Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

550. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2013, stran 2298.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski svet Občine Logatec na 19. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Logatec za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV          |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  17.325.662|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  12.421.574|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.913.856|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  7.460.356|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davek na premoženje          |  1.206.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   247.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.507.718|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  1.517.808|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    11.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    17.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    40.510|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.921.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.800.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    50.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.750.000|
|   |in neopredmetenih dolg. sredstev     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov    |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.104.087|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   892.076|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.212.012|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  18.700.662|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.602.441|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   764.715|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   123.890|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.503.836|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI             |  5.127.974|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    90.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikom        |  2.929.810|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   514.654|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.593.510|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  10.762.447|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.762.447|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERJI         |   207.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   118.650|
|   |osebam, ki niso PU            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    89.150|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)       |  –1.375.000|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      –|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.375.000|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  1.375.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec   |       |
|   |leta 2012                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2012  |  1.375.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://logatec.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
b) namenski prihodki ožjih delov občine – krajevne skupnosti,
c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU,
f) prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture,
g) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije,
h) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2013 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2013 70% navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
a) račun proračunske rezerve
b) račun stanovanjskega sklada
c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 100.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad 10.000 EUR odloča občinski svet na predlog župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 EUR za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2013, o zadolžitvi odloča župan.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo le na podlagi soglasja ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-107/2012-25
Logatec, dne 11. februarja 2013
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost