Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

915. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig, stran 3251.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 18. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Ig (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, št. 270/12. Program opremljanja je sestavni del tega odloka, Priloga 2.
(3) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena z Odlokom o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12).
(2) Obračunska območja so določena ločeno po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč.
(3) Neto tlorisne površine stavb so določene na osnovi podatkov iz registra nepremičnin in katastra stavb (REN in KS, Geodetska uprava RS).
(4) Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine objektov po naseljih so podane v Tabeli 1 v Prilogi 1.
(5) Obračunska območja po vrstah komunalne opreme so določena v Tabeli 2 v Prilogi 1.
III. OPREDELITEV KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno opremo, na katero se investitorji lahko priključujejo in investicije v komunalno opremo, ki so v teku.
(2) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Ig ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju občine. V programu opremljanja je kot osnova za obračun komunalnega prispevka upoštevana naslednja komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, kanalizacija in čistilne naprave, vodovod ter ravnanje z odpadki.
(3) Dolžine, površine, kapacitete in ostale značilnosti obstoječe in predvidene komunalne opreme so opredeljene v Programu opremljanja.
4. člen
(opredelitev primarnega in sekundarnega omrežja)
(1) Cestno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje se deli na primarno in sekundarno omrežje.
(2) Čistilne naprave odpadnih komunalnih vod in stroški ravnanja z odpadki so v celoti zajeti v primarnem delu.
(3) Pri cestnem omrežju v občini predstavljajo primarno omrežje asfaltirane ceste, sekundarno omrežje pa makadamske ceste.
(4) Pri kanalizacijskem omrežju odpadnih komunalnih in padavinskih vod predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN250 in več, spremljajoči objekti ter čistilne naprave odpadnih komunalnih vod.
(5) Pri vodovodnem omrežju predstavljajo primarno omrežje cevovodi preseka DN80 in več ter spremljajoči objekti.
IV. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunski stroški komunalne opreme)
(1) V obračunskih stroških komunalne opreme, kot podlagi za izračun komunalnega prispevka, je upoštevana obstoječa komunalna oprema in investicije v komunalno opremo v teku, po vrstah komunalne opreme.
(2) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na površino gradbenih parcel na posameznem obračunskem območju so razvidni iz Programa opremljanja.
(3) Obračunski stroški posameznih primarnih in sekundarnih omrežij in preračun teh stroškov na neto tlorisno površino objektov na posameznem obračunskem območju so razvidni iz Programa opremljanja.
6. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– ali se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
7. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno opremo na obračunskem območju, kjer leži objekt, glede na:
– površino in opremljenost gradbene parcele s komunalno opremo,
– neto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s komunalno opremo.
(2) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt skupaj z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu in je po prostorskem aktu opredeljeno kot stavbno zemljišče.
(3) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836 in se jih povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o površini in etažnosti objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme (KPi) se določi na naslednji način:
KPi = (D(p) * C(pi) * A(parcela) + D(t) * C(ti) * A(tlorisna) * K(dej)) * i
pri čemer je:
KPi    – komunalni prispevek za    
     posamezno vrsto komunalne   
     opreme             
 
A     – površina gradbene parcele  
(parcela) (m2)              
 
A     – neto tlorisna površina    
(tlorisna)objekta (m2)          
 
C(pi)   – cena opremljanja za     
     posamezno vrsto komunalne   
     opreme na površino gradbene  
     parcele (€/m2)         
 
C(ti)   – cena opremljanja za     
     posamezno vrsto komunalne   
     opreme na neto tlorisno    
     površino stavbe (€/m2)     
 
D(p)   – delež površine gradbene   
     parcele pri izračunu (0,3)   
 
D(t)   – delež neto tlorisne površine 
     pri izračunu (0,7)       
 
K(dej)  – faktor dejavnosti je določen 
     za posamezne vrste objektov  
     glede na dejavnost (od 0,7 do 
     1,3)              
 
i     – indeks cen gradbenih     
     storitev, ki jih objavlja GZS 
     – Združenje za gradbeništvo in 
     IGM za področje nizkih     
     gradenj.
(6) V primeru spremembe dejavnosti v objektu, nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula iz prejšnjega odstavka. Upošteva se razliko med izračunom komunalnega prispevka po načrtovani spremembi in izračunom pred načrtovano spremembo.
(7) Če je višina komunalnega prispevka po načrtovani spremembi manjša od višine komunalnega prispevka pred načrtovano spremembo, se razlika zavezancu ne vrne. Pri morebitni večkratni rekonstrukciji ali nadomestni gradnji se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(8) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z tretjim odstavkom 7. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz četrtega odstavka.
(9) V primeru, da investitor povečuje neto tlorisno površino objektu, ki ima pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdano odločbo o višini komunalnega prispevka pred uveljavitvijo Odloka o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 68/01) se mu obračuna tudi  % površine gradbene parcele, glede na  % povečanja neto tlorisne površine obstoječemu objektu. Za ostale investitorje upravni organ povzame podatke iz izdanih odločb o višini komunalnega prispevka.
(10) Če na območju objekta ni mogoče priključiti na katero vrsto komunalne opreme, se del komunalnega prispevka za to vrsto komunalne opreme ne obračuna.
(11) Pri odmeri komunalnega prispevka občina na zahtevo zavezanca upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
(12) Stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele (Cpi) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 3, 4 in 5, Priloga 1. Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Cti) z določeno komunalno opremo so določeni v Tabelah 6, 7 in 8, Priloga 1.
(13) Faktorji dejavnosti za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost so določeni v Tabeli 9, Priloga 1.
8. člen
(posebna merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Na območjih izvedbenih prostorskih aktov (OPPN) ali drugih zaključenih območjih, na katerih še ni urejene komunalne opreme in se ta zgradi po pogodbi o opremljanju ali po posebnem programu opremljanja, se komunalni prispevek obračuna ločeno za novozgrajeno komunalno opremo in za že zgrajeno komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se obračuna v višini dejanskih stroškov. Komunalni prispevek za že zgrajeno opremo se zaračuna po tem odloku v višini primarnega dela.
(3) Izven območij izvedbenih prostorskih aktov ali drugih nezaključenih območjih se zavezancu komunalni prispevek obračuna enotno v višini primarnega in sekundarnega dela, za obstoječo komunalno opremo, ki bo oziroma je obremenjena.
9. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene so določene na dan 1. 1. 2013. Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp (ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
10. člen
(oprostitve plačila celotnega ali dela komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter socialnih in neprofitnih stanovanj, katerih investitor je občina.
(2) Za objekte namenjene kmetijski dejavnosti se komunalni prispevek od leta 1995 do sprejema tega odloka ni obračunaval in plačeval, zaradi tega so investitorji, ki so v tem času pridobili gradbeno dovoljenje za kmetijske objekte, dolžni ob spremembi namembnosti ali nadomestni gradnji, plačati komunalni prispevek v celoti. Investitorji, ki so gradili objekte namenjene kmetijski dejavnosti pred letom 1995 se izkažejo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka, s potrdilom o plačilu komunalnega prispevka.
(3) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, se komunalni prispevek odmeri, vendar se lahko z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka. To so predvsem:
– varovana stanovanja za starejše občane in invalide, kjer je investitor občina,
– gasilski domovi,
– kulturni in športni objekti,
– vrtci in šole,
– drugi objekti posebnega javnega interesa.
(4) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance iz tretje alineje 6. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Na podlagi obrazložene vloge zavezanca lahko župan dovoli obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka. Občina in zavezanec skleneta pogodbo – dogovor o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka, v katerem uredita: dobo odplačevanja, obrestno mero, način zavarovanja plačila obrokov idr.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nedokončani postopki odmere komunalnega prispevka)
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po v času vložitve vloge veljavnem predpisu Občine Ig za odmero komunalnega prispevka.
13. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami je na vpogled na Občini Ig.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, št. 112/07, 22/09, 95/09) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo–Zapotok (Uradni list RS, št. 50/10).
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520/001/2013
Ig, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti