Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2014 z dne 14. 2. 2014

Kazalo

317. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje, stran 1049.

Na podlagi 10. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 8., 10. in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji 4. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo grafična podoba grba in zastave Mestne občine Celje (v nadaljevanju: občina) ter pravila o njuni uporabi.
2. člen
Občina uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostmi. Z njima potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.
3. člen
Grb in zastava sta simbola občine in se smeta uporabljati le v obliki in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
II. GRB
4. člen
Grb Mestne občine Celje (v nadaljevanju: grb) je istovetnostni simbol, ki predstavlja občino in označuje pripadnost občini.
5. člen
Grb je po obliki polkrožni ščit v dveh heraldičnih barvah (modra – nebo, zlata – zvezde, ki jo lahko nadomešča rumena). Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. Barve in razporeditev zvezd v znaku so podrejeni heraldičnim pravilom.
6. člen
(1) Grb se pojavlja v dveh osnovnih oblikah – samostojno, brez pripisa Mestna občina Celje in s pripisom. Pojavlja se v različnih velikostih, tehnikah in materialih. V odloku predstavljene oblike tvorijo osnovni nabor uradnih in dovoljenih izgledov. V izjemnih primerih so za potrebe posamičnih grafičnih ali oblikovnih izdelkov možne tudi drugačne rešitve, ki jih odobri Kabinet župana kot skrbnik celostne grafične podobe.
(2) Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni in izjemoma v reliefni upodobitvi in se lahko uporabi v različnih grafičnih tehnikah.
(3) Grb je v uradnih razmerjih in barvah predstavljen v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in na uradnem spletnem naslovu občine, v rubriki »Grb in zastava MOC«.
III. UPORABA GRBA
7. člen
Grb se uporablja:
– na tablah ob vhodu v zgradbe in v prostore občine,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja občina,
– v žigih, pečatih in štampiljkah, ki se uporabljajo v občini in ožjih delih občine,
– na spominskih in protokolarnih darilih občine,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani občine,
– na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb mestne uprave.
8. člen
(1) Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju občine v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na urbani opremi v občini,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
(2) O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči Kabinet župana.
9. člen
(1) Grb se znotraj meja občine v skupini več pomensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben, položaj.
(2) Izven meja občine oziroma pri uporabi grbov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
IV. ZASTAVA
10. člen
(1) Zastava je eden temeljnih, v notranjem in zunanjem prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine. Zastava Mestne občine Celje (v nadaljevanju: zastava) je rumene in modre barve z grbom občine v sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2. Osnovna uradna zastava občine je glede na način obešanja po vertikali razdeljena na dve enaki polji in vsebuje grb mesta, umeščen v vertikalno os zastave. Uporabljene barve so enake kot barve v grbu, pri čemer je grb grafično ločen od rumenega in modrega polja zastave z belo obrobo.
(2) Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
11. člen
(1) Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve razporejene od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj vedno rumeno polje, grb pa je obrnjen s polkrožnim delom navzdol v modro polje.
(2) Zastava je v uradnih razmerjih in barvah vidna v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in na uradnem spletnem naslovu občine, v rubriki »Grb in zastava MOC«.
V. UPORABA ZASTAVE
12. člen
(1) Zastava občine je skupaj s simboli Republike Slovenije in Evropske unije trajno izobešena pred ali na stavbi, kjer ima sedež občina in njeni ožji deli ter v prostoru, kjer zaseda mestni svet.
(2) Zastava je trajno izobešena na Starem gradu Celje, lahko pa je trajno izobešena tudi na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanovitelj je občina in na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanovitelj je občina.
(3) Zastava se v obliki namizne zastave uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja občinske uprave ter vodij notranjih organizacijskih enot občine.
13. člen
(1) Zastava občine se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na ali ob stavbah, v katerih so uradni prostori občine in njenih ožjih delov ter na drogovih uličnih svetilk:
– ob državnih praznikih in
– prazniku občine, 11. aprilu.
(2) Zastava se lahko izobesi tudi:
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih zadevah,
– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
(3) O uporabi zastave v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloči Kabinet župana.
14. člen
(1) Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju (pokrita, dimenzijsko manjša, zadnja v vrsti ipd.).
(2) Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese oziroma je na uradnem obisku.
15. člen
(1) Kadar zastava visi skupaj z drugimi zastavami se njen položaj določi skladno z določbami Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) in Uredbe o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).
(2) Izobešene zastave je potrebno odstraniti najkasneje v 24 urah po prenehanju razloga, zaradi katerega so bile izobešene.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
16. člen
(1) Grb in zastavo lahko uporablja kdorkoli za namen, ki promovira pripadnost občini, pri tem pa ne žali, omalovažuje ali kako drugače ustvarja konfliktne situacije med ljudmi in ustanovami.
(2) Grba in zastave izven uprave občine ni dovoljeno uporabljati kot blagovno znamko, kot blagovni model oziroma na način, ki bi uporabnike navajal na neresnično uradnost dokumentov ali dogodkov.
17. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana, obledelih barv ali kako drugače neprimerna za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda občine.
18. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v okviru njihove dejavnosti:
– v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih priponkah, našitkih na oblačilih ipd.),
– na prireditvah in javnih dogodkih,
– na tiskovinah, spominkih (v kulturi, turizmu ipd.),
– za drug tržni oziroma promocijski namen.
(2) O primernosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe simbolov v primerih iz prejšnjega odstavka odloči Kabinet župana na osnovi vloge prosilca in o tem izda posebno dovoljenje.
(3) Vloga mora vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidno ime in naslov uporabnika, namen in čas oziroma trajanje uporabe simbolov ter tehnični in grafični podatki o uporabi.
19. člen
Dovoljenje o uporabi zastave in grba preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– s preklicem, če upravičenec zastave ali grba ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju,
– s preklicem, če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
20. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine skrbi Kabinet župana, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
VII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
Inšpekcijski organ
21. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere so predpisane kazenske sankcije, opravlja pristojni inšpekcijski organ občine.
22. člen
V primeru nepravilne ali nedovoljene uporabe grba ali zastave na javnih krajih, lahko pristojni inšpekcijski organ občine odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
23. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, z globo 200 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR, če uporablja grb ali zastavo:
– brez dovoljenja občine,
– v nasprotju z določili tega odloka,
– v nasprotju z geometrijskimi in likovnimi pravili.
(2) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje vsak posameznik, ki je namerno poškodoval ali onečastil grb ali zastavo občine.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi dovoljenja za uporabo grba in zastave izdana na podlagi dosedanjih predpisov.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-1/2014
Celje, dne 4. februarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost