Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1996 z dne 20. 9. 1996

Kazalo

3097. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice, stran 4502.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in drugega odstavka 57. člena statuta občinskega sveta (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 20. seji dne 20. 6. 1996 in 22. seji dne 5. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju športa Zavod za šport Brežice (v nadaljevanju: zavod), za vzdrževanje športnih objektov v Občini Brežice in za opravljanje športne dejavnosti na območju Občine Brežice.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Zavod za šport Brežice, p.o.
Sedež zavoda: Ulica bratov Milavcev 18, Brežice
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga razen z nepremičninami.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini sta dve stranici enakokrakega trikotnika, namesto spodnje stranice pa sta dve črti, ki se ne stikata s stranicama trikotnika. Nad drugo, notranjo vodoravno črto, sta stilizirana dva polkroga, ki se v enem delu stikata. V zgornjem delu pečata piše Občina Brežice, v spodnjem delu pečata pa besedilo: Zavod za šport Brežice, p.o
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom...
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
5. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenje določi direktor.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitve.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
7. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. Direktor z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
Dejavnosti zavoda so (v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, Zavoda Republike Slovenije za statistiko):
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
0/92.61 Obratovanje športnih objektov
0/92.623 Druge športne dejavnosti
0/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev
M/80.422 Drugo izobraževanje d.n.
lahko pa tudi:
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
I/60.23 Drugi kopenski potniški promet
G/51.42 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
H/55.40 Točenje pijač in napitkov
I/60.24 Cestni tovorni prevoz.
9. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo, ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
10. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda
– direktor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način vodenja oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavnik delavcev zavoda, predstavnik uporabnikov in predstavnik solastnikov.
Svet zavoda šteje 11 članov:
– 8 predstavnikov ustanovitelja
– 1 predstavnik zavoda
– 1 predstavnik uporabnikov
– 1 predstavnik solastnikov objektov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in pravila, ki jih sprejme zavod.
Predstavnika uporabnikov imenuje Športna zveza Brežice.
Na predlog sveta zavoda predsednika in podpredsednika zavoda izmed članov sveta zavoda imenuje ustanovitelj.
Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
13. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju ustanovitelja
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– odloča o uvedbi novih dejavnosti
– obravnava vsa poročila o dejavnostih zavoda
– razpisuje volitve prdstavnikov delavcev v svet
– odloča o vseh pritožbah
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– sprejema pravila in druge splošne akte
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev
– ustanovitelju daje predlog o najemninah in cenah športnih objektov
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda.
2. Direktor
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter dela v skladu z interesi in potrebami vseh, ki se ukvarjajo s športom v Občini Brežice.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo
– pripravlja pravila in druge splošne akte v skladu s tem odlokom
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– določa sistemizacijo delovnih mest ob soglasju sveta zavoda
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo športne ali druge ustrezne usmeritve ter najmanj pet let delovnih izkušenj.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Mandat direktorja je 4 leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti mnenje delavcev zavoda.
Delavci zavoda o mnenju za imenovanje direktorja glasujejo tajno.
16. člen
Če direktorju preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v roku 60 dni po prenehanju mandata direktorju svet zavoda ne imenuje niti direktorja, niti vršilca dolžnosti direktorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dnevih ustanovitelj.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
17. člen
Ustanovitelj zagotavlja potrebna sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka in ustanovitve zavoda se zavodu prenesejo v upravljanje:
– športnorekreacijski center Brežice
– športna dvorana Dobova
– športna dvorana Brežice.
Svet zavoda imenuje odbore, ki štejejo največ 5 članov, za objekte, ki jih upravlja Zavod za šport Brežice. Sestavljeni so iz predstavnikov uporabnikov objekta (šola, oziroma ostali uporabniki) in predstavnika zavoda. Odbor sodeluje pri upravljanju in poslovanju s posameznim objektom v skladu z zakoni in tem odlokom.
Objekte pri šolah v dopoldanskem času koristijo šole za izvajanje športne vzgoje in sicer: OŠ Brežice ŠD Brežice do 15. ure in OŠ Dobova ŠD Dobova do 14. ure. Osnovni šoli ne plačujeta nobene najemnine Zavodu za šport Brežice, krijeta pa ustrezen del stroškov funkcioniranja, kar se opredeli s posebnima pogodbama.
19. člen
Zavod opravlja dejavnosti s sredstvi, ki mu jih je občina prenesla v upravljanje, oziroma si jih je pridobila iz svojega dohodka, ter s sredstvi po 20. členu tega odloka.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna za šport
– največ do višine za plače direktorja, strokovnega sodelavca in vzdrževalca
– za materialne stroške poslovanja zavoda, (brez materialnih stroškov, ki nastanejo zaradi vzdrževanja športnih objektov in so vkalkulirani v ceno najemnine) po kriterijih, ki veljajo za poslovanje občinske uprave
– od najemnin za športne objekte in druge prostore, ki so v upravljanju zavoda
– s prodajo blaga in storitev
– z darili
– iz prispevkov sponzorjev
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki se po predhodnem soglasju ustanovitelja uporablja za investicijsko vzdrževanje in investicije in plače.
Ustanovitelj je odgovoren do primanjkljaja le v okviru pristojnosti za materialno poslovnaje, ki jih ima na podlagi zakona.
21. člen
Delo delavcev, ki vzdržujejo športne objekte in spremljevalne prostore ter prostore, ki jih daje zavod v najem klubom in društvom ter materialne stoške, ki nastanejo pri vzdrževanju teh objektov in prostorov, se vračunajo v ceno najemnine za posamezne prostore.
22. člen
Z uporabniki športnih objektov in drugih prostorov, ki so v upravljanju zavoda, sklene zavod pogodbo o najemu objekta.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
23. člen
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
24. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v zavodu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Strokovni sodelavec zavoda opravlja tudi naloge sekretarja ŠZ Brežice.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi zavod razpolaga.
VIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda in finančnim poslovanjem zavoda izvaja ustanovitelj oziroma institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
27. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa akt o ustanovitvi ali zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena, ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo sveta zavoda.
30. člen
Člane sveta zavoda se imenuje v roku 60 dni, pravila zavoda pa je potrebno sprejeti v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
31. člen
Zavod za šport Brežice na podlagi tega odloka in v skladu z odlokom o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Brežice (Uradni list RS, št. 68/95, 23/96), skladno določilom pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, prevzame v delovno razmerje delavce začasnega odseka za šport Oddelka za splošno pravne zadeve in družbene dejavnosti Občine Brežice, ki so zaposleni za nedoločen čas. V delovno razmerje prevzame tudi sekretarja ŠZ Brežice in hišnika, ki je za potrebe športne dvorane Brežice zaposlen pri OŠ Brežice.
32. člen
Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-6/96
Brežice, dne 20. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti