Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 2258.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US: U-I210/210), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. člen
V 12. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/04, 31/08, 18/09 in 22/10) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.«
2. člen
V 17. členu se v sedmi alineji črta besedilo »na višji ravni« in se sedma alineja po novem glasi »znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika«.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se spremeni število članov sveta in se prvi odstavek glasi:
»Svet sestavlja pet članov. Štiri člane imenuje ustanovitelj s področja dela javnega zavoda financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo zaposleni v knjižnici izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.«
Drugi stavek v petem odstavku 22. člena, ki se glasi:
»V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika sveta.«
se v celoti črta.
4. člen
V 23. členu se pred zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– sprejema pravila zavoda s soglasjem ustanovitelja,«.
5. člen
V 34. členu se besedna zveza »Ministrstvo za kulturo« nadomesti z besedno zvezo »pristojno ministrstvo«.
6. člen
V 40. členu se dodajo novi, prvi, drugi in tretji odstavek, ki se glasijo:
»Zavod ima pravila, s katerimi se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s pravili.
Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«
Prejšnja prvi in drugi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Novi svet zavoda se konstituira najkasneje v šestdesetih dneh po sprejetju tega odloka.
8. člen
Zavod mora v roku šestdesetih dni sprejeti svoja pravila v skladu z odlokom in veljavno zakonodajo.
9. člen
Vse ostale določbe ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Novo mesto, dne 14. februarja 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost