Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013

Kazalo

2620. Pravilnik o sklepanju zakonske zveze, stran 7970.

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 122/07 – odl. US in 90/11 – odl. US) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o sklepanju zakonske zveze
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki jo načelnik upravne enote (v nadaljnjem besedilu: načelnik) pooblasti za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba), minimalni standardi uradnih prostorov za sklepanje zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: uradni prostori) in njihovo opremljenost ter kriteriji za njihovo določitev, način in postopek javnega in slovesnega sklepanja zakonske zveze, višina in način plačila za pooblaščeno osebo, načelnika in matičarja, ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze ter druga vprašanja v zvezi s postopkom sklenitve zakonske zveze.
2. člen
(pristojnost za sklepanje zakonske zveze)
Zakonska zveza se sklene pred načelnikom ali od njega pooblaščene osebe ob navzočnosti matičarja.
3. člen
(imenovanje pooblaščene osebe)
Načelnik izda sklep, s katerim podeli pooblastilo za sklepanje zakonske zveze osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
4. člen
(pogoji za pooblaščeno osebo)
(1) Načelnik lahko za sklepanje zakonske zveze pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan ali državljanka Republike Slovenije,
– v okolju uživa ugled in spoštovanje,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– ima sposobnost javnega nastopanja in
– je poslovno sposobna.
(2) Na območjih lokalnih skupnosti, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora pooblaščena oseba aktivno znati jezik narodne skupnosti.
5. člen
(trajanje in prenehanje pooblastila pooblaščeni osebi)
(1) Načelnik izda pooblaščeni osebi pooblastilo za dobo največ štirih let. Pooblastilo preneha veljati pred iztekom te dobe v naslednjih primerih:
– na zahtevo pooblaščene osebe,
– kadar pooblaščena oseba ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena tega pravilnika,
– z odvzemom pooblastila zaradi neizpolnjevanja obveznosti pooblaščene osebe ali
– zaradi drugih poslovnih oziroma organizacijskih razlogov po presoji načelnika.
(2) Načelnik lahko izda osebi pooblastilo tudi za enkratno sklenitev zakonske zveze. Pooblaščena oseba za enkratno sklenitev zakonske zveze ni upravičena do plačila.
6. člen
(določitev in ukinitev uradnih prostorov)
(1) Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonske zveze.
(2) Uradni prostori se določijo s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
(3) Namembnost uradnih prostorov, ki ne izpolnjujejo kriterija iz 7. člena tega pravilnika ali ki jih upravne enote ne bodo več uporabljale v ta namen, se ukine s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
7. člen
(kriterij za določitev uradnih prostorov)
(1) Načelnik določi najmanj en uradni prostor.
(2) Seštevek stroškov najemnine, obratovalnih stroškov, stroškov čiščenja in stroškov investicijskega vzdrževanja za uradni prostor ne sme presegati 40 eurov na eno sklenitev zakonske zveze na letni ravni.
8. člen
(dostop invalidnim osebam do uradnih prostorov)
Dostop do uradnih prostorov mora biti omogočen tudi invalidnim osebam.
9. člen
(minimalni standardi za uradne prostore ter zagotavljanje sredstev)
(1) Uradni prostor mora biti svetel in primerno urejen. Velikost uradnega prostora, ki bo določen za sklepanje zakonske zveze, mora biti približno 40 m2.
(2) Uradni prostor mora biti opremljen z mizo in stoli za bodoča zakonca ter priči. V uradnem prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
(3) Uradne prostore in sredstva za izpolnjevanje z zakonom in s tem pravilnikom določenih standardov urejenosti uradnih prostorov zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške in investicijsko vzdrževanje.
(4) Uradne prostore in sredstva lahko upravna enota zagotovi tako, da z lastniki prostorov sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.
(5) Izjemoma se lahko uradni prostori v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, najamejo z odplačno pogodbo.
10. člen
(zagotovitev toaletnih prostorov in prostora za pripravo)
V objektu, kjer poteka sklepanje zakonske zveze, je potrebno zagotoviti toaletne prostore in prostor za pripravo na sklenitev zakonske zveze.
11. člen
(sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote v času uradnih ur)
(1) Načelnik najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze na sedežu upravne enote.
(2) Prostor na sedežu upravne enote, kjer se sklepa zakonska zveza, se določi s sklepom načelnika.
(3) Prostor, kjer se sklepa zakonska zveza, mora biti svetel in primerno urejen. Velikost prostora je lahko manjša od 40 m2. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.
(4) Zakonska zveza na sedežu upravne enote se sklene pred načelnikom ali od njega pooblaščene osebe, ki je zaposlena na upravni enoti, ob navzočnosti matičarja. Če pri sklepanju zakonske zveze ni mogoče zagotoviti navzočnosti načelnika ali od njega pooblaščene osebe, ki je zaposlena na upravni enoti, se zakonska zveza na sedežu upravne enote lahko sklene pred pooblaščeno osebo, ki ni zaposlena na upravni enoti.
(5) Načelnik ali od njega pooblaščena oseba in matičar morajo biti urejenega videza.
(6) Če načelnik za sklepanje zakonske zveze ne more zagotoviti prostora na sedežu upravne enote, se najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotovi sklepanje zakonske zveze v uradnem prostoru, o čemer s sklepom odloči načelnik.
12. člen
(uradni čas za sklepanje zakonske zveze ob sobotah)
(1) Zakonska zveza se sklepa v času, ki ga določi načelnik. Načelnik zagotovi sklepanje zakonske zveze ob sobotah v časovnem razponu najmanj pet ur, katerega določi med 10.00 in 19.00 uro.
(2) Matičar ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodočima zakoncema ponudi proste termine, pri čemer je potrebno zagotoviti, da si sklenitve zakonske zveze sledijo v strnjenem časovnem zaporedju.
(3) Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji.
13. člen
(dejanje sklenitve zakonske zveze)
(1) Načelnik ali pooblaščena oseba mora bodoča zakonca seznaniti s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
(2) Nadaljnjo vsebino poročnega nagovora pripravi načelnik ali pooblaščena oseba glede na okoliščine posameznega primera.
(3) Načelnik ali pooblaščena oseba razglasi, da je zakonska zveza sklenjena ter zakoncema izroči izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v slovesni mapi.
14. člen
(trajanje obreda)
Obred sklenitve zakonske zveze traja v povprečju 20 minut, med dvema obredoma pa mora biti zagotovljen najmanj 10 minutni odmor.
15. člen
(zunanji izgled načelnika, pooblaščene osebe in matičarja)
Načelnik ali pooblaščena oseba in matičar morajo biti slovesnega in urejenega videza. Ob sklepanju zakonske zveze nosi načelnik ali pooblaščena oseba insignijo z državnim grbom ali grb Republike Slovenije, matičar ob sklepanju zakonske zveze nosi grb Republike Slovenije. Grb Republike Slovenije mora biti na levi strani v prsni višini.
16. člen
(sklepanje zakonske zveze izven uradnih prostorov zaradi opravičljivih razlogov)
(1) Načelnik lahko z odločbo dovoli sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to opravičljive razloge.
(2) Opravičljivi razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih (na primer huda bolezen).
(3) Sklenitev zakonske zveze iz prvega odstavka tega člena ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca.
17. člen
(sklepanje zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze iz drugih razlogov)
(1) Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze se dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote.
(2) Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze po prejšnjem odstavku, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vloga za sklenitev zakonske zveze se vloži 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze.
(3) V primeru sklenitve zakonske zveze po prvem odstavku tega člena bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede.
(4) Stroški iz prejšnjega odstavka se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze.
(5) Znesek iz tretjega odstavka tega člena se nakaže na podračun upravne enote 639 in se uporabi za pokrivanje stroškov, ki jih ima upravna enota pri sklenitvi zakonske zveze izven uradnega prostora ali izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze.
18. člen
(zagotovitev slovesnosti v primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov)
V primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov se oprema za uradno dejanje sklepanja zakonske zveze uporabi v izvedbi, ki je lokaciji primerna.
19. člen
(ponovitev slovesnosti)
(1) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze (v nadaljnjem besedilu: ponovitev slovesnosti), na primer ob petindvajseti, petdeseti, šestdeseti in sedemdeseti obletnici sklenitve zakonske zveze, ko je podan srebrn, zlati, biserni ali diamantni jubilej.
(2) Ponovitev slovesnosti se opravi na podlagi prijave zakoncev pri pristojnem matičarju upravne enote, v kateri navedeta datum in kraj sklenitve zakonske zveze.
(3) Zakonca za ponovitev slovesnosti krijeta stroške v znesku 170,00 eurov. Zakonca morata te stroške poravnati najmanj pet dni pred ponovitvijo slovesnosti, sicer se ponovitev slovesnosti ne izvede.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se nakaže ne podračun upravne enote 639 in je namenjen zagotovitvi slovesnosti obreda.
20. člen
(višina in način plačila pooblaščene osebe, načelnika in matičarja)
(1) Izplačilo pooblaščeni osebi, ki ni zaposlena na upravni enoti, se opravi na podlagi podjemne pogodbe. Pooblaščena oseba je za sklenitev zakonske zveze upravičena do plačila v višini 40,00 eurov, za vsako naslednjo opravljeno sklenitev zakonske zveze na isti dan pa v višini 5,00 eurov.
(2) Kadar se sklepanje zakonske zveze opravlja ob sobotah ali izven poslovnega časa upravne enote, sta matičar in pooblaščena oseba, ki je zaposlena na upravni enoti, upravičena do plačila nadur. V nadurno delo se šteje tudi priprava na delo. Matičar in pooblaščena oseba, ki je zaposlena na upravni enoti, sta za pripravo na delo upravičena do plačila največ dveh nadur za prvo sklenitev zakonske zveze na isti lokaciji.
(3) Kadar sklenitev zakonske zveze opravlja načelnik upravne enote ob sobotah ali izven poslovnega časa upravne enote, veljajo glede plačila enake določbe kot za matičarja, razen glede sredstev in povračil iz četrtega in petega odstavka tega člena.
(4) Matičar je vsake 3 leta upravičen do sredstev za nakup svečane obleke v višini do največ 190,00 eurov, po predložitvi računa, ki dokazuje nakup svečane obleke. Evidenco o sredstvih vodi upravna enota.
(5) Za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze pripada matičarju povračilo stroškov v višini do največ 40,00 eurov, po predložitvi računa, ki dokazuje stroške, nastale za potrebe urejenosti matičarja. Sredstva zagotavlja upravna enota.
(6) V primeru sklenitve zakonske zveze po 11. členu tega pravilnika matičarju ne pripada povračilo stroškov za urejenost iz prejšnjega odstavka.
21. člen
(usklajevanje)
Nominalne vrednosti iz tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 19. člena in prvega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega pravilnika se usklajujejo v mesecu februarju na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december minulega leta. Odredbo o valorizaciji objavi minister, pristojen za družino, v Uradnem listu Republike Slovenije. Valorizirani zneski veljajo od meseca marca dalje.
22. člen
(izbira izvajalca)
(1) Ministrstvo, pristojno za družino, na podlagi javnega naročila izbere izvajalca, ki zagotovi dobavo grba Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map.
(2) Sredstva za dobavo grba Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map zagotavlja ministrstvo, pristojno za družino.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(začasno neusklajevanje)
Ne glede na 21. člen tega pravilnika se nominalne vrednosti iz tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 19. člena in prvega, četrtega in petega odstavka 20. člena tega pravilnika do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda, ne usklajujejo.
24. člen
(začasno nezagotavljanje sredstev za dobavo grba Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map)
(1) Ne glede na 22. člen tega pravilnika ministrstvo, pristojno za družino, od uveljavitve tega pravilnika do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda, ne zagotavlja sredstev za dobavo grba Republike Slovenije, insignij in slovesnih poročnih map.
(2) V obdobju, v katerem se ne zagotavljajo sredstva za dobavo slovesnih poročnih map, se izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ne izroči v slovesni mapi.
25. člen
(preverjanje izpolnjevanja kriterija za uradne prostore in rok za ukinitev uradnih prostorov)
Upravne enote v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika preverijo, ali uradni prostori izpolnjujejo kriterij, ki je določen v 7. členu tega pravilnika. Če kriterij ni izpolnjen, se namembnost uradnih prostorov, določenih za sklepanje zakonske zveze, ukine s sklepom načelnika v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
26. člen
(postopki v že začetih zadevah)
(1) Vloge za sklenitev zakonske zveze in ponovitev slovesnosti, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).
(2) Vloge za določitev uradnih prostorov, ki so jih upravne enote predložile v soglasje ministru, pristojnemu za upravo, pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).
27. člen
(določitev uradnih prostorov pred preverjanjem izpolnjevanja kriterijev)
Vloge za določitev uradnih prostorov, ki jih upravne enote predložijo v soglasje ministru, pristojnemu za upravo, po uveljavitvi tega pravilnika in pred preverjanjem izpolnjevanja kriterija za uradne prostore po 25. členu tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).
28. člen
(povračilo sredstev za nakup svečane obleke)
Matičarji so do sredstev za nakup svečane obleke iz četrtega odstavka 20. člena tega pravilnika prvič upravičeni po preteku treh let od zadnjega povračila, ki so ga prejeli po drugem odstavku 14. člena Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).
29. člen
(začasno znižanje povračila stroškov za urejenost)
Ne glede na peti odstavek 20. člena tega pravilnika pripada matičarju za urejenost na dan sklepanja zakonske zveze do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda povračilo stroškov v višini do največ 30,00 eurov, po predložitvi računa, ki dokazuje stroške, nastale za potrebe urejenosti matičarja.
30. člen
(ugotavljanje gospodarske rasti)
Gospodarsko rast v skladu s 23. členom, prvim odstavkom 24. člena ter prejšnjim členom tega pravilnika ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
31. člen
(neuporaba določil za uradne prostore)
Določbe 8. člena, prvega odstavka 9. člena in 10. člena tega pravilnika se ne uporabljajo za tiste uradne prostore, ki so jih upravne enote prevzele v uporabo od občinskih upravnih organov na podlagi 103. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 80/99 – ZUP, 52/02 – ZDU-1 in 56/02).
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08 in 52/12).
33. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2013
Ljubljana, dne 14. junija 2013
EVA 2013-2611-0050
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost