Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

16. Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj, stran 46.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, š. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13) in 13. in 19. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov in naprav (v nadaljevanju: oglasnih objektov) za oglaševanje, usmerjanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja, obveščanja in usmerjanja za območje občine na zemljiščih in objektih, na katerih ima občina lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico, na javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih za oglaševanje za lastne potrebe.
(2) Oglaševanje, obveščanje in usmerjanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za vizualno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
(3) Oglasna sredstva ter turistična in druga obvestilna signalizacija so namenjena širši javnosti takrat, kadar so nameščena tako, da so usmerjena navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
(4) Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti. Na mestih za turistično in drugo obvestilno signalizacijo se postavljajo nosilci z usmerjevalnimi lamelami. Oglasna mesta in mesta za turistično in drugo obvestilno signalizacijo so določena na podlagi analize prometnih tokov, izbranega prometnega režima, v skladu s predpisi za področje javnih cest in varnosti cestnega prometa ter vizualnih lastnosti prostora in s prostorskimi akti občine.
2. člen
(1) Pomen izrazov, ki se v tem odloku uporabljajo:
a) Drugi podobni premični objekti (npr. mobilna prikolica …).
b) Izvajalec oglaševanja je oseba, ki izvaja oglaševanje na objektih oglaševanja iz 1. do 9. točke 4. člena tega odloka.
c) Na steno pritrjena reklamna vitrina je viseča ali prostostoječa omarica v katero se nameščajo oglasi.
d) Nosilec za turistično in drugo obvestilno signalizacijo je, v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (v nadaljevanju – državni pravilnik), nosilec na katerega se nameščajo usmerjevalne lamele.
e) Občinske ceste so lokalne ceste in javne poti.
f) Obvestilo je sporočilo, ki pove nekaj o določeni stvari ali dogodku.
g) Oglasna sredstva so obvestila in sporočila v obliki plakatov, nalepk, transparentov, letakov, napisov, znakov in simbolov s sporočilno vsebino, ki se namestijo na oglasni objekt.
h) Oglasni objekt je v skladu s projektom celostne grafične podobe izdelana tabla ali okvir, ki služi nameščanju oglasnih sredstev.
i) Oglasno mesto je določena lokacija, za namestitev oglasnih objektov iz 3. člena tega odloka.
j) Označbe ulic so table z navedbo imena ulice.
k) Postavljavec je izvajalec oglaševanja, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični osebi – upravljavcu oglasnega objekta.
l) Reklama je slika, beseda, ali druga oblika izražanja, ki javno opozarja na izdelek, dejavnost ali dogodek.
m) Reklamni napisi na opornih zidovih so napisi na opornih zidovih do višine 1,5 m.
n) Reklamni pano je plošča, na katero se pritrdijo ali nalepijo reklamni oglasi ali predmeti, panoji so lahko prostostoječi ali pritrjeni na steno objekta.
o) Reklamni steber je steber na katerega se lepijo ali nameščajo reklame oziroma oglasi.
p) Reklamno stojalo je stojalo na katero se pritrdijo ali nalepijo reklame.
q) Transparent je kos blaga ali drugega materiala z napisom ali sliko za javno izražanje, sporočanje ali reklamiranje.
r) Turistična in druga obvestilna signalizacija zajema usmerjevalne lamele in obvestilne table, ki:
– usmerjajo h kulturnim spomenikom, varovanim območjem narave in pomembnejšim turističnim znamenitostim,
– obveščajo o smeri, v kateri so kulturni spomenik, varovano območje narave, pomembnejša turistična znamenitost ter objekt ali naprava znotraj znamenitosti ali naselja,
– izražajo dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, pokrajino, občino ali naselje,
– podajajo prometne, turistične in druge informacije na prometnih površinah zunaj vozišča ceste (počivališča, parkirišča) in na drugih površinah ob cesti, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
s) Usmerjevalno mesto je prostor za namestitev nosilca za turistično in drugo obvestilno signalizacijo.
t) Veliki pano (jumbo pano) je pano velikih dimenzij (max 5,1 x 2,4 m ali max 3 x 4 m).
(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija ter označbe ulic nimajo reklamnega značaja.
II. OGLAŠEVANJE, OBVEŠČANJE IN PLAKATIRANJE
Vrste, velikost in oblike oglasnih objektov
3. člen
(1) Oglasni objekti so stalni in prenosni.
Stalni oglasni objekti so:
– reklamni stebri,
– reklamni napisi na opornih zidovih,
– na steno pritrjene vitrine,
– okvirji panojev,
– na drogove javne razsvetljave pritrjeni okviri in table,
– prostostoječi panoji (veliki oziroma jumbo pano in reklamni pano).
Začasni oziroma prenosi oglasni objekti so:
– prenosni reklamni panoji,
– transparenti ter napisi na javnih in drugih vozilih,
– drugi podobni premični objekti.
(2) Oglasni objekti navedeni v prvem odstavku tega člena, locirani na funkcionalnem zemljišču oziroma objektu firme se ne štejejo za nosilce oglaševanja, ki bi bili zavezani plačilu občinske takse, kolikor so namenjeni za oglaševanje lastne dejavnosti.
4. člen
(1) Glede na velikost in obliko ločimo naslednje oglasne objekte:
1. Velike panoje (jumbo panoje) velikosti od 6 m2 do 15 m2.
2. Prostostoječe in stenske reklamne table in reklamni panoji velikosti do 6 m2.
3. Reklamna stojala velikosti do 2 m2.
4. Reklamne stebre.
5. Transparente.
6. Reklamne table na drogovih javne razsvetljave velikosti do 1,5 m2.
7. Zastave.
8. Reklamni napis na opornem zidu.
9. Reklamne vitrine do 2 m2.
10. Obvestilne table velikosti do 0,5 m2.
(2) Oblika reklamnih tabel in panojev ter velikih panojev (jumbo panojev) je lahko kvadratna ali pravokotna (pokončna ali ležeča). Največja višina reklamne table oziroma panoja ne sme presegati 3 m, skupna višina s podstavkom pa ne sme biti višja od 3,5 m.
(3) Čezcestni transparenti se lahko postavljajo samo na lokacijah, določenih v »Seznamu oglasnih mest« sprejetega na podlagi tega odloka in na podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega upravljavca ceste. Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče, na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m od najvišje točke vozišča in največ 6 m od te točke. Transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala, ki se zaradi vremenskih vplivov ne deformira in nameščen s strani podjetja, ki je registrirano za takšno dejavnost.
(4) Reklamne table (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščene na zunanjem robu vozišča ceste znotraj naselja kolikor to ni v nasprotju z drugo zakonodajo, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je njihov spodnji rob od tal oddaljen najmanj 4,5 m in da ne posegajo v horizontalni gabarit vozišča.
(5) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ki se ne drži predpisanih oglasnih objektov, njihovih velikosti in oblik.
(6) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki se ne drži predpisanih oglasnih objektov, njihovih velikosti in oblik.
(7) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki se ne drži predpisanih oglasnih objektov, njihovih velikosti in oblik.
(8) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki se ne drži predpisanih oglasnih objektov, njihovih velikosti in oblik.
5. člen
(1) Na enem mestu je lahko postavljenih več oglasnih objektov, ki morajo biti ločeni med sabo.
(2) Obveščanje in reklamiranje na oglasnih objektih se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami.
(3) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ki postavlja oglasne objekte, ki niso predpisani oziroma ne upošteva dovoljenih velikosti in oblik po tem odloku.
(4) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki niso predpisani oziroma ne upošteva dovoljenih velikosti in oblik po tem odloku.
(5) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki niso predpisani oziroma ne upošteva dovoljenih velikosti in oblik po tem odloku.
(6) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki niso predpisani oziroma ne upošteva dovoljenih velikosti in oblik po tem odloku.
Izbira izvajalca
6. člen
(1) Pravico za postavitev oglasnih objektov se lahko pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, in sicer za stalne oglasne objekte, ki so locirani na zemljiščih v lasti Občine Črnomelj,
– na predlog posameznega postavljavca, kadar gre za nepremičnine, na katerih občina nima lastninske, stvarne ali druge pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na začasnih objektih na nepremičninah na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico.
(2) Pravico za postavitev oglasnih objektov ima tudi JP Komunala Črnomelj d.o.o., ki postavi oglasni objekt za izvajanje oglaševanja aktivnosti nedobičkonosnih organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz proračuna občine oziroma so v javnem interesu.
(3) V primeru druge alineje prvega odstavka tega člena je za postavitev oglasnega objekta potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z zakonom in podzakonskimi akti o urejanju prostora, o prometu in javnih cestah ter v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi občine.
7. člen
(1) Medsebojne obveznosti in pravice med Občino Črnomelj in izbranim izvajalcem oglaševanja na javnem razpisu se uredijo s pogodbo, ki mora vsebovati določbe, skladne s tem odlokom in razpisnimi pogoji. V pogodbi se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja nadomestila za uporabo zemljišča.
(2) Pravico uporabe oglasnega mesta za stalne objekte na nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali drugo pravico, pridobi postavljavec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo treh let in možnostjo enkratnega podaljšanja pogodbe za enako obdobje, kot je bila sklenjena.
(3) Občina v javni razpis vključi vse ali le nekatere od stalnih oglasnih objektov, ki so opredeljene v »Seznamu oglasnih mest« iz 19. in 20. člena tega odloka in ležijo na javnih površinah oziroma površinah v lasti Občine Črnomelj.
(4) Vsa prosta oglasna mesta se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba ponovno oddajo z javnim razpisom.
(5) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora izvajalec oglaševanja po prejetem obvestilu občine, pod pogoji določenimi z javnim razpisom in pogodbo odstraniti oglasne objekte na lastne stroške.
8. člen
Oglasne objekte za izvajanje aktivnosti nedobičkonosnih organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz proračuna občine, postavi v skladu z drugim odstavkom 6. člena JP Komunala Črnomelj d.o.o., ob soglasju občine.
Obveznosti izvajalcev
9. člen
(1) Izvajalec oglaševanja na javnih površinah je dolžan izvajati dejavnost oglaševanja tako da:
– so oglasi, ki jih namešča na oglasne objekte opremljeni s štampiljko izvajalca oglaševanja in datumom, do katerega dneva sme oglas viseti na oglasnem objektu,
– so oglasi na oglasnem objektu primerno razvrščeni,
– poškodovane oglase nadomesti z novimi oziroma jih odstrani v najkrajšem času, najkasneje v roku dveh dni,
– vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici oglasnih objektov,
– redno ureja in vzdržuje oglasne objekte in jih po potrebi obnavlja,
– rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja v skladu s poslovno doktrino,
– redno poravnava obveznosti iz najemne pogodbe z občino,
– redno poravnava obveznosti iz naslova občinskih taks v skladu z določili odloka o občinskih taksah v Občini Črnomelj kolikor ni določeno drugače,
– prijavlja medobčinskemu inšpektorju ali drugi pooblaščeni osebi nepravilno nameščanje oglasov,
– po preteku datuma veljavnosti oglasa, le-tega odstrani, najkasneje v roku dveh dni,
– vodi evidenco v knjigi oglaševanja.
(2) Ta določila se smiselno uporabljajo tudi za izvajalce oglaševanja, kateri oglašujejo izven javnih površin.
(3) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, kateri ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, kateri ravna v nasprotju z določili tega člena.
(5) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, kateri samostojno opravljajo dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
10. člen
(1) Izvajalec oglaševanja na javnih površinah mora voditi evidenco o:
– oglasnih mestih, ki jih ima v upravljanju in
– naročnikih oglasov, ki so v določenih časovnih terminih pritrjeni na določenih oglasnih mestih.
(2) Evidenco je potrebno voditi tekoče dnevno v knjigi oglaševanja. Vsebovati mora naslednje podatke:
a) Podatke o izvajalcu oglaševanja:
– uradni naziv izvajalca oglaševanja (ime in priimek oziroma uradni naziv podjetja, organizacije oziroma skupnosti),
– sedež oziroma kraj bivanja izvajalca oglaševanja,
– številka žiro računa izvajalca oglaševanja.
b) Podatke o oglasnem mestu:
– velikost in oblika oglasnega mesta,
– točna lokacija (kraj, objekt, zemljiško knjižna številka parcele),
– datum in številka lokacijske informacije,
– rok trajanja dovoljenja (za stalno, za določen čas).
c) Podatke o naročniku oglasa:
– uradni naziv naročnika,
– sedež naročnika,
– datum namestitve oglasa,
– rok trajanja namestitve (število dni).
11. člen
(1) Izvajalec oglaševanja, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisana oglasna mesta, je dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojni organ in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti oglasne objekte, če ni s pogodbo drugače določeno.
(2) V primeru, da izvajalec oglaševanja ne izvršuje pogodbenih obveznosti ali ne plačuje nadomestila, ga pristojni organ na izpolnjevanje obveznosti pozove s priporočeno pošiljko in mu za izpolnitev obveznosti določi rok 15 dni. Če izvajalec oglaševanja v določenem roku obveznosti ne izpolni in o izpolnitvi obveznosti najkasneje v roku treh dni od preteka roka, ki je za izpolnitev določen v pozivu, ne obvesti pristojnega organa, sme občina razveljaviti pogodbo.
(3) Izvajalec oglaševanja je dolžan po preteku obdobja, določenega v pogodbi oziroma po prenehanju pogodbe, na podlagi katere je bil upravičen uporabljati na razpisu dodeljeno oglasno mesto, odstraniti oglasne objekte in povrniti oglasno mesto v prvotno stanje v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni.
(4) Če izvajalec oglaševanja ne odstrani oglasnih objektov v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
(5) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ko samostojno opravljajo dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(8) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, k samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
12. člen
Pravila za izvajanje oglaševanja aktivnosti nedobičkonosnih organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz proračuna občine sprejme župan in so izdelana v sodelovanju s strokovno službo občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora ter JP Komunala Črnomelj, d.o.o.
Postavljanje oglasnih objektov in dejavnost oglaševanja
13. člen
(1) Oglasne objekte iz 3. in 4. člena in nameščanje oglasov je dovoljeno postaviti v skladu z določili 19. in 23. člena tega odloka.
(2) Upravljavec oglasnega objekta je pravna ali fizična oseba, ki ureja in vzdržuje oglasni objekt, nanj namešča reklame in obvestila skladno z določili tega odloka.
(3) Postavljavec je hkrati izvajalec oglaševanja, lahko pa objekte odda v upravljanje drugi pravni ali fizični osebi – upravljavcu oglasnega objekta.
(4) Obliko in velikost oglasnega objekta določi strokovna služba občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora.
(5) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(7) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(8) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ko samostojno opravljajo dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
14. člen
(1) Stalne in prenosne oglasne objekte lahko postavijo pravne in fizične osebe tudi na lastnih objektnih oziroma funkcionalnih zemljiščih, v skladu s tem odlokom.
(2) Postavitev stalnih ali začasnih oglasnih objektov za lastne potrebe se izvede v skladu z 19. in 21. členom tega odloka.
(3) Na oglasnih mestih za lastne potrebe je prepovedano izvajanje plakatiranja in obveščanja za potrebe drugih interesentov.
(4) Po prenehanju delovanja poslovnega subjekta je le ta dolžan v roku 1 meseca odstraniti stalne ali prenosne oglasne objekte na lastnih oziroma funkcionalnih zemljišč.
(5) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(7) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(8) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ko samostojno opravljajo dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
15. člen
Oglaševanje ima značaj dobičkonosne dejavnosti. Ceno določi izvajalec oglaševanja. Opravljanje oglaševanja nedobičkonosnih organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz proračuna občine in ga izvaja JP Komunala Črnomelj d.o.o., je brezplačno.
16. člen
(1) Prepovedano je poškodovati oglasne objekte.
(2) Prepovedano je lepljenje oglasnih sredstev (plakatov in kakršnih koli obvestil) izven površin oglasnih objektov, posebej na zunanjih površinah izložb, sten, vrat, oken, zidov, ograj ob stanovanjskih hišah, gradbiščnih ograjah, drevesih, drogovih javne razsvetljave, energetskih napravah, stebrih, prometni signalizaciji, nosilcih usmerjevalnega sistema, avtobusnih postajah, senikih, kozolcih, prodajnih kioskih in podobno.
(3) Deljenje in trosenje obvestil (letakov) ter njihovo nameščanje na vetrobranska stekla avtomobilov je prepovedano.
(4) Prepovedano je odstranjevati in poškodovati oglase, ki so skladno z določili 9. člena tega odloka nameščeni na oglasnih objektih.
(5) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(7) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(8) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
Pogoji za postavitev oglasnih objektov
17. člen
(1) Oglasne objekte iz 1., 2., 6. in 8. točke 4. člena tega odloka (veliki panoji – jumbo, reklamni panoji, reklamne tabele ter transparenti) je možno postaviti na oglasna mesta, ki so zavedena v »Seznamu oglasnih mest«.
(2) Oglasne objekte na zemljiščih fizičnih in pravnih oseb:
a) se lahko postavlja v primerih:
– če gre za stavbna zemljišča, razen zelene površine ter zelenice in parke,
– če ne gre za zemljišča, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje ali je na njem zgrajen zavarovan objekt, razen v soglasju varstvene službe,
– če ne gre za zemljišča, kjer je oviran pogled na značilno veduto,
– če ne gre za zemljišča, kjer so že postavljene druge obvestilne ali reklamne oznake, pa bi se z dodatno postavitvijo zmanjšala njihova sporočilnost,
– če ne gre za zemljišča, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,
b) se ne postavlja, če se lokacija nahaja:
– v cestnem svetu kategoriziranih in nekategoriziranih cest, razen če se za postavitev pridobi soglasje upravljavca cest,
– na mestih, kjer postavitev zakriva zavarovane ali nezavarovane javne objekte, obeležja spomenike ali druge pomembne objekte ali naprave,
– na javnih mestih (pločnikih, zelenicah), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,
– na površinah in objektih, kjer bi se zaradi tega zmanjšala prometna varnost, zaradi zmanjšane pozornosti voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak,
– na površinah, ki služijo kot interventne poti,
– na objektih z značilno arhitekturno tipologijo,
– na objektih, kjer bi pritrditev kvarila izgled objekta,
– na prodajnih kioskih, zunanjih površinah izložb, stenah, oknih, vratih, gradbiščnih ograjah, energetskih napravah, stebrih, drevesih, prometni signalizaciji, javni infrastrukturi, ograjah in drugih objektih,
– na fasadah objektov, če velikost nosilcev oglaševanja presega površino fasade.
(3) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(5) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
18. člen
(1) Z barvo kot reklamnim sporočilom je možno označiti objekte ali dele objekta v soglasju vseh lastnikov in uporabnikov objekta in ob soglasju strokovne službe občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora.
(2) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(3) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
(5) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko ravna v nasprotju z določili tega člena.
Izdajanje dovoljenj
19. člen
(1) Za vsa oglasna in usmerjevalna mesta ter njihovo postavitev mora postavljavec pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za postavitev na podlagi veljavne prostorske in prometne zakonodaje ter postavitev izvesti v skladu s temi predpisi. Dovoljenja in soglasja izdajata Direkcija RS za ceste za postavitev ob državnih cestah in občina za postavitve ob občinskih cestah.
(2) Oglasne objekte iz 1., 2., 5., 6. in 8. točke 4. člena tega odloka (velike panoje, prostostoječe in stenske reklamne table in reklamne panoje, transparente, reklamne table na drogovih javne razsvetljave in reklamne napise na opornem zidu) je možno postavljati na oglasna mesta, ki so določena v »Seznamu oglasnih mest« in sicer v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi. V primeru lokacij s katerimi občina ne razpolaga in niso opredeljene v »Seznamu oglasnih mest« je možno v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi postavljati oglasne objekte tudi na druge lokacije, vendar po predhodni pridobitvi soglasja strokovne službe občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora.
(3) Dovoljenje za začasne oglasne objekte ob občinskih cestah se izda za obdobje največ 3 mesecev.
20. člen
(1) V »Seznamu oglasnih mest« so navedene možne lokacije na celotnem območju občine za postavitev:
– oglasnih panojev,
– reklamnih tabel (obešanke) na drogovih javne razsvetljave ob občinskih cestah,
– reklamnih napisov na opornih zidovih,
– transparentov.
(2) »Seznam oglasnih mest« potrdi Občinski svet Občine Črnomelj v roku 6 mesecev po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije. Potrjen seznam oglasnih mest se objavi na spletnih straneh Občine Črnomelj.
(3) »Seznam oglasnih mest« je mogoče glede na spremenjene prostorske ali druge pogoje dopolniti in spremeniti po pogojih in merilih tega odloka.
21. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za postavitev oglasnega objekta ob občinski cesti mora biti priloženo:
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma pisno/a soglasje/a lastnika/ov,
– lokacijska informacija,
– navedba lokacije (parcelna številka in katastrska občina) za posamezno vrsto oglasnega objekta,
– podatki o vlagatelju vloge,
– na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) vrisana lokacija v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatki o oglasnem objektu (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, druge tehnične karakteristike, varnost),
– fotografijo obstoječega stanja in fotomontažo predvidene lokacije iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri).
22. člen
(1) Dovoljenje preneha veljati:
– če to zahtevajo novo nastale prometne in druge razmere,
– v primeru spremenjene cestno prometne zakonodaje oziroma predpisov,
– če oglasni objekt ni več potreben,
– če oglasni objekt in bližnja okolica nista primerno vzdrževana in
– če niso izpolnjeni pogoji iz dovoljenja.
(2) Z globo v višini 200 EUR se kaznuje posameznik, ko oglašuje brez izdanega dovoljenja.
(3) Z globo v višini 400 EUR se kaznuje samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko oglašuje brez izdanega dovoljenja.
(4) Z globo v višini 800 EUR se kaznuje pravna oseba, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko oglašuje brez izdanega dovoljenja.
(5) Z globo v višini 600 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost, ko oglašuje brez izdanega dovoljenja.
Odstopanja
23. člen
(1) Izjemoma je mogoče postaviti oglasne objekte tudi izven oglasnih mest določenih v tem odloku, vendar le za določen čas in ob izjemnih dogodkih. V tem primeru je potrebno predhodno pridobiti soglasje strokovne službe občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora.
(2) Kljub določilu iz prvega odstavka tega člena, ni mogoče postaviti oglasnih objektov na mestih, kjer bi bila ogrožena varnost cestnega prometa.
III. TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA
24. člen
(1) Turistična in druga obvestilna signalizacija je tipizirana in se postavlja v skladu z določbami veljavnih predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
(2) Usmerjevalne lamele so praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina lamel je ob upoštevanju določb zakona in podzakonskih predpisov o javnih cestah in prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, namenjena izključno usmerjanju k določenim ciljem, za potrebe tega odloka pa se po vsebini loči na:
– javni sektor, ki omogoča vodenje do skupnih krajevnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših krajevnih oziroma javnih infrastrukturnih objektov in naprav;
– poslovni sektor, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v kraju – do sedežev pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje.
(3) Označitev javnega sektorja ima prednost pred označevanjem poslovnega sektorja.
25. člen
Nosilce, usmerjevalne lamele ter njihove temelje namešča:
– ob državni cesti pooblaščeni izvajalec države,
– ob občinski cesti pooblaščeni izvajalec občine.
Javni in poslovni sektor
26. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja turistične in druge obvestilne signalizacije ureja občina. Usmerjevalne lamele se postavljajo izključno na podlagi potreb občine. Izvajalca dejavnosti urejanja turistične in druge obvestilne signalizacije občina izbere z javnim razpisom ali z naročilnico.
27. člen
(1) Možna usmerjevalna mesta za postavitev usmerjevalnih lamel ob državnih cestah potrjuje Direkcija RS za ceste, v skladu z veljavnimi predpisi in strokovnimi podlagami.
(2) Možna usmerjevalna mesta za postavitev usmerjevalnih lamel ob občinskih cestah ugotavlja pristojna strokovna služba občinske uprave za varstvo okolja in urejanje prostora, v skladu z veljavnimi predpisi in strokovnimi podlagami.
(2) Občina lahko postavi nosilec z usmerjevalnimi lamelami tudi na zasebnem zemljišču, če postavitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru mora občina pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
(3) Na morebitna prosta mesta na nosilcu z lamelami javnega sektorja se lahko namestijo tudi usmerjevalne lamele za poslovni sektor.
28. člen
Za izdelavo, dobavo in vzdrževanje turistične in druge obvestilne signalizacije skrbi občina, v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
29. člen
(1) Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe poslovnega sektorja se izvede na podlagi pogodbe med Občino Črnomelj in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja usmerjevalnih lamel po izteku njihove uporabnosti in obveznosti do plačila vzdrževalnine.
(2) Zainteresirani subjekt za nameščanje usmerjevalnih lamel plačuje izdelavo in namestitev lamel ter sorazmernega dela stroškov nabave in postavitve nosilca s temeljem po tržnih načelih.
30. člen
(1) Izvajanje dejavnosti urejanja turistične in druge obvestilne signalizacije se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in obsega:
– izdelavo elaborata za postavitev ob državni cesti,
– izdajo dovoljenja za postavitev ob občinski cesti,
– izdelavo in dobavo nosilcev, usmerjevalnih lamel in table, ki urejajo dobrodošlico na vstopu v državo, regijo, pokrajino, občino ali naselje,
– upravljanje (postavljanje oz montaža, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih lamel in obvestilnih tabel,
– redno vzdrževanje in obnavljanje usmerjevalnih lamel in obvestilnih tabel,
– vodenje evidence usmerjevalnih mestih, usmerjevalnih lamelah in obvestilnih tablah,
– druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
(2) Stroški izdelave, dobave in postavitve ter odstranitve usmerjevalnih lamel za poslovni sektor so določeni s pogodbo iz 29. člena tega odloka.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo Medobčinska inšpekcija in redarstvo ter druge pristojne inšpekcijske službe.
(2) Medobčinski inšpektor ima pravico z odločbo odrediti, da se nepravilnosti, ki niso skladne z določili tega odloka odpravijo in pričeti postopek o prekršku v primeru ne upoštevanja členov tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Za vse oglasne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni brez ustreznih dovoljenj ob občinskih cestah ter ob državnih cestah izven varovalnega pasu, si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje strokovne službe občinske uprave v skladu s pogoji odloka in sicer najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
33. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o neprometnih znakih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/97) in Odlok o oglaševanju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/97, 123/03, 90/05, 73/08).
(2) Do sprejetja »Seznama oglasnih mest« velja študija ali soglasje strokovne službe občinske uprave.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0032/2013
Črnomelj, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.