Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

905. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 2750.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 64. člena Statuta Občine Črnomelj je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A Občine Črnomelj
1. člen
Spremeni se območje Krajevne skupnosti Dobliče in Krajevne skupnosti Kanižarica tako, da se naselje Blatnik pri Črnomlju izloči iz Krajevne skupnosti Dobliče in se priključi h Krajevni skupnosti Kanižarica in se v Statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) spremenita 4. in 7. točka v drugem odstavku 2. člena, tako da po novem glasita:
»4. Krajevna skupnost Dobliče, ki obsega naselja Bistrica, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri Dobličah, Jelševnik, Jerneja vas, Miklarji;« in
»7. Krajevna skupnost Kanižarica, ki obsega naselji Blatnik pri Črnomlju in Kanižarica.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Določilo 1. člena glede območja Krajevne skupnosti Kanižarica in Krajevne skupnosti Dobliče, se začne uporabljati po izteku mandatov obstoječih svetov krajevnih skupnosti. Krajevni skupnosti začneta poslovati s spremenjenim območjem, ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih krajevnih skupnosti.
3. člen
Morebitno nepremično premoženje Krajevne skupnosti Dobliče, ki se nahaja na območju naselja Blatnik pri Črnomlju, se med Krajevno skupnost Kanižarica in Krajevno skupnosti Dobliče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter uredita tudi morebitna druga medsebojna razmerja v zvezi z naseljem Blatnik pri Črnomlju.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve medsebojnih razmerij uredi upoštevaje lego nepremičnin ali v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-8/2011
Črnomelj, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost