Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012, stran 8919.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 15. redni seji dne 7. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov NAMEN         |  REBALANS 2–|
|                        |     2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 6.255.986,82|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 5.373.293,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.219.988,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.716.033,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  334.130,25|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  169.825,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.153.304,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  202.212,67|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   3.950,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   18.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   43.760,64|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  885.181,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  616.179,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   51.354,42|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  564.825,24|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  266.513,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  266.513,85|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |     0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0,00|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 8.514.770,09|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.109.665,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  405.206,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   66.065,58|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.556.344,39|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   10.276,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   71.772,61|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.422.504,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  176.015,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.414.515,87|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  259.238,71|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  572.734,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.817.307,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.817.307,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  165.292,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  103.326,91|
|   |fizičnim osebam             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 investicijski transferi proračunskim |   61.965,80|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.- | 2.258.783,27|
|   |II.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanja kapitalskih deležev in   |     0,00|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN   |     0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   | 2.505.720,57|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –246.937,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  | 2.752.657,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  | 2.856.616,53|
|   |12. 2010                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 31.285,94 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2011
Ig, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost