Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1187. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu, stran 3500.

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in za izvajanje prvega odstavka 36.a člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o podrobnejših kriterijih za pridobitev statusa društva ali organizacije, ki na področju zaščite živali deluje v javnem interesu
1. člen
(področje uporabe)
Ta pravilnik določa podrobnejše kriterije, na podlagi katerih društva, ki delujejo na področju zaščite živali, pridobijo status društva, ki deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: status društva), pravne osebe zasebnega prava z dejavnostjo na področju zaščite živali, ki niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička in ki presežek prihodkov nad odhodki uporabljajo izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizacija), pa status organizacije, ki deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: status organizacije).
2. člen
(društva)
(1) Društvo mora vlogi za pridobitev statusa društva priložiti posodobljen imenik članstva.
(2) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, lahko zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev zahteva posodobljen dokument iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(organizacije)
Na zahtevo mora organizacija predložiti svoj statut oziroma pravila.
4. člen
(usposabljanje)
(1) Društvo zagotovi, da deset odstotkov njegovih članov opravi usposabljanje po programu iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Organizacija zagotovi, da njeno poslovodstvo opravi usposabljanje po programu iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Vlogi za pridobitev statusa društva ali statusa organizacije je treba priložiti kopije potrdil o udeležbi na usposabljanju iz 5. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, lahko zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev zahteva kopije potrdil o udeležbi na usposabljanju iz 5. člena tega pravilnika.
5. člen
(program usposabljanja)
(1) Program usposabljanja mora biti pripravljen v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Predlagatelj programa mora v vlogi za potrditev navesti izvajalca usposabljanja in predavatelje za posamezna predavanja, za katere mora priložiti reference, s katerimi se dokazuje strokovnost na področjih, ki jih bodo predavali.
(3) Izvajalec usposabljanja udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(4) Izvajalec usposabljanja vodi seznam izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(vrednotenje pomembnejših dosežkov)
(1) Pomembnejši dosežki društva ali organizacije se vrednotijo po sistemu točkovanja, kot je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer se vrednoti dosežke, ki so razvidni iz poročila o delu društva ali organizacije za zadnji dve leti.
(2) Za pridobitev statusa društva ali statusa organizacije mora društvo ali organizacija zbrati vsaj 30 točk. Za ohranitev statusa mora društvo ali organizacija vsaki dve leti od pridobitve statusa zbrati vsaj 30 točk.
(3) Ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, lahko zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev zahteva poročilo o delu društva ali organizacije za zadnji dve leti.
7. člen
(skladnost delovanja s cilji zakona)
Društvo ali organizacija deluje v skladu z načeli in cilji zakona, ki ureja zaščito živali, če je to razvidno iz temeljnega akta društva ali organizacije, programa dela in poročil o delu društva ali organizacije.
8. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-98/2014
Ljubljana, dne 17. aprila 2014
EVA 2014-2330-0019
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost