Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2251. Odlok o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice, stran 2900.

Na podlagi 3. člena zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 20. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 21. seji dne 4. junija 1996 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poleg ukrepov, ki jih predpisuje zakon o prekrških zoper javni red in mir, so s tem odlokom predpisani ukrepi za:
– varstvo javnega reda in miru,
– varstvo pred hrupom,
– varstvo občanov in premoženja,
– varstvo zdravja in čistoče,
– varstvo zunanjega videza naselij.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Občine Moravske Toplice, se mora obnašati tako, da:
– ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku,
– ne ogroža njihovega zdravja in premoženja,
– skrbi za primeren videz kraja kjer živi, dela ali se začasno zadržuje,
– spoštuje splošna moralna in etična načela in
– ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.
3. člen
Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladoletnih oseb pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja ali oskrba mladoletnikov.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Moravske Toplice se s tem odlokom zaradi varstva javnega reda in miru prepoveduje:
– kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z napisom prepovedano,
– pitje alkoholnih pijač na javnih krajih in zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
– prenočevati na javnih površinah,
– ovirati ali motiti organizirane sprevode, javne shode, zborovanja, sestanke in druge javne prireditve,
– kakorkoli ovirati pešce na javnih površinah, ki so jim za to namenjene,
– s prekomernim hrupom motiti okolico v času, ko se zagotavlja mir občanom,
– s kakršnimkoli ravnanjem motiti televizijske in radijske programe,
– puščati motorna vozila z delujočimi motorji v stanovanjskih naseljih ali v bližini stanovanjskih hiš.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah.
Organizator shoda oziroma prireditve je odgovoren za vzdrževanje javnega reda in miru.
V gostinskem lokalu ali drugem javnem objektu pa je za vzdrževanje reda in miru odgovorna odgovorna oseba gostinskega lokala ali druge organizacije. Ta je dolžna storiti vse potrebno, da se ohranja red in mir, s prireditvenega prostora ali iz gostinskega prostora pa da se odstranijo vse vinjene in druge osebe, ki povzročajo nemir, vzbujajo zgražanje, nadlegujejo ali žalijo prisotne.
Odgovorna oseba je dolžna skrbeti, da se na prireditvenem prostoru ali v javnem lokalu mladini pod 18. letom starosti ne toči alkoholnih pijač.
Organizator javnega shoda ali javne prireditve, odgovorna oseba gostinskega obrata, zasebni gostinec ter odgovorna oseba pravne osebe, so dolžni poskrbeti, da je prireditev zaključena ob uri, ki je navedena v odločbi o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve, oziroma zapreti javni lokal ob izteku poslovnega časa.
Organizatorji javne prireditve morajo poskrbeti za ustrezne parkirne prostore in red ter varnost na njih. Po končani prireditvi ali javnem shodu pa so dolžni očistiti prireditveni prostor in odstraniti za prireditev postavljene objekte in druge predmete.
6. člen
Kartanje in hazardiranje z namenom pridobivanja materialnih koristi na območju Občine Moravske Toplice ni dovoljeno, razen v za to registriranem poslovnem objektu.
III. VARSTVO PRED HRUPOM
7. člen
Na območju občine Moravske Toplice se zahteva nočni mir od 22.30 do 5. ure naslednjega dne.
Za izvajanje nujnih vzdrževalnih del se lahko dovoli opravljanje teh tudi izven časa, navedenega v prvem odstavku tega člena.
8. člen
Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora k vlogi za izdajo dovoljenja za priglasitev javne prireditve, priložiti tudi soglasje lastnika oziroma uporabnika zemljišča ter mnenje upravljalca komunalne infrastrukture, na območju katere bo javna prireditev oziroma javni shod.
Upravni organ za notranje zadeve izda na podlagi pridobljenih soglasij ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, dovoljenje za izvajanje javne prireditve oziroma javnega shoda.
9. člen
Občinski organ, pristojen za urejanje prostora, določi prostor za javne prireditve, kot so: cirkuške predstave, predstave artistov, ter prireditve z napravami za ljudsko zabavo (vrtiljaki, gugalnice, avtodromi, itd.) na za to določenem prostoru.
IV. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
10. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. na javnih mestih nositi hladno in strelno orožje ter nevarno orodje,
2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo javnemu namenu,
3. povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih, njivah, gozdovih, mestih, zelenih površinah in v bližini objektov,
4. na kakršenkoli način onemogočiti dostop do hidrantov, javnega hidrantnega omrežja in k strugam vodotokov,
5. namerno ovirati uporabo vode, plina, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske in RTV naprave,
6. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali,
7. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah ali ob cesti,
8. zadrževati se na javnih cestah in drugih površinah, ki v ta namen niso namenjena,
9. imeti ob javnih cestah živo mejo in druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost, posega v varnostni pas ceste ali kazi zunanji videz kraja,
10. puščati živali na javnih površinah brez nadzorstva ali jih puščati brez hrane, vode in zaščite pred škodljivimi vremenskimi vplivi,
11. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam objektov, na robnike pločnikov, izložbe ali jih puščati na drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,
12. prepovedano je kuriti na prostem in z dimom onesnaževati naselja in druge površine,
13. med obratovalnim časom je prepovedano ovirati vstop in izstop v javne objekte.
V. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
11. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na vse prostore, ki niso za to določeni,
2. voditi živali, razen psov vodičev slepih, v javne objekte in druge javne lokale, pokopališča in otroška igrišča,
3. pustiti greznice, odtočne kanale in smetiščne jame odprte ali opustiti pravočasna praznjenja le-teh,
4. pobirati in prevažati odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolja,
5. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali zelenice,
6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene koše za odpadke ali klopi,
7. v javnih objektih in na javnih površinah zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi.
VI. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
12. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki objektov so dolžni:
1. skrbeti za ustrezno vzdrževanje zunanjega videza objektov
2. skrbeti za ureditev zunanjih površin (tudi dvorišča)
3. skrbeti, da je ob sneženju sproti odstranjen sneg in led s pločnikov oziroma dovozov k objektom, v primeru, da je sneg zapadel ponoči mora biti ta odstranjen najpozneje do 7. ure zjutraj in
4. ob poledici posipati pločnike ob objektih s soljo oziroma peskom.
13. člen
Lastniki oziroma uporabniki motornih in drugih vozil ter mehanizacije morajo sprotno očistiti javno cesto, ki so jo z uporabo onesnažili.
14. člen
Prepovedano je:
– ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih naseljih, če so za to posebej urejena parkirišča,
– parkirati avtobuse, tovorna vozila ali delovne stroje v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene,
– postavljati provizorične objekte na javnih površinah, v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za to niso namenjene,
– na javnih površinah hraniti počitniške in druge prikolice več kot 14 dni,
– puščati motorna vozila, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in zanj nihče ne skrbi, na parkirnem prostoru, pločniku ali drugi površini, ki za to ni namenjena.
Na poziv komunalnega redarja je treba odstraniti takšno vozilo najkasneje v 14 dneh, če lastnika ni mogoče ugotoviti, komunalni redar odredi, da se tako motorno vozilo odstrani na stroške lastnika zemljišča.
Pristojni občinski organ lahko v izjemnih primerih in za določen čas, dovoli odstopanje od prepovedi iz tega člena.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 do 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 5.000 do 50.000 njena odgovorna oseba in od 5.000 do 50.000 SIT fizična oseba, ki krši 5., 7., 9., 10. člen (točka 1).
16. člen
Z denarno kaznijo od 15.000 do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba, od 5.000 do 25.000 SIT njena odgovorna oseba in od 5.000 do 25.000 SIT fizična oseba, ki krši 6. člen, 10. člen (točke 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13), 11. člen (točke 1, 3, 4, 5, 6, 7), 12., 13., 14. člen.
17. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična oseba na kraju samem, če krši 4. člen, 10. člen (točke 2, 6, 7, 8, 11), 11. člen (točka 2).
18. člen
Denarno kazen na kraju samem izterja policist ali komunalni redar. O plačani denarni kazni se izda potrdilo.
VIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Uvedbo postopka o prekršku iz tega odloka predlagajo komunalnemu redarju občani, policisti, inšpektorji in drugi.
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu in miru občine Murska Sobota (Uradne objave pomurskih občin, št. 29/79, 15/87, 10/89 in 19/90).
21. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46/96
Moravske Toplice, dne 4. junija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.