Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3421. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 8878.

Na podlagi 132. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki, ki obsega:
– Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 36/97 z dne 19. 6. 1997),
– Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 66/99 z dne 13. 8. 1999),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 64/07 z dne 16. 7. 2007) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 48/11 z dne 24. 6. 2011).
Št. 007-0012/2012
Brežice, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) preoblikuje na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cerklje ob Krki (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice uresničuje Občinski svet Občine Brežice.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Ime zavoda je Osnovna šola Cerklje ob Krki.
Sedež zavoda je Cerklje ob Krki 3, Cerklje ob Krki.
Skrajšano ime zavoda je OŠ Cerklje ob Krki.
V sestavo zavoda sodi:
– enota Vrtec »Pikapolonica« pri OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki.
3. člen
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v oddelkih vrtca ali ukine obstoječe oddelke vrtca, če so za to podani zakonski razlogi.
4. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
5. člen
Zavod se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.
6. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
7. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa sta izpisana ime in sedež zavoda.
Zavod ima tudi pečat premera 20 mm z enakim besedilom.
8. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
9. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
10. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V razmerjih z banko in Upravo za javne prihodke (UJP) podpisuje za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javne prihodke, ki jih pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
11. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja: Boršt, Brvi, Bušeča vas, Cerklje ob Krki, Čedem, Črešnjice pri Cerkljah, Dolenja Pirošica, Gazice, Gorenja Pirošica, Hrastje pri Cerkljah, Izvir, Kamence, Kraška vas, Poštena vas, Račja vas, Stojanski vrh, Vinji vrh, Vrhovska vas, Zasap, Župeča vas in naselje Premogovce.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– M/80.101 dejavnost vrtcev,
– H/55.51 storitve menz,
– I/60.23 cestni potniški prevoz,
– K/72.60 druge računalniške dejavnosti,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– A/01.132 pridelovanje drugega sadja in začimb,
– M/80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.,
– O/92.623 druge športne dejavnosti,
– O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev d.n.,
– K/74.873 fotokopiranje in razmnoževanje,
– O/93.050 druge osebne storitve,
– DE/22.130 izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150 drugo založništvo.
Dejavnosti zavoda štejejo kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
13. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se lahko izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in izobraževanja.
14. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
15. člen
Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, povezane z vzgojo in izobraževanjem, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega dela ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje v register vpisanih dejavnosti.
16. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
17. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– vodja enote,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
18. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer na predlog učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter reprezentativnih sindikatov oziroma zbora delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda se izvoli tako, da štirje izvoljeni člani predstavljajo in zastopajo strokovne delavce šole in vrtca, enega člana delavcev pa se izvoli izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev oziroma varovancev v zavodu.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
19. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda.
20. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema programe razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učencev in otrok,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnih razmerij,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predlog in mnenje o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema programe razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in skupnost.
Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet zavoda v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet zavoda mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.
Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavljala pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
2. Ravnatelj
21. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
– pripravlja programe razvoja zavoda in odgovarja za njihovo uresničevanje,
– podpisuje javne listine zavoda vezane na vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni proces,
– sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določa delavce, ki so odgovorni zanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za namensko porabo sredstev zavoda,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in učencev,
– vodi delo učiteljsko-vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojno-varstvenem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti otrok in učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda v okviru pooblastil,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delavnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– pripravlja izračun plač delavcev zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.
Ravnatelj lahko za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svojih pristojnosti pisno pooblasti delavce zavoda.
21.a člen
Mandat ravnatelja traja 5 let. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ravnatelj in postopek za imenovanje ter razrešitev ravnatelja, so določeni z zakonom.
22. člen
V zavodu se v skladu z normativi sistemizira mesto pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju njegovih nalog.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen, če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktih o sistemizaciji.
3. Vodja enote Vrtca »Pikapolonica« pri Osnovni šoli Cerklje ob Krki
22.a člen
Enoto Vrtca »Pikapolonica« pri Osnovni šoli Cerklje ob Krki vodi vodja enote. Naloge vodje enote opravlja pomočnik ravnatelja, ki to delo opravlja v okviru svojih nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja v enoti vrtca pri šoli naloge vodje enote v skladu z določili predpisa, ki ureja normative in kadrovske pogoje za opravljanje predšolske vzgoje.
4. Strokovni organi
23. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Strokovni organi v notranji organizacijski enoti Vrtca »Pikapolonica« pri Osnovni šoli Cerklje ob Krki sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
24. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah vzgojno-izobraževalnih in vzgojno-varstvenih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogih za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
24.a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.
25. člen
Oddelčne učiteljske in oddelčne vzgojiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno oziroma vzgojno-varstveno delo v posameznih oddelkih.
Oddelčni učiteljski in oddelčni vzgojiteljski zbori:
– obravnavajo vzgojno-izobraževalno oziroma vzgojno-varstveno problematiko v oddelkih,
– oblikujejo programe dela z nadarjenimi otroci in učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odločajo o vzgojnih ukrepih in
– opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
26. člen
Razredniki vodijo delo v oddelkih, analizirajo vzgojne in učne rezultate oddelkov, skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo, odločajo o vzgojnih ukrepih ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.
27. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij, strokovne aktive v oddelkih vrtca pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmetov oziroma predmetnih področij, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovni aktivi v oddelkih vrtca obravnavajo vzgojno delo, dajejo učiteljsko-vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
5. Svet staršev
28. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da imajo v njem vsi oddelki šole in vrtca po enega predstavnika. Predstavnike starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole oziroma vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja v vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole oziroma vrtca,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo oziroma vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje oddelkov vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih javna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z aktom o ustanovitvi, se uporabljajo za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v javnih šolah določi minister.
31. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznih razredov in oddelkov ali starostnih skupin vrtcev, ki niso sestavine vzgojno-izobraževalnega ali vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka ter vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobi sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
32. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
33. člen
Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo, s skrbnostjo dobrega gospodarja.
33.a člen
Zavod je dolžan skleniti ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo.
Iz državnega proračuna se na podlagi izvršilnega naslova zagotavljajo sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo pri vzgojno-izobraževalnem delu in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi.
Sredstva za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi, zagotavlja lokalna skupnost.
Delež višine obveznosti države oziroma lokalne skupnosti, če izključne obveznosti države oziroma lokalne skupnosti ni mogoče določiti, predpisuje zakon.
VII. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije, določene z zakonom.
35. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normo, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
37. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
38. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z dajanjem sporočil staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu in vzgojno-varstvenemu delu zavoda, razen v primerih, ko je to določeno z zakonom in drugimi predpisi, ali jih ravnatelj zavoda sam povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih pooblasti.
39. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter varstva predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 1/92), ki se nanašajo na zavod iz tega odloka.
41. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
43. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti