Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2912. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, stran 7519.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 12. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah Odloka o preoblikovanju Zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Javni zavod raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
1. člen
V 8. členu Odloka o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (Uradni list, št. 107/11) se pri navajanju dejavnosti pri številkah 78.100 in 78.300 črka »M« nadomesti s črko »N«, dejavnost pa se dopolni še z naslednjimi dejavnostmi:
G/47.910  Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I/55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča
I56.103   Slaščičarne in kavarne
I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
J/59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
J/61.900  Druge telekomunikacijske dejavnosti
J/62.010  Računalniško programiranje
J/62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/63.120  Obratovanje spletnih portalov
J/63.990  Drugo informiranje
M/69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
M/70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
M/71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
M/71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      biotehnologije
M/74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.200  Fotografska dejavnost
M/74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N/77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N/78.100  Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N/79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
S/94.120  Dejavnost strokovnih združenj
S/95.120  Popravila komunikacijskih naprav
S/96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
2. člen
V 28. členu se v točki »1. mestni svet« črtata prva in druga alineja.
3. člen
V drugem stavku 37. člena se za besedo »imenuje« doda besedilo »predstavnike ustanovitelja v«.
4. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda najkasneje v roku šestih mesecev od imenovanja pripravi in izvede razpis za direktorja javnega zavoda. Dosedanja direktorica nadaljuje delo do imenovanja novega direktorja v skladu s tem odlokom.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2011-3
Murska Sobota, dne 31. maja 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost