Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3428. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 8907.

Na podlagi 132. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki obsega:
– Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 94/11 z dne 25. 11. 2011) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 27/12 z dne 13. 4. 2012).
Št. 007-0012/2012
Brežice, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice preoblikuje javni zavod Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih, za katere je s tem odlokom določeno drugače.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, s sedežem na Gubčevi 10a, 8250 Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Uradni list RS, št. 76/97), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice, dne 24. 11. 1997. Delovanje in sedež zavoda sta bila dopolnjevana oziroma spremenjena z Odlokoma o spremembah Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, ki ju je sprejel Občinski svet Občine Brežice 15. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 47/98) in 25. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 10/99), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice, sprejetega dne 28. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 57/01) ter Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, sprejetega dne 9. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 18/04).
Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, z dne 7. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 31/10) so prenehali veljati v prejšnjem odstavku našteti akti.
3. člen
Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti:
– podjetništva,
– turizma,
– ter dejavnosti za mlade
na območju Občine Brežice.
Zavod zagotavlja:
– pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva,
– načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij delovanja zavoda,
– pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,
– organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic … s področij delovanja zavoda,
– redno identifikacijo potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v občini,
– redno identifikacijo potreb in interesov mladih na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti,
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov na področju podjetništva in turizma,
– oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov mladih,
– vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
– vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
– izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju podjetništva, turizma ter mlade,
– povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,
– podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,
– drugo, po potrebah ciljnih skupin,
– promocijo tržnih produktov s področja občine,
– upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice in objektom na Cesti prvih borcev 22, Brežice.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen
Ime: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
Skrajšano ime: ZPTM Brežice.
Sedež: Gubčeva 10a, 8250 Brežice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372, z dne 1. 2. 1999.
2. Pečat zavoda
5. člen
Zavod ima enobarvni pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. Pečat je sestavljen iz imena in sedeža zavoda ter številke 1. Ime zavoda je izpisano na obodu pečata, naslov in številka 1 pa na sredini pečata.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom, ter vseh internih dokumentov.
6. člen
Zavod ima lahko zaradi potreb poslovanja večje število pečatov, ki so oblikovani po enakem načelu kot pečat iz prejšnjega člena tega odloka in se razlikujejo le po številki. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje in predstavljanje zavoda
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
III. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Organizacija dela v zavodu se uredi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest zavoda.
9. člen
Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE):
1. Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma
2. Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade
3. Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja.
Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10a, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.
10. člen
NOE nimajo pooblastil in ne morejo samostojno sklepati pravnih poslov v pravnem prometu.
Prihodke in odhodke ter izid poslovanja NOE Center za podjetništvo in turizem in Mladinski center se vodijo ločeno po stroškovnih mestih, poslovanje NOE Mladinski hotel pa se vodi ločeno od preostalega dela poslovanja zavoda.
NOE vodi direktor zavoda.
Če to dopuščajo finančne možnosti oziroma se za to izkažejo organizacijske potrebe, se lahko oblikuje delovno mesto vodja posamezne organizacijske enote. Vodjo NOE imenuje in razrešuje direktor zavoda. Za vodjo NOE je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga potrjuje svet zavoda.
Vodja NOE ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo NOE,
– skrbi za sodelovanje NOE z zavodom,
– predlaga direktorju program dela NOE,
– opravlja vse naloge, ki jih določi direktor zavoda s pisnim pooblastilom
– ter druge naloge v skladu z opisom del in nalog v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
11. člen
Na področju podjetništva izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo:
– priprava in izvajanje strategije razvoja podjetništva,
– promocija podjetniškega okolja v Občini Brežice,
– priprava podjetniških projektov,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
– pospeševanje podjetniške dejavnosti ter promocije le-teh v domačem in tujem okolju,
– raziskovanje in analiziranje posameznih trgov za razvoj podjetništva,
– analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
– sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja podjetništva,
– splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje podjetništva na območju Občine Brežice.
Na področju turizma izvaja zavod naslednje naloge kot javno službo:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma,
– organiziranje, izvajanje in vodenje dejavnosti Turistično informativnih centrov na območju Občine Brežice,
– zbiranje in ažuriranje baze podatkov o turistični ponudbi v občini s statistično obdelavo in analizo podatkov o turističnem prometu, kakovosti ponudbe in zadovoljstvu gostov,
– priprava turističnih projektov,
– spodbujanje razvoja in oblikovanje celovite turistične ponudbe in turističnih produktov,
– organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev ter administrativna pomoč pri njihovem delovanju,
– spodbujanje razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture,
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti (oblikovanje in urejanje vsebin turističnega spletnega portala in drugih elektronskih medijev, izdajanje informacijskega in promocijskega gradiva na področju turizma) ter analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
– organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter drugih predstavitvah doma in v tujini,
– organizacija in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri koledarju prireditev vključno z izdelavo letnega in obdobnih koledarjev prireditev v občini,
– načrtovanje, organizacija in izvajanje promocijskih aktivnosti stikov z javnostjo na področju turizma,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov,
– spodbujanje razvoja in raziskovanja z namenom razvijanja inovativne in atraktivne turistične ponudbe za ciljne skupine in trge,
– spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu,
– sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja turizma med drugim tudi z nacionalno turistično organizacijo,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje turizma na območju Občine Brežice.
Na področju dela z mladimi izvaja zavod naslednje naloge kot javno služb:
– organiziranje in izvajanje dejavnosti kulturnega, neformalnega izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja,
– sistematično razvijanje mobilnosti mladih in razvijanje ter izvajanje programov mladinskega turizma,
– skrb za razvoj in promocijo mladih ustvarjalnih skupin in posameznikov, mladinskega dela ter mladinske in otroške dejavnosti,
– skrb za razvoj in promocijo neformalnega izobraževanja za mlade,
zavod še zlasti izvaja naslednje aktivnosti:
– zbira in posreduje informacije za potrebe mladih,
– organizira, koordinira in izvaja dejavnosti in prireditve, tudi širšega pomena, za mlade,
– nudi organizacijsko in tehnično pomoč nevladnim organizacijam in fizičnim osebam, ki izvajajo dejavnosti za mlade,
– organizira in izvaja izmenjave mladih,
– omogoča mladim delo z računalniki in dostop na internet ter zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino, ki so namenjene povečevanju aktivnosti mladih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami.
Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja podjetništva, turizma izobraževanja, kulture, športa … v Občini Brežice z namenom povezovanja in krepitve dejavnosti podjetništva, turizma in mladih.
Zavod sme v manjšem obsegu izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju prostorskih in kadrovskih zmogljivosti, s katerimi se opravljajo dejavnosti iz tega člena odloka.
Zavod dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi svet zavoda. V letnem programu je opredeljen obseg aktivnosti, ki jih v skladu z obsegom sofinanciranja javne službe s strani ustanovitelja, zavod izvaja v posameznem letu. S posebnimi pravili zavod določi obseg pomoči in način dostopa do pomoči za nevladne organizacije in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti na področju podjetništva, turizma in dejavnosti za mlade.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
12. člen
Zavod opravlja tudi tržno dejavnost (prodaja blaga in storitev na trgu), pri čemer je presežek ustvarjenih prihodkov namenjen opravljanju javne službe zavoda.
Med drugim zavod:
– izvaja dejavnosti povezane z oddajo namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov, s katerimi upravlja,
– izvaja dejavnosti trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, najem koles …),
– izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijav na razpise in podobno,
– trži celovite turistične ponudbe na ravni občine,
– izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov …,
– izvaja dejavnost točenje pijač pod pogoji iz drugega odstavka trinajstega člena tega odloka,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
Pri izvajanju tržne dejavnosti mora zavod upoštevati, da je izkoriščanje prostorskih in kadrovskih kapacitet v prvi vrsti namenjeno izvajanju javne službe.
13. člen
Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) razvrščene:
G  46.19   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
       raznovrstnih izdelkov
G  47.19   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
       prodajalnah
G  47.81   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G  47.91   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H  49.39   Drug kopenski potniški promet
I  55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča
I  55.209  Druge nastanitve za krajši čas
I  55.1   Dejavnosti hotelov in podobnih namestitvenih
       obratov
I  55.2   Dejavnost počitniških domov in podobnih
       nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
I  55.9   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter
       druge nastanitve
I  56.1   Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I  56.21   Priložnostna priprava in dostava jedi
I  56.3   Strežba pijač
J  63    Druge informacijske dejavnosti
J  58.1   Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
J  58.19   Drugo založništvo
J  59.11   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
J  59.12   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
       filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J  59.13   Distribucija filmov, video filmov,
       televizijskih oddaj
J  59.14   Kinematografska dejavnost
J  59.2   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J  60.1   Radijska dejavnost
J  60.2   Televizijska dejavnost
J  62.02   Svetovanje o računalniških napravah in
       programih
J  63.12   Obratovanje spletnih portalov
J  63.99   Drugo informiranje
L  68.32   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M  73    Oglaševanje in raziskovanje trga
M  69.20   Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
M  70.21   Dejavnost stikov z javnostjo
M  70.22   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M  72.20   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
M  73.11   Dejavnost oglaševalskih agencij
M  73.12   Posredovanje oglaševalskega prostora
M  73.2   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M  74.2   Fotografska dejavnost
M  74.3   Prevajanje in tolmačenje
M  74.9   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N  77.21   Dajanje športne opreme v najem in zakup
N  77.33   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem in zakup
N  79.11   Dejavnost potovalnih agencij
N  79.12   Dejavnost organizatorjev potovanj
N  79.9   Rezervacije in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
N  81.10   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N  81.30   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
N  82.11   Nudenje celovitih pisarniških storitev
N  82.19   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N  82.3   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N  82.99   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
O  84.24   Dejavnosti za javni red in varnost
P  85.59   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
P  85.60   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q  88.10   Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in
       invalidne osebe
Q  88.99   Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
       nastanitve
R  90    Kulturne in razvedrilne dejavnosti
R  90.01   Umetniško uprizarjanje
R  90.02   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
R  90.04   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R  91.01   Dejavnost knjižnic in arhivov
R  93.11   Obratovanje športnih objektov
R  93.19   Druge športne dejavnosti
R  93.29   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S  94.99   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij
S  96.01   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S  96.09   Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnosti razširi ali spremeni.
Za opravljanje dejavnosti točenja pijač lahko zavod izbere zunanjega izvajalca. Za izbor zavod objavi razpis, ki se objavi v lokalnih medijih. K izboru izvajalca da soglasje svet zavoda. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba. Pri objavi razpisa se objavijo pogoji za opravljanje dejavnosti, ki morajo biti enaki, kot če bi izvajal dejavnost zavod sam, kot na primer: enak odpiralni čas, cena brezalkoholnih pijač mora biti nižja od cen brezalkoholnih pijač v drugih lokalih najmanj za 10 % glede na povprečno ceno, cena alkoholnih pijač pa višja za najmanj 10 % glede na povprečno ceno kot v drugih brežiških lokalih.
14. člen
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi s pravili zavoda.
1. Direktor
16. člen
Direktor organizira delo zavoda, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.
Občinski svet Občine Brežice se o predlogu kandidata za direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 3 leta delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino,
– ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. organizacija večjih prireditev in/ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov in/ali pri delu z mladimi.
Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
18. člen
Naloge direktorja so:
1) organizira delo zavoda,
2) sprejema strateški načrt,
3) sprejema program dela,
4) sprejema akt o organizaciji dela in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
5) sprejema kadrovski načrt,
6) sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7) sprejema druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
8) poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
9) pripravi letno poročilo in zaključni račun,
10) sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
11) organizira in vodi strokovno delo,
12) odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
13) organizira mentorstvo za pripravnike,
14) skrbi za sodelovanje zavoda z okoljem,
15) spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
16) izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
17) skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
18) sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
19) seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem zavoda,
20) pripravi triletni razvojni načrt zavoda,
21) opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devet in dvajsete točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
K aktu:
– iz tretje točke prvega odstavka tega člena, in sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje letnega programa, ki se sofinancira iz proračuna občine, ter
– iz dvajsete točke prvega odstavka tega člena
daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
19. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavoda neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, h kateri je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
20. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešuje Občinski svet Občine Brežice.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno pridobiti mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če svet zavoda ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je bilo mnenje dano oziroma, da je mnenje k razrešitvi pozitivno.
2. Vršilec dolžnosti
21. člen
Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja imenuje svet zavoda, vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti imenovana dvakrat zaporedoma.
3. Svet zavoda
22. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Brežice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja akt, ki ga sprejme zbor delavcev zavoda v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva imenuje župan. Poziv pripravi in izvede ustrezna služba ustanovitelja.
23. člen
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in zaposlene o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
Prvo, konstitutivno, sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov v svet zavoda. Svet zavoda se lahko skliče, kolikor je v roku imenovana večina vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– se neupravičeno ne udeleži sej trikrat zapored,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi oziroma predstavniki ustanovitelja tudi ne ravnajo v skladu z navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta zavoda razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
24. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– potrjuje cene prodajnih artiklov (blaga in storitev), pri čemer se le seznanja s cenikom gostinskih storitev,
– oblikuje mnenje ob imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila zavoda, h katerim soglasje poda ustanovitelj,
– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– sprejema triletni razvojni načrt,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.
4. Strokovni svet
25. člen
Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki je sestavljen iz treh odborov, in sicer:
– Odbor za mladino;
– Odbor za podjetništvo;
– Odbor za turizem.
Posamezni odbor šteje pet članov. Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na mandat direktorja.
Člani strokovnega sveta svoje delo opravljajo neprofesionalno.
Sestavo, način imenovanj, podrobnejše naloge ter pravice in obveznosti strokovnega sveta in njegovih članov opredelijo pravila zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
26. člen
Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Mestna hiša, parcela št. 579/2,
– Mladinski kulturni center, parcela št. 1236,
– večnamenska kulturna dvorana, parcela št. 1237/1,
– telovadnica, parcela št. 1237/2,
– Mladinski hotel z avlo, parceli št. 1237/4 in 1237/3,
– zunanje igrišče, parcela 1241,
– parkirišče in dvorišče, parcele št. 1238/2, 1239/1 in 1239/2 ter del parcele št. 1238/1, in sicer od parka na Z strani parcele do uvozne poti k Mladinskemu hotelu na V strani parcele vključno z navedeno dovozno potjo,
– travnik, parcele št. 1240 in 1242
vse parcele v k.o. Brežice.
Objekti v prvi, drugi in tretji alineji so opredeljeni za javno infrastrukturo na področju kulture.
Ustanovitelj lahko s posebno pogodbo preda zavodu v upravljanje tudi druga premična osnovna sredstva.
Zavod samostojno upravlja z navedenimi nepremičninami in vso opremo, ki se nahaja na oziroma v posameznih objektih, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati njegovo vrednost brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžen upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Parcelne št. 1236, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1238/1, 1238/2, 1239/1 in 1239/2 so do 17. 10. 2018 obremenjene s stavbno pravico za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. Nosilec stavbne pravice je bil Mladinski center Brežice, pravni naslednik stavbne pravice pa je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Po preteku stavbne pravice obveljajo za navedene nepremičnine določila iz prejšnjih odstavkov tega člena. V obdobju, ko je zavod nosilec stavbne pravice, zavod ne more odtujiti nepremičnin brez predhodnega soglasja Občinskega sveta Občine Brežice.
27. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
Iz proračuna ustanovitelja zavod pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta. Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni materialni stroški delovanja,
– stroški dela,
– programski materialni stroški,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakup opreme.
Pri splošnih materialnih stroških se upoštevajo:
– fiksni materialni stroški (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve in voda ter stroški rednih pregledov protipožarnega in drugih podobnih sistemov),
– splošni stroški poslovanja izvajanja dejavnosti javne službe.
Pri stroških dela se zavodu za izvajanje javne službe v osnovnem obsegu priznajo sredstva za:
– direktorja,
– strokovnega sodelavca za področje podjetništva,
– strokovnega sodelavca za področje turizma,
– strokovnega sodelavca za področje dela z mladimi,
– strokovnega sodelavca – informatorja,
– računovodjo in
– vzdrževalca prostorov.
Iz proračuna ustanovitelja lahko zavod pridobiva tudi sredstva za druge namene vezana na izvajanje dejavnosti zavoda, kolikor takšen sklep sprejme Občinski svet Občine Brežice.
Ustanovitelj in zavod uredita vsa medsebojna razmerja s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določena s tem odlokom, pravili zavoda in drugimi predpisi.
28. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Dotacije iz proračuna, članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun se namensko porabi za programe, ki so v javnem interesu Občine Brežice iz področja dela z mladimi.
Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju in soglasju Sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta zavoda.
Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije zavod primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
Če ustanovitelj ne krije primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VI. POSLOVNA TAJNOST
29. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti (npr. nosilci zvoka in slike), CD-romi, računalniške baze podatkov, načrti, vzorci ipd. Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost sme posredovati le direktor zavoda oziroma delavec, ki ga zato posebej pooblasti direktor.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
30. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
31. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvajanje lastne dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
32. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
33. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Zavod prične z izvajanjem dejavnosti Centra za podjetništvo in turizem v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Direktor in svet zavoda sta dolžna v roku 60 dni od konstituiranja sveta zavoda po tem odloku ustanovitelju predložiti triletni razvojni načrt zavoda.
35. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravlja nujne naloge obstoječi svet zavoda.
Mandat sedanje direktorice poteče z iztekom mandata, za katerega je bila imenovana za direktorico Mladinskega centra Brežice.
36. člen
Rok za uskladitev pravil in drugih splošnih aktov zavoda je devet mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski centra Brežice (Uradni list RS, št. 31/10).
38. člen
Direktorica poskrbi za vpis sprememb po tem odloku, kolikor je to potrebno, v uradne evidence v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.