preprečeno zatekanje 10-letne vode izven retenzije, oziroma z drugačno izvedbo preprečitve zatekanja). Višek nadomeščenih volumnov služi za potrebe povečane meteorne odvodnje,
– izvedba koridorjev za omogočanje prevajanja poplavnih tokov skozi območje nasutja. V tem primeru svetujemo izvedbo trapeznega korita po zahodnem in južnem delu območja (proti Vrtojbici) z dimenzijami: bsp = 1 m, h = 1 m, naklon brežin (h:b) = 1:2, padec kanala = 0.003 m/m, ter izvedbo dodatnega prepusta svetlih dimenzij prereza 2 m2, ki se ga usmeri v območje poglobitve, torej na vzhodno stran. Slednja ukrepa ob ustreznem vzdrževanju zadostujeta za prevajanja vodnih količin, ki se stekajo skozi območje gradnje (cca 4 m3/s).
Glede na poplavno stanje je gradnja kleti odsvetovana, v primeru izgradnje te bo potrebna izvedba aktivnega tesnenja.
(4) Pogoji za vodooskrbo
Oskrbo s požarno in sanitarno vodo se zagotovi iz obstoječega javnega vodovoda preseka LŽ 200 mm, ki poteka ob Vrtojbenski cesti, oziroma iz cevovoda preseka AC 200 mm, ki poteka prečno preko območja ureditve. Obstoječi vodovod, ki prečka območje se ukine in nadomesti z novim. Požarna oskrba z vodo se zagotovi z razmestitvijo požarnih hidrantov. Glede na tlačne razmere v vodovodnem omrežju je pričakovati pri oskrbi efektivne tlake 4.0 in 5.0 bara, in sicer v odvisnosti od količine potrošnje. Po podatkih upravljalca vodovodnega omrežja bo mogoče iz omrežja zagotoviti pretok 10 l/s za potrebe požarne zaščite. Za zagotovitev večje količine požarne vode bo potrebno lokalno zagotoviti vodno rezervo in črpalne naprave (preveriti v sklopu projektne dokumentacije za objekt).
(5) Pogoji elektroenergetskih naprav in telekomunikacijski vodi
– obstoječe elektro vode na objektih za rušenje je potrebno predhodno odklopiti in odstraniti. Za trgovski center je potrebno urediti novo TP 20/04kV, transformator nazivne moči 630 KVA (1 x 1000KVA).
– SN vod kapacitete 6 x fi110 mm se vzanka v kablovod RP Šempeter–TP Vrtojba II.
– NN omrežje bo zgrajeno v kabelski kanalizaciji z globino vkopa 80 cm.
– JR – območje bo opremljeno z javno razsvetljavo predvidenih cestnih priključkov in prestavitev razsvetljave. Svetlobna telesa ne smejo povzročati svetlobnega onesnaževanja.
Javna razsvetljava se bo navezala na predvideno razsvetljavo novega krožišča.
Zunanja razsvetljava parkirišč in poti ob trgovskem objektu ne bo navezana na JR.
– Telekomunikacijsko omrežje, predvideno kabelsko omrežje bo priključeno na obstoječe omrežje vzdolž Vrtojbenske ceste.
Na območju pozidave bodo vodi TK omrežja vzporedni z ostalimi vodi.
– Omrežje sistema KaTV, kabelska kanalizacija za KaTV omrežje Ø 110 mm bo priključena na zgrajeni razvod ob plinski postaji in bo potekala ob dostopnih cestah.
(6) Pogoji za plinovod
Plinovodno omrežje, predviden distribucijski plinovod nadtlaka do 4.0 bar se bo navezal na obstoječe distribucijsko omrežje oznake K1A-PE125, ki poteka južno od regionalne ceste. Plinovod bo omogočal nadaljnjo širjenje distribucijskega omrežja proti severu.
Na robu regionalne ceste poteka prenosno plinovodno omrežje oznake P312B, delovnega tlaka 4.0 bara; ki ga je potrebno zaščititi pri gradnji cestnega omrežja.
V. PARCELACIJA
10. člen
Načrt parcelacije s seznamom obstoječih in predvidenih parcel je sestavni del OPPN.
Zunanje meje priobalnega zemljišča so določene po Uredbi o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Vrtojbica v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 138/06 in št. 16/07).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
11. člen
(1) Ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
Na območju OPPN Mlake ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
(2) Ukrepi za varovanje okolja
Povzetek iz Okoljskega poročila št. projekta 12818, datum november 2013, dopolnitev december 2013, izdelal Projekt d.d. Nova Gorica.
OPPN Mlake je z vidika vplivov obravnavanih segmentov okolja (vode, odpadki, krajna in vidne zračnosti okolja, svetlobnega onesnaževanja okolja, elektromagnetno sevanje) sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
Ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva v času gradnje in obratovanja:
Površinske in podzemne vode
– ohranjanje hidroloških in hidravličnih značilnosti vodotokov,
– ohranjanje fizikalno-kemijskih lastnosti vode,
– ohranjanje kakovosti podtalnice in vodovarstvenih območij,
– zagotavljanje poplavne varnosti.
Odpadki
Ustrezno ravnanje, zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov.
Hrup
Varstvo naravnega in življenskega okolja pred hrupom ter zagotovitev ukrepov varstva pred hrupom.
Krajina in vidne značilnosti okolja
Ohranjanje krajinske slike.
Svetlobno onesnaževanje
Preprečevanje svetlobne onesnaženosti okolja.
Elektromagnetno sevanje
Smotrna prostorska umestitev dejavnosti glede na lokacije virov sevanja.
(3) Inženirsko geološki pogoji
Povzetek iz geotehničnega elaborata, št. G-1785, z dne september 2012, izdelal Geoinženiring d.o.o. Ljubljana.
Objekt naj se temelji plitvo, na točkovnih ali pasovnih temeljih, naj bi segali 1.0 m ali 2.0 m pod ničelno koto objekta, nivo temeljenje se bo nahajal na koti 68.40 ali 67.40 m.n.m.. Brežine začasnih izkopov za temeljenje z naklonom n = 1:1.5.
Projektni odpor tal pod pasovnimi in točkovnimi temelji
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|Tip temelja  |  Tlorisne  |  Globina  |Projektni odpor |
|        |  dimenzije  |  temelja  |  tal R/A'  |
|        +---------------+--------------+----------------+
|        |   (m)   |   (m)   |   (kPa)   |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|Točkovni    | 2.50 x 2.50 |   1.00   |   234    |
|temelj     +---------------+--------------+----------------+
|        | 1.50 x 2.50 |   2.00   |   406    |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
|Pasovni temelj | 0.50 x 10.0 |   1.00   |   149    |
+---------------+---------------+--------------+----------------+
Projektni odpor tal lahko izboljšamo z vgradnjo gruščnate blazine pod dno temelja. V primeru, da pod točkovnim temeljem vgradimo 0,5 m debel sloj uvaljanega grušča, na kontakt z raščenimi tlemi pa položimo ločilni geosintetik, se projektni odpor poveča na R/A’ = 299kPa
pri globini temeljenja 1.0 m, oziroma R/A’ = 520 kPa pri globini temeljenja 2,0 m. Pod pasovnim temeljem smo predpostavili debelino gruščnate blazine 0.3 m, v tem primeru znaša povečan projektni odpor R/A’ = 274 kPa.
Gruščnata blazina mora v tlorisu segati 0,5 m čez vse robove temeljenja (oziroma 0,3 m pri pasovnem temeljenju).
Pogoji izvedbe parkirišč in manipulativnega platoja okrog objekta
Na podlagi sond na širšem območju objekta ocenjujemo za podlago manipulativnih površin minimalno vrednost CBR = 4 % (poltrda peščena glina).
Nosilnost podlage naj se pred izvedbo platojev kontrolira s krožno ploščo, ali pa z deflektometrom s padajočo utežjo. Podlaga voziščni konstrukciji mora dosegati vsaj
CBR = 4 %, torej Ev2 > / = 20 Mpa, oziroma Evd > / = 11 Mpa.
Globina zmrzovanja na širšem območju Šempetra znaša 30 cm, kar je minimalni pogoj za debelino voziščne konstrukcije.
Projektantski geotehnični pogoji pri izvedbi temeljenja
Pri izkopu za temelje objekta je obvezna prisopnost geomehanika, ki bo kontroliral sestavo tal v izkopih in podal navodila o eventuelnem potrebnem izmetju glinenih tal, če bi bila slabše kvalitete kot je opisano v predmetnem poročilu.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
12. člen
Za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami je potrebno zagotoviti: pogoje za varen umik ljudi in premoženja, odmiki med objekti in ustrezno požarno ureditev objektov, prometne površine za intervencijska vozila. Oskrba s požarno vodo bo zagotovljena preko vodovodnega omrežja z nameščenimi požarnimi hidranti.
Poplavno varnost je potrebno zagotoviti s poplavno varstvenimi ukrepi.
Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
13. člen
Objekt št. 1 se bo izvajal skupaj s cestnimi priključki in zunanjo ureditvijo. Mrežna ograja ob parcelni meji zemljišča investitorja trgovskega centra in parcelama št. 465/1 in 466, k.o. Šempeter mora biti postavljena sočasno z gradnjo trgovskega centra.
Posegi na objektih št. 2 in 3 in zunanje ureditve se bodo izvajali glede na potrebe investitorjev.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
14. člen
(1) Objekti
Objekt št. 1 – dimenzije objekta so prikazane v grafični prilogi št. 1.2. Navzgor lahko zunanje linije objekta odstopajo na severni, južni in zahodni strani za +2.0 m, na vzhodni strani pa za +5,0 m. Pri tem mora objekt ohranjati predvidene minimalne odmike od javnih površin. Navzdol ni omejitev.
Nadstreški in napušči lahko segajo izven tako določenih maksimalnih tlorisnih gabaritov. Višinska kota pritličja pa je lahko +0.3 m nad koto 69.40 m.n.m.
(2) Parcelacija
Manjša odstopanja od parcelacije so možna, kolikor niso v nasprotju s predvideno ureditvijo.
(3) Infrastruktura in priključki
– tlorisni odmiki cest, priključkov, kolesarskih poti in peš hodnikov so dopustni ±0.5 m in višinski odmik ±0.3 m, s pogojem, da ti odmiki ne vplivajo na koto pritličja objekta. Izjema je lokacija novega priključka na južno obvoznico: v bodoče se priključek lahko premakne proti vzhodu, potrebno bo mnenje DRSC in ARSO. Izjema je tudi začasna navezava na infrastrukturo ob Vrtojbenski cesti na severni strani območja OPPN.
– ostali infrastrukturni priključki in naprave lahko odstopajo od predvidenih rešitev, kolikor z odstopanji ni onemogočena predvidena gradnja stavb in ni v nasprotju z javnimi interesi in v skladu s pogoji soglasodajalcev in organizacij, ki jih odstopanja zadevajo.
– plinovodno omrežje lahko odstopa od predvidenih rešitev v primeru nezmožnosti pridobitve pravice graditi. Plinovodno omrežje lahko odstopa od predvidenih rešitev tudi v primeru, če se bodo pri nadaljnjem projektiranju pridobljene rešitve izkazale za bolj primerne s tehničnega ali prostorskega vidika. Odstopanja ne smejo onemogočati predvideno gradnjo stavb in ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo biti v skladu s pogoji soglasodajalcev in organizacij, ki jih odstopanja zadevajo.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni posegi, ki upoštevajo smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k OPPN in ki so usklajeni z merili iz tega odloka.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza (Uradni list RS, št. 58/08).
17. člen
(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi predpisov, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
18. člen
(dostopnost prostorskega akta)
Prostorski akt je na vpogled javnosti na sedežu občine.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-6/2014-4
Šempeter pri Gorici, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti