Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

574. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec, stran 2037.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 20. februarja 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Žalec
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žalec pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinsko cesto:
1. parc. št. 1447/27 k.o. Levec (ID znak 1000-1447/27-0)
2. parc. št. 1770/0 k.o. Gotovlje (ID znak 997-1770/0-0)
3. parc. št. 1683/15 in 1683/16 k.o. Studence (ID znak 978-1683/15-0 in 978-1683/16-0).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0001/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.