Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

706. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, stran 2357.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) ter prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: metodologija).
(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(metodologija)
Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 39. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
3. člen
(veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna, kot jih določa sklep, ki ureja subjekte, za katere velja ZSPJS.
4. člen
(rok za pošiljanje podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu izplačila.
5. člen
(nezmožnost pošiljanja podatkov)
Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpisanem roku, mora do roka iz prejšnjega člena v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki pojasniti razloge ministrstvu in agenciji ter sporočiti rok, do katerega bo poslal predpisane podatke. Ta rok ne sme biti daljši od 30 dni.
6. člen
(način pošiljanja podatkov)
(1) Podatki o plačah se agenciji pošljejo v elektronski obliki.
(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah podpira agencija.
(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt, ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Pred prvim pošiljanjem podatkov uporabnik proračuna predloži agenciji pooblastilo za poročanje v informacijski sistem prek sistema e-pooblastil agencije. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu agencija dodeli ustrezno šifro za pošiljanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: šifra pošiljatelja).
(4) Uporabnik proračuna mora izpolnjeno pooblastilo iz prejšnjega odstavka poslati agenciji vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem podatkov o plačah v javnem sektorju.
(5) Izrazi Z104, Z105, Z106, Z107, Z108, Z111, Z113, Z114, Z115 in Z610 ter vrsta izplačila A040, ki jih določa uredba, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: uredba), se uporabljajo in pošiljajo samo za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. junijem 2012.
7. člen
(sklopi podatkov)
Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
(a) identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD),
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS),
– zaporedna številka paketa,
– šifra poročevalca,
– ime datoteke;
(b) podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350),
– naziv proračunskega uporabnika,
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil),
– mesec obračuna (Z010),
– leto obračuna (Z010),
– dan izplačila,
– mesec izplačila,
– leto izplačila,
– oznaka obračuna;
(c) osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360),
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050),
– povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052),
– mesečna delovna obveznost (Z051),
– mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053),
– valuta obračuna plače (ISO 4217),
– devizni tečaj,
– država zaposlitve (Z520),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450),
– bruto bruto plača (Z280),
– bruto plača in nadomestila (Z080),
– osnova za izračun prispevkov (Z270),
– osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja (Z271),
– neto plača I (Z290),
– neto izplačilo (Z300) oziroma (Z490) pri plači za delo v tujini;
(č) podatki o delovnem mestu:
– šifra funkcije ali delovnega mesta – FDMN (Z370),
– šifra naziva (Z371),
– plačni razred FDMN (Z381),
– vrednost plačnega razreda FDMN (Z073),
– znižanje osnovne plače – 14. člen ZSPJS (Z117),
– znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS (Z116),
– zvišanje osnovne plače – 15. člen ZSPJS (Z119),
– zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS (Z118),
– zvišanje osnovne plače – prvi odstavek 19. člena ZSPJS (Z590),
– zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS (Z591),
– zvišanje osnovne plače – drugi odstavek 19. člena ZSPJS (Z593),
– zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS (Z592),
– osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS (Z580),
– osnovna plača FJU (Z070),
– plačni razred javnega uslužbenca oziroma funkcionarja z napredovanji (Z380), katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih: Z070 ali Z116 ali Z118 ali Z580 ali Z581 ali Z591 ali Z592,
– zvišanje osnovne plače v odstotku po drugem stavku drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 − ZSPJS-I; v nadaljnjem besedilu: ZSSloV) (Z560),
– zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV (Z571),
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581),
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071),
– delež zaposlitve FJU na funkciji ali delovnem mestu (Z550),
– delež osnovne plače FJU (Z551),
– faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z600),
– vrednost zvišane/znižane pedagoške oziroma učne ure (Z601),
– faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602),
– mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z603),
– vrednost zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z604),
– disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače (Z611),
– odbitek plače po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) (Z620),
– osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470),
– osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike SV na operacijah kriznega odzivanja in civilne zaščite (Z471),
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450),
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040),
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104),
– prevedena osnovna plača (Z105),
– korekcijska osnovna plača (Z106),
– razlika za odpravo nesorazmerja (Z107),
– osnovna plača – za obračun V (Z108),
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS (Z111),
– delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113),
– osnovna plača – za obračun II (Z114),
– zmanjšanje po uredbi (Z115),
– odbitek plače funkcionarja (Z610);
(d) podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
(e) podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
(f) podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost),
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila;
(g) podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I, J, L, N, O, S in R), če je vrednost faktorja B1 iz uredbe enaka 1,
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila),
– obdobje obračuna vrste izplačila,
– število ur (Z060),
– število normiranih ur (Z061),
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040),
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.
8. člen
(ime datoteke)
(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov in ima končnico ".xml":
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5-mestna šifra);
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.
(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zaporedno številko paketa.
9. člen
(oblika datoteke za pošiljanje podatkov)
(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je "." (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpisana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v obliki LLLL-MM-DD.
(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih uporabnikov, za katere se poroča.
(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
(a) identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime datoteke,
(b) naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika,
(c) obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke zaposlenega (davčna številka) in zbirne podatke iz obračuna plače. Tu je tudi podatek "Država zaposlitve", ki določa plačo za delo v tujini, če država zaposlitve ni "Slovenija",
(č) sklop za delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu. Če se plača za istega zaposlenega obračuna na več delovnih mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop (DELMESTO),
(d) sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu),
(e) kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila (VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
(4) Podroben opis sestave XML je del Navodil za izdelavo XML datoteke glede na Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jih pripravlja agencija in jih objavlja na svojih spletnih straneh. Opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov je naslednji:
(a) identifikacija obračuna
+-------+---------------------------+---------------------------+
|  #  |     Podatek     |      Opis      |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 1.  |ID obračuna        |oznaka, da gre za naslovni |
|    |              |stavek (vedno "NS")    |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 2.  |Datum pošiljanja obračuna |v obliki LLLL-MM-DD (datum,|
|    |              |ko je bil obračun poslan) |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 3.  |Čas pošiljanja obračuna  |v obliki HH:MM:SS (čas, ko |
|    |              |je bil obračun poslan)   |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 4.  |Številka paketa      |3-mestna zaporedna številka|
|    |              |paketa           |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 5.  |Šifra poročevalca     |5-mestna šifra       |
+-------+---------------------------+---------------------------+
| 6.  |Ime datoteke        |v obliki "XX999.XML"    |
+-------+---------------------------+---------------------------+
(b) podatki o proračunskem uporabniku
+-------+--------------------------+----------------------------+
|  #  |     Podatek     |      Opis      |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 1.  |Šifra proračunskega    |5-mestna šifra       |
|    |uporabnika        |              |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 2.  |Naziv proračunskega    |naziv iz šifranta PU    |
|    |uporabnika        |              |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 3.  |Elektronski naslov    |elektronski naslov     |
|    |             |odgovorne osebe       |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 4.  |Mesec obračuna      |v obliki MM (mesec, za   |
|    |             |katerega je bila obračunana |
|    |             |plača)           |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 5.  |Leto obračuna       |v obliki LLLL (leto, za   |
|    |             |katero je bila obračunana  |
|    |             |plača)           |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 6.  |Dan izplačila       |v obliki DD (dan izplačila |
|    |             |plače)           |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 7.  |Mesec izplačila      |v obliki MM (mesec     |
|    |             |izplačila plače)      |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 8.  |Leto izplačila      |v obliki LLLL (leto     |
|    |             |izplačila plače)      |
+-------+--------------------------+----------------------------+
| 9.  |Oznaka obračuna      |0 – redna transakcija, 1 – |
|    |             |storno transakcija, 2 –   |
|    |             |preskusna transakcija    |
+-------+--------------------------+----------------------------+
(c) obračunski sklop
+------+---------------------------+----------------------------+
|  # |     Podatek     |      Opis      |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 1. |Zaporedna številka obračuna|numerično          |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 2. |Šifra zaposlenega     |davčna številka zaposlenega |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 3. |Povprečna mesečna obveznost|numerično          |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 4. |Valuta izplačila plače   |numerična šifra valute po  |
|   |              |standardu ISO 4217     |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 5. |Devizni tečaj       |srednji tečaj Banke     |
|   |              |Slovenije za valuto     |
|   |              |izplačila          |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 6. |Država zaposlitve     |država zaposlitve javnega  |
|   |              |uslužbenca (Z520)      |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 7. |Indeks življenjskih    |indeks življenjskih     |
|   |stroškov Organizacije   |stroškov Organizacije    |
|   |združenih narodov     |združenih narodov (Z450)  |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 8. |Bruto plača in nadomestila |numerično (Z080)      |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 9. |Bruto bruto plača     |numerično (Z280)      |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 10. |Osnova za izračun     |numerično (pri zaposlenem  |
|   |prispevkov         |na več delovnih mestih se  |
|   |              |uporabi ustrezen delež   |
|   |              |skupne osnove)       |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 11. |Osnova za davek od osebnih |numerično          |
|   |prejemkov         |              |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 12. |Neto plača I        |numerično          |
+------+---------------------------+----------------------------+
| 13. |Neto izplačilo       |numerično (Z300) oziroma  |
|   |              |(Z490) pri plači za delo v |
|   |              |tujini           |
+------+---------------------------+----------------------------+
(č) podatki o delovnem mestu
+-------+-----------------------------------+-------------------+
|  #  |       Podatek       |    Opis    |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 1.  |Šifra funkcije ali delovnega mesta |alfanumerično   |
|    |iz kataloga delovnih mest, nazivov |(Z370)       |
|    |in funkcij v javnem sektorju    |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 2.  |Šifra naziva iz kataloga delovnih |numerično (Z371)  |
|    |mest, nazivov in funkcij v javnem |          |
|    |sektorju              |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 3.  |Plačni razred FDMN         |numerično (Z381)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 4.  |Vrednost plačnega razreda FDMN   |numerično (Z073)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 5.  |Znižanje osnovne plače 14. člen  |numerično (Z117)  |
|    |ZSPJS               |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 6.  |Znižana osnovna plača FJU     |numerično (Z116)  |
|    |– 14. člen ZSPJS          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 7.  |Zvišanje osnovne plače       |numerično (Z119)  |
|    |– 15. člen ZSPJS          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 8.  |Zvišana osnovna plača FJU     |numerično (Z118)  |
|    |– 15. člen ZSPJS          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 9.  |Zvišanje osnovne plače – prvi   |numerično (Z590)  |
|    |odstavek 19. člena ZSPJS      |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 10. |Zvišana osnovna plača FJU     |numerično (Z591)  |
|    |– prvi odstavek 19. člena ZSPJS  |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 11. |Zvišanje osnovne plače       |numerično (Z593)  |
|    |– drugi odstavek 19. člena ZSPJS  |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 12. |Zvišana osnovna plača FJU     |numerično (Z592)  |
|    |– drugi odstavek 19. člena ZSPJS  |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 13. |Osnovna plača za pripravnika    |numerično (Z580)  |
|    |– 9.a člen ZSPJS          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 14. |Osnovna plača FJU         |numerično (Z070)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 15. |Plačni razred javnega uslužbenca  |numerično (Z380)  |
|    |oziroma funkcionarja z       |          |
|    |napredovanji, katerega nominalna  |          |
|    |vrednost je izražena v izrazih:  |          |
|    |Z070 ali Z116 ali Z115 ali Z118 ali|          |
|    |Z580 ali Z581 ali Z591 ali Z592  |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 16. |Zvišanje osnovne plače v odstotku |numerično (Z560)  |
|    |po drugem stavku drugega odstavka |          |
|    |59. člena ZSSloV          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 17. |Zvišana osnovna plača FJU     |numerično (Z571)  |
|    |– 59. člen ZSSloV         |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 18. |Osnovna plača za pripravnika MORS |numerično (Z581)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 19. |Osnovna plača za krajši delovni čas|numerično (Z071)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 20. |Delež zaposlitve FJU na funkciji  |numerično (Z550)  |
|    |ali delovnem mestu         |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 21. |Delež osnovne plače FJU      |numerično (Z551)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 22. |Faktor za izračun povečane     |numerično (Z600)  |
|    |pedagoške oziroma učne obveznosti |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 23. |Vrednost zvišane/znižane pedagoške |numerično (Z601)  |
|    |oziroma učne ure          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 24. |Faktor za izračun dodatne tedenske |numerično (Z602)  |
|    |pedagoške obveznosti visokošolskih |          |
|    |učiteljev in sodelavcev      |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 25. |Mesečna vrednost dodatne tedenske |numerično (Z603)  |
|    |pedagoške obveznosti        |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 26. |Vrednost zmanjšane pedagoške    |numerično (Z604)  |
|    |oziroma učne obveznosti      |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 27. |Disciplinska sankcija za pravosodne|numerično (Z611)  |
|    |funkcionarje – odbitek bruto plače |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 28. |Odbitek plače po ZIntPK      |numerično (Z620)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 29. |Osnova za izračun plače za delo  |numerično (Z470)  |
|    |v tujini              |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 30. |Osnova za izračun plače za delo  |numerično (Z471)  |
|    |v tujini za pripadnike SV na    |          |
|    |operacijah kriznega odzivanja in  |          |
|    |civilne zaščite          |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 31. |Indeks življenjskih stroškov    |numerično (Z450)  |
|    |Organizacije združenih narodov   |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 32. |Razlika do plače glede na 49. člen |numerično (A040)  |
|    |ZSPJS               |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 33  |Primerljivi znesek plače, določen |numerično (Z104)  |
|    |po ZSPJS              |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 34. |Prevedena osnovna plača      |numerično (Z105)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 35. |Korekcijska osnovna plača     |numerično (Z106)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 36. |Razlika za odpravo nesorazmerja  |numerično (Z107)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 37. |Osnovna plača – za obračun V    |numerično (Z108)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 38. |Primerljivi znesek plače, določen |numerično (Z111)  |
|    |po predpisih in kolektivnih    |          |
|    |pogodbah, ki se uporabljajo do   |          |
|    |začetka izplačila plač po ZSPJS  |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 39. |Delež razlike za odpravo      |numerično (Z113)  |
|    |nesorazmerja            |          |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 40. |Osnovna plača – za obračun II   |numerično (Z114)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 41. |Zmanjšanje po uredbi        |numerično (Z115)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
| 42. |Odbitek plače funkcionarja     |numerično (Z610)  |
+-------+-----------------------------------+-------------------+
(d) vrste izplačil
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| # |     Podatek     |       Opis      |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 1. |Šifra vrste izplačila   |šifra vrste izplačil i z 3. |
|   |              |člena uredbe, ki imajo    |
|   |              |vrednost polja B1 enako 1  |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 2. |Vrsta izplačila – opis   |opis vrste izplačila     |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 3. |Mesec obračuna       |v obliki MM (če se izplačuje|
|   |              |za različno obdobje, kakor je|
|   |              |navedeno v "NS"). Mesec, v  |
|   |              |katerem je nastala pravica do|
|   |              |posamezne vrste izplačila.  |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 4. |Leto obračuna       |v obliki LLLL    (če se |
|   |              |izplačuje za različno    |
|   |              |obdobje, kakor je navedeno v |
|   |              |"NS"). Leto, v katerem je  |
|   |              |nastala pravica do posamezne |
|   |              |vrste izplačila.       |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 5. |Število ur         |obvezno za    vse vrste  |
|   |              |izplačil, ki pri načinu   |
|   |              |izračuna upoštevajo število |
|   |              |ur (Z060)          |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 6. |Število normiranih ur   |obvezno za vse vrste     |
|   |              |izplačil, ki pri načinu   |
|   |              |izračuna upoštevajo število |
|   |              |ur (Z061)          |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 7. |Bruto znesek izplačila   |numerično – bruto znesek   |
|   |              |v valuti iz obračunskega   |
|   |              |stavka po srednjem tečaju  |
|   |              |Banke Slovenije na dan    |
|   |              |izplačila (Z040)       |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 8. |Neto znesek izplačila   |numerično – neto znes  ek v |
|   |              |valuti iz obračunskega stavka|
|   |              |po srednjem tečaju Banke   |
|   |              |Slovenije na dan izplačila  |
|   |              |(Z040)            |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
(e) kontrolni sklop, ki se pošlje ločeno za vsakega proračunskega uporabnika
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| # |     Podatek     |      Opis       |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 1. |Število obračunov     |število vseh obračunskih   |
|   |              |stavkov "ZAVEZANCI"     |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 2. |Število vrst izplačil   |število stavkov vrste    |
|   |              |izplačil "VRSTEIZPL"     |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 3. |Vsota vrst izplačila A   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– bruto          |izplačila A – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 4. |Vsota vrst izplačila A   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– neto           |izplačila A – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 5. |Vsota vrst izplačila B   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– bruto          |izplačila B – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 6. |Vsota vrst izplačila B   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– neto           |izplačila B – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 7. |Vsota vrst izplačila C   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– bruto          |izplačila C – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 8. |Vsota vrst izplačila C   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– neto           |izplačila C – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 9. |Vsota vrst izplačila D   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– bruto          |izplačila D – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
| 10. |Vsota vrst izplačila D   |skupna vsota vseh vrst    |
|   |– neto           |izplačila D – numerično   |
+-----+---------------------------+-----------------------------+
10. člen
(potrjevanje prejema in sporočanje napak)
(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti zavrne z obrazložitvijo napak.
(2) Agencija preveri ustreznost v informacijski sistem prejetih podatkov. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne, pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.
11. člen
(podatki za analizo plač)
Ministrstvo pripravlja analizo plač na podlagi podatkov, določenih v 7. členu tega pravilnika.
12. člen
(opazovani podatki)
Opazovani podatki pri analizi plač v javnem sektorju so:
– zneski osnovnih plač,
– zneski dodatkov,
– zneski dela plače za delovno uspešnost,
– zneski drugih vrst izplačil.
13. člen
(parametri)
Parametri, po katerih se opazujejo podatki iz prejšnjega člena, so:
– obdobje (leto, četrtletje, mesec),
– podskupina proračunskih uporabnikov,
– uporabnik proračuna,
– plačna skupina,
– plačna podskupina,
– funkcija, delovno mesto ali naziv,
– plačni razred,
– tarifni razred.
14. člen
(analize)
(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
(2) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih parametrih iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Rezultati analiz so izračuni o številu prejemnikov oziroma obsegu sredstev posameznih podatkov iz 12. člena tega pravilnika v povezavi s parametri iz 13. člena tega pravilnika.
15. člen
(podrobnejša navodila)
Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša navodila za pošiljanje in analizo podatkov o plačah na svojih spletnih straneh.
KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 55/12).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2014.
Št. 007-204/2014/6
Ljubljana, dne 14. marca 2014
EVA 2013-1711-0060
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve