Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«, stran 7365.

Na podlagi 57 in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/07) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 11. seji dne 12. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Pod Polico«
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (Uradni list RS, št. 107/10). Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se nanašajo na besedilo in grafične prikaze v Ureditveni enoti III.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico se:
– v 7. členu pri Ureditveni enoti III, objekt B – poslovni stavbi/restavracija/bife, druga vrstica druge alineje nadomesti z besedilom, ki se glasi: »višina: max 12,00 m.«
– v 7. členu pri Skupnih merilih (za gradnjo) za ureditvene enote I, II, III doda deseta alineja, ki se glasi:
»Dimenzije tlorisov objektov se nanašajo na zunanje nosilne elemente stavb, tako, da fasadni ovoj vključno z izolacijo v navedene mere ne šteje.«
– v 33. členu se tretja alineja nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Odstopanja pri gabaritih objektov so dovoljena v razponu 15 % tlorisa. Kjer so predpisane kleti, le-te niso obvezne. Arhitekturni poudarki med katere sodijo nadstreški, balkoni, zaprti balkoni, zimski vrtovi, galerije, razširjeni prostori osnovnega objekta, venci, napušči, ne smejo segati od fasad stavbe več kot 1,50, nadstreški v pritličju pa ne več kot 3,00 m.«
– v 33. členu se doda osma alineja, ki se glasi:
»Skladno z geomehansko študijo se v prilogi 9 fiksne točke zakoličbe 181, 182, 183 in 184 pomaknejo za 2,00 m proti jugozahodu in za 5,00 m proti severozahodu.«
3. člen
(vpogled odloka)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod Polico so na vpogled na Občini Naklo in Upravni enoti Kranj.
4. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2012-25
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.