Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2012 z dne 5. 10. 2012

Kazalo

2868. Odlok o rabi javnih površin, stran 7457.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08 in 36/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu z 8., 17., 60. in 66. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. seji dne 25. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o rabi javnih površin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi posebna in podrejena raba javnih površin na območju Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Javne površine so površine, ki so v skladu z zakonodajo opredeljene kot površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste), javna igrišča, parkirišča, pokopališča, športne in rekreacijske površine, javne zelene površine in druge javne površine).
2. Posebna raba javnih površin pomeni rabo javnih površin za postavitev:
– gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– kioska.
3. Podrejena raba javnih površin pomeni rabo javnih površin za:
– postavitev gostinskega vrta, ki je prostorsko povezan z gostinskim obratom,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice in premičnega vozička za namene prodaje,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev polnilnih točk,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo snemanja filma in otvoritve,
– izvedbo javne prireditve (kulturna, športna, zabavna, izobraževalna, verska ali druga aktivnost) in javnega shoda,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov in promocij zdravja,
– postavitev urbane opreme.
4. Historična območja so območje starega mestnega jedra, območje starega gradu, območje mestnega parka in območje pokopališč, kot jih določajo prostorski akti.
5. Pristojni organ občinske uprave je organ občinske uprave pristojen za okolje, prostor ter komunalo.
II. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE IN PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA RABO JAVNIH POVRŠIN
3. člen
Javne površine se oddajo v uporabo za namene posebne rabe iz 2. točke 2. člena tega odloka s pogodbo na podlagi javnega zbiranja ponudb, ki ga razpiše pristojni organ občinske uprave, za namene podrejene rabe iz 3. točke 2. člena tega odloka, razen za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, pa z neposredno pogodbo.
Podrejena raba javne površine za prirejanje razstav in zabavnih prireditev se pridobi na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ občinske uprave, na podlagi vloge.
4. člen
Za oddajo javnih površin za namene posebne rabe iz 2. točke 2. člena tega odloka občina objavi javno zbiranje ponudb, v katerem pozove ponudnike k vložitvi pisnih ponudb. Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega zbiranja ponudb, izbere pristojni organ občinske uprave tistega ponudnika, ki doseže najvišje število točk po objavljenih merilih.
Če za posamezno lokacijo posebne rabe javne površine iz prvega odstavka tega člena prispe več ponudb, ki dosežejo enako število točk, občina s pogodbo odda lokacijo tistemu ponudniku, ki v nadaljnjem postopku ponudi najvišji znesek uporabnine.
5. člen
Javne površine za namene podrejene rabe iz 3. točke 2. člena tega odloka, razen za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, se oddajo v uporabo na podlagi pisne vloge prosilca s sklenitvijo neposredne pogodbe naslovljene na pristojni organ občinske uprave.
Popolno vlogo za rabo javne površine je potrebno vložiti najmanj 15 dni pred začetkom rabe javne površine. V primeru, da vloga ni pravočasna, jo lahko pristojni organ občinske uprave za izdajo dovoljenja zavrže kot prepozno.
Prosilec mora k vlogi iz prvega odstavka tega člena priložiti načrt s prikazom umestitve objektov in opreme na javno površino (tloris), podatke o lokaciji in namenu rabe javne površine in druge podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izdajo dovoljenja.
6. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča za obnovo ali graditev objekta ob javni površini se mora, zaradi ugotovitve obsega del in časa izvajanja del, vlogi priložiti tudi z drugimi predpisi zahtevano dokumentacijo, iz katere so ti podatki razvidni.
Kolikor se s postavitvijo gradbenega odra ali gradbišča zaseda plačljive parkirne prostore oziroma parkirišča, se zasedba le-teh obračunava po veljavnem ceniku koncesionarja, ki upravlja s parkirišči.
7. člen
Vloga za pridobitev podrejene rabe javne površine za javno prireditev ali javni shod mora vsebovati naslednje podatke:
– ime organizatorja,
– ime in namen prireditve,
– tip javne prireditve (predstava, mimohod, karneval, parada, filmska promocija, ples, športna, novoletna in podobno),
– namen javnega shoda (politični, verski itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– oceno pričakovanega števila obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme z merami in načrt postavitve opreme in
– predlog začasne prometne ureditve.
III. NAČINI IN POGOJI RABE JAVNIH POVRŠIN
1. Splošni pogoji rabe javnih površin
8. člen
Objektov in opreme ni dovoljeno postavljati na naslednjih javnih površinah:
– v pešconi starega mestnega jedra razen gostinskih vrtov in začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– v javne parke, parkovne ureditve, razen gostinskih vrtov, začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na območje pokopališč, razen začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah in posebnih priložnostih,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacijah, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine, z izjemo začasnih premičnih prodajnih objektov ob javnih prireditvah,
– na lokacije, kjer bi njihova postavitev lahko negativno vplivala na prometno varnost.
Objekti in oprema na javnih površinah morajo biti:
– postavljeni in oblikovani tako, da so v vidnem polju usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni in
– postavljeni tako, da ne povzročajo zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– postavljeni tako, da ne potrebujejo novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
Posebna in podrejena raba javne površine mora zagotavljati varen in nemoten:
– promet vseh uporabnikov javne površine,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do gospodarske javne infrastrukture,
– vzdrževanje javne površine in gospodarske javne infrastrukture.
9. člen
Pred uporabo javne površine za namene posebne ali podrejene rabe iz tega odloka mora uporabnik pridobiti vsa soglasja predpisana z veljavno zakonodajo in drugimi področnimi predpisi.
Uporabnik mora skrbeti za urejenost javne površine in za njeno redno čiščenje.
Uporabnik mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
V primeru, da občina potrebuje zasedeno javno površino za druge namene, je uporabnik dolžan vse objekte in opremo brez odškodnine v sporazumnem roku odstraniti in vzpostaviti na javni površini prvotno stanje.
2. Gostinski vrt, ki ni prostorsko povezan z gostinskim obratom
10. člen
Gostinski vrt, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.
Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, določeni za gostinski vrt iz 12. člena tega odloka.
3. Kiosk
11. člen
Na javnih površinah je dovoljeno postaviti kiosk, kolikor ta ne potrebuje novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ali če obstaja možnost priključitve na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo brez gradbenih posegov v javno površino in na podlagi dovoljenj po veljavni zakonodaji.
4. Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom
12. člen
Za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom (v nadaljevanju: gostinski vrt), se mora upoštevati naslednje pogoje:
– senčnik mora biti v historičnih območjih v barvi naravnega platna, ne sme imeti reklamnih napisov, senčniki med sabo ne smejo biti povezani, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– tabla tipa A do velikosti 0,70 m x 1,00 m se lahko uporablja le za napis ponudbe gostinskega vrta in je lahko postavljena le znotraj območja gostinskega vrta,
– v območju gostinskega vrta je dovoljena postavitev posameznih cvetličnih korit, vendar z njimi ni dovoljeno ograjevati površine gostinskega vrta, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– sladoledna vitrina se lahko postavi le znotraj območja gostinskega vrta,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se lahko v primeru intervencije odstranijo,
– ob gostinskem vrtu mora biti zagotovljen prehod pešcev v širini vsaj 1,6 m,
– oprema gostinskega vrta se sme postaviti na javno površino brez podlage, kot so podest, preproga ali podobno. Podesti so dovoljeni v primerih večjega naklona terena ali dotrajane talne površine, če je to določeno s pogodbo.
Oprema gostinskega vrta ne sme ovirati dostave in izvajanja javnih služb.
Za izvedbo gostinskega vrta niso dovoljeni nobeni gradbeni posegi v javne površine.
Postavitev gostinskega vrta v zimskem času ne sme motiti izvajanja zimske službe.
Oprema gostinskega vrta iz prejšnjega odstavka tega člena je lahko drugačna, če je tako določeno v predhodnem soglasju pristojnega organa občinske uprave iz 9. člena tega odloka.
5. Prodajni objekti, premične stojnice za prodajo in premični vozički
13. člen
Na javni površini, razen na zelenih površinah, je dovoljeno postaviti premične prodajne objekte, premične stojnice in premične vozičke namenjene za prodajo.
Po koncu prodaje mora uporabnik prodajni objekt, premično stojnico oziroma premični voziček dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti v prvotno stanje, rezen če je v pogodbi določeno drugače.
6. Cvetlična korita
14. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev cvetličnih korit ob vhodu v poslovni prostor tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa.
Na javni površini pred cvetličarnami je v dolžini izložbenega okna dovoljena postavitev lončnic iz cvetličarne v eni ali več vrstah, kar se določi s pogodbo.
7. Samopostrežni avtomat
15. člen
Samopostrežne avtomate za prodajo in razdeljevanje različnega blaga (časopisi, mleko in podobno) je dovoljeno postaviti na javnih površinah, vendar ti ne smejo biti pritrjeni v tla, z izjemo parkomatov.
Postavitev dodatnih elementov v sklopu samopostrežnega avtomata (hišice, nadstrešnice, tlakovanje, ograje, table z napisi in podobno) ni dopustna, razen če je tako določeno s pogodbo.
8. Prirejanje razstav
16. člen
Na javni površini je dovoljeno prirejati razstave (umetniške in podobno), če s postavitvijo ne motijo osnovne rabe javne površine.
9. Gradbeni oder ali gradbišče
17. člen
Na javni površini je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
Na vplivnem območju gradbenega odra ali gradbišča iz prvega odstavka tega člena je treba po potrebi za čas del odstraniti vse druge objekte posebne ali podrejene rabe javnih površin, postavljene na podlagi tega odloka.
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javni površini mora uporabnik:
– zagotoviti spremembo prometne ureditve v skladu z dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti zavarovan dostop in dovoz do objekta, na katerem se izvajajo gradbena dela.
10. Javna prireditev ali javni shod
18. člen
Javna prireditev (kulturna, športna, zabavna, izobraževalna, verska ali druga aktivnost) in javni shod se lahko organizirata na javni površini, če se s tem ne ovira osnovne javne rabe javne površine ter na podlagi predhodno pridobljenih potrebnih dovoljenj in soglasij s strani pristojnega organa občinske uprave.
11. Stojnice za predstavitve
19. člen
Za predstavitev humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij, za namene volitev in referendumov ter za namene promocije zdravja, se dovoli postavitev stojnice.
Po koncu predstavitve mora uporabnik premično stojnico dnevno odstraniti iz javne površine in na javni površini vzpostaviti v prvotno stanje.
12. Prepovedi pri rabi javnih površin
20. člen
Prepovedano je:
– postaviti objekte na javno površino brez dovoljenja ali pogodbe oziroma v nasprotju z dovoljenjem ali pogodbo na podlagi tega odloka,
– uporabljati javno površino brez dovoljenja ali pogodbe oziroma v nasprotju z dovoljenjem ali pogodbo na podlagi tega odloka,
– poškodovati javno površino ali izvajati gradbene posege na javni površini brez ali v nasprotju s pogodbo ali dovoljenjem,
– v nasprotju z odlokom postaviti in/ali pritrditi nosilne konstrukcije, različne nadstreške, tende, ograje, pomične panoje, šotore, druge načine zavetrovanja, zapiranja ali označevanja območja na območju gostinskega vrta ali izven njega, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti ograje ali strnjena cvetlična korita okoli gostinskega vrta, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti prostostoječe hladilne omare ali vitrine na javni površini ali v območju gostinskega vrta, razen v primerih iz 10. člena tega odloka,
– uporabljati urbano opremo za prodajo blaga ali storitev,
– postaviti premične objekte in vse vrste opreme na travnatem delu javne površine, razen če je s pogodbo določeno drugače,
– postaviti ali pritrditi preproge ali predpražnike na javno površino, razen za protokolarne namene ali za prireditve ali če je s pogodbo oziroma dovoljenjem pristojnega organa občinske uprave določeno drugače,
– postaviti senčnik v historičnem območju, ki ni v barvi naravnega platna ali ima reklamne napise.
IV. UPORABNINA
21. člen
Po tem odloku so zavezani plačati uporabnino vsi, ki z občino sklenejo pogodbo za posebno ali podrejeno rabo javne površine, razen:
– osebe javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnih podjetij,
– nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katere so ustanovljene,
– mednarodne organizacije, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno,
– javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je občina,
– drug organizator v primerih, kadar je občina pokroviteljica ali sofinancerka ali soorganizatorka,
– osebe javnega ali zasebnega prava, kolikor delujejo v javnem interesu in ne gre za pridobitno dejavnost,
– za snemanje filma.
22. člen
Izhodiščna višina uporabnine za uporabo javne površine brez davka na dodano vrednost znaša:
+-------------------------------------------+-------------------+
|gostinski vrt               |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|v starem mestnem jedru           |0,05 eura/m2/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|na ostalih območjih            |0,05 eura/m2/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|kiosk:                   |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|v starem mestnem jedru           |0,10 eura/m2/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|na ostalih območjih            |0,10 eura/m2/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|cvetlično korito              |1,00 euro/leto   |
+-------------------------------------------+-------------------+
|polnilna točka               |50,00 eurov/leto  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|prodajni objekt, premična stojnica     |0,10 eura/m2/dan  |
|ali premični voziček za prodajo      |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|samopostrežni avtomat           |40,00 eurov/leto  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|stojalo za brezplačne časopise       |50,00 eurov/leto  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|gradbeni oder ali gradbišče        |0,10 eura/m2/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|otvoritve                 |20,00 eurov/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|javna prireditev ali javni shod      |20,00 eurov/dan  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|stojnica za predstavitve          |0,50 eura/dan   |
+-------------------------------------------+-------------------+
Najmanjša površina, od katere se obračuna uporabnina, je 1 (en) m².
V. OBČINSKA TAKSA
23. člen
Po tem odloku so zavezanci za plačilo občinske takse pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za prirejanje razstav in zabavnih prireditev.
Občinska taksa za uporabo javne površine znaša:
+------------------------------------------+--------------------+
|prirejanje razstav            |1,00 euro/dan    |
+------------------------------------------+--------------------+
|zabavna prireditev            |200,00 eurov/dan  |
+------------------------------------------+--------------------+
Občinske takse ne plačujejo:
– javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je občina, drug organizator v primerih, ko je občina pokroviteljica ali sofinancerka, in občina kot organizatorka,
– humanitarne organizacije in dobrodelna društva,
– osebe javnega ali zasebnega prava, v kolikor delujejo v javnem interesu in ne gre za pridobitno dejavnost.
Zavezanec plača občinsko takso iz tega odloka pred izdajo dovoljenja.
24. člen
Taksna obveznost nastane z dnem uporabe javne površine, preneha pa z dnem, ko zavezanec pisno obvesti pristojni organ občinske uprave o prenehanju uporabe javne površine in jo dejansko preneha uporabljati.
V primeru, da taksni zavezanec predmeta začasno ne more uporabljati iz razlogov, ki so na strani zavezanca, to ne vpliva na taksno obveznost.
VI. NADZOR
25. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, izvaja Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat).
Če Inšpektorat pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.
Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opravlja Inšpektorat skladno s tem odlokom in z veljavnimi predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor.
Sredstva za upravno izvršbo iz tega člena zagotavlja Inšpektorat.
VII. GLOBE
26. člen
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena tega odloka.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo prvega odstavka 12. člena tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šesto alinejo prvega odstavka 12. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ali 14. členom tega odloka.
Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena ali 14. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo ali tretjo alinejo 20. člena tega odloka.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo ali tretjo alinejo 20. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 20. člena tega odloka.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 20. člena tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.
VIII. VZPOSTAVITEV PRVOTNEGA STANJA
27. člen
Poškodbe na javni površini se sanirajo na stroške kršitelja v skladu z navodili občine tako, da se vzpostavi prvotno stanje.
Odločbo o vzpostavitvi prvotnega stanja izda Inšpektorat.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Obstoječi uporabniki javne površine za namene posebne rabe in podrejene rabe iz 2. člena tega odloka, ki nimajo dovoljenja oziroma sklenjene pogodbe, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu občinske uprave vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma sklenitev pogodbe ter skleniti pogodbo najkasneje v tridesetih dneh od dneva prejema pogodbe. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, Inšpektorat ukrepa v skladu s 25. členom tega odloka.
Do konca leta 2013 oziroma do zaključka projekta obnove starega mestnega jedra, znaša uporabnina oziroma občinska taksa navedena v 22. in 23. člena tega odloka 5 % njene celotne vrednosti.
Določba prejšnjega odstavka velja samo za uporabo javne površine v območju peš cone starega mestnega jedra.
29. člen
Dovoljenja za rabo javne površine, ki so bila izdana na podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka, veljajo vse do poteka njihove veljavnosti.
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
30. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 35/01, 78/04).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok se začne uporabljati z dnem, ko stopi v veljavo, razen 4. člen odloka, ki se začne uporabljati s 1. 1. 2013. Do tega datuma se za postopek oddaje javnih površin za namene posebne rabe iz 2. točke 2. člena tega odloka uporablja 3. člen tega odloka. Tako sklenjene pogodbe prenehajo veljati 31. 12. 2012.
Št. 0302-11/2012
Celje, dne 25. septembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti