Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1996 z dne 13. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1996 z dne 13. 9. 1996

Kazalo

3024. Odlok o uporabi grba Občine Gornja Radgona, stran 4387.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95), v zvezi z 9. členom in 22. člen statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 1. 8. 1996 sprejel
O D L O K
o uporabi grba Občine Gornja Radgona
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Občina Gornja Radgona ima svoj grb.
Oblika občinskega grba je določena v 9. členu statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95).
2. člen
Izvirnik grba občine se hrani v občinski upravi.
II. UPORABA GRBA
3. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu občine.
4. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki izdajajo oziroma podeljujejo organi občine
– na prireditvah, ki predstavljajo občino
– na vabilih, čestitkah, označbah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi občine
– v uradnih prostorih občine, krajevne skupnosti in v javnih zavodih
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
5. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Gornja Radgona, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti pa:
– v njihovi firmi ali imenu
– v njihovem zaščitnem znaku
– v obliki našitkov ali znakih ali društvenih praporih, delovnih oblekah – uniformah
– v obliki spominkov ali značk
– v biltenih, brošurah in prospektih
– v drugih primerih.
6. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenu uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca, opis tehnike (barvni tisk, sitotistk, reliefni tisk ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ind.) in naklado.
7. člen
Uporabo grba dovoljuje občinska uprava za namene določene s tem odlokom z odločbo.
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba grba se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko občinska uprava prekliče, če ugotovi, da uporabnik ni upošteval pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.
8. člen
Za uporabo izvirnika grba je odgovoren tajnik občinske uprave.
III. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če uporablja grb občine v nasprotju z določili tega odloka.
Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi pravna oseba.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Vsi dosedanji uporabniki grba so dolžni v roku 60 dni od objave tega odloka zaprosite za izdajo dovoljenja za uporabo grba občine.
V nasprotnem primeru uporabljajo grb občine v nasprotju z določili tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-2/96-00
Gornja Radgona, dne 1. avgusta 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost