Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

196. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd, stran 651.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 23. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
I. Ocena stanja in razlogi
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd vključujejo osrednji severni in zahodni del območja veljavnega OPPN. Celotno območje veljavnega OPPN je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (v nadaljevanju OPN OŽ) opredeljeno kot gospodarska cona z oznako AR-4. Po veljavnem OPPN je območje teh sprememb in dopolnitev OPPN namenjeno poslovni, trgovski, obrtno-servisni, proizvodni in skladiščni dejavnosti. Območje v naravi predstavlja posekan gozd.
Razlogi za pripravo OPPN:
– Razlog za Spremembe in dopolnitve OPPN je sprememba lastništva in potrebe novih investitorjev po gradnji poslovno-trgovsko-skladiščnega objekta večjih dimenzij s pripadajočimi manipulacijskimi, parkirnimi in zelenimi površinami.
Pravna podlaga:
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na združitev območij karejev z oznako A1, A2 in B1 v novi kare B1 in določitev urbanističnih, arhitektonskih in ostalih meril ter pogojev za umestitev poslovno-trgovsko-skladiščnega objekta (tlorisne površine cca 51.000 m2), ureditev zunanjih manipulacijskih površin, parkirišč in zelenih površin.
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predhodno navedenih sprememb.
Ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Levec:
1455/197, 1455/198, 1455/202, 1455/206, 1455/211, 1455/212, 1455/213, 1455/217, 1455/252, 1555/253, 1455/254, 1455/255, 1455/256, 1455/258, 2455/261, 1455/262, 1455/263, 1455/268, 1455/275, 1455/276, 1455/284, 1455/285, 1455/286, 1455/295, 1455/296, 1455/303, 1455/304, 1455/311, 1455/312, 1455/313, 1455/314, 14557316, 1455/329, 1455/331, 1455/332, 1455/333, 1455/334, 1455/335, 1455/336, 1455/337, 1455/338, 1465/1, 1465/7, 1519, 1520.
Po potrebi je v opredeljenem ureditvenem območju možno tudi izločanje oziroma dodajanje posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost obravnavanega območja je 17,62 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11, 20/13),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 78/03),
– Odlok o OPPN Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 30/09, 10/11),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12, 109/12) se izvede skrajšani postopek priprave OPPN.
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme Sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava Sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu Sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 15 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 20 dni po prejemu vseh smernic.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ se bo seznanil z dopolnjenim osnutkom OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljskim poročilom. Župan Občine Žalec sprejme Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 7 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve v Uradnem listu RS in v spletu na straneh OŽ.
– KS Petrovče (v nadaljevanju KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 15 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 11 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč (vse v roku 7 dni).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 15 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.
– Župan po predhodni seznanitvi Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 10 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 7 dni).
– Izdelava končnih izvodov OPPN (v roku 5 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
5. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, Ljubljanska 13, Celje,
6. DARS družba za avtoceste v RS d.d., Izpostava Dunajska cesta 7, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Območje Celje, Lava 42, Celje,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
9. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
13. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Urenjek 1, 3310 Žalec,
14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče,
15. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
16. KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče ter
17. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik:
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska 117, Ljubljana,
ERA d.o.o., Prešernova 10, Velenje,
PLS d.o.o., Prešernova 10, Velenje,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: IUP d.o.o., Inštitut za urejanja prostora, Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, kolikor bo le-ta potreben) bodo financirali pobudniki in naročniki sami.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2014
Žalec, dne 22. januarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.