Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1996 z dne 31. 7. 1996

Kazalo

2635. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci, stran 3579.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 ) je Občinski svet občine Odranci na 13. redni seji dne 4. 7. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Odranci (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se v občini izvajajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne (izbirne) javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih standardov ter normativov.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz 2. člena tega odloka niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka tega člena.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine se kot obvezne javne službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo, ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in čiščenje javnih površin,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.
5. člen
Kot izbirne lokalne javne službe se na območju občine izvajajo:
1. upravljanje, vzdrževanje in obnova omrežja infrastrukturnih objektov in naprav vodovodnega in kanalizacijskega sistema,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
3. pogrebne storitve,
4. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne ali lokalne ceste,
5. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti, ter postavljanje reklamnih objektov,
6. deratizacija, dezinfekcija in zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
7. javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin.
6. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih kasneje določi občinski svet oziroma pristojni organ lokalne ali širše skupnosti.
7. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določa drugače.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb v občini, so:
1. objekti in naprave za oskrbo naselja z vodo,
2. objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
3. objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
4. pokopališki objekti in naprave,
5. javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
6. omrežje in naprave javne razsvetljave,
7. omrežje in naprave za oskrbo naselja s požarno vodo v javni rabi,
8. hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, ceste in druge javne površine v naselju, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
9. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja, povezana z navedenimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
Izvajanje javnih služb zagotavlja občina neposredno z javnimi podjetji ali režijskim obratom, z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava v skladu s 3. členom tega odloka in 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah.
10. člen
Ustanovitev javnega podjetja določa zakon.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje organ, določen s statutom občine.
Režijski obrati se lahko oblikujejo z odlokom o organiziranosti in delu občinske uprave.
11. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane in izpolnjujejo pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Način in postopek podelitve koncesije ureja zakon oziroma odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom.
12. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
13. člen
Organizacijo in izvajanje obveznih izbirnih javnih gospodarskih služb bo občina zagotovila na način in pod pogoji kot to določa zakon oziroma odlok lokalne skupnosti, sprejet na osnovi zakona.
VI. STROKOVNOTEHNIČNE ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Upravne, strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu javne uprave.
15. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo določene strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje javnih služb.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
16. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet.
Občinski svet sprejme tudi pravilnik o sestavi, pristojnosti in delovanju sveta uporabnikov Občine Odranci.
Svet se mora konstituirati najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
17. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu lokalne ali širše skupnosti.
18. člen
Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov in glede na količino porabljenih sredstev.
19. člen
Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe predpisov Občine Lendava, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Za uveljavitev določil iz tega odloka je s strani občine pristojen župan.
21. člen
Župan občine mora poskrbeti, da se vsi bodoči odnosi z izvajalci posameznih javnih služb v občini uskladijo z veljavnim zakonom o gospodarskih javnih službah in tem odlokom.
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih javnih služb med državo in občino se za proračunsko financiranje le-teh uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
22. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha za Občino Odranci veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 70/94) in statutarni sklep št. 1-S/94 (Uradni list RS, št. 8/95).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65-13/96
Odranci, dne 5. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.