Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3246. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prinovec, stran 9685.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 7. 10. 2013 sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prinovec
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Prinovec (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja v jedru naselja Šmarješke Toplice. Lokacija OPPN je vpeta med državno regionalno cesto R3-667/1385/1513 Zbure–Mačkovec, ki poteka od jugovzhodnega do severozahodnega dela območja OPPN, ob potok Toplica na zahodni strani območja, ob potok Prinovec na vzhodni strani območja ter med naselji Šmarješke Toplice in Brezovica. Območje je deloma pozidano, na južnem delu je zgrajena čistilna naprava, v osrednjem delu OPPN se nahaja središče naselja Šmarješke Toplice ter na severnem delu zajema naselje Brezovica.
(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja območja varovanj:
– ohranjanje narave (EPO Krka-reka, Območje naravne vrednote Potok Toplica – Potok s termalnimi izviri v Šmarjeških Toplicah, levi pritok Krke pri Dolenjem Kronovem, Območje naravne vrednote Potok Prinovec – Levi pritok Toplice severno od Šmarjeških Toplic, Natura 2000 Krka s pritoki);
– kulturna dediščina (arheološko območje Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Vinji vrh-Šmarjeta, EŠD 815);
– vodovarstveno območje – 2. in 3. varstveni režim (velja Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in 10/88, Uradni list RS, št. 64/95, 23/96 – popr.)).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja. V območju se uredi križišče, oblikuje se poenotena mestotvorna obcestna pozidava, uredijo se prepoznavne odprte javne površine (trg, tržnica), javno parkirišče ter druge odprte površine in ureditve kot muzej na prostem, otroško igrišče, park itd. Obstoječa regionalna cesta dobi vlogo osrednje ulice, ob njej se uredijo drevored, pločnik in kolesarska steza. Vodotok se ohranja v naravni obliki. Celotno območje se lahko razdeli na manjša območja in ureja fazno.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je velikosti približno 10,1 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot ŠMA-OPPNe na območju urbanističnega načrta Šmarjeta s Šmarješkimi Toplicami, po namenski rabi pa sodijo v območje centralnih dejavnosti (CD; osrednji del-jedro Šmarjeških Toplic, območje parkov (ZP; območje kmetijskih površin na severu ob potoku Prinovec in na južnem delu ob potoku Toplica), območje zelenih obvodnih površin (ZDo; na severnem delu ob potoku Prinovec in v osrednjem delu ob potoku Toplica), območje celinskih vod (VC, v osrednjem delu) in površine cest (PC; osrednji in severni del) ter zemljišča, ki so v OPN označena kot ŠMT-5, po namenski rabi pa sodijo v območje parkov (ZP; območje kmetijskih površin na južnem delu ob potoku Toplica), območje okoljske infrastrukture (O; območje čistilne naprave na jugu) in območje celinskih vod (VC, v južnem delu).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi že izdelanih strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep županje o začetku priprave OPPN (oktober 2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu (15 dni po podpisu sklepa s strani županje);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetskega načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) (30 dni);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor najustreznejše variante (15 dni);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in priprava gradiva za prvo obravnavo na občinskem svetu (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu (20 dni);
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani občine in potrditev stališč do pripomb in predlogov (7 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije (15 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Šmarješke Toplice.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Šmarješke Toplice ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0028/2013-2
Šmarješke Toplice, dne 4. oktobra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.