Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013

Kazalo

281. Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov, stran 1270.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in 7. točke Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L A D R U Ž B A M
za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov
1.
I. UVODNE DOLOČBE
1. To navodilo določa podrobnejšo vsebino, metodologijo, roke in način poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov.
2. Družba za upravljanje mora zagotavljati podatke iz 6. člena Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8) v skladu z združenim pristopom določenim v 2.a odstavku 1. dela Priloge I Uredbe 958/2007.
3. Družba za upravljanje je dolžna Banki Slovenije redno mesečno poročati podatke iz bilance stanja (matrika ISBS) po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu in podatke o transakcijah (matrika ISTR) najkasneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec.
Družba za upravljanje dolžnost poročanja po Sklepu o poročanju investicijskih skladov izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).
4. Opredelitve pojmov v MATRIKI/ISBS in MATRIKI/ISTR so prilagojene potrebam poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov in izhajajo iz Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (ESA 95) (UL L, št. 310 z dne 30. novembra 1996, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) in Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12); v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah).
5. Družba za upravljanje je dolžna poročati podatke o investicijskih skladih, ki so formalno, računsko ter vsebinsko pravilni.
6. Družba za upravljanje je dolžna poslati tudi morebitne popravke že poslanih podatkov/poročil.
II. SPLOŠNA PRAVILA
7. Družba za upravljanje izpolni samo tista polja MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR, ki so označena s kljukico, druga polja ostanejo prazna.
8. Družba za upravljanje z aktivnimi in pasivnimi postavkami v MATRIKI/ISBS tvori bilanco stanja, ki mora biti izravnana.
9. Družba za upravljanje navaja cene finančnih instrumentov in drugih zneskov v evrih na dve decimalni mesti natančno. Prav tako se na dve decimalni mesti natančno poročajo podatki o količinah.
10. Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR uporablja šifrante, določene v tem navodilu.
11. Družba za upravljanje poroča Agenciji v elektronski obliki v skladu s tehničnimi navodili, ki jih objavi Agencija.
III. OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR
(1) Posamezne postavke sredstev iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
F0100 Prenosljive vloge
Prenosljive vloge so vloge na vpogled v domači ali tuji valuti.
F0200 Druge vloge
Druge vloge so vloge, ki jih ni možno uporabljati za plačevanje in jih ni možno zamenjati v prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov.
Druge vloge obsegajo:
1. vezane vloge (vključno z vezanimi vlogami na odpoklic);
2. potrdila o vlogah, ki niso iztržljiva oziroma katerih iztržljivost je, čeprav teoretično možna, zelo omejena;
3. druge vloge, ki niso vključene v postavko prenosljive vloge.
F0300 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo enega leta ali manj in obsegajo:
1. zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države;
2. menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti;
3. blagajniške zapise;
4. komercialne zapise;
5. potrdila o vlogah, ki so iztržljiva;
6. bančne menične akcepte.
Postavka kratkoročni dolžniški vrednostni papirji vključuje vse instrumente denarnega trga, razen tistih z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta; slednji se navedejo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.
Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.
(Opomba: Skladi denarnega trga pod to postavko izpolnjujejo tudi šifrant »Preostala zapadlost«).
F0400 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta, in obsegajo obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.
Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.
Pod to postavko se navede tudi instrumente denarnega trga (zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države, menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti, blagajniške zapise, komercialne zapise, iztržljiva potrdila o vlogah in bančne akcepte) z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.
(Opomba: Za instrumente denarnega trga, ki se navajajo pod to postavko, se pri vseh vrstah investicijskih skladov poleg šifranta »Originalna zapadlost« izpolnjuje tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Skladi denarnega trga izpolnjujejo šifrant »Preostala zapadlost« tudi za vse druge dolgoročne dolžniške vrednostne papirje.)
Izvedeni finančni instrumenti
Pod to postavko se poročajo podatki o izvedenih finančnih instrumentih.
Izvedeni finančni instrumenti so finančna sredstva ali finančne obveznosti, v bilanci stanja pa se evidentirajo nepobotani.
F0500 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
F0600 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29. in Mednarodnimi računovodskimi standardi od 39.89 do 39.102.
F0700 Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka delnice, razen enot premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov, so finančna sredstva, ki predstavljajo lastninske pravice do delniških družb. Ta finančna sredstva navadno dajejo imetnikom pravico do deleža v dobičku delniških družb in do deleža v njihovih neto sredstvih ob likvidaciji.
F0800 Drugi lastniški kapital
Postavka se ne poroča.
F0900 Enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov obsega enote premoženja oziroma delnice odprtih in zaprtih kolektivnih naložbenih podjemov.
F1000 Druge terjatve
Postavka druge terjatve obsega terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe, terjatve do družbe za upravljanje in do skrbnika, terjatve za obresti in dividende, terjatve iz naslova posojanja vrednostnih papirjev in druge terjatve iz poslovanja (npr. kritja za naložbe v izvedene finančne instrumente).
F1100 Nefinančna sredstva
Nefinančna sredstva so sredstva, nad katerimi se uveljavlja lastninska pravica in katerih posedovanje v določenem časovnem obdobju lastnikom prinaša ekonomske koristi. Nefinančna sredstva se pridobijo in posedujejo predvsem kot hranilci vrednosti. Pod to postavko se poročajo podatki o plemenitih kovinah.
F1200 Aktivne časovne razmejitve (AČR)
Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Pod to postavko se prištevajo tudi razmejene obresti.
F1300 Zunajbilančna sredstva
Poroča se o skupni vrednosti zunajbilančnih terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
(2) Posamezne postavke obveznosti iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:
F5100 Najeta posojila
Postavka vsebuje najeta posojila iz prvega odstavka 195. člena ZISDU-2, kritna posojila, repo posle in druge oblike posojil kot tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada.
F5200/5300 Izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov
Postavka izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov predstavlja celotno obveznost do delničarjev oziroma vlagateljev investicijskega sklada.
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISBS za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa število izdanih delnic investicijske družbe (»Količina«), tržno ceno delnice na datum poročanja (»Cena«) in njun zmnožek (»Znesek«) ter knjigovodsko vrednost delnice investicijske družbe (»Knjigovodska vrednost«)).
(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISTR za investicijske družbe v okviru postavke izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa znesek odkupljenih lastnih delnic (znesek nakupa) in znesek novo izdanih delnic (znesek prodaje) pa tudi zapadle zneske, vendar te le investicijski skladi, oblikovani za določen čas.)
Postavke izdane enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov ATVP se ne poroča.
F5400 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
F5500 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29. in Mednarodnimi računovodskimi standardi od 39.89 do 39.102.
F5600 Druge obveznosti
Postavka druge obveznosti obsega poslovne obveznosti investicijskega sklada, in sicer obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov, obveznosti iz nakupa plemenitih kovin, obveznosti iz upravljanja, obveznosti za plačila davkov, obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja oziroma delničarjem ter druge poslovne obveznosti.
(Opomba: Vzajemni skladi oziroma alternativni sklad v okviru šifranta »Vrsta drugih terjatev/obveznosti« pod to postavko izpolnjujejo tudi podatek o obveznostih iz naslova vplačil in izplačil investicijskih kuponov.)
F5700 Pasivne časovne razmejitve (PČR)
Pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Pod to postavko se vštevajo tudi razmejene obresti.
F5800 Zunajbilančne obveznosti
Poroča se o skupni vrednosti zunajbilančnih obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.
IV. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA
(1) Pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR se upošteva v nadaljevanju opredeljena navodila glede šifrantov, potrebnih vsebin in formatov zapisa:
 
1. Šifra poročila
Vpiše se štirimestna šifra, in sicer:
   ISBS  pri poročilih s podatki o bilanci stanja
  ISTR  pri poročilih s podatki o transakcijah
 
2. Datum poročila
Vpiše se obračunski dan, na katerega se nanašajo podatki v matriki poročanja, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).
V MATRIKI/ISTR se kot datum poročila navede končni datum obdobja, za katerega se poroča.
121. Začetni datum obdobja
Vpiše se začetni datum obdobja, na katerega se nanašajo podatki v MATRIKI/ISTR, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).
 
3. Vrsta zapisa
Vpiše se dvomestna šifra vrste zapisa:
11 redno mesečno poročilo
91 poročilo na zahtevo
 
4. Obveznik poročanja
Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.
101. Oznaka investicijskega sklada
Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se poročilo nanaša, iz Poslovnega registra Slovenije.
130. Vrsta sklada
Vpiše se šifra vrste sklada iz Funkcionalne specifikacije za poročanje DZU, objavljene na spletni strani Agencije.
128. Oblika sklada
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
01 vzajemni sklad
02 alternativni sklad
03 investicijska družba
120. Indeksni sklad
   1  DA
  2  NE
 
5. Zaporedna številka zapisa
Vpiše se zaporedna številka zapisa v poročilu.
 
6. Postavke poročila
V poročilih se v rubriko postavke poročila vpiše šifra odgovarjajoče postavke, in sicer:
   Šifra   POSTAVKA POROČILA
  postavke
        Sredstva
  F0100   Prenosljive vloge
  F0200   Druge vloge
  F0300   Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
  F0400   Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
  F0500   Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
  F0600   Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
  F0700   Delnice, razen delnice kolektivnih naložbenih
        podjemov
  F0800   Drugi lastniški kapital
  F0900   Enote premoženja/delnice kolektivnih naložbenih
        podjemov
  F1000   Druge terjatve
  F1100   Nefinančna sredstva
  F1200   AČR
  F1300   Zunajbilančna sredstva
        Obveznosti
  F5100   Najeta posojila
  F5200   Izdane enote premoženja/delnice kolektivnih
        naložbenih podjemov BS
  F5300   Izdane enote premoženja/delnice kolektivnih
        naložbenih podjemov ATVP
  F5400   Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
  F5500   Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
  F5600   Druge obveznosti
  F5700   PČR
  F5800   Zunajbilančne obveznosti
9. Sektor
Vpiše se šifra sektorja nasprotne stranke, in sicer:
   S.11    Nefinančne družbe
  S.121   Centralna banka
  S.122   Druge denarne finančne ustanove
  S.123   Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in
        pokojninskih skladov
  S.124   Enote, ki opravljajo pomožne finančne dejavnosti
  S.125   Zavarovalnice in pokojninski skladi
  S.1311   Enote centralne države
  S.1312   Enote republiške države
  S.1313   Državne enote lokalne ravni
  S.1314   Skladi socialnega zavarovanja
  S.14    Gospodinjstva
  S.15    Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
11. Država
Vpiše se dvomestna (alfa) šifra države izdajatelja finančnega instrumenta oziroma sedeža kreditne institucije oziroma druge osebe, do katerih ima investicijski sklad terjatve/obveznosti, iz šifranta držav (standard ISO 3166). Če je nasprotna stran mednarodna institucija, se polje »Država« izpolni z XX.
Če je v pravilih upravljanja ali statutu investicijskega sklada določeno, da se pri izbiri naložb upošteva kriterij geografske izpostavljenosti, se v polje »Država« vpiše šifro države glede na izbrani kriterij.
 
12. Mednarodne institucije
Vpiše se šifra mednarodne institucije iz šifranta mednarodnih institucij (Eurostat). Seznam mednarodnih institucij je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
 
13. Valuta
Vpiše se trimestna (alfa) šifra originalne valute postavke iz šifranta valut (standard ISO 4217).
107. Vrsta naložbe
Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga) in dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ter delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjemov, šifre od 11 do 13 so namenjene za izpolnjevanje pri postavki enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov, šifra 20 pa je namenjena za izpolnjevanje pri postavki nefinančna sredstva.
   01  Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka
     244. člena ZISDU-2
  02  Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega
     odstavka 244. člena ZISDU-2
  03  Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega
     odstavka 244. Člena ZISDU-2
  04  Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega
     odstavka 244. člena ZISDU-2
  05  Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka
     244. člena ZISDU-2
  06  Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka
     244. člena ZISDU-1
  11  Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z
     direktivo UCITS
  12  Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z
     direktivo UCITS
  13  Zaprti kolektivni naložbeni podjemi
  20  Plemenite kovine
108. Namembnost vloge / najetega posojila
Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:
   01  Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega
     sklada – samo za vloge
  02  Druga dodatna likvidna sredstva
  03  Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
  04  Sredstva za zavarovanje pred tveganji
  05  Potrdila o vlogah
  06  Drugo
  11  Najeta posojila iz prvega odstavka 195. člena ZISDU-2
  12  Kritna posojila
  13  REPO posli
  14  Drugo.
14. in 15. Originalna zapadlost / Preostala zapadlost
Vpiše se dvomestna šifra razreda originalne zapadlosti, in sicer:
   01  Na vpogled/prenosljiva vloga
  02  Čez noč (ni prenosljiva za namen SFR)
  13  Do 7 dni
  23  Nad 7 dni do 1 meseca
  04  Nad 1 do 3 mesecev
  05  Nad 3 do 6 mesecev
  06  Nad 6 mesecev do 1 leta
  07  Nad 1 letom do 2 let (samo za banke)
  17  Nad 1 letom do 397 dni
  27  Nad 397 dni do 2 let
  18  Nad 2 leti do 3 let
  28  Nad 3 leta do 4 let
  38  Nad 4 leti do 5 let
  19  Nad 5 let do 7 let
  29  Nad 7 let do 10 let
  39  Nad 10 let do 15 let
  49  Nad 15 let do 20 let
  59  Nad 20 let
  99  Brez zapadlosti (lastniški vrednostni papirji – samo za
     banke)
(Opomba: Šifrant »Preostala zapadlost« izpolnjujejo samo skladi denarnega trga, razen pri instrumentih denarnega trga, ki se navajajo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, pri katerem se za vse vrste skladov izpolnjuje tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Šifri 07 in 99 se ne uporabljata.)
103. Količina
Vpiše se število enot finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, skupni nominalni znesek po stanju na obračunski dan.
V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše teža v gramih.
104. Cena
Vpiše se cena enote finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, odstotek skupnega nominalnega zneska.
V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše cena za gram zlata v eurih.
117. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe
Vpiše se knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu.
 
28. Znesek
Vpiše se znesek najnižje razčlenitve posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti na dve decimalni mesti natančno po stanju iz bilance stanja investicijskega sklada na zadnji obračunski dan v mesecu ali na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se pripravlja poročilo.
Za izdane enote vzajemnih skladov (postavka izdane enote/delnice kolektivnih naložbenih podjemov) to pomeni vred­nost po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada po vrednosti enote premoženja po stanju na zadnji obračunski dan ali po vrednosti na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se zahteva poročilo.
 
41. Znesek po nominalni vrednosti
Vpiše se znesek stanja po nominalni vrednosti najnižje razčlenitve posamezne postavke na dan na katerega se poročilo nanaša.
Nominalna vrednost pri posameznih instrumentih pomeni znesek glavnice, ki jo dolžnik po pogodbi dolguje upniku:
1. posojila: neodplačana glavnica; obračunane obresti, provizije in drugi stroški se ne vštevajo,
2. dolžniški vrednostni papirji: nominalna vrednost.
Obresti, ki se pripisujejo glavnici in jo s tem povečujejo, so sestavni del nominalne vrednosti.
(Opomba: Postavko izpolnjujejo samo skladi denarnega trga.)
105. Znesek nakupa
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F1100 se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posamezne plemenite kovine
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti izdaje enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju.
106. Znesek prodaje
V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posameznega finančnega instrumenta.
V okviru postavke F1100 se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posamezne plemenite kovine.
V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti odkupov izdanih enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, skupaj z izstopnimi stroški.
118. Zapadli zneski
Vnese se vsoto vrednosti zapadlih finančnih instrumentov.
V primeru dolžniških vrednostnih papirjev se vpisuje samo zapadla glavnica. Zapadlih kuponov dolžniških vrednostnih papirjev, ki še niso zapadli, se ne vpisuje v zapadle zneske, temveč se jih navede v postavki »Druge terjatve« pod šifro 08 v šifrantu »Vrsta drugih terjatev / obveznosti«.
119. Znesek transakcij
Poroča se vrednost finančnih transakcij s finančnim instrumentom v obdobju, za katerega se poroča. V primeru negativnih transakcij (neto prodaja) se pred vrednost obvezno vpiše negativni predznak. V primeru, da v obdobju, za katerega se poroča, ni bilo transakcij, se vpiše vrednost 0.
Poroča se neto transakcije, ki predstavljajo razliko med povečanji in zmanjšanji v posameznem finančnem instrumentu (neto promet). Neto transakcija se ne izračunava kot razlika dveh zaporednih stanj. Neto transakcija = povečanje – zmanjšanje (po posameznem finančnem instrumentu) pri čemer se:
1. kot povečanje v finančnem instrumentu upošteva izvirna vrednost pridobitve instrumenta (npr. nakupna vrednost) kot je evidentirano na kontu. Kot povečanja se ne upoštevajo vrednosti iz naslova prevrednotenja instrumenta in vrednosti finančnih inštrumentov, pridobljenih ob pripojitvi družb;
2. kot zmanjšanje v finančnem instrumentu upošteva vrednost ob odtujitvi instrumenta, ki predstavlja knjigovodsko vrednost zmanjšanja instrumenta z vključenimi morebitnimi realiziranimi spremembami vrednosti instrumenta zaradi prevrednotenja instrumenta ob odtujitvi (npr. prodajna vrednost vrednostnega papirja, ki predstavlja izvirno vrednost ob nakupu instrumenta s vključenimi realiziranimi spremembami vrednosti zaradi spremembe tržne cene vrednostnega papirja).
Kadar so v vrednost ob odtujitvi vključene tudi realizirane spremembe vrednosti (povezane s transakcijo v instrumentu), je treba za ugotavljanje vrednosti zmanjšanja instrumenta ob kontu opazovanega instrumenta praviloma upoštevati tudi konte prihodkov in odhodkov oziroma druge konte, ki izkazujejo povečano ali zmanjšano vrednost instrumenta na osnovi prevrednotenja.
Vključene realizirane vrednostne spremembe se nanašajo predvsem na instrumente s katerimi se trguje (npr. vrednostni papirji). Pri instrumentih, s katerimi se ne trguje (posojila, vloge, ipd.), se realizirane vrednostne spremembe pojavijo le v primeru, kadar je instrument v tuji valuti (vpliv deviznega tečaja).
Ugotavljanje neto transakcij po kontu z upoštevanjem v breme/v dobro:
1. v primeru aktivnih kontov (terjatve) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v breme (povečanje)
– v dobro (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti);
2. v primeru pasivnih kontov (obveznosti) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
– v dobro (povečanje)
– v breme (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti).
V neto transakcije se vključujejo tudi transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi oziroma izplačanimi obrestmi.
Posebnosti vrednotenja transakcij pri izvedenih finančnih instrumentih glede na vrsto:
1. opcije:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z opcijami ali nakup/prodaja nasprotne opcije;
– do transakcije je prišlo, če je bila opcija izvršena in sicer se za transakcijo šteje razlika med izvršilno ceno (opredeljena v opciji) in tržno ceno osnovnega instrumenta na katerem opcija temelji (navedena razlika je enaka likvidacijski vrednosti opcije, ki je cena opcije ob dostavi);
– kot transakcija se šteje tudi plačilo premije, plačane prodajalcu opcije. Premija lahko vključuje tudi breme (plačilo) storitve. V praksi je včasih nemogoče izločiti element storitve, zato se naj zavede celotna vrednost premije kot transakcija – povečanje finančnega sredstva kupca in povečanje obveznosti prodajalca opcije;
– do transakcije ni prišlo, če opcija ni bila izvršena in je zapadla;
2. drugi izvedeni finančni instrumenti:
– kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti,
– kot transakcije se štejejo tudi neto vrednosti ob izvršitvi izvedenega finančnega instrumenta,
– kot transakcije se štejejo tudi zneski, ki jih plača stranka v pogodbi drugi stranki pri sklenitvi pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu.
Provizije, plačane ali prejete od borznoposredniških družb ali drugih posrednikov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, se štejejo kot plačila storitev in ne kot transakcije z Izvedenimi finančnimi instrumenti.
109. Oznaka trga
V MATRIKI/ISBS se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga (iz zadnjega veljavnega šifranta trgov (standard ISO 10383)), po katerega objavljeni ceni je vrednoten finančni instrument v poslovnih knjigah investicijskega sklada. Kadar finančni instrument ni sprejet ali se z njim ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, ne na trgu institucionalnih vlagateljev, se vpiše šifra XXXX.
V MATRIKI/ISTR se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga, na katerem oziroma na katerih je investicijski sklad trgoval s finančnim instrumentom. Kadar posel s finančnim instrumentom ni bil sklenjen na organiziranem trgu se vpiše šifra XXXX.
V primeru, da šifrant trgov ne vsebuje šifre določenega trga, se navede šifra, ki enoznačno opredeljuje takšen trg in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
111. Šifra finančnega instrumenta
Vpiše se ISIN koda posameznega finančnega instrumenta. Za instrumente, ki nimajo ISIN kode, se uporabi AII Koda (»Alternative Instrument Identifier«).
V primeru, da za finančni instrument ne obstajata niti ISIN niti AII koda, se navede šifro finančnega instrumenta, ki enoznačno opredeljuje posamezni finančni instrument in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.
112. Vrsta drugih terjatev / obveznosti
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
   01  Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
  02  Terjatve do družbe za upravljanje
  03  Terjatve do skrbnika
  04  Terjatve za obresti
  05  Terjatve za dividende
  06  Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih
     papirjev
  07  Druge terjatve iz poslovanja
  08  Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev
Pod šifro 08 na Obrazcu MATRIKA/ISBS se poroča znesek natečenih obresti obrestovanih vrednostnih papirjev na zadnji obračunski dan. Na obrazcu MATRIKA/ISTR pa se pod šiframa 04 in 08 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi obrestmi.
   51  Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih
     finančnih instrumentov
  52  Obveznosti iz upravljanja
  53  Obveznosti za plačila davkov
  54  Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma
     prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih
     kuponov (vzajemni skladi) oziroma delničarjem
     (investicijske družbe)
  55  Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva
     investitorjev (vzajemni skladi)
  56  Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov
     (vzajemni skladi)
  57  Druge poslovne obveznosti
Za sklad denarnega trga se znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:
   58  Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.
Na obrazcu MATRIKA/ISTR se pod šifro 58 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in izplačanimi obrestmi.
114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
   01  Terminska pogodba
  02  Terminski posel
  03  Nakupna opcija
  04  Prodajna opcija
  05  Zamenjava
  06  Drugi izvedeni finančni instrumenti
116. Strukturirani finančni instrumenti
Strukturiran finančni instrument za potrebe tega sklepa pomeni kratkoročni dolžniški ali instrument pasivne strani bilance (z originalno zapadlostjo do dveh let) z vgrajenim izvedenim instrumentom (»retail derivatives« oziroma »certifikati«). Mednje spadajo tudi obratno zamenljivi ali diskontni certifikati. Njihovo poplačilo je pogosto odvisno od gibanja cen drugega sredstva ali kazalnika cen sredstev.
Čeprav so ti finančni instrumenti strukturirani kot dolžniški vrednostni papirji ali vloge, se njihov profil tveganja precej razlikuje od drugih naložb investicijskega sklada, zato je treba instrumente, katerih nominalna kapitalska gotovost je ob odplačilu oziroma zapadlosti manjša od 100%, prikazovati ločeno.
Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:
   01  DA z 100 odstotnim in več odstotnim zajamčenim
     izplačilom
  02  DA z manj kot 100 odstotnim zajamčenim izplačilom
  03  Finančni instrument ni strukturiran
37. Opombe
Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.
2.
Priloga št. 1 »Matrika za poročanje Bilanca stanja-ISBS« in Priloga št. 2 »Matrika za poročanje transakcij-ISTR« sta del navodila.
3.
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 101/08 in 113/09).
4.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije prvo poročilo v skladu s tem navodilom v februarju 2013 za mesec januar 2013.
Ljubljana, dne 30. januarja 2013
Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost