Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2013 z dne 26. 2. 2013

Kazalo

564. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško, stran 2323.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Ušenišče 2 v Občini Moravče, Stari Grad 2b v Občini Krško in Stari Grad 3b v Občini Krško.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način, določen v zakonu, ki ureja rudarstvo.
4. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji za podaljšanje rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje apnenca za industrijske namene in tehničnega kamna apnenec v kamnolomu Ušenišče 2 v Občini Moravče, k.o. Drtija)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje apnenca za industrijske namene in tehničnega kamna apnenec v skupni količini do 3 213 375 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Ušenišče 2 predstavlja širitev obstoječega pridobivalnega prostora Ušenišče v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Ušenišče 2 sestavljajo v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 989/1, 1020/5, 1020/6, 1059/1, 989/5, 990, 1060, 1059/2, 1086, 1087 in 1076, vse k.o. Drtija.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +728 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo v skladu z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 14,4422 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 50 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu s 3. točko drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice, matična številka 5460069000, davčna številka SI53114680.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 2-III-274/2-O-12/TŠ z dne 12. junija 2012, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se mora najpozneje do sklenitve koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje proda v gramoznici Stari Grad 2b, k.o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda (geološko: peščeni prod) v skupni količini do 320 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Stari Grad 2b predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Stari Grad 2b obsega:
– v celoti zemljišči s parcelnima številkama 274/352 in 374/353, obe k.o. Pesje,
– dele zemljišč s parcelnimi številkami 274/356, 274/332, 274/351, 274/350, 274/349 in 274/348, vse k.o. Pesje.
Pridobivalni prostor obsega zgoraj navedene parcele tako, da je na jugozahodu, zahodu in severu omejen s parcelnimi mejami, na vzhodu in jugu pa s poligonom točk 1-2-3-4, pri čemer se točka 4 nahaja v severozahodnem oglišču parcele številka 274/347, k.o. Pesje, druge točke pa imajo naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+------------------+----------------+------------------+
|   Točka    |   Y_GK   |    X_GK    |
+------------------+----------------+------------------+
|    1     |  542553,56  |   87953,73   |
+------------------+----------------+------------------+
|    2     |  542570,38  |   87898,02   |
+------------------+----------------+------------------+
|    3     |  542594,57  |   87702,28   |
+------------------+----------------+------------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +137 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo v skladu z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 5,7016 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ štiri leta.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, matična številka 5069149000, davčna številka SI28448111.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kakor jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij drugih pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-II-717/2-O-12/HT z dne 29. novembra 2012, objavljenih na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora najpozneje do sklenitve koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje proda v gramoznici Stari Grad 3b, k.o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda (geološko: peščeni prod) v skupni količini do 315 000 kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Stari Grad 3b predstavlja nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Stari Grad 3b obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 274/347, 274/346, 274/345, 274/344, 274/343, 274/342, 274/341, 274/340, 274/339, 274/338, 274/337 in 274/336, vse k.o. Pesje,
– dele zemljišč s parcelnimi številkami 274/351, 274/350, 274/349, 274/348, 274/335, 274/334 in 274/332, k.o. Pesje.
Pridobivalni prostor obsega zgoraj navedene parcele tako, da je na jugu, zahodu in severozahodu omejen s parcelnimi mejami, na severu in vzhodu pa s poligonom točk 4-49-7, pri čemer se točka 4 nahaja v severozahodnem oglišču parcele številka 274/347, k.o. Pesje, točki 49 in 7 pa imata naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+----------------+------------------+----------------+
|   Točka   |    Y_GK    |   X_GK   |
+----------------+------------------+----------------+
|    49    |  542.594,572  |  87.702,277  |
+----------------+------------------+----------------+
|    7    |  542.625,521  |  87.451,863  |
+----------------+------------------+----------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine +137 metrov, delovne in končne brežine pa se oblikujejo v skladu z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje in tako, da vplivi izkoriščanja ne segajo preko meja pridobivalnega prostora.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora znaša 5,707793 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ štiri leta.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu z 2. točko drugega odstavka 34. člena ZRud-1 podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi KOSTAK komunalno stavbno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško, matična številka 5156572000, davčna številka SI82719241.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, kakor jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo, k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-665/2-O-12/HT z dne 6. novembra 2012, objavljenih na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati sprotno, in sicer v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice se mora najpozneje do sklenitve koncesijske pogodbe opredeliti do načina zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic)
Gospodarska družba IAK, INDUSTRIJA APNA KRESNICE, d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice, matična številka 5460069000, davčna številka SI53114680, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-209/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki zajema tudi območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-209/01 z dne 10. decembra 2001.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 14. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06 in 95/07).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-6/2013
Ljubljana, dne 21. februarja 2013
EVA 2012-2430-0209
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti