Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2012 z dne 28. 9. 2012

Kazalo

2798. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, stran 7286.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ter druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebuje za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.
(2) Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni podpori izvajanju regulatornih nalog agencije.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– časovni interval je vnaprej določen časovni interval, v
obiska:      katerem je uporabniku zagotovljen osebni
          obisk predstavnika izvajalca storitve (npr.
          zaradi zamenjave varovalke ipd.);
– informacijski  je infrastruktura, namenjena osebnemu
center (center za sprejemu uporabnikov s strani uslužbencev
odjemalce):    izvajalca dejavnosti, v kateri izvajalec
          opravlja storitve informiranja, svetovanja
          in urejanja zadev v zvezi s storitvami ter
          razmerji med izvajalcem in uporabniki.
          Obratovalni čas informacijskega centra je
          običajno omejen;
– izvajalci nalog so pravne osebe, na katere SODO s pogodbo
SODO:       prenese izvajanje nalog sistemskega
          operaterja;
– knjiga pritožb: je pisni ali elektronski zbir mnenj in
          pritožb zaradi predolgih čakalnih dob za
          sprejem, neprimerne obravnave odjemalcev ob
          osebnem obisku ali drugih vzrokov;
 
– kompenzacija:  je finančno nadomestilo uporabniku v
          primeru neizpolnjevanja zajamčenih
          standardov kakovosti oskrbe za tiste
          storitve, ki jih je sistemski operater
          zavezan izvajati v okviru svojih
          reguliranih dejavnosti;
– klicni center:  je telekomunikacijski sistem oziroma
          storitev, ki omogoča sprejem več dohodnih
          klicev. Ti se razvrščajo glede na
          razpoložljivost in število operaterjev, ki
          v okviru storitve podajajo želene
          informacije. Čas delovanja klicnega centra
          je lahko omejen ali neomejen;
– meteorološko-  so meteorološki in drugi podatki
korelacijski    (lokacijske informacije o atmosferskih
podatki:      razelektritvah itd.), ki jih izvajalec
          zbira in z njimi dokazuje povezavo med
          dogodkom in vzrokom prekinitev (višja
          sila);
– minimalni    so eden izmed kriterijev za ugotavljanje
standardi kakovostiupravičenosti nadzorovanih stroškov
oskrbe:      delovanja in vzdrževanja reguliranih
          podjetij v regulaciji s kakovostjo oskrbe z
          električno energijo. Minimalni standardi
          kakovosti se izražajo z zajamčenimi
          standardi ali s sistemskimi standardi
          kakovosti;
– nivo       je nivo izračunavanja, pri katerem se
izračunavanja   kazalniki neprekinjenosti napajanja
kazalnikov     določajo za sklenjeno strukturo, območje
neprekinjenosti  ali kategorijo odjemalcev in lahko zajema
napajanja:     odjemalce na NN-izvodu, SN-izvodu, RTP, vse
          odjemalce v podjetju ali v zaključenem
          gospodarskem kompleksu, gospodinjske ali
          negospodinjske odjemalce;
– normalno     so razmere, v katerih ni okvar ali začasno
obratovalno stanje:vzpostavljenih stanj med vzdrževalnimi deli
          ali izgradnjo omrežja;
– obratovalna   so zgodovinski podatki, zajeti v procesih
statistika:    zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov
          o dogodkih ter stanjih v elektroenergetskem
          sistemu. Sistemski operater je zavezan
          hraniti te podatke v skladu z določili
          zakonodaje;
– odgovorna oseba je oseba, zadolžena za poročanje podatkov o
za poročanje:   kakovosti oskrbe;
 
– pritožba     je dejanje odjemalca, ko se ne strinja z
odjemalca:     delom izvajalca ali kakovostjo njegove
          storitve ter le-tega o tem pisno obvesti;
– prehodno obdobje:je obdobje, v katerem izvajalec izvede
          potrebne prilagoditve internih procesov za
          potrebe vodenja obratovalne statistike v
          skladu z zahtevami agencije za spremljanje
          kakovosti oskrbe. Prehodno obdobje agencija
          določi v prehodnih določbah tega akta;
– SCADA:      je sistem za nadzor, krmiljenje in
          zajemanje podatkov o stanju oddaljene
          opreme, katerega delovanje temelji na
          kodiranih signalih, ki se prenašajo prek
          komunikacijskih kanalov;
– skrbnik sistema je odgovorna oseba agencije, ki ureja
za poročanje:   dostop do e-storitev za poročanje in skrbi
          za njihovo razpoložljivost;
– stanje tehnike: je v danem trenutku dosežena stopnja
          razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov,
          procesov in storitev, ki temelji na
          relevantnih priznanih izsledkih znanosti,
          tehnike in izkušenj;
– statistika    so podatki o dogodkih, ki so nastopili v
dogodkov:     elektroenergetskem omrežju pod nadzorom
          sistemskega operaterja, izvajalcev nalog
          SODO in proizvodnje;
– sistemski    določa povprečno raven kakovosti storitev,
standard:     ki so jo sistemski operater in izvajalci
          nalog SODO zavezani zagotavljati v sistemu
          v okviru svojih pristojnosti;
 
– SODO:      je izvajalec gospodarske javne službe
          sistemskega operaterja distribucijskega
          omrežja;
– SOPO:      je izvajalec gospodarske javne službe
          sistemskega operaterja prenosnega omrežja;
– spletne storitve spletna programska oprema, nameščena v
za poročanje:   infrastrukturi agencije, ki omogoča varno
          storitev poročanja o kakovosti oskrbe z
          električno energijo;
– število     je število odjemalcev, ki so priključeni na
odjemalcev     javno električno omrežje v točki
(celotno, na    opazovanja. Število odjemalcev se spreminja
izvodu):      v skladu z načrtovanimi in izvedenimi
          trajnimi spremembami konfiguracije omrežja
          (normalno obratovalno stanje);
– zahteva:     je izvajalcu namenjena pisna ali ustna (na
          zapisnik) izjava odjemalca, ki je namenjena
          rešitvi individualne (neupravičene ali
          upravičene) reklamacije;
– zajamčeni    določa raven kakovosti oskrbe, ki jo
standard:     sistemski operater in izvajalci nalog SODO
          zagotavljajo v določeni točki omrežja, v
          kateri poteka merjenje oziroma raven
          kakovosti posamezne izvedene storitve.
3. člen
(namen)
Namen tega akta je:
– zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov, potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in v distribucijskih omrežjih;
– zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ohranjati ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni oziroma zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med območji distribucijskega omrežja;
– podpreti reguliranje s kakovostjo oskrbe, ki jo izvaja agencija in
– spodbujati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev tako v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih kot v javnih omrežjih.
4. člen
(obseg posredovanja podatkov)
(1) Subjekti, ki so skladno z določili tega akta zavezani agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so:
– SODO
– izvajalci nalog SODO
– SOPO.
(2) Zavezanci posredujejo agenciji podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo opravljajo, in sicer podatke o:
– konfiguraciji omrežja;
– neprekinjenosti napajanja;
– komercialni kakovosti (ne velja za SOPO);
– kakovosti napetosti in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
(3) SODO ali izvajalci nalog SODO med seboj ustrezno uredijo svoje obveznosti glede posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo in temu ustrezno izvedejo postopek registracije za uporabo spletne aplikacije, ki ga določa 10. člen tega akta.
5. člen
(spremembe nabora podatkov)
(1) Agencija lahko v koordinaciji z zavezanci spremeni nabor podatkov, ki so jih posamezni zavezanci zavezani poročati.
(2) Če se nabor podatkov poveča, mora agencija za vsak posamezen podatek ali za sklop podatkov določiti prehodno obdobje, s katerim zagotovi, da se zavezanci ustrezno pripravijo na spremljanje in posredovanje teh podatkov. Agencija pisno obvesti zavezance o spremembah nabora podatkov ter terminskem načrtu uveljavitve sprememb in po potrebi omogoči informiranje osebja zavezancev.
6. člen
(letno poročanje)
Zavezanci enkrat letno za preteklo leto posredujejo agenciji:
– podatke o neprekinjenosti napajanja, kot so opredeljeni v II. poglavju tega akta;
– podatke o komercialni kakovosti, kot so opredeljeni v III. poglavju tega akta (ne velja za SOPO) in
– podatke o kakovosti napetosti, kot so opredeljeni v IV. poglavju tega akta.
7. člen
(krovno poročilo)
(1) Zavezanci enkrat letno agenciji oddajo krovno poročilo, ki vsebuje letne podatke iz 6. člena tega akta ter izsledke analiz neprekinjenosti napajanja, komercialne kakovosti (ne velja za SOPO) in kakovosti napetosti.
(2) Podlaga za posamezne analize so podatki mesečnega (ne velja za SOPO) oziroma letnega poročanja ter drugi podatki, ki jih zavezanci uporabljajo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe po posameznih področjih.
(3) Zavezanci na svojih spletnih straneh javno objavijo krovno poročilo v 15 dneh po oddaji krovnega poročila agenciji.
8. člen
(roki za oddajo poročil)
(1) Zavezanci posredujejo agenciji podatke vsak mesec za pretekli mesec in enkrat letno za preteklo koledarsko leto, odvisno od vrste podatkov:
– mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec;
– letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za preteklo koledarsko leto;
– krovno poročilo se odda najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto.
(2) Če omenjeni dnevi niso delovni, se aktivnosti izvedejo prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje. Poročilo se lahko odda tudi pred zapisanimi roki oddaje, spreminja ali dopolnjuje pa se lahko le do teh rokov.
(3) Oddajo posameznega poročila omogoči sistem za poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.
9. člen
(spletna aplikacija za poročanje)
(1) Spletna aplikacija omogoča zavezancem poročanje podatkov o kakovosti na usklajen način. Spletna aplikacija podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo zavezanci in agencija ter omogoča poročanje podatkov o konfiguraciji omrežja, neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti, kakovosti napetosti in krovnem poročilu.
(2) Zavezanci posredujejo podatke o kakovosti oskrbe agenciji z ročnim ali avtomatiziranim uvozom podatkov v podatkovno bazo spletne aplikacije z uporabo aplikacijskih vmesnikov ali uporabniškega spletnega vmesnika.
10. člen
(registracija za uporabo spletne aplikacije)
(1) Zavezanci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti postopek registracije. Agencija v postopku registracije dodeli odgovornim osebam iz 13. člena tega akta ustrezno vlogo v sistemu za poročanje, iz katere izhaja avtorizacija za delo s posameznimi sklopi spletne aplikacije na uporabniškem nivoju.
(2) Agencija zagotovi odgovornim osebam naslednje podatke:
– hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje in
– avtentikacijske podatke: uporabniško ime in geslo.
(3) Odgovorna oseba zavezanca je v postopku registracije obveščena o vseh potrebnih ukrepih za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti podatkov (spremembe uporabniškega gesla itd.).
11. člen
(dostopnost podatkov)
(1) Posredovani podatki o kakovosti oskrbe se hranijo v skupni podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija.
(2) Dostop do podatkov je določen z avtorizacijskimi pravili glede na posamezni uporabniški profil oziroma vlogo uporabnika v sistemu za poročanje. Posameznemu uporabniškemu profilu je dodeljen nabor podatkov, ki jih je zavezanec zavezan poročati. Nabor podatkov je oblikovan tako, da se podatki, ki jih zavezanci posredujejo agenciji, ne podvajajo.
(3) Agencija ima neomejen dostop do vseh podatkov.
(4) SODO je omogočen dostop do svojih podatkov in podatkov izvajalcev nalog SODO v skladu s pogodbo iz 12. člena tega akta. Ostali zavezanci za posredovanje podatkov imajo dostop le do svojih podatkov.
(5) Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.
12. člen
(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)
(1) SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi storitev in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z električno energijo, ki ureja dostop do podatkov izvajalcev nalog SODO in uporabo analitičnih funkcij aplikacije za spremljanje kakovosti oskrbe.
(2) Pogoje objave analitičnih podatkov o kakovosti oskrbe uredita SODO in agencija s pogodbo iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(odgovorne osebe)
(1) Zavezanci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje poročanja posameznega obsega podatkov o kakovosti oskrbe iz 4. člena tega akta in jih sporočijo agenciji. Odgovorne osebe se v spletno aplikacijo prijavljajo s pridobljenimi avtentikacijskimi podatki ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(2) Agencija zagotavlja odgovornim osebam dostop do spletne aplikacije za poročanje v skladu z zahtevami o razpoložljivosti elektronskih storitev in jih obvešča o vseh spremembah in novostih v procesu poročanja na način, kot ga določa 14. člen tega akta.
(3) Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.
14. člen
(obveščanje odgovornih oseb)
Agencija obvešča odgovorne osebe o poteku oziroma stanju procesa poročanja z uporabo elektronske pošte, pri tem pa uporablja:
– obveščanje o stanju mesečnih, letnih in krovnih poročil in rokih oddaje posameznih poročil iz aplikacije za spremljanje kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil;
– obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih oseb agencije.
15. člen
(vodenje in hramba podatkov o kakovosti oskrbe)
Vse potrebne podatke za izračun parametrov kakovosti oskrbe zavezanci vodijo in hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirov oziroma najmanj deset let. Zavezanci so za čas trajanja tega obdobja zavezani voditi in hraniti tudi vso razpoložljivo dokumentacijo o pritožbah uporabnikov.
II NEPREKINJENOST NAPAJANJA
16. člen
(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)
(1) Zavezanci morajo po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov in okvar, izdelovati ter hraniti obratovalno statistiko najmanj 10 let. Obratovalna statistika mora zagotavljati vir podatkov za spremljanje vseh parametrov neprekinjenosti napajanja.
(2) Zavezanci v obratovalni statistiki zajamejo nenačrtovane in načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vsaj vse vrste dogodkov in prekinitev, ki so definirane v tem aktu.
17. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno obvestijo vse uporabnike električnega omrežja, na kakšen tip SN-izvoda so priključeni (mestni, mešani ali podeželski). Obvestilo mora vsebovati tudi informacijo o imenu SN-izvoda in o ustreznih minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja za načrtovane in nenačrtovane prekinitve. Obveščanje se izvede z informiranjem uporabnikov na računu za opravljene storitve distribucije oziroma prenosa električne energije oziroma računu za storitev dobave električne energije.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavijo vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI (lastni vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI ter MAIFIE na pripadajočem SN-izvodu v preteklem letu.
(3) SOPO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavi dejanske podatke o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitvah ter kazalnikih neprekinjenosti napajanja za vsa prevzemno-predajna mesta.
18. člen
(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)
(1) Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča zavezancem poročanje o:
– splošnih podatkih omrežja;
– podatkih o konfiguraciji omrežja;
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja po različnih ravneh opazovanja;
– kazalnikih nedobavljene energije (samo SOPO);
– statistiki dogodkov in prekinitev;
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki);
– številu okvar po napetostnih nivojih (samo SOPO);
– številu pritožb uporabnikov omrežja in
– drugih podatkih iz 5. člena tega akta.
(2) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov neprekinjenosti napajanja so opredeljene v prilogi (Priloga 2).
19. člen
(splošni podatki)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje splošne podatke:
a) število odjemalcev po napetostnih nivojih;
b) dolžino omrežja po napetostnih nivojih;
c) deleže tipa ozemljitve nevtralnih točk SN-omrežja;
d) deleže vrste vodov;
e) podatke o izplačanih kompenzacijah uporabnikom omrežja po napetostnih nivojih;
f) število načrtovanih in nenačrtovanih dogodkov;
g) ostale podatke:
– delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike;
– možnost rezervnega napajanja;
– delež SN-omrežja pod nadzorom SCADA;
– povprečno gostoto strel in
h) druge podatke iz 5. člena tega akta.
(2) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje splošne podatke:
– dolžino omrežja in število vseh prevzemno-predajnih mest (število odjemalcev in proizvajalcev) po napetostnih nivojih;
– delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
20. člen
(podatki o konfiguraciji omrežja)
(1) Podatki o konfiguraciji omrežja so pogoj za izvajanje poročanja o neprekinjenosti napajanja.
(2) Podatki o konfiguraciji omrežja so opredeljeni glede na ravni spremljanja kazalnikov in parametrov neprekinjenosti napajanja ter glede na arhitekturne lastnosti omrežja in se razlikujejo za distribucijsko in prenosno omrežje.
(3) SODO ali izvajalci nalog SODO vnašajo v spletno aplikacijo naslednje podatke o konfiguraciji omrežja:
– naziv posameznih RTP/RP in SN-izvodov;
– zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP;
– tipe, dolžine in povprečne moči SN-izvodov in
– nadzor posameznih SN-izvodov v SCADA.
(4) SOPO vnaša v spletno aplikacijo naslednje podatke o konfiguraciji omrežja:
– naziv, zemljepisno dolžino in širino posameznih RTP/RP.
21. člen
(razvrstitev elementov omrežja po tipu)
(1) Zavezanci razvrstijo SN-izvode RTP oziroma RP po tipu izvoda:
– mestni;
– mešani in
– podeželski.
(2) Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede do nelogične razvrstitve, SODO ali izvajalci nalog SODO to opravijo v korist odjemalca (uvrstijo ga v tip, za katerega veljajo strožji minimalni standardi neprekinjenosti napajanja).
(3) O izjemi se poroča agenciji na elektronski naslov, ki ga agencija objavi na spletnih straneh.
(4) Zavezanci razvrstijo TP (SN/NN) po sledečih tipih postaj:
– mestni in
– podeželski.
(5) Za NN-izvode posameznega TP velja, da so istega tipa, kot je tip pripadajoče TP – razvrščanje ni potrebno.
(6) Definicije in pravila za razvrščanje so opredeljena v prilogi (Priloga 1).
22. člen
(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)
(1) Konfiguracija elektroenergetskega omrežja se lahko zaradi trajno spremenjenih obratovalnih stanj in novih elementov spreminja, zato se ustrezno spreminjajo tudi podatki o konfiguraciji omrežja v aplikaciji.
(2) Zavezancem je omogočeno spreminjati naslednje podatke:
– dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, TR, SN-izvodi, TP, NN-izvodi);
– spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev itd.)
(3) Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, se zanj podatki o neprekinjenosti napajanja ne poročajo več, do tedaj poročani podatki pa se ohranijo v podatkovni bazi spletne aplikacije.
23. člen
(podatki o neprekinjenosti napajanja)
(1) Podatki iz obratovalne statistike, ki jih zavezanci spremljajo in neposredno ali posredno posredujejo (podatki, ki so potrebni za izračun parametrov oziroma kazalnikov), so:
a) element omrežja v okvari;
b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela, ki je v okvari;
c) vzrok prekinitve: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok;
d) datum, čas začetka in konca prekinitve;
e) tip prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana in
– dolgotrajna ali kratkotrajna;
f) število in trajanje prekinitev po posameznemu tipu;
g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih prevzemno-predajnih mest;
h) število na novo prizadetih odjemalcev v opazovanem obdobju (ne velja za SOPO);
i) vrednost nedobavljene energije (samo SOPO);
j) mesto dogodka:
– proizvodnja;
– prenos in
– distribucija (VN, SN, NN-omrežje) in
k) drugi podatki iz 5. člena tega akta.
(2) Podatki so podrobneje opredeljeni v prilogah (Priloga 1 in Priloga 2).
24. člen
(podatki o pritožbah)
(1) Zavezanci agenciji enkrat letno posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni neprekinjenosti napajanja z ravnijo, ki jo določajo zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi (Priloga 3, točka 1.7).
25. člen
(ravni spremljanja parametrov)
(1) Zavezanci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja, so zavezani zagotoviti podatke za spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na ravneh opazovanja, ki zagotavljajo razvrstitev vrednosti kazalnikov glede na vzroke prekinitev, vrsto omrežja in napetostni nivo omrežja.
(2) Ravni opazovanja za SODO ali izvajalce nalog SODO so: podjetje, RTP/RP, SN-izvodi RTP/RP ter TP in NN-izvodi TP.
(3) Raven opazovanja za SOPO je podjetje.
26. člen
(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
(1) Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI in MAIFIE se za distribucijsko omrežje izračunavajo po ustreznih območjih in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo za vsak mesec koledarskega leta.
(2) Letne vrednosti kazalnikov, preračunane na nivo RTP/RP in nivo podjetja, se v aplikaciji izračunajo samodejno na podlagi posredovanih mesečnih podatkov.
(3) Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
27. člen
(mesečno poročanje)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO poročajo enkrat mesečno kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane in nenačrtovane prekinitve ter kratkotrajne prekinitve po tipih izvodov (mestni, mešani, podeželski) na nivoju SN in NN-izvodov. Mesečno se poroča tudi o prekinitvah izven vpliva podjetja.
(2) Pri opredelitvi števila dogodkov kratkotrajnih prekinitev napajanja v sistemu se upošteva časovna agregacija kratkotrajnih prekinitev, kot jo določa priloga (Priloga 1).
28. člen
(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)
Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki se začnejo v nekem mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja prekinitve.
29. člen
(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
(1) Zavezanci spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).
(2) Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno z upoštevanjem pravil 30. člena tega akta. Pri poročanju o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se taki izvodi v spletni aplikaciji ustrezno označijo.
30. člen
(pravila za ročno beleženje dogodkov)
(1) Na RTP/TP in TR, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se prekinitve beležijo tako, da se odbirajo števci v registrih lokalno nameščenih zaščitnih naprav ali v lokalnih podatkovnih bazah. Podatki se redno prenašajo v nadzorni center in upoštevajo pri izračunih kazalnikov. Omenjeni RTP/RP in TR so v spletni aplikaciji za poročanje agencije ustrezno označeni. Če omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa vzdrževalno osebje beleži obratovalno statistiko ročno. Na območju NN-omrežja se lahko v takih primerih beleženje prekinitev napajanja izvaja na podlagi registracije in obdelave klicev uporabnikov v klicni center centra vodenja.
(2) Zavezanci zagotovijo, da se vse prekinitve, ki niso registrirane v SCADA in jih prek klicnega centra javljajo uporabniki, ustrezno beležijo. Zapise je treba hraniti, kot to določa 23. člen tega akta, in so prav tako predmet presoje agencije.
31. člen
(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)
(1) V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na tem izvodu tako, da v podatke o svoji konfiguraciji omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP ter ustrezni »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj delež odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen RTP oziroma RP, spremlja kazalnike prav tako samo za svoj delež odjemalcev.
(2) Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij, se kazalniki spremljajo za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem izvodu RTP oziroma RP določenega distribucijskega podjetja po definicijah, ki jih določa ta akt.
32. člen
(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na razdelilnih postajah (RP) na enak način kot na razdelilnih transformatorskih postajah (RTP), pri čemer se vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne prištevajo k vrednostim tipov SN izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na povezovalno-napajalnem SN-izvodu RTP (posebni SN-izvodi) se spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.
(2) Pri tem se napajalni SN-izvod (izvod iz RTP) razvršča v skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN-izvodov, enako pa velja tudi za izvode iz RP.
33. člen
(dogodki izven vpliva – višja sila)
(1) Za vse prekinitve, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica »višje sile«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da:
a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
– s stanjem tehnike ali
– s projektnimi pogoji;
b) so bile razglašene krizne razmere in
c) je prekinitev posledica drugega izjemnega dogodka, ki ima značilnost višje sile.
(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
(3) Definicija višje sile in pravila za razvrščanje prekinitev po vzrokih nastanka so opredeljena v prilogi (Priloga 1). Primere razvrščanja prekinitev po vzroku v skladu s tem aktom agencija objavi na svoji spletni strani.
34. člen
(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)
(1) Za vse prekinitve, ki jih zavezanci opredelijo kot posledica »tujega vzroka«, morajo voditi dokumentacijo, s katero lahko dokažejo, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe.
(2) Zavezanci v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
(3) Pravila za razvrščanje prekinitev po vzroku nastanka »tuji vzroki« so opredeljena v prilogi (Priloga 1).
III KOMERCIALNA KAKOVOST
35. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh objavijo vrednosti parametrov zajamčenih in sistemskih standardov komercialne kakovosti, ki jih določa agencija, ali pa so zapisani v splošnih pogojih za dobavo in odjem.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO na svojih spletnih straneh v okviru krovnega poročila objavijo dosežene vrednosti kazalnikov parametrov komercialne kakovosti.
36. člen
(spletna aplikacija za komercialno kakovost)
(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje SODO ali izvajalcem nalog SODO o:
– splošnih podatkih;
– parametrih komercialne kakovosti in
– drugih podatkih iz 5. člena tega akta.
(2) Parametri in definicije za izračun parametrov komercialne kakovosti so definirani v prilogi (Priloga 3) tega akta.
37. člen
(splošni podatki)
(1) Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce storitev.
(2) Splošni podatki, ki se posredujejo, obsegajo naslednje podatke oziroma sklope podatkov:
– število vseh priključenih uporabnikov in prevzemno-predajnih mest po napetostnih nivojih in odjemnih skupinah oziroma kategorijah;
– število novo priključenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov;
– število odklopljenih prevzemno-predajnih mest uporabnikov po napetostnih nivojih;
– število odjemalcev, ki jim izvajalec dobavlja energijo s storitvijo zasilne oskrbe in
– število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe.
(3) Nabor podatkov posameznega sklopa iz drugega odstavka tega člena je natančneje opredeljen v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.
38. člen
(kazalniki komercialne kakovosti)
(1) V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo naslednje kazalnike komercialne kakovosti:
– povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev;
– povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
– povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-omrežje;
– povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
– povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni nivoja strežbe klicnega centra;
– povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka;
– povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti;
– povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti;
– povprečni čas, potreben za pregled in odpravo okvare števca;
– povprečni čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi neplačila.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO posredujejo tudi naslednje podatke:
– podatke, ki so potrebni za izračun deležev uporabnikov, ki so deležni ustrezne ravni kakovosti posamezne storitve;
– vrednosti standardne deviacije za posamezne kazalnike komercialne kakovosti;
– število izplačanih in neizplačanih kompenzacij zaradi nedoseganja zajamčenih standardov posameznih storitev;
– število upravičenih in vseh pritožb za posamezne kazalnike komercialne kakovosti in
– druge podatke iz 5. člena tega akta.
(3) Kazalnik »Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela«, se spremlja le za tiste storitve, za katere sistemski operater ne objavi cenika.
(4) Definicije za izračun parametrov in kazalnikov so opredeljene v prilogi (Priloga 3). Posamezni podatki iz nabora so natančneje opredeljeni v spletni aplikaciji za poročanje o komercialni kakovosti.
39. člen
(spremljanje in beleženje časov)
(1) Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum prispetja v elektronski predal izvajalca ali datum štampiljke vhodne pošte.
(2) Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampiljke izhodne pošte.
40. člen
(knjiga pritožb)
V centrih za odjemalce se uvedejo knjige pritožb, da lahko stranke, ki so nezadovoljne s posamezno storitvijo (čakalna doba, osebna obravnava itd.), opišejo svoja opažanja. SODO ali izvajalci nalog SODO morajo zagotoviti redno analizo zapisov v knjigi pritožb. V krovnem poročilu o kakovosti oskrbe z električno energijo SODO ali izvajalci nalog SODO objavijo izsledke in izvedene ukrepe.
41. člen
(podatki o pritožbah)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO enkrat letno poročajo agenciji o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo ravni kakovosti storitev, ki jih določajo zajamčeni standardi komercialne kakovosti.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).
42. člen
(višja sila in tuji vzroki)
(1) Za vse kazalnike, katerih vrednost je presegala vrednost, določeno z minimalnimi standardi komercialne kakovosti in so jih zavezanci za posredovanje podatkov opredelili kot »višja sila« ali »tuji vzrok«, SODO ali izvajalci nalog SODO vodijo dokumentacijo, s katero lahko dokažejo:
– izredno stanje oziroma razmere, ki so preprečile izvedbo storitve v skladu s predpisano ravnijo kakovosti in
– da se je uporabnik strinjal s prekoračitvijo zajamčenih standardov.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekoračitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
IV KAKOVOST NAPETOSTI
43. člen
(obveščanje in objava podatkov)
(1) Zavezanci na svojih spletnih straneh enkrat letno v okviru krovnega poročila obvestijo uporabnike električnega omrežja o kakovosti napetosti.
(2) Uporabnike omrežja na svojih spletnih straneh obveščajo tudi o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične standarde za kakovost napetosti.
44. člen
(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)
(1) Zavezanci so zavezani voditi podatke o kakovosti napetosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (stalni monitoring) kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem omrežju ter s pomočjo občasnega monitoringa.
(2) Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti, ki jih zavezanci pridobijo z izvajanjem stalnega in občasnega monitoringa, se ne ločujejo po vzrokih nastankov na ravni posamezne merilne točke. Za potrebe poročanja se beležijo le dogodki, ki jih je povzročila višja sila ali tuji vzrok in imajo posledice večjih razsežnosti.
45. člen
(spletna aplikacija za kakovost napetosti)
Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje o skladnosti parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160, ločenih po napetostnih nivojih.
46. člen
(splošni podatki o kakovosti napetosti)
(1) O kakovosti napetosti zavezanci posredujejo naslednje splošne podatke:
a) podatki, pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:
– naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v RTP/RP;
– stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:
• skupno število merilnih točk VN-omrežja;
• delež vzpostavitve stalnega monitoringa na VN-omrežju glede na načrtovani obseg;
• skupno število merilnih točk SN-omrežja in,
• skupno število merilnih točk celotnega omrežja;
b) podatki, pridobljeni s pomočjo občasnega monitoringa:
– število izvedenih meritev v okviru občasnega monitoringa in
– rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;
c) pritožbe:
– število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti in
– stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena upravičenost oziroma neupravičenost);
d) kratka analiza stanja s komentarjem, ki vključuje opis dogodkov, ki so bili posledica višje sile večjih področnih razsežnosti in
e) druge podatke iz 5. člena tega akta.
(2) Parametri kakovosti napetosti so podani v prilogi (Priloga 4) oziroma je navedeno sklicevanje na standarde.
47. člen
(podatki stalnega monitoringa)
(1) Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih), zavezanci posredujejo naslednje podatke po napetostnih nivojih, po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:
a) število tednov pod merilnim nadzorom;
b) število neskladnih tednov (kakršna koli odstopanja od standarda);
c) število skladnih tednov;
d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja od standarda pri:
– odklonih napajalne napetosti;
– hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja);
– harmonskih in med-harmonskih napetostih;
– neravnotežju napajalne napetosti;
– napetostnih signalih v omrežju in
– omrežni frekvenci.
(2) Posamezne kazalnike stanja kakovosti napetosti (po napetostnih nivojih) spletna aplikacija za poročanje avtomatsko izračuna iz podatkov meritev kakovosti napetosti.
(3) Zavezanci enkrat letno poročajo tudi podrobnejše podatke o upadih napetosti, kot so specificirani v slovenskem standardu SIST EN 50160. Na podlagi poročanih podatkov o upadih napetosti spletna aplikacija za poročanje samodejno izračuna sistemski kazalnik pogostosti upadov.
(4) Definicije kazalnikov stanja kakovosti napetosti in sistemskega kazalnika pogostosti upadov napetosti so podane v prilogi (Priloga 4).
48. člen
(podatki občasnega monitoringa)
(1) Poročanje o parametrih kakovosti napetosti, pridobljenih iz občasnega monitoringa napetosti, zajema podatke:
– občasnega monitoringa ob pritožbah uporabnikov in
– občasnega monitoringa za potrebe izdaje soglasij za priključitev, pred priklopom razpršenih virov ipd.
(2) Zavezanci lahko posredujejo podatke o skladnosti parametrov kakovosti napetosti iz 45. člena tega akta po različnih ravneh opazovanja:
– območje posamezne zaključene organizacijske enote izvajalca in
– celotno območje napajanja izvajalca.
49. člen
(podatki o pritožbah)
(1) Zavezanci enkrat letno agenciji posredujejo podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti dosežene ravni kakovosti napetosti z ravnijo, ki jo določajo minimalni standardi kakovosti napetosti.
(2) Vrste pritožb iz prejšnje točke tega člena so določene v prilogi akta (Priloga 3, točka 1.7).
V PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
50. člen
(spremljanje MAIFIE)
SODO ali izvajalci nalog SODO do leta 2015 agenciji ne posredujejo vrednosti kazalnika MAIFIE. SODO ali izvajalci nalog SODO vzpostavijo pogoje za spremljanje navedenega kazalnika do 1. januarja 2014.
51. člen
(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN-nivoju)
(1) SODO ali izvajalci nalog SODO vzpostavijo nadzor kazalnikov neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN -izvodih TP), ko je vsaj 80 % odjemalcev opremljenih s sistemom naprednega merjenja.
(2) SODO ali izvajalci nalog SODO začnejo agenciji posredovati kazalnike neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju eno leto po uvedbi sistema naprednega merjenja v obsegu, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena.
52. člen
(neobvezni podatki)
Agencija za vsakega zavezanca posebej opredeli, kateri vhodni podatki so obvezni in kateri ne, hkrati pa določi prehodno obdobje poročanja.
53. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 89/10).
54. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16-13/2012-14/239
Maribor, dne 12. septembra 2012
EVA 2012-2430-0168
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti