Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013

Kazalo

3289. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, stran 9811.

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 16. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava
1. Splošne določbe
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi javni zavod: Zavod za turizem Trg Vipava (v nadaljevanju: zavod) za spodbujanje razvoja turizma. Zavod za turizem Trg Vipava je pravni naslednik zavoda Center za razvoj podeželja Trg Vipava, matična številka: 2054442000.
(2) S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljev;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico;
– druge določbe v skladu z zakonom.
3. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Zavod za turizem Trg Vipava.
(2) Skrajšano ime zavoda je: ZT Trg Vipava.
(3) Sedež zavoda je: Vipava, Glavni trg 1.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
4. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
2. Dejavnost zavoda
5. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je dejavnost spodbujanja razvoja turizma.
(2) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.920 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 Dejavnost knjižnic
R91.012 Dejavnost arhivov
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(3) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljice.
(4) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanoviteljice.
3. Organizacija zavoda
6. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod izvaja dejavnost spodbujanja razvoja turizma v informacijski pisarni.
(2) Zavod lahko organizira informacijske pisarne kot svoje organizacijske enote za opravljanje svoje dejavnosti na določenem območju.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
4. Organi zavoda
7. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor zavoda,
3. Strokovni svet zavoda.
4.1 Svet zavoda
8. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima pet članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljice:      trije člani;
– delavcev zavoda:      en član;
– uporabnikov:        en član.
(3) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.
(5) Predstavnike uporabnikov imenuje Občinski svet Občine Vipava izmed članov turističnih, vinarskih in drugih društev, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Vipava.
(6) Mandat članov sveta traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljico,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljico,
– razpisuje in potrjuje popise sredstev,
– ustanoviteljici predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljici in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– odloča o nakupu nepremičnin in predlaga prodajo nepremičnin ustanoviteljici,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
– s soglasjem ustanoviteljice imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
4.2 Direktor zavoda
9. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, odgovoren je za strokovno poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljev.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu s predpisi na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanovitelja.
(4) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba z visoko strokovno izobrazbo družboslovne ali naravoslovne smeri, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
(5) Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
4.3 Strokovni svet zavoda
10. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
5. Sredstva za delo zavoda
11. člen
(premoženje zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljice.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
12. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz sredstev ustanoviteljice,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
6. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
13. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki nameniti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
14. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
7. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda
15. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico
16. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljici vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. zagotavlja ustanoviteljici potrebne podatke v skladu z zakonom;
4. predloži ustanoviteljici letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljica:
1. vključuje javni zavod v oblikovanje politike razvoja dejavnosti zavoda;
2. usklajuje programe izvajanja dejavnosti zavoda;
3. v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
9. Odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda
17. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
10. Splošni akti zavoda
18. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
19. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
11. Statusne spremembe
20. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odloča ustanoviteljica.
12. Prehodna in končna določba
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi zavoda »Center za razvoj podeželja Trg Vipava« št. 30006-0001/2004 z dne 23. 12. 2004 in Sprememba Akta o ustanovitvi zavoda »Center za razvoj podeželja trg Vipava« št. 30006-0002/2004 z dne 15. 3. 2007.
22. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2014.
Št. 007-0003/2013
Vipava, dne 16. oktobra 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost