Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2278. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 2937.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
kolektivne pogodbe
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
63. člen se dopolni z novim, drugim odstavkom:
“Ravnatelj oziroma poslovodni organ zavoda je odgovoren za varno delo, zato mora:
– prilagajati delo tehničnemu napredku in spoznanjem stroke doma in v svetu
– organizirati preventivne zdravstvene preglede najmamj enkrat na tri leta za vse delavce zavoda.”
2. člen
Za 80.č členom se dodajo 80.d, 80.e in 80.f člen, ki se glasijo:
“80.d člen
Vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na univerzi pripada dodatek za delo z otroki, mladostniki oziroma študenti v višini 0,15 količnika.
80.e člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih v visokošolskem zavodu pripada dodatek zaradi obveznosti izvolitve v naziv v višini:
– asistentu                       0,75 količnika
– predavatelju tujega jezika, lektorju          0,80 količnika
– asistentu s specializacijo oziroma  magisterijem   0,85 količnika
– asistentu z doktoratom in višjemu  predavatelju   0,90 količnika
– docentu                        1,00 količnika
– izrednemu profesorju                  1,10 količnika
– rednemu profesorju                   1,20 količnika
Dodatek iz tega člena in dodatek iz 80.d člena se izključujeta.
80.f člen
Strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih pripada dodatek za posebne psihofizične obremenitve in odgovornosti v višini:
– učitelju praktičnega pouka in
učitelju veščin v visokošolskem zavodu                0,45 količnika
– učitelju in vzgojitelju v
dijaškem domu                             0,40 količnika
– svetovalnemu delavcu, knjižničarju,
vzgojitelju v vrtcu                          0,35 količnika
– laborantu oziroma strokovnemu
delavcu in bibliotekarju na fakulteti                 0,35 količnika
– laborantu v srednji šoli, pomočniku vzgojitelja          0,25 količnika
Dodatek iz tega člena in dodatek iz 80.d člena se izključujeta.”
3. člen
Za 81.a členom se doda novi 81.b člen, ki se glasi:
“Administrativnim in finančno-računovodskim delavcem, razporejenim od IV. tarifne skupine navzgor, pripada dodatek za odgovornost za delo s finančnimi in materialnimi sredstvi v višini 0,10 količnika.”
4. člen
82.b člen se dopolni s točkama 6. in 7., ki se glasita:
“6. vodji finančno-računovodske
službe v višini                  0,15 količnika
7. vodji prehrane in zdravstveno-
higienskega režima v višini            0,15 količnika.”
5. člen
Prvi odstavek 85.a člena se spremeni tako, da se glasi:
“Delavcu, ki opravi 80% celotne tedenske obveznosti v popoldanskem času, pripada za čas dela v popoldanskem času dodatek v višini 8% na osnovno plačo.”
6. člen
88. člen se spremeni tako, da se “30%” nadomesti s “50%”.
7. člen
105.a člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku “25%” nadomesti s “50%”.
8. člen
Dodatki iz 2., 3. in 4. člena se izplačujejo od 1. 8. 1996 dalje v višini 50%, od 1. 9. 1996 dalje v višini 75% in od 1. 10. 1997 dalje v višini 100%.
9. člen
Če zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ne bo sprejet do 30. 9. 1996, se bodo njegovi učinki, dogovorjeni s sporazumom med Vlado RS in reprezentativnima sindikatoma s področja vzgoje in izobraževanja, uveljavili s sklenitvijo aneksa k tej kolektivni pogodbi. Aneks bo sklenjen do 31. 10. 1996 in se bo uporabljal za čas od 1. 3. 1997 do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona o razmerjih plač oziroma do uveljavitve drugih zakonskih določb, ki bodo zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja omogočile napredovanje v plačilne razrede.
Nesklenitev aneksa iz prejšnjega odstavka se šteje za kršitev kolektivne pogodbe.
10. člen
V tarifni prilogi se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
“Delovna mesta učiteljev in drugih strokovnih delavcev z nazivi, razporejenih v VII. tarifno skupino, se uvrstijo v naslednje plačilne razrede:
– mentor v plačilni razred 3,60 z možnostjo napredovanja v plačilne razrede 3,80, 4,00, 4,20, 4,40 in 4,70;
– svetovalec v plačilni razred 3,80 z možnostjo napredovanja v plačilne razrede 4,00, 4,20, 4,40, 4,70 in 5,00;
– svetnik v plačilni razred 4,20 z možnostjo napredovanja v plačilne razrede 4,40, 4,70, 5,00, 5,30 in 5,60.
Za strokovne delavce z nazivi, razporejene v nižje tarifne skupine, se količnik za določitev osnovne plače določi tako, da se upošteva ustrezen plačilni razred iz prejšnjega odstavka, dosežen z napredovanjem, zmanjšan za naslednji odstotek:
– v VI. tarifni skupini:
– za delavce, za katere velja 5.a člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o plačah delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 42/93) za 15%, ob dopolnjeni delovni dobi 25 let pa za 10%
– za delavce na delovnem mestu z osnovnim količnikom 2,75 za 15%
– za delavce na delovnem mestu z osnovnim količnikom 2,65 za 18%
– v V. tarifni skupini:
– za delavce na delovnem mestu z osnovnim količnikom 2,50 za 22%
– za delavce na delovnem mestu z osnovnim količnikom 2,20 za 30%
– v IV. tarifni skupini:
– za delavce na delovnem mestu z osnovnim količnikom 1,90 za 38%.
Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se zaposlenemu plača na podlagi prve razporeditve v plačilne razrede v primerjavi s plačo, ki jo je prejemal na podlagi napredovanja v naziv, ne sme zmanjšati.”
V tarifnem delu kolektivne pogodbe se uredijo tudi delovna mesta pomočnikov ravnateljev z nazivi.
Določbe tega člena se pričnejo uporabljati z dnem pričetka uporabe zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
11. člen
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. julija 1996.
Ljubljana, dne 6. junija 1996.
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
Franc Klepej l. r.
Sindikat VIR
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni
dejavnosti Slovenije
Bojan Hribar l. r.
Ministrstvo
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 7. 6. 1996 pod zap. št. 47/2 in št. spisa 121-03-041/94-005.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti