Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2799. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo, stran 7323.

Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 24. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 2. točke prvega odstavka 46. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), po pridobitvi soglasja Javne agencije RS za energijo št. 151-2/2012-03/203 z dne 12. 9. 2012, Borzen, organizator trga za električno energijo, d.o.o. izdaja naslednja
P R A V I L A
za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: pravila) urejajo način izvajanja izravnalnega trga z električno energijo predvsem:
– organiziranje izravnalnega trga,
– članstvo na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– poročanje in obveščanje o izravnalnem trgu in
– obračun in finančno poravnavo poslov, sklenjenih na izravnalnem trgu.
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
– interval izmenjave električne energije: je obračunski interval, na katerega se nanašajo ponudbe za nakup in prodajo električne energije in v katerem se realizira predaja in prevzem električne energije med osebama za kateri se je sklenil posel na izravnalnem trgu;
– izravnalna energija: je električna energija, ki je potrebna za vzdrževanje ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežji;
– izravnava odstopanj: je dejanje vzdrževanja ravnotežja med proizvodnjo in odjemom električne energije v realnem času z upoštevanimi izmenjavami na mejah prenosnega omrežja s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežji;
– klirinški agent: je organizator trga ali druga pravna oseba, na katero organizator trga prenese izvajanje obračuna in finančne poravnave terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga;
– trgovalna aplikacija za izvajanje izravnalnega trga: je programska oprema, na kateri se izvaja trgovanje na izravnalnem trgu;
– trgovanje znotraj dneva: je organizirano sprotno trgovanje, ki poteka za dan v naprej in se zaključi pred začetkom obračunskega intervala, za katerega poteka trgovanje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo enak pomen, kot ga določajo:
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12),
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09),
– Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije (Uradni list RS, št. 71/12) in
– Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 98/09 in 97/11).
II. IZRAVNALNI TRG
3. člen
(organizator trga)
(1) Organizator trga organizira izravnalni trg z električno energijo v Republiki Sloveniji kot izvajalec gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, pri čemer sta njegovi temeljni funkciji postavitev pravil za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo na podlagi javnega pooblastila in izvajanje izravnalnega trga na pregleden ter ekonomsko čim bolj učinkovit način z zagotavljanjem ustrezne likvidnosti.
(2) Organizator trga lahko določene naloge v zvezi z izvajanjem izravnalnega trga prenese v izvajanje na drugo osebo.
(3) Organizator trga skrbi za učinkovito komunikacijo s člani izravnalnega trga. V ta namen lahko povabi člane na skupno obravnavo določenih zadev v zvezi z izravnalnim trgom.
4. člen
(izravnalni trg)
(1) Izravnalni trg z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: izravnalni trg) je tehnološko podprta organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.
(2) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja preko trgovalne aplikacije, ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije, preko katere sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) kupuje in prodaja energijo namenjeno izravnavi odstopanj elektroenergetskega sistema.
(3) Izravnalni trg se izvaja kot sprotni trg.
(4) Udeleženci izravnalnega trga so: organizator trga, sistemski operater, člani izravnalnega trga, druga oseba iz drugega odstavka 3. člena teh pravil in ponudniki terciarne rezerve delovne moči.
5. člen
(ravnanje na izravnalnem trgu)
(1) Člani izravnalnega trga morajo ves čas delovanja na izravnalnem trgu ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in pravili.
(2) Člani izravnalnega trga morajo ravnati kot dobri strokovnjaki v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri svojem nastopanju na izravnalnem trgu ne smejo uporabljati neprimernih oziroma nerazumnih poslovnih metod.
(3) Člani izravnalnega trga morajo organizatorju trga na njegovo pisno zahtevo v najkrajšem času dostaviti vse informacije oziroma dokumentacijo, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega delovanja izravnalnega trga in upravljanje tveganj izravnalnega trga kot celote.
6. člen
(angažiranje terciarne rezerve delovne moči)
Angažiranje terciarne rezerve delovne moči lahko poteka preko izravnalnega trga. Sistemski operater angažira terciarno rezervo z upoštevanjem procedur opredeljenih v sporazumih sklenjenih z dobavitelji te storitve.
7. člen
(obveznost sistemskega operaterja za nakup na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater na izravnalnem trgu kupuje oziroma prodaja vso električno energijo, ki jo potrebuje za izravnavo odstopanj slovenskega elektroenergetskega sistema, razen energije za zagotavljanje primarne in sekundarne regulacije moči ter angažiranja terciarne rezerve moči, ki je ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije in v drugih primerih uporabe sistemskih storitev, ki jih ni mogoče izvesti preko trgovalne aplikacije.
(2) Kolikor trgovalna aplikacija to omogoča, lahko energijo, ki jo potrebuje za regulacijo frekvence v okviru terciarne regulacije, sistemski operater aktivira s sklenitvijo posla s ponudnikom terciarne regulacije.
8. člen
(trgovalna aplikacija)
(1) Trgovanje na izravnalnem trgu se izvaja na trgovalni aplikaciji ki omogoča zbiranje ponudb za nakup in prodajo električne energije s strani članov izravnalnega trga ter sodelovanje sistemskega operaterja kot člana s posebnim statusom.
(2) Za vse posle sklenjene za namen izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu se šteje da so sklenjeni na izravnalnem trgu. Posli, ki jih sistemski operater izvaja za namene nakupa ali prodaje energije za pokrivanje izgub v omrežju ali druge posle povezano z njegovo bilančno skupino, mora sistemski operater v primeru skupnega izvajanja izravnalnega trga z drugim trgovanjem znotraj dneva izvajati v okviru ločenega računa za trgovanje.
(3) Člani izravnalnega trga morajo vsak zase zagotoviti zadostno tehnično opremo za nemoteno uporabo trgovalne aplikacije. V primeru tehničnih težav lahko pooblastijo izvajalca izravnalnega trga, da iz trga odstrani vse aktivne ponudbe člana oziroma, da v imenu člana izravnalnega trga vnese ponudbe, ki so sporočene pravočasno in v primernem formatu.
(4) V primeru tehničnih težav ali drugih motenj, ki onemogočajo normalno izvajanje izravnalnega trga, se začasno prekine trgovanje, o čemer se nemudoma obvesti člane izravnalnega trga po faksu oziroma po elektronski pošti.
(5) V primeru daljše prekinitve delovanja trgovalne aplikacije, lahko sistemski operater po potrditvi prekinitve delovanja s strani organizatorja trga, nakup in prodajo izravnalne energije vrši bilateralno s ponudniki. Ob tem upošteva načela preglednosti in ekonomičnosti.
(6) Trgovalna aplikacija mora biti zanesljiva. Za nemoteno delovanje mora biti organizirana ustrezna dežurna služba, ki skrbi za čimprejšnjo odpravo morebitnih napak.
III. ČLANSTVO NA IZRAVNALNEM TRGU ELEKTRIČNE ENERGIJE
9. člen
(članstvo na izravnalnem trgu)
(1) Član izravnalnega trga lahko postane vsak član bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, ki izpolnjuje pogoje, določene s temi pravili.
(2) Član bilančne sheme postane član izravnalnega trga s podpisom pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu.
(3) Sistemski operater je član izravnalnega trga s posebnim statusom.
(4) Organizator trga objavi seznam članov izravnalnega trga na svoji spletni strani in ga redno posodablja.
10. člen
(pogoji za pridobitev članstva)
(1) Pogoj za članstvo na izravnalnem trgu je status člana bilančne sheme.
(2) Organizator trga o članstvu na izravnalnem trgu odloča na podlagi vloge za članstvo.
(3) Vlogi za članstvo mora vlagatelj predložiti vsa dokazila, kot so navedena na obrazcu za pridobitev članstva na izravnalnem trgu.
(4) Ob prijavi se šteje, da so dokazila, ki jih član bilančne sheme predloži v okviru članstva v bilančni shemi, veljavna tudi za članstvo na izravnalnem trgu.
(5) Član bilančne sheme je dolžan k vlogi priložiti tudi druga dokazila, ki jih zahteva organizator trga. Član bilančne sheme zahtevana dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumenti, ki niso uradno izdani v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti prevedeni v enega od navedenih jezikov, prevodi pa sodno overjeni.
(6) Član bilančne sheme mora v vlogi za članstvo na izravnalnem trgu navesti tudi osebe, ki bodo odgovorne za podpis pogodbe ter za izvedbo trgovanja na izravnalnem trgu. Član bilančne sheme mora obenem navesti pristojne osebe za finančno poravnavo na izravnalnem trgu ter za sprejemanje zahtevkov za predložitev finančnih kritij posredovanih s strani klirinškega agenta.
(7) Člani izravnalnega trga morajo zagotoviti 24 urno dežurstvo.
11. člen
(pogodba o članstvu na izravnalnem trgu)
(1) Pogodba o članstvu na izravnalnem trgu je pravni posel, s katerim član izravnalnega trga z organizatorjem trga oziroma osebo iz drugega odstavka 3. člena teh pravil uredi predvsem:
– članstvo na izravnalnem trgu,
– čas trajanja pogodbe,
– prenehanje članstva,
– način sodelovanja na izravnalnem trgu,
– način sodelovanja v poravnanem sistemu Klirinškega agenta.
(2) Članu bilančne sheme se pogodba o članstvu na izravnalnem trgu posreduje v podpis v roku petnajst (15) dni od prejema popolne vloge.
(3) Član izravnalnega trga mora organizatorja trga redno obveščati o vseh spremembah podatkov, ki jih je predložil ob pristopu na izravnalni trg.
(4) Član izravnalnega trga je v roku 8 dni od podpisa pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu dolžan podpisati pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
12. člen
(prenehanje članstva na izravnalnem trgu)
(1) Članstvo na izravnalnem trgu članu preneha:
– z izstopom člana z izravnanega trga, če član izravnalnega trga organizatorju trga pisno odpove pogodbo o članstvu na izravnalnem trgu;
– z nastopom pravnih posledic začetka prisilne poravnave, stečaja ali drugega postopka prenehanja člana;
– s prenehanjem članstva v bilančni shemi;
– s prenehanjem članstva v poravnalnem sistemu klirinškega agenta;
– z izključitvijo člana izravnalnega trga na podlagi obrazložene odpovedi pogodbe o članstvu na izravnalnem trgu brez odpovednega roka.
(2) Organizator trga lahko izključi člana izravnalnega trga:
– če član izravnalnega trga v roku ne predloži zahtevnih finančnih kritij na ponovni poziv;
– če član izravnalnega trga v postopku nadzora ne omogoči pregleda dokumentacije v zvezi s posli, ki jih je sklenil na izravnalnem trgu;
– če član izravnalnega trga ne izpolnjuje svojih obveznosti;
– če član izravnalnega trga krši ta pravila.
(3) Prenehanje članstva na izravnalnem trgu organizator trga javno objavi na svoji spletni strani.
13. člen
(prepoved trgovanja na izravnalnem trgu)
Organizator trga lahko članu izravnalnega trga začasno prepove trgovanje na izravnalnem trgu:
– če član izravnalnega trga ne predloži zahtevnih finančnih kritij v roku, dokler zahtevana kritja niso predložena oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu,
– če član izravnalnega trga zamudi s plačilom nadomestila za opravljene storitve organizatorju trga oziroma drugi osebi, ki ji je organizator trga v izvajanje prenesel določene naloge, dokler član ne poravna svojih zapadlih obveznosti oziroma do prenehanja članstva na izravnalnem trgu.
14. člen
(ustvarjalci trga)
(1) Na izravnalnem trgu lahko član sodeluje tudi kot ustvarjalec trga. Ustvarjalec trga zagotavlja sistemskemu operaterju minimalno količino ponudbe za nakup in prodajo na izravnalnem trgu.
(2) Ustvarjalec trga je lahko vsak član izravnalnega trga, ki z organizatorjem trga sklene sporazum o obvezujočem oddajanju ponudb.
(3) Naloga ustvarjalca trga je, da zagotovi minimalno količino ponudbe na izravnalnem trgu.
(4) Ustvarjalec trga je dolžan oddati ponudbo za dogovorjene produkte najkasneje štiri (4) ure pred pričetkom ure, na katero se produkti nanašajo.
IV. PRODUKTI IN PONUDBE NA IZRAVNALNEM TRGU
15. člen
(produkti na izravnalnem trgu)
Na izravnalnem trgu so na voljo za prodajo ali nakup naslednji produkti:
– 15-minutni produkti,
– urni produkti,
– standardizirana bloka urnih produktov za pasovno energijo (00:00–24:00) in trapezno energijo (8:00–20:00),
– poljuben blok produktov, ki jih ponudnik definira sam in zajema najmanj dva zaporedna urna oziroma 15-minutna produkta za dobavo istega dne; blok produktov lahko sklene posel le v celoti ali nič in ne more sklepati poslov z ostalimi urnimi produkti ali standardiziranima produktoma.
16. člen
(ponudbe na izravnalnem trgu)
(1) Sistemski operater vnaša ponudbe za nakup ali prodajo električne energije za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem sistemu.
(2) Ponudbe, ki jih člani izravnalnega trga oddajo v okviru trgovanja znotraj dneva, lahko sistemski operater sprejme kot ponudbe oddane na izravnalnem trgu.
(3) Vsi posli, sklenjeni s ponudbami sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema, se štejejo kot posli izravnalnega trga.
(4) V primeru pomanjkanja ponudbe na izravnalnem trgu, lahko sistemski operater preko trgovalne aplikacije povabi člane izravnalnega trga k oddaji ponudb.
(5) Ponudbe na izravnalnem trgu so anonimne.
17. člen
(vsebina ponudb)
(1) Ponudba mora imeti pri vnosu aplikacijo določene naslednje elemente:
– produkt,
– vrsta ponudbe, ki je lahko nakupna ali prodajna,
– vrsta omejitve izvrševanja ponudbe in tip ponudbe iz 18. člena teh pravil,
– cena električne energije,
– količina električne energije in
– veljavnost ponudbe.
(2) Maksimalna cena posamezne ponudbe je 9.999,99 EUR/MWh. Minimalna cena posamezne ponudbe je –9.999,99 EUR/MWh. Korak ponudbe je 0,01 EUR/MWh.
(3) Minimalna količina ponudbe enega udeleženca, če je ta oddal ponudbo, je 1 MW (produkti so ustrezno ovrednoteni, glede na trajanje ponudbe). Korak ponudbe je 1 MW.
(4) Maksimalna količina ponudbe je 999,0 MW.
(5) Obračunski interval na izravnalnem trgu je odvisen od vrste produkta in je lahko 1 ura ali 15 minut.
(6) Ponudba je lahko sprejeta le v celoti in za celotno dolžino intervala.
18. člen
(vrste izvrševanja ponudb)
(1) Za urne produkte in standardizirana produkta so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– brez omejitev: ponudbe se lahko izvršijo brez omejitev in se lahko izvršijo tudi le delno;
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekliče;
– zapolni ali odstrani (angleško: Fill or Kill – FOK): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo in v celotni količini ali pa so takoj preklicane.
(2) Za produkte, ki jih lahko ponudniki oblikujejo poljubno, so na izbiro naslednje vrste omejevanja izvrševanja ponudb:
– takoj ali prekliči (angleško: Immediate or Cancel – IOC): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo takoj po vnosu v aplikacijo ali pa so takoj preklicane; ponudbe se lahko izvršijo tudi le delno, pri čemer se neizvršeni del ponudbe takoj prekliče;
– vse ali nič (angleško: All or Nothing – AON): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo le v celotni količini. Te vrste ponudb se lahko izvršijo kadarkoli v času njihove veljavnosti.
(3) Za urne produkte in standardizirana produkta sta na izbiro naslednja tipa ponudb:
– običajna ponudba (angleško: Regular – REG): je običajna ponudba brez posebnih omejitev.
– ponudba kot ledena gora (angleško: Iceberg – ICB): je ponudba, katere količina je razdeljena na več delov, ki se jih vnaša v knjigo ponudb postopoma. Član trga ob vnosu ponudbe v knjigo ponudb določi skupno količino in začetno količino. Začetna količina predstavlja prvi vnos v knjigo ponudbo, naslednji vnosi si sledijo potem, ko je izvršena celotna količina zadnje ponudbe v knjigi ponudb. Izvede so toliko vnosov ponudb, kolikor je potrebno, da se izvrši vsa skrita količina ponudbe.
(4) Sistemski operater lahko ob vnašanju ponudb v aplikacijo izbere tudi naslednji tip ponudbe:
– ponudba za izravnavo sistema (angleško: Balance Order – BAL): je omejitev, ki določa, da se ponudbe izvršijo za namene izravnave odstopanj. Ta omejitev ne omejuje izvrševanja glede na čas izvrševanja ponudbe oziroma njene količine.
19. člen
(čas prejema in vrstni red ponudb)
(1) Čas prejema ponudbe na izravnalnem trgu električne energije je tista časovna oznaka, ki jo aplikacija izravnalnega trga dodeli pri vnosu ali spremembi ponudbe.
(2) Ponudba na izravnalnem trgu električne energije ostane v veljavi tako dolgo, dokler ni v celoti sprejeta v okviru posla, odstranjena s strani ponudnika samega oziroma dokler ne poteče veljavnost ponudbe.
(3) Vrstni red v knjigi ponudb za posamezen produkt je določen po kriteriju »cena/časovna oznaka«, torej tako, da imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb prednost ponudbe z višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost ponudbe z nižjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno oznako.
20. člen
(časovni okvir oddajanja ponudb in sklepanja poslov)
(1) Na izravnalnem trgu se lahko oddajajo ali spreminjajo obstoječe ponudbe najkasneje do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
(2) Ponudbe se lahko v aplikacijo za izravnalni trg vnašajo 24 ur na dan, sedem (7) dni na teden in največ za dan v naprej. Natančne urnike trgovanja določi organizator trga v soglasju s sistemskim operaterjem in jih objavi na svoji spletni strani. O spremembi urnikov mora organizator trga obvestiti člane izravnalnega trga preko svoje spletne strani najmanj sedem (7) dni pred uveljavitvijo sprememb.
21. člen
(aktivacija ponudb na izravnalnem trgu)
Sistemski operater lahko obstoječe ponudbe sprejme oziroma vnaša ponudbe kadarkoli pred pričetkom intervala, na katerega se ponudbe nanašajo. Posle povezane s terciarno rezervo moči lahko Sistemski operater sklene kadarkoli do začetka intervala, na katerega se ponudbe nanašajo.
22. člen
(fizična poravnava)
(1) S sprejetjem ponudbe s strani sistemskega operaterja za namene izravnave odstopanj v elektroenergetskem omrežju je sklenjen posel med sistemskim operaterjem in ponudnikom na izravnalnem trgu.
(2) Sklenjen posel se prijavi v obliki zaprte pogodbe pri organizatorju trga v količini, ki jo določa izvršeni posel.
V. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
23. člen
(obveščanje o poslu in povpraševanju)
O sklenjenih poslih je udeleženec obveščen preko trgovalne aplikacije. Po potrebi sistemski operater obvesti udeleženca tudi preko telefona.
24. člen
(javna objava rezultatov)
(1) Organizator trga javno objavi na svoji spletni strani vse rezultate trgovanja na izravnalnem trgu.
(2) Objavijo se produkti, količine in cene vseh sklenjenih poslov.
25. člen
(priprava poročil izvajanja izravnalnega trga)
(1) Organizator trga javno objavlja na svoji spletni strani naslednja poročila o izravnalnem trgu:
– dnevna poročila o rezultatih trgovanja, predvsem količine in cene poslov iz trgovanja na izravnalnem trgu,
– mesečna poročila o trgovanju na izravnalnem trgu,
– obdobna poročila,
– evidenca članov izravnalnega trga,
– poročila o zagotavljanju terciarne regulacije.
(2) Organizator trga o rezultatih in izvajanju izravnalnega trga redno poroča Javni agenciji RS za energijo.
VI. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA SKLENJENIH POSLOV NA IZRAVNALNEM TRGU
26. člen
(klirinški agent)
(1) Obračun in finančno poravnavo terjatev in obveznosti iz naslova izravnalnega trga izvaja klirinški agent.
(2) V postopku obračuna in finančne poravnave na izravnalnem trgu klirinški agent jamči izpolnitev finančnih obveznosti za posle sklenjene na izravnalnem trgu v obsegu predloženih in unovčljivih finančnih kritij.
(3) Angažiranje terciarne regulacije moči ni predmet obračuna in finančne poravnave sklenjenih poslov na izravnalnem trgu.
27. člen
(udeleženec finančne poravnave)
(1) Član izravnalnega trga postane udeleženec finančne poravnave na izravnalnem trgu s podpisom pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
(2) Podpis pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu s klirinškim agentom je pogoj za članstvo na izravnalnem trgu.
(3) S pogodbo o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinški agent in udeleženec finančne poravnave podrobneje določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem obračuna in finančne poravnave poslov sklenjenih na izravnalnem trgu.
(4) Ob podpisu pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta udeleženec finančne poravnave in klirinški agent podpišeta tudi dogovor o načinu izstavljanja računov, na podlagi katerega klirinški agent lahko izstavlja račune v imenu in za račun udeleženca finančne poravnave.
28. člen
(računi klirinškega agenta)
(1) Finančna poravnava za izravnalni trg se izvaja preko poravnalnega računa, odprtega pri poravnalni banki.
(2) V denarju vplačana finančna kritja udeležencev finančne poravnave se vodijo na depozitnem računu odprtem pri poravnalni banki.
(3) Klirinški agent lahko za potrebe finančne poravnave izravnalnega trga odpre nov račun.
29. člen
(obračun)
(1) Osnova za obračun so posli sklenjeni na izravnalnem trgu v obračunskem obdobju.
(2) Obračunsko obdobje je obdobje enega tedna. Predmet posameznega obračuna v okviru obračunskega obdobja so vsi sklenjeni posli na izravnalnem trgu za dobavo od ponedeljka 00.00 ure do nedelje 24.00 ure za posameznega udeleženca finančne poravnave.
(3) Klirinški agent izstavi račune v imenu in za račun prodajalca skladno s podpisanim dogovorom o načinu izstavljanja računov.
(4) Obračun poslov sklenjenih na izravnalnem trgu se izvrši najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni po končanem obračunskem obdobju.
(5) Klirinški agent izvede pobot denarnih terjatev posameznega udeleženca z denarnimi obveznostmi, ki zapadejo na isti poravnalni dan.
(6) Klirinški agent ima pravico do spremembe obračunskega obdobja in o tem pisno obvesti udeležence finančne poravnave najkasneje 30 (trideset) dni pred uveljavitvijo spremembe obračunskega obdobja.
30. člen
(ugovor na račun)
(1) Morebitne napake ali nepravilnosti na računu oziroma pobotu mora udeleženec finančne poravnave pisno sporočiti v roku enega (1) delovnega dne od prejema.
(2) Klirinški agent poda pisni odgovor na ugovor v roku enega (1) delovnega dne od prejema prijave napake. Odgovor na ugovor je dokončen za namene finančne poravnave.
31. člen
(finančna poravnava)
(1) Finančna poravnava izravnalnega trga se izvaja na poravnalni dan na osnovi izstavljenih računov za posamezno obračunsko obdobje.
(2) Udeleženec finančne poravnave je neto upnik, ko je obseg terjatev višji od obveznosti na določen poravnalni dan.
(3) Udeleženec finančne poravnave je neto dolžnik, ko je obseg obveznosti višji od terjatev na določen poravnalni dan.
(4) Poravnalni dan je peti (5.) delovni dan od datuma izstavitve računov.
(5) Plačila morajo biti izvršena v denarju.
32. člen
(finančna kritja)
(1) Udeleženec finančne poravnave je dolžan položiti in vzdrževati finančno kritje kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti iz naslova sodelovanja na izravnalnem trgu v višini, obliki in rokih, kot jih določi klirinški agent.
(2) Finančna kritja se lahko predloži v obliki bančne garancije ali denarnega depozita.
(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave nima že predloženih finančnih kritij pri Klirinškemu agentu, je dolžan v roku 3 (treh) dni od podpisa pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta, predložiti finančna kritja v pričakovanem obsegu trgovanja oziroma najmanj 10.000 EUR. Klirinški agent lahko od udeleženca finančne poravnave zahteva dodatna finančna kritja v primeru da ne izpolnjuje svojih finančnih obveznosti ali znesek neto obveznosti na določen dan presega razpoložljiva finančna kritja.
(4) Dodatno finančno kritje mora udeleženec finančne poravnave predložiti na zahtevo Klirinškega agenta.
(5) Klirinški agent dnevno spremlja stanje neto obveznosti in neto terjatev posameznega udeleženca finančne poravnave. V primeru, da znesek neto obveznosti na določen dan presega razpoložljiva finančna kritja, mora udeleženec finančne poravnave na zahtevo Klirinškega agenta predložiti dodatna finančna kritja takoj oziroma najkasneje en (1) delovni dan po prejemu pisne zahteve Klirinškega agenta.
(6) Če ima udeleženec finančne poravnave svoje finančne obveznosti poravnane in neto obveznosti ne presegajo razpoložljivih finančnih kritij, lahko pisno zahteva vrnitev dela ali celotnega zneska predloženih dodatnih finančnih kritij.
(7) Klirinški agent sprosti finančna kritja članu, ki mu preneha članstvo na izravnalnem trgu, pod pogojem, da je omenjeni član izpolnil vse obveznosti izhajajoče iz njegove udeležbe na izravnalnem trgu in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o sodelovanju v poravnalnem sistemu klirinškega agenta.
(8) Vsa finančna kritja, ki jih predložijo udeleženci finančne poravnave v skladu s temi pravili, so pravno in last udeleženca finančne poravnave in so prosta obveznosti za druge namene.
(9) Sistemski operater kot izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja ni zavezan k predložitvi finančnih kritij.
33. člen
(bančna garancija)
(1) Upravičenec bančne garancije, ki jo predloži udeleženec finančne poravnave, je klirinški agent. Bančna garancija mora vsebovati klavzulo »brez ugovora«, »na prvi poziv« ali besede z enakim pomenom. Bančna garancija mora vsebovati brezpogojno in nepreklicno obveznost banke, da na prvo zahtevo upravičenca zagotovi plačilo zneska, določenega v garanciji. Bančna garancija mora vsebovati tudi klavzulo, da je možna delna unovčitev.
(2) Udeleženec finančne poravnave mora pred predložitvijo bančne garancije obvestiti klirinškega agenta o namenu predložitve bančne garancije ter pridobiti pisno potrditev, da je bančna garancija določene banke sprejemljiva za klirinškega agenta.
(3) Klirinški agent si pridržuje pravico odklonitve garancije banke, ki ni razvrščena po sistemu za ocenjevanje pri uglednem mednarodnem ocenjevalnem podjetju oziroma je banka slabo ocenjena.
(4) Vse stroške nastale v postopku unovčitve bančne garancije nosi udeleženec finančne poravnave, katerega bančna garancija je bila unovčena.
34. člen
(denarni depozit)
(1) Finančna kritja v obliki denarnega depozita posameznega udeleženca finančne poravnave se vodijo na depozitnem podračunu v okviru depozitnega računa.
(2) S sredstvi na depozitnem podračunu lahko na podlagi nepreklicnega pooblastila udeleženca finančne poravnave, da se ta sredstva uporabljajo za namene finančne poravnave, ki izhajajo iz sodelovanja v poravnalnem sistemu, razpolaga le klirinški agent.
(3) Organizator trga priznava obresti na v denarju plačana kritja v višini obrestne mere, katero medsebojno dogovorita poravnalna banka in klirinški agent. Klirinški agent o vsaki spremembi načina obrestovanja pisno obvesti vse udeležence finančne poravnave.
(4) Obresti se obračunavajo mesečno in se pripišejo na depozitni podračun ter se najmanj dvakrat letno nakažejo na poslovni račun udeleženca finančne poravnave.
(5) Obresti se vodijo in obravnavajo ločeno od predloženih finančnih kritij, razen če se klirinški agent in udeleženec finančne poravnave ne dogovorita drugače.
35. člen
(neizpolnjevanje finančnih obveznosti)
(1) Za neizpolnjevanje finančnih obveznosti se šteje vsak dogodek ali okoliščina, na podlagi katere klirinški agent sklepa, da udeleženec finančne poravnave ni sposoben, ni videti sposoben ali predvidoma ne bo sposoben zadostiti finančnim obveznostim.
(2) Dogodek ali okoliščino iz prejšnjega odstavka tega člena predstavljajo predvsem:
– če udeleženec finančne poravnave ne poravna zapadlih obveznosti;
– če udeleženec finančne poravnave ne predloži zahtevanih finančnih kritij v predpisanem roku;
– če udeleženec finančne poravnave ne plačuje svojih zapadlih obveznosti, prizna nesposobnost plačevanja svojih obveznosti ali postane dejansko nezmožen plačevanja oziroma se ga šteje za nezmožnega plačevanja;
– izterjava, rubeži, zaplembe in drugi postopki, ki bremenijo udeleženca finančne poravnave, ali ki se začnejo zoper njegovo premoženje, ki jih ni moč izvršiti v običajnem času;
– prenehanje članstva na izravnalnem trgu.
(3) V primeru, da udeleženec finančne poravnave ne poravna svojih finančnih obveznosti, poravna njegove zapadle obveznosti klirinški agent iz predloženih finančnih kritij.
(4) V primeru, da klirinški agent iz sredstev finančnih kritij izpolni obveznosti udeleženca finančne poravnave, je le-ta dolžan na prvi pisni poziv vplačati oziroma predložiti dodatna finančna kritja v znesku, kot ga določi klirinški agent.
(5) Udeleženec finančne poravnave je dolžan poravnati klirinškemu agentu vse stroške in izdatke, ki jih je imel v zvezi z ukrepi ob neizpolnjevanju finančnih obveznosti.
36. člen
(obračun zamudnih obresti)
Če udeleženec finančne poravnave ne izpolnjuje denarnih obveznosti pravočasno, ima klirinški agent pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
37. člen
(tržni nered, nezmožnost delovanja in višja sila)
Organizator trga, klirinški agent in udeleženec finančne poravnave niso odgovorni za neizpolnitev dela ali celote svojih obveznosti iz sodelovanja na izravnalnem trgu, če je vzrok v delovanju civilnih ali vojaških oblasti, ognja, poplave, delovnih sporov, nedelovanja računalniških ali podatkovnih sistemov, dobave energije, embargu in drugih upravičenih razlogih.
VII. KONČNA DOLOČBA
38. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2012/SOT/Pr-IT/2012
Ljubljana, dne 27. julija 2012
EVA 2012-2430-0124
mag. Karol Peter Peršolja l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti