Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

35. Sklep o povračilu potnih stroškov, stran 203.

Na podlagi petega odstavka 184. člena in četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 5. novembra 2013 sprejel
S K L E P
o povračilu potnih stroškov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) povrne zavarovancu potne stroške, nastale pri uveljavljanju ali med uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če ga:
– napoti ali pokliče zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izvedencev v kraj zunaj kraja prebivališča, če je ta oddaljen najmanj 15 km, ali
– napoti v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije.
(2) Če je v primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka zavarovancu glede na zdravstveno stanje potreben prevoz z reševalnim vozilom, krije Zavod stroške prevoza, ne glede na oddaljenost kraja prebivališča.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov ima, v primerih iz prve alineje prvega odstavka tega člena tudi oseba, ki je skladno s tretjim odstavkom 4. člena tega sklepa, določena za spremljevalca zavarovanca.
II. OBSEG, VIŠINA IN UVELJAVLJANJE PRAVICE DO POVRAČILA POTNIH STROŠKOV
2. člen
Povračilo potnih stroškov obsega:
– stroške javnega prevoza,
– stroške prehrane in namestitve v času potovanja in bivanja v drugem kraju.
3. člen
(1) Stroški prehrane se povrnejo v višini:
– zneska regresa za prehrano, ki se izplačuje delavcem Zavoda, če traja odsotnost zavarovanca od 8 do 12 ur,
– dveh tretjin dnevnice, določene za delavce Zavoda za službena potovanja v državi, če traja odsotnost zavarovanca več kot 12 ur.
(2) Če traja odsotnost zavarovanca več kot 12 ur, se mu povrnejo tudi stroški namestitve v drugem kraju v enaki višini, kot je določena za prenočevanje delavcev Zavoda na službenem potovanju v državi.
4. člen
(1) Zavarovancu se potni stroški povrnejo na podlagi zahtevka, ki ga vloži pri Zavodu, ob predložitvi ustreznih dokazil (vozovnica ali potrdilo o ceni javnega prevoza, račun za namestitev).
(2) O povračilu potnih stroškov se odloči v postopku uveljavljanja ali varstva pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(3) Mnenje, ali je zavarovancu glede na zdravstveno stanje potreben prevoz z reševalnim vozilom in o tem, ali potrebuje spremljevalca, poda izvedenski organ Zavoda.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
5. člen
O zahtevkih za povračilo potnih stroškov, vloženih do uveljavitve tega sklepa, se odloči po predpisih, ki so veljali oziroma so se uporabljali do uveljavitve tega sklepa.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o povračilu potnih stroškov (Uradni list RS, št. 113/02, 49/05, 54/06, 50/12 in 96/12 – ZPIZ-2).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2013/37-4
Ljubljana, dne 11. novembra 2013
EVA 2013-2611-0080
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednica
Anka Tominšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti